شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 1235000 (0%) 0 1235000 1235000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ 1827500 (0%) 0 1827500 1827500 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 2420000 (0%) 0 2420000 2420000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ 3012500 (0%) 0 3012500 3012500 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 3635000 (0%) 0 3635000 3635000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ 4227500 (0%) 0 4227500 4227500 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 4820000 (0%) 0 4820000 4820000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ 5412500 (0%) 0 5412500 5412500 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 6005000 (0%) 0 6005000 6005000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 7190000 (0%) 0 7190000 7190000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 8375000 (0%) 0 8375000 8375000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 9580000 (0%) 0 9580000 9580000 ۱۳ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 10765000 (0%) 0 10765000 10765000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 11950000 (0%) 0 11950000 11950000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 13135000 (0%) 0 13135000 13135000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 14370000 (0%) 0 14370000 14370000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 15555000 (0%) 0 15555000 15555000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 16740000 (0%) 0 16740000 16740000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 17925000 (0%) 0 17925000 17925000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ 19110000 (0%) 0 19110000 19110000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ 20295000 (0%) 0 20295000 20295000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ 21480000 (0%) 0 21480000 21480000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ 22665000 (0%) 0 22665000 22665000 ۱۳ مرداد
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ 23850000 (0%) 0 23850000 23850000 ۱۳ مرداد

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

 • نرخ فعلی : 1,235,000
 • بالاترین قیمت روز : 1,235,000
 • پایین ترین قیمت روز : 1,235,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1,235,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

 • نرخ فعلی : 6,005,000
 • بالاترین قیمت روز : 6,005,000
 • پایین ترین قیمت روز : 6,005,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 6,005,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 11,950,000
 • بالاترین قیمت روز : 11,950,000
 • پایین ترین قیمت روز : 11,950,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 11,950,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه پارسیان ۲/۰۰۰

 • نرخ فعلی : 23,850,000
 • بالاترین قیمت روز : 23,850,000
 • پایین ترین قیمت روز : 23,850,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 23,850,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,570,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,380,000
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 10,825,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,125,000
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 10.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 9,307,143
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2,642,857
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 28.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 8,471,429
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3,478,571
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 41.06%