سنت وینسنت و گرنادین سنت وینسنت و گرنادین
سنت وینسنت و گرنادین
سنت وینسنت و گرنادین
سنت وینسنت و گرنادین‌ها (به انگلیسی: Saint Vincent and the Grenadines) یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب است.

شاخص‌های اقتصادی سنت وینسنت و گرنادین + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصواحدسیکل
35353535رتبه فساد مالی
60606060شاخص فساد مالی
27.2427.8124.0329.46درجه حرارتcelsiusماهیانه
120.22182.11439بارشmmماهیانه
10727.1510583557610727تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
0.790.770.010.79تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
13012962130آسانی کسب و کارسالیانه
40352840رتبه فساد مالیسالیانه
58605867شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
1.871.91.876.38نرخ بهره سپرده%سالیانه
58585858شاخص فساد مالی