کالدونیای جدید کالدونیای جدید
کالدونیای جدید
کالدونیای جدید
کالِدونیای جدید (به فرانسوی: Nouvelle-Calédonie، نام‌های عامیانه: Kanaky و Le caillou) مجموعه‌ای از جزایر تحت تملک فرانسه (از ۱۸۵۳) در اقیانوس آرام است. این جزایر در محدوده ملانزی در جنوب باختری اقیانوس آرام قرار دارند. کالدونیای جدید از جزیره اصلی (Grande Terre)، جزیره‌های لویالتی و چند جزیره کوچک تشکیل شده‌است. جمعیت کالدونیای جدید در سال ۲۰۰۷، برابر با ۲۴۰٬۴۰۰ نفر برآورد شده‌است. دریادار جیمز کوک آن را در ۱۷۷۴ نامگذاری کرد. کوه‌های این جزیره او را به یاد اسکاتلند (در لاتین: کالدونیا) می‌انداخت.

شاخص‌های اقتصادی کالدونیای جدید + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq3/18q4/18q1/19q2/19واحدسیکل
0.31.1-6.39.9میزان ساخت و ساز1.20.90.8%ماهیانه
121728249509213899ورود توریست950095009500ماهیانه
635630643297157611682493عرضه پول M3690002692078693314CFP - فرانک - میلیونسه ماهه
47740948084679475490014عرضه پول M2527535533338539033CFP - فرانک - میلیونسه ماهه
35573535829655630367046عرضه پول M1394962398796402642CFP - فرانک - میلیونسه ماهه
20.4421.1818.6927.62درجه حرارتcelsiusماهیانه
60625362نرخ مالکیت مسکن59.6759.6359.6%سالیانه
3889639682173541942تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.61.60.66.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.23.21.5%سالیانه
9.910.10.1610.3تولید ناخالص داخلی101010USD - میلیاردسالیانه
58939586922084159029آدرس های IP599916001060044IPسه ماهه
5316.1155411585570سرعت اینترنت547354865492KBpsسه ماهه
92.288.680.8107اطمینان کسب و کار91.3590.1391.62نقاط شاخصسه ماهه
2254121453579639557واردات226002259922602XPF - میلیونماهیانه
1156015996186120950صادرات143821440914409XPF - میلیونماهیانه
-78.6-120-18026.96حساب جاری-118-111-103میلیارد - XPFسالیانه
-10981-5457-29322811موازنه تجاری-8218-8190-8193XPF - میلیونماهیانه
0.250.250.253نرخ بهره0.50.50.5%روزانه
1.11-0.53.87نرخ تورم10.90.9%ماهیانه
-0.7-0.7-1.236.6تورم مواد غذایی-0.2-0.22-0.21%ماهیانه
108.8510998.36109صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده110109110نقاط شاخصماهیانه
11.614.611.619.2نرخ بیکاری14.514.514.5%سالیانه
230823479832813افراد بیکار233223312332ماهیانه
0.280.280.080.28جمعیتمیلیونسالیانه
90429.7926474228892951افراد شاغل914079042891231سه ماهه
2016 12 459706453151170940459706تسهیلات اعتباری خریدار492384497217501233505777CFP - فرانک - میلیونسه ماهه
2016 12 476840476014146062478486وام به بخش خصوصی479864480259480497480826CFP - فرانک - میلیونسه ماهه