فنلاند فنلاند

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Terveystalo 8.14 - 8.14 8.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Raisio 2.43 - 2.37 2.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Rovio Entertainment 4.72 - 4.63 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Next Games 1.8 - 1.8 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Remedy Entertainment 7.71 - 7.71 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴

شاخص‌های اقتصادی فنلاند + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
595553153115955واردات602059405409EUR - میلیونماهیانه
577551751916451صادرات582057005180EUR - میلیونماهیانه
-180-140-7961749موازنه تجاری-200-240-215EUR - میلیونماهیانه
1581815764650315818تسهیلات اعتباری خریدار159621601116043EUR - میلیونماهیانه
97.39793.2146رابطه مبادله97.5197.5497.55نقاط شاخصماهیانه
16976517064512721170645عرضه پول M3169995169955169953EUR - میلیونماهیانه
151498153456994153533عرضه پول M2153783154726155714EUR - میلیونماهیانه
1352211366968194136696عرضه پول M1139440141586143764EUR - میلیونماهیانه
20317.5120236140020318عرضه پول M0206322081720998EUR - میلیونماهیانه
84669840151556984669وام به بخش خصوصی856268576385813EUR - میلیونماهیانه
0.40.305.7اندازه اصل تورم0.360.360.36%ماهیانه
102.2410274.18102قیمت مصرف کننده اصلی102103102نقاط شاخصماهیانه
107.510359.3109بهره وری102103107نقاط شاخصسه ماهه
2730127549885927549هزینه های مصرف کننده277022775127492EUR - میلیونسه ماهه
1119311907387112529هزینه های دولت114911199411271EUR - میلیونسه ماهه
50328515752788051575تولید ناخالص ملی518165195350680EUR - میلیونسه ماهه
1110811392397911889تشکیل سرمایه ثابت ناخالصEUR - میلیونسه ماهه
0.40.3-6.85نرخ رشد تولید ناخالص داخلی0.60.40.4%سه ماهه
154915699911616تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی146215811560EUR - میلیونسه ماهه
2287228116392301تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی231322982303EUR - میلیونسه ماهه
29718295521808929796تولید ناخالص داخلی از خدمات300252976929926EUR - میلیونسه ماهه
7979813375618510تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی801581938035EUR - میلیونسه ماهه
79377849324210103تولید ناخالص داخلی از ساخت783979077993EUR - میلیونسه ماهه
2777279917743204تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز286528202796EUR - میلیونسه ماهه
133913678731367تولید ناخالص داخلی از کشاورزی134213771348EUR - میلیونسه ماهه
50441503441712550441تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت505595071350794EUR - میلیونسه ماهه
2.42.3-9.37.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه2.32.22.1%سه ماهه
1827-29-25291827تغییرات موجودی انبار11133921514EUR - میلیونسه ماهه
116.2611525.92116ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی117117118نقاط شاخصسه ماهه
206320581062063قیمت تولید208421272140نقاط شاخصماهیانه
-3.790.1-21.219.13درجه حرارتcelsiusماهیانه
53.8162.954.25117بارشmmماهیانه
9.339.336.39.33نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
23.223.22326.47نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
32.5332.5329.333.94نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
24242224نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
51.651.64962.2نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
20202061.8نرخ مالیات شرکت%سالیانه
13.2-6.714.2تغییرات سالیانه خرده فروشی2.42.482.48%ماهیانه
1.5-0.3-3.73.5تغییرات ماهیانه خرده فروشی0.240.250.25%ماهیانه
-0.20.4-5.18.8پس انداز های شخصی-0.58-0.47-0.48%سه ماهه
116.3611460.84116بدهی خانوار به درآمد%سالیانه
66.767.212.867.2بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی%سه ماهه
1.721.781.062.23قیمت گازوئیل1.721.691.66USD / لیترماهیانه
18.316.8-6.525.8ضریب اطمینان مصرف کننده181716نقاط شاخصماهیانه
0.250.250.257نرخ وام بانکی0.250.250.5%ماهیانه
581721865256028خانه های مسکونی نوساز387239753914واحدماهیانه
103.4210273.62103شاخص مسکن104105105نقاط شاخصسه ماهه
71.471.671.474.3نرخ مالکیت مسکن71.0871.0370.98%سالیانه
3.52.1-18.527میزان ساخت و ساز3.413.413.41%ماهیانه
245211786457189جواز ساختمان369535243595ماهیانه
53.75638.564.1مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
4440.05419623465487درآمدهای دولت432843114302EUR - میلیونماهیانه
61.4636.163.5بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
10421210428248415106977بدهی های دولتEUR - میلیونماهیانه
-751.610.2-38332319ارزش بودجه دولت-176-222-231EUR - میلیونماهیانه
-0.6-1.8-8.17.7بودجه دولت0.60.60.6%سالیانه
5191.6541869297344هزینه های مالی450445334533EUR - میلیونماهیانه
23524016510805درخواست پناهندگی656660661افرادماهیانه
40585.72396592568742575تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
47057.62459831219549364تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
251.882395.22284تولید ناخالص داخلی262262262USD - میلیاردسالیانه
352.133191455تولید فولاد349347347هزار تنماهیانه
107.212273.8162میزان سفارشات جدید109109110نقاط شاخصماهیانه
3.961.5-63.9146استخراج معدن10.69.118.46%ماهیانه
6.60.1-24.424.2تولید صنعتی4.564.574.58%ماهیانه
3.242.59-11.129.18شاخص اقتصادی مقدم2.43.143.13%ماهیانه
2332434226453516907143082796آدرس های IP233118723273462331991IPسه ماهه
20451.9120587273320587سرعت اینترنت227532241322250KBpsسه ماهه
0.50.5-11.511.4تولیدات صنعتی (ماهانه)0.160.150.15%ماهیانه
2.52.2-22.224تولید صنعتی3.53.33.6%ماهیانه
4934465943068710تولید الکتریسیته678554155238گیگاوات ساعتماهیانه
17131017آسانی کسب و کارسالیانه
3316رتبه فساد مالیسالیانه
858985100شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
1112312رتبه رقابتیسالیانه
80.2679.775.3680.26شاخص رقابتیامتیازسالیانه
7935652849425285ثبت خودرو863484758467ماهیانه
84.184.763.988.8استفاده از ظرفیت84.9183.884.78%سه ماهه
7.48.3-37.331.3اطمینان کسب و کار161514نقاط شاخصماهیانه
5916354472038ورشکستگی732679651بانک اطلاعات شرکتهاسه ماهه
2.342.3802.38شاخص تروریسمسالیانه
49.149.149.0549.14ذخایر طلا49.0949.0949.09تنسه ماهه
7346676430535676430سرمایه گذاری مستقیم خارجی796237958879552EUR - میلیونسالیانه
423985419335203416478976بدهی خارجیEUR - میلیونسه ماهه
0.7-0.3-5.48.2حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
100-252-18161987حساب جاری-420-15050EUR - میلیونماهیانه
5984-3490-103876233گردش سرمایهEUR - میلیونماهیانه
0004.75نرخ بهره000.25%روزانه
-0.32-0.32-0.3316.14نرخ بهره بین بانکی-0.32-0.32-0.07%روزانه
89018748535010083ذخایر ارزی883988398839EUR - میلیونماهیانه
645.775075041372ترازنامه بانک مرکزی533535536EUR - میلیونماهیانه
14634016178513222161859ترازنامه بانک152104151644152288EUR - میلیونماهیانه
5.85.9-9.77.8تغییر قیمت تولید کننده2.82.52.4%ماهیانه
0.20.2-0.70.63نرخ تورم (ماهانه)0.40.30.5%ماهیانه
1.51.3-1.5419.31نرخ تورم1.61.71.7%ماهیانه
111.311176113قیمت واردات111111111نقاط شاخصماهیانه
10310371.2103قیمت مصرف کننده هماهنگ شده104104105نقاط شاخصماهیانه
2.62.8-6.210.7تورم مواد غذایی1.51.82.1%ماهیانه
108.310893.7118قیمت صادرات109109109نقاط شاخصماهیانه
102.91035.1103صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده103104104نقاط شاخصماهیانه
14.717.58.335.7نرخ بیکاری جوانان5.391.8-1.73%ماهیانه
10210240.6102دستمزد در تولید103104104نقاط شاخصسه ماهه
3456342420093456دستمزد342235153526EUR / ماهسه ماهه
6.36.30.719.9نرخ بیکاری6.77.17.2%ماهیانه
17117015512افراد بیکار192191191هزارماهیانه
63636363سن بازنشستگی زنانسالیانه
63636363سن بازنشستگی مردانسالیانه
5.515.54.415.51جمعیتمیلیونسالیانه
367.3381226381قسمت مدت زمان اشتغال381368346هزارسه ماهه
1.621.15.5نرخ بیکاری بلند مدت1.541.351.35%سه ماهه
108.8810828.4112هزینه های کار110110110نقاط شاخصسه ماهه
65.665.56273.8نرخ مشارکت نیروی کار66.0566.0966.02%ماهیانه
4644649275262477558پست های خالی شغلی506644961449565ماهیانه
2127.5201818682244استخدام تمام وقت206121592178هزارسه ماهه
71.571.456.879.6نرخ اشتغال71.7771.7971.69%ماهیانه
0.60.8-2.71.7تغییر اشتغال0.520.490.45%سه ماهه
2535253319422688افراد شاغل254225432539هزارماهیانه