سنگال سنگال
سنگال
سنگال
جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است. اگرچه سنگال نه کشور پهناوری است و نه موقعیتی راهبردی دارد، با این حال نقش برجسته‌ای در سیاست قاره آفریقا بازی می‌کند. فرانسوی‌ها نخستین بار در سال ۱۶۵۹ در سنگال بندرگاهی ساختند و نام آن را سن لوئی گذاشتند. این کشور در سال ۱۹۶۰ از زیر سلطه فرانسه خارج شد. سنگال به عنوان کشور ملت آفریقایی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند به نوعی یک پل فرهنگی بین مسلمانان و دنیای سیاهان آفریقایی به‌شمار می‌آید.

یورو / دلار

 • نرخ فعلی : 1.1373
 • بالاترین قیمت روز : 1.1373
 • پایین ترین قیمت روز : 1.1364
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 1.1373
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 18 عیار / سنگال

 • نرخ فعلی : 17550
 • بالاترین قیمت روز : 17550
 • پایین ترین قیمت روز : 17550
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 17,550
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 22 عیار / سنگال

 • نرخ فعلی : 21797
 • بالاترین قیمت روز : 21797
 • پایین ترین قیمت روز : 21797
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 21,797
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

طلای 24 عیار / سنگال

 • نرخ فعلی : 23780
 • بالاترین قیمت روز : 23780
 • پایین ترین قیمت روز : 23780
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ دی
 • نرخ روز گذشته : 23,780
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0

شاخص‌های اقتصادی سنگال + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
290200228492508689522902002وام به بخش خصوصی335687034030543403054XOF - میلیونماهیانه
27.629.4121.5432.87درجه حرارتcelsiusماهیانه
18181818نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
40404050نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
30302535نرخ مالیات شرکت%سالیانه
7.7-2.4-16.223.5تغییرات سالیانه خرده فروشی4.41-0.06-2.14%سه ماهه
37.13317.772.6بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-3.7-4.2-8.72.6بودجه دولت-3.7-3.7-3.7%سالیانه
2470.6238017222471تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
1134.110927901134تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
1.5-1.6-14.827.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی-0.31.82.4%سه ماهه
65.557.51065.5تولید ناخالص داخلی از معادن61.5870.4170.28میلیون - FCFAسه ماهه
104.418541.1687تولید ناخالص داخلی از کشاورزی198112112میلیون - FCFAسه ماهه
4.26.3-6.559.9نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه7.17.57.3%سه ماهه
16.3714.680.7916.37تولید ناخالص داخلی15.315.315.82USD - میلیاردسالیانه
0.610.8-54.478.9استخراج معدن776.99%ماهیانه
1040179943021476113145آدرس های IP107611107804108120IPسه ماهه
2017.3720064732017سرعت اینترنت231923572415KBpsسه ماهه
-3.9-6-25.829.5تولیدات صنعتی (ماهانه)1.350.610.48%ماهیانه
2.1-1.9-22.426.9تولید صنعتی2.192.142.14%ماهیانه
141140140178آسانی کسب و کارسالیانه
666452112رتبه فساد مالیسالیانه
45452945شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
11311192117رتبه رقابتیسالیانه
49.0348.463.649.03شاخص رقابتیامتیازسالیانه
70.871.85071.8استفاده از ظرفیت73.0272.9173.34%سه ماهه
1.82.60.043.88شاخص تروریسمسالیانه
243389114524واردات316320322CFA - فرانک - میلیاردماهیانه
111.210853.19177صادرات128125125CFA - فرانک - میلیاردماهیانه
-5.3-7.1-20.1-5حساب جاری به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
-708-498-844-81.7حساب جاری-754-732-709XOF - میلیاردسالیانه
-719.5-1.5-7201852گردش سرمایهXOF - میلیاردسالیانه
-227.5-135-237-27.93موازنه تجاری-188-194-197CFA - فرانک - میلیاردماهیانه
4914.6500814805008عرضه پول M2490949144914XOF - میلیاردماهیانه
1297.313465361446عرضه پول M0130513041304XOF - میلیاردماهیانه
8.538.538.258.87نرخ وام8.538.538.53%ماهیانه
4.54.53.54.5نرخ بهره4.54.54.5%روزانه
6.9376.938.58نرخ بهره سپرده6.936.936.93%سالیانه
-0.60.7-3.063.47نرخ تورم (ماهانه)0.420.030.04%ماهیانه
0.10.9-4.77.2نرخ تورم1.31.51.7%ماهیانه
124.2119-0.2153قیمت واردات124123123ماهیانه
0.22.1-4.6511.95تورم مواد غذایی1.631.431.6%ماهیانه
160.4157-2172قیمت صادرات145144144ماهیانه
107.610896.1108صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده107105110نقاط شاخصماهیانه
1206437901379013186710دستمزد104790102022128559CFA/Monthسه ماهه
15.710.85.625.7نرخ بیکاری15.114.115.9%سه ماهه
15.8515.413.2115.85جمعیتمیلیونسالیانه
2018 02 3.63.50.111شاخص اقتصادی مقدم3.563.563.563.56در صدماهیانه