گروئنلند گروئنلند
گروئنلند
گروئنلند
گروئنلند یا گروئیلند و یا گرینلند (به زبان انگلیسی: Greenland) (به زبان گرینلندی: کالالیت نونات؛ به زبان دانمارکی: گرونلند Grønland [ˈgʀœnlanʔ) نام ناحیه خودگردانی از دانمارک است. این سرزمین که در آب‌های اقیانوس منجمد شمالی واقع شده ومحل سکونت حدود ۵۶ هزار نفر است، همچنین این کشور بعنوان کم تراکم ترین منطقه جهان از لحاظ جمعیتی شناخته می‌شود. جمعیت آن از سکنهٔ بومی (از تبار اسکیموها) و مهاجران دانمارکی تشکیل شده‌است. پایتخت آن به زبان کالاآلیت، نووک و به زبان دانمارکی، گودت‌هاب نام دارد. نام گروئنلند به معنی «سرزمین سبز» یا «سبزستان» است. گرینلند در ایران گروئنلند هم نامیده می‌شود که از تلفط آن به زبان فرانسوی گرفته شده‌است. به‌جز چند نقطه محدود که محل سکونت اهالی گروئنلند است سایر مناطق این جزیره یخ‌زده و بطور کلی خالی از سکنه است. این سرزمین از نظر جغرافیایی در محیط قاره آمریکای شمالی واقع شده‌است اما از نظر سیاسی و فرهنگی با اروپا به ویژه کشورهای نروژ و دانمارک مراوده بیشتری دارد.

شاخص‌های اقتصادی گروئنلند + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
-26.4-24.95-37.660.34درجه حرارتcelsiusماهیانه
43.9653.0417.3679.88بارشmmماهیانه
2.72.520.072.84تولید ناخالص داخلی333USD - میلیاردسالیانه
1049710405879111443آدرس های IP102491024710245IPسه ماهه
5045.4551203775120سرعت اینترنت674569897134KBpsسه ماهه