ساحل عاج ساحل عاج

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
4494170439684110393564494170وام به بخش خصوصی450393245039324503932XOF - میلیونماهیانه
25.326.9622.7929.99درجه حرارتcelsiusماهیانه
11.857.860.04374بارشmmماهیانه
6.36.33.26.3نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
18.4518.4510.5518.45نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
24.7524.7513.7524.75نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
60606060نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
25252538نرخ مالیات شرکت%سالیانه
5.312.9-15.843.5تغییرات سالیانه خرده فروشی-0.646.493.85%سه ماهه
226480000021007788956910663252264800000هزینه های دولت242560080024437192002597736924CFA هزارسالیانه
24.523.122.984.2بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-4.5-3.8-4.52.4بودجه دولت111%سالیانه
3601.01342525113601تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
1632.68155311392392تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
7.67.5-10.9617.61نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه6.77.16.5%سه ماهه
40.3936.370.5540.39تولید ناخالص داخلی44.844.844.8USD - میلیاردسالیانه
49239240227215969492392آدرس های IP493457493457493457IPسه ماهه
2589.931842763184سرعت اینترنت250625442570KBpsسه ماهه
5.21.7-11.8110تولید صنعتی4.734.524.45%ماهیانه
122139122170آسانی کسب و کارسالیانه
10310859154رتبه فساد مالیسالیانه
36341936شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
1149999131رتبه رقابتیسالیانه
47.573.933.3447.57شاخص رقابتیامتیازسالیانه
73.975.250.878.6استفاده از ظرفیت74.3277.174.14%سه ماهه
3.72.182.054.3شاخص تروریسمسالیانه
-4.1-2-17.957حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-995.3-246-9951256حساب جاری-328-401-475CFA - فرانک - میلیاردسالیانه
52522.966.3تولید نفت خام525252BBL/D/1Kماهیانه
-15.23-14.48-10582029موازنه تجاری120120120CFA - فرانک - میلیونماهیانه
8941500892180014955829064000عرضه پول M2896972989703348971434XOF - میلیونماهیانه
324672231942401380623246722عرضه پول M0316357831639603164018XOF - میلیونماهیانه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
4.445.083.757.35نرخ بهره بین بانکی4.444.444.44%ماهیانه
6.9376.938.58نرخ بهره سپرده6.936.936.93%سالیانه
0.2-0.7-1.41.1نرخ تورم (ماهانه)0.080.110.11%ماهیانه
0.80.5-3.849.63نرخ تورم1.62.83%ماهیانه
0.5-0.6-5.29تورم مواد غذایی2.52.612.26%ماهیانه
115.3115106117صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده115115115نقاط شاخصماهیانه
2.62.62.66.7نرخ بیکاری2.62.62.6%سالیانه
426225216158169125426225افراد بیکار457174462501467829سالیانه
23.823.73.4723.8جمعیتمیلیونسالیانه
7644539778795262881637787952افراد شاغل760052575898517579177سالیانه
2018 02 5.75.50.15.8شاخص اقتصادی مقدم5.675.655.655.66%ماهیانه