ساموای امریکا ساموای امریکا

شاخص‌های اقتصادی ساموای امریکا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
27.6627.7824.7128.54درجه حرارتcelsiusماهیانه
542.0250312.28870بارشmmماهیانه
20923332523627آدرس های IP154215081533IPسه ماهه
917.0317472971890سرعت اینترنت122112191221KBpsسه ماهه