جزایر ویرجین ایالات متحده جزایر ویرجین ایالات متحده
جزایر ویرجین ایالات متحده
جزایر ویرجین ایالات متحده
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

شاخص‌های اقتصادی جزایر ویرجین ایالات متحده + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخص201820192020واحدسیکل
25.5126.1722.9529.33درجه حرارت26.7626.98celsiusماهیانه
138.542939.03823بارش194195mmماهیانه