گینه بیسائو گینه بیسائو
گینه بیسائو
گینه بیسائو
جمهوری گینه-بیسائو (به پرتغالی: Guinea-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است.

شاخص‌های اقتصادی گینه بیسائو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
67881.366871284273133وام به بخش خصوصی646136461264612XOF - میلیونماهیانه
3.10.9-18.2370.44نرخ تورم2.21.22.2%ماهیانه
25.7227.1321.6430.46درجه حرارتcelsiusماهیانه
8.717.8-24.155.7تغییرات سالیانه خرده فروشی18.4725.087.98%سه ماهه
28.126.918.1210بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-2-4-9.53.6بودجه دولت-2-2-2%سالیانه
1548.7149913051876تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
604.6585460732تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
6.16-28.122.8نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه666%سه ماهه
1.351.180.081.35تولید ناخالص داخلی1.081.081.37USD - میلیاردسالیانه
-4.7-3.8-20.774.5تولید صنعتی16.618.049.66%سه ماهه
175176172181آسانی کسب و کارسالیانه
171168147171رتبه فساد مالیسالیانه
17161625شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
48.246.440.497.7استفاده از ظرفیت47.2847.4647.26%سه ماهه
0.040.080.023.36شاخص تروریسمسالیانه
212.513312.4212واردات231235239CFA - فرانک - میلیونسالیانه
198.41641.7198صادرات218222225CFA - فرانک - میلیونسالیانه
-91.2-52.692.65حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-68.710-68.712.4حساب جاری-24.26-17.31-10.37CFA - فرانک - میلیاردسالیانه
-14.127.5-45.927.5موازنه تجاری-13.55-13.5-13.43CFA - فرانک - میلیونسالیانه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
4.445.083.757.35نرخ بهره بین بانکی4.444.444.44%ماهیانه
6.9376.938.58نرخ بهره سپرده6.936.936.93%سالیانه
114.611383.68115صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده115114114نقاط شاخصماهیانه
6.16.26.110.14نرخ بیکاری666%سالیانه
1.861.820.621.86جمعیتمیلیونسالیانه
2018 02 0.60.7-15.93.5شاخص اقتصادی مقدم0.330.260.190.13در صدماهیانه