سنت کیتس و نویس سنت کیتس و نویس
سنت کیتس و نویس
سنت کیتس و نویس
فدراسیون سَنت کیتْس و نِویس (به انگلیسی: Saint Kitts (Christopher) & Nevis Federation of)، کشوری است جزیره‌ای در دریای کارائیب، غرب آنتیگوا و باربودا و شرق جزایر ویرجین آمریکا و با جمعیتی حدود ۵۲٬۰۰۰ نفر. پایتخت آن باستر است. حکومت آن پادشاهی و زبان رسمی آن انگلیسی است. نام آن تا سال ۱۹۸۶ سنت کریستوفر و نویس بود.

شاخص‌های اقتصادی سنت کیتس و نویس + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
24.9825.3521.7827.28درجه حرارتcelsiusماهیانه
140.9827423622بارشmmماهیانه
24654.39244641395724654تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
15779.3215657405015779تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.950.910.010.95تولید ناخالص داخلی111USD - میلیاردسالیانه
14013470140آسانی کسب و کارسالیانه
2.272.52.277.5نرخ بهره سپرده2.412.42.4%سالیانه