لوکزامبورگ لوکزامبورگ
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ
لوکزامبورگ، (به لوکزامبورگی: Lëtzebuerg) با نام رسمی دوک نشین لوکزامبورگ (به لوکزامبورگی: Groussherzogtum Lëtzebuerg) کشور کوچکی در شمال اروپا است. پایتخت آن شهر لوکزامبورگ می‌باشد. لوکزامبورگ با آلمان، فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد. این کشور با توجه به جمعیت ششصد هزار نفری‌اش از کشورهای ثروتمند اروپایی به حساب می‌آید. لوکزامبورگ همواره شرایط سیاسی و اقتصادی باثباتی داشته‌است.

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 46.78 - 46.78 46.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Reinet Invest 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
MAS Real Estate 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Metro Wholesale 13.59 - 13.59 13.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
Brait 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1070 - 1070 1070 1.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 137.41 - 137.41 137.41 0.96 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 12.23 - 12.23 12.23 0.04 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 14.08 - 14.08 14.08 0.06 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed 13.87 - 13.87 13.87 0.10 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵

شاخص‌های اقتصادی لوکزامبورگ + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصواحدسیکل
0-0.6-63.56تغییرات ماهیانه خرده فروشی%ماهیانه
-0.030.11-1.661.9نرخ تورم (ماهانه)%ماهیانه
2.32.01-1.354.99نرخ تورم%ماهیانه
2.982.48-1.146.25تورم مواد غذایی%ماهیانه
104.6610595.06105صفحه اول CPI قیمت مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
11.912.22.722.7نرخ بیکاری جوانان%ماهیانه
4.54.3-1426.3تغییر قیمت تولید کننده%ماهیانه
106.910648.89109قیمت تولیدنقاط شاخصماهیانه
18.4620.42-7.1723.14درجه حرارتcelsiusماهیانه
12.4512.4510.2213.25نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
12.6712.6711.4214.7نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
25.1225.1223.2726.01نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
17171517نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
48.7848.783951.3نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
27.0827.0827.0840.29نرخ مالیات شرکت%سالیانه
4.23.9-75.735تغییرات سالیانه خرده فروشی%ماهیانه
20.4420.0915.3520.96پس انداز های شخصی%سالیانه
66.466.839.167.4بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی%سه ماهه
1.291.30.751.85قیمت گازوئیلUSD / لیترماهیانه
3799.5378825453800هزینه های مصرف کنندهEUR - میلیونسه ماهه
170717526341752تسهیلات اعتباری خریدارEUR - میلیونماهیانه
15.617.3-12.719.1ضریب اطمینان مصرف کنندهنقاط شاخصماهیانه
1.631.741.536.24نرخ وام بانکی%ماهیانه
117.9311772.67118شاخص مسکننقاط شاخصسه ماهه
73.973.268.174.5نرخ مالکیت مسکن%سالیانه
80.5-23.631.2میزان ساخت و ساز%ماهیانه
277216581383جواز ساختمانماهیانه
42.942.137.845.7مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2112.6210411832113هزینه های دولتEUR - میلیونسه ماهه
24571.423186683824571درآمدهای دولتEUR - میلیونسالیانه
2320.86.523.7بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
839.2856-3581543ارزش بودجه دولتEUR - میلیونسالیانه
1.51.6-1.35.9بودجه دولت%سالیانه
23732.222331641723732هزینه های مالیEUR - میلیونسالیانه
14015040430درخواست پناهندگیافرادماهیانه
2258.5234510882663تشکیل سرمایه ثابت ناخالصEUR - میلیونسه ماهه
94277.97949215761897864تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
107865.2710860127086111968تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
00.9-4.26.6نرخ رشد تولید ناخالص داخلی%سه ماهه
12280.912278760312281تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتEUR - میلیونسه ماهه
3.13.2-6.912.4نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه%سه ماهه
62.458.630.766.33تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
20519039581تولید فولادهزار تنماهیانه
-18.1-17.4-78.9225استخراج معدن%ماهیانه
0.9-0.5-28.922.3تولید صنعتی%ماهیانه
17849519411593763194115آدرس های IPIPسه ماهه
11591.0511060253311591سرعت اینترنتKBpsسه ماهه
4.2-0.1-11.110.8تولید صنعتی%ماهیانه
283128381تولید الکتریسیتهگیگاوات ساعتماهیانه
66634466آسانی کسب و کارسالیانه
810719رتبه فساد مالیسالیانه
828168.590شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
19221925رتبه رقابتیسالیانه
76.6376.044.8576.63شاخص رقابتیامتیازسالیانه
0.390.3-0.350.43تغییرات موجودی انبارEUR - میلیاردسالیانه
4931562711666419ثبت خودروماهیانه
80.88262.288.2استفاده از ظرفیت%سه ماهه
111.811474.2123اطمینان کسب و کارنقاط شاخصماهیانه
9049611021050ورشکستگیبانک اطلاعات شرکتهاسالیانه
1.651.620.362وارداتEUR - میلیاردماهیانه
2.22.22.22.39ذخایر طلاتنسه ماهه
-13661.2-51971-239462264625سرمایه گذاری مستقیم خارجیEUR - میلیونسه ماهه
3698869.2836083956780533928298بدهی خارجیEUR - میلیونسه ماهه
1.081.020.331.18صادراتEUR - میلیاردماهیانه
56.4512.6حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-897.42504-20743149حساب جاریEUR - میلیونسه ماهه
-988.142443-23773150گردش سرمایهEUR - میلیونسه ماهه
-0.57-0.45-1.06-0.03موازنه تجاریEUR - میلیاردماهیانه
355.9357143369عرضه پول M3EUR - میلیاردماهیانه
296.1293126301عرضه پول M2EUR - میلیاردماهیانه
255.725331.1257عرضه پول M1EUR - میلیاردماهیانه
3.13.103.1عرضه پول M0EUR - میلیاردماهیانه
2641827483386527483وام به بخش خصوصیEUR - میلیونماهیانه
0004.75نرخ بهره%روزانه
806.7785-19.97980ذخایر ارزیEUR - میلیونماهیانه
23698122934119078242864ترازنامه بانک مرکزیEUR - میلیونماهیانه
105881110415687114661345434ترازنامه بانکEUR - میلیونماهیانه
105.6410565.25106قیمت مصرف کننده هماهنگ شدهنقاط شاخصماهیانه
117.6111674.05120ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلینقاط شاخصسه ماهه
0.91.1-1.62.9اندازه اصل تورم%ماهیانه
104.0810470.84104قیمت مصرف کننده اصلینقاط شاخصماهیانه
10110083.4130دستمزد در تولیدنقاط شاخصماهیانه
5301.25503022005301دستمزدEUR / ماهسالیانه
5.35.41.47.2نرخ بیکاری%ماهیانه
147731458282119457افراد بیکارماهیانه
65656065سن بازنشستگی زنانسالیانه
65656065سن بازنشستگی مردانسالیانه
9999.792.5110بهره ورینقاط شاخصسه ماهه
0.60.590.310.6جمعیتمیلیونسالیانه
48.650.91654.6قسمت مدت زمان اشتغالهزارسه ماهه
1998.59199911621999حداقل دستمزدEUR / ماهسه ماهه
1.21.50.42.6نرخ بیکاری بلند مدت%سه ماهه
109.2797.3985.9189هزینه های کارنقاط شاخصماهیانه
5959.951.460.8نرخ مشارکت نیروی کار%سه ماهه
224.9226154226استخدام تمام وقتهزارسه ماهه
66.267.258.567.7نرخ اشتغال%سه ماهه
11-0.21.8تغییر اشتغال%سه ماهه
455466453180211023455466افراد شاغلماهیانه
142.9143119143بدهی خانوار به درآمدسالیانه