گینه گینه
گینه
گینه
جمهوری گینه کشوری است در شمال غربی آفریقا در سواحل اقیانوس اطلس. پایتخت آن کوناکری است. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. زبان‌های بومی رایج آن عبارتند از فولانی، مالینکه و سوسو. این کشور در دوم اکتبر ۱۹۵۸ از فرانسه مستقل شده‌است. واحد پول گینه فرانک گینه است. ۸۵ درصد از جمعیت این کشور مسلمان هستند. ۱۰ درصد از مردم این کشور نیز مسیحی‌اند.کشور گینه پیش از این گینه فرانسه و گاه گینه کوناکری نامیده می‌شد. امروزه نیز گاه به آن گینه کوناکری می‌گویند تا از گینه بیسائو و جمهوری گینه استوایی بازشناخته شود. گینه بیسائو، سنگال و مالی از شمال، اقیانوس اطلس از سوی باختر سیرالئون و لیبریا از جنوب و ساحل عاج و مالی از سوی خاور، این کشور را احاطه کرده‌اند. رودخانه نیجر، رودخانه گامبیا، و رودخانه سنگال، همگی از بلندی‌های گینه سرچشمه می‌گیرند.شهرهای اصلی گینه عبارتند از کوناکری، کانکان، نزرکوره، کیندیا، لابه، گوئکدو، مامو و بوکه.

GNT/USD

0.0674
قیمت روز
0 (1.66%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 03:39:14
0 (56.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (80.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی گینه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GNT/USD Ask 0.0674 0.0675 0.0658 0.0682 0.00 1.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۹
دلار / فرانک گینه 9204 9140 9140 9204 64.00 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۵۵
EUR/GNF Ask 10309.7 - 10309.3 10309.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
GNF/GBP Ask 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GNF/USD Ask 0.00011 - 0.00011 0.00011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی گینه + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
24.3224.9120.8429.76درجه حرارت25.8626.07celsiusماهیانه
5555نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان55%سالیانه
18181818نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت1818%سالیانه
23232323نرخ تامین اجتماعی2323%سالیانه
18181820نرخ مالیات بر فروش1818%سالیانه
40404040نرخ مالیات درآمد شخصی4040%سالیانه
35353535نرخ مالیات شرکت3535%سالیانه
18.6626.517.7113بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی3335%سالیانه
0.6-1.5-13.90.6بودجه دولت%سالیانه
2081.1189413082081تولید ناخالص داخلی سرانه PPP23652443USDسالیانه
856.8780539857تولید ناخالص داخلی سرانه9741006USDسالیانه
6.44.9-0.36.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
10.499.281.9210.49تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
140013786472783آدرس های IPIPسه ماهه
2034.5620531042053سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
152153152179آسانی کسب و کار149148سالیانه
148142139173رتبه فساد مالی148148سالیانه
27271627شاخص فساد مالی2727امتیازسالیانه
126123123147رتبه رقابتی126126سالیانه
43.2342.92.7943.23شاخص رقابتی45.7346.23امتیازسالیانه
0.721.404.22شاخص تروریسم0.720.72سالیانه
1157.8710533221398وارداتUSD - میلیونسه ماهه
731.548631211471صادراتUSD - میلیونسه ماهه
5.51-32.12-33.95.51حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-23-20%سالیانه
-403.11-75.9-675198حساب جاریUSD - میلیونسه ماهه
-426.33-189-524196موازنه تجاریUSD - میلیونسه ماهه
12.512.5922.25نرخ بهره%روزانه
3.846.693.8423نرخ بهره سپرده%سالیانه
9.99.90.542.6نرخ تورم%ماهیانه
12.312.58.7714.4تورم مواد غذایی%ماهیانه
995985104995صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
4.54.54.54.6نرخ بیکاری%سالیانه
12.7212.43.5812.72جمعیت13.213.6میلیونسالیانه