جزایر ماریانای شمالی جزایر ماریانای شمالی
جزایر ماریانای شمالی
جزایر ماریانای شمالی
جزایر ماریانای شمالی (به انگلیسی: Northern Mariana Islands) گروه جزیره‌ای است در اقیانوس آرام که از مناطق خودگردان ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.

شاخص‌های اقتصادی جزایر ماریانای شمالی + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
27.12824.7628.86درجه حرارتcelsiusماهیانه
3545361011982بارشmmماهیانه
5684528536417906آدرس های IP572657255730IPسه ماهه
4478.6333664664479سرعت اینترنت809084878873KBpsسه ماهه