بنین بنین
بنین
بنین
جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در «کوتونو» قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه مستقل شده‌است. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
111125510991833216521116234وام به بخش خصوصی126809412840761284076XOF - میلیونماهیانه
25.9928.122.7731.72درجه حرارتcelsiusماهیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
7-3.4-32.447.9تغییرات سالیانه خرده فروشی17.3410.328.91%سه ماهه
22.122.410.558.2بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-5.8-6.2-6.50.2بودجه دولت-4.97-4.97-4.97%سالیانه
2064.24201014632064تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
859.95837504860تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
159315141711593تولید ناخالص داخلی از خدمات169216931800XOF - میلیاردسالیانه
31431645.9316تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی333334355XOF - میلیاردسالیانه
1513.4-915تولید ناخالص داخلی از معادن15.9315.9516.95XOF - میلیاردسالیانه
943.586063.2944تولید ناخالص داخلی از ساخت100210031066XOF - میلیاردسالیانه
900.2868180900تولید ناخالص داخلی از کشاورزی9569571017XOF - میلیاردسالیانه
4323.840954904324تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت459245964886XOF - میلیاردسالیانه
5.85.6-4.99.95نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه66.26.3%سه ماهه
9.278.570.239.71تولید ناخالص داخلی9.49.49.4USD - میلیاردسالیانه
5580565212436405آدرس های IP499049514917IPسه ماهه
1516.6216421651642سرعت اینترنت153415191537KBpsسه ماهه
-9.65.4-29.248.8تولید صنعتی31.0726.069.96%سه ماهه
153151151175آسانی کسب و کارسالیانه
859577121رتبه فساد مالیسالیانه
39362539شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
123122103130رتبه رقابتیسالیانه
44.443.563.4244.4شاخص رقابتیامتیازسالیانه
5757.946.978.3استفاده از ظرفیت58.3758.3858.08%سه ماهه
0000.46شاخص تروریسمسالیانه
337.5449027.4745واردات398412431CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
147.1582.050.8177صادرات145163117CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
-11-9.6-29.750.66حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-808.74-745-88510.55حساب جاری-812-855-897USD - میلیونسالیانه
-190.39-408-680-8.3موازنه تجاری-253-249-314CFA - فرانک - میلیاردسه ماهه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
4.445.083.757.35نرخ بهره بین بانکی4.444.444.44%ماهیانه
6.936.996.938.58نرخ بهره سپرده6.936.936.93%سالیانه
3.12.1-3.815.2نرخ تورم0.911.1%ماهیانه
5.82.6-6.714.86تورم مواد غذایی222.5%ماهیانه
113.911399.4115صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده112115114نقاط شاخصماهیانه
2.52.50.72.7نرخ بیکاری2.52.52.5%سالیانه
11.511.192.4311.5جمعیتمیلیونسالیانه
2018 02 0.80.7-33.1شاخص اقتصادی مقدم0.760.760.760.76در صدماهیانه