جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو
جزایر فارو
جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
102-2913ضریب اطمینان مصرف کننده8.8310.5210.35نقاط شاخصسه ماهه
1310-3640اطمینان کسب و کار14.3314.2414.1نقاط شاخصسه ماهه
0.10.2-1.32.2نرخ تورم (ماهانه)0.150.150.17%سه ماهه
1.70.6-3.17.9نرخ تورم2.732.6%سه ماهه
0.30.5-1.68.7تورم مواد غذایی0-0.18-0.2%سه ماهه
119.911999.3121صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده121121121نقاط شاخصسه ماهه
1.821.214.3نرخ بیکاری1.41.31.2%ماهیانه
4955523332925افراد بیکار381349322ماهیانه