بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو
بورکینافاسو
بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. پایتخت آن اوآگادوگو است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود.

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
191737419176434273561928646وام به بخش خصوصی213620421534522153452XOF - میلیونماهیانه
24.1628.1922.9233.67درجه حرارتcelsiusماهیانه
0.921.570311بارشmmماهیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
9.24.5-4.673.1تغییرات سالیانه خرده فروشی26.6825.7820.45%سه ماهه
2922.728007762923هزینه های مصرف کننده310731043101XOF - میلیاردسالیانه
799.410152861015هزینه های دولت850849848XOF - میلیاردسالیانه
24.426.120.643.4بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-5.5-3.8-5.716.7بودجه دولت-5.5-5.5-5.5%سالیانه
2098.916562442099تشکیل سرمایه ثابت ناخالصXOF - میلیاردسالیانه
1703.116428441703تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
688.53664239689تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
796.8743111797تولید ناخالص داخلی از خدمات847846845XOF - میلیاردسالیانه
1118.510002111118تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی118911881187XOF - میلیاردسالیانه
183.41556.5183تولید ناخالص داخلی از معادن195195195XOF - میلیاردسالیانه
894.9826234895تولید ناخالص داخلی از ساخت951950949XOF - میلیاردسالیانه
946985306987تولید ناخالص داخلی از کشاورزی100610051004XOF - میلیاردسالیانه
4928.9463618554929تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت523952345230XOF - میلیاردسالیانه
6.76.6-2.325.7نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه6.36.26.1%سه ماهه
12.8711.450.3312.87تولید ناخالص داخلی13.313.313.3USD - میلیاردسالیانه
23.7-1.3-43121استخراج معدن29.2528.8620.17%سه ماهه
1622915855301716229آدرس های IP187201903719349IPسه ماهه
1006.4511332211133سرعت اینترنت103810341035KBpsسه ماهه
-1.65.2-22.271.2تولید صنعتی16.7817.127.41%سه ماهه
151148142155آسانی کسب و کارسالیانه
747265105رتبه فساد مالیسالیانه
42422942شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
124135112140رتبه رقابتیسالیانه
43.93.23.1943.9شاخص رقابتیامتیازسالیانه
20.2-2.6-29.446.8تغییرات موجودی انبار20.1421.5723XOF - میلیاردسالیانه
70.490.529.490.5استفاده از ظرفیت81.3274.6576.66%سه ماهه
4.522.6204.52شاخص تروریسمسالیانه
336.428166.9387رابطه مبادله189189189نقاط شاخصسه ماهه
565.855414.2607واردات569571571CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
434.86021.9602صادرات532398389CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
-7.6-6.8-13.20.5حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-564.3-572-665-46.93حساب جاری-714-659-605CFA - فرانک - میلیاردسالیانه
-13148.2-27648.2موازنه تجاری-36.79-174-182CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
4.445.083.757.35نرخ بهره بین بانکی4.444.444.44%ماهیانه
6.976.98.6نرخ بهره سپرده6.96.96.9%سالیانه
1.12.9-2.715.1نرخ تورم22.32.6%ماهیانه
2.77.3-7.289.75تورم مواد غذایی2.982.753.18%ماهیانه
110.211299.3112صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده110115113نقاط شاخصماهیانه
6.36.40.96.5نرخ بیکاری666%سالیانه
19.218.64.8319.2جمعیتمیلیونسالیانه
2018 02 2.82.8-4.541.3شاخص اقتصادی مقدم2.632.612.612.62در صدماهیانه