کومورو کومورو
کومورو
کومورو
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

KMF/USD

0.0023
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 18:29:07
0 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کومورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
دلار / فرانک کامرون 431.5 432 431.5 432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۲
GBP/KMF Ask 554.81 - 554.81 554.81 3.80 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۱۵
KMF/USD Ask 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۲۹
KMF/GBP Ask 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰

شاخص‌های اقتصادی کومورو + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
7281372765764072813وام به بخش خصوصیKMF - میلیونماهیانه
27.6226.9222.5128.65درجه حرارت26.1226.33celsiusماهیانه
200.3352.291.78649بارش143144mmماهیانه
10101010نرخ مالیات بر فروش1010%سالیانه
27.631.527.678.1بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی3740%سالیانه
-0.9-1.7-3.84.6بودجه دولت%سالیانه
1413.89141113701600تولید ناخالص داخلی سرانه PPP14151416USDسالیانه
769.93768746938تولید ناخالص داخلی سرانه790800USDسالیانه
3.42.8-5.48.53نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سالیانه
0.650.620.110.65تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
186817111302878آدرس های IPIPسه ماهه
820.7880273.941148سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
164158152164آسانی کسب و کار157157سالیانه
148153123154رتبه فساد مالی148148سالیانه
27242128شاخص فساد مالی2727امتیازسالیانه
27000260001139629400ورود توریستفردسالیانه
27463339203563حوالهKMF - میلیونماهیانه
1098369754622241109836وارداتKMF - میلیونسالیانه
1726713682219017267صادراتKMF - میلیونسالیانه
-4.2-7.6-30.443.63حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-8-6%سالیانه
-11374-19576-25222-1099حساب جاریKMF - میلیونسالیانه
-92569-83864-92569-16776موازنه تجاریKMF - میلیونسالیانه
135975.5813380731764135976عرضه پول M2KMF - میلیونماهیانه
90846.75893672008290847عرضه پول M1KMF - میلیونماهیانه
1.141.141.148.5نرخ بهره%روزانه
1.751.751.7511.42نرخ بهره سپرده%سالیانه
-1.61.8-3.411.7نرخ تورم%ماهیانه
4.34.34.34.8نرخ بیکاری%سالیانه
0.810.80.190.81جمعیت0.850.87میلیونسالیانه