ساموا ساموا
ساموا
ساموا
ایالت مستقل ساموآ (Samoa Independent State) که معمولاً با نام ساموآ شناخته می‌شود و تا ۱۹۹۷ میلادی ساموآی غربی نامیده می شد، کشوری است واقع در قارهٔ اقیانوسیه، اقیانوس آرام جنوبی، شمال تونگا و شرق والیس و فوتونا. پایتخت ساموآ آپیا است. این جزیره همچون هاوایی در یک نقطه دور افتاده از اقیانوس آرام واقع شده‌است و یک جزیره گردشگری به‌شمار می‌آید.

شاخص‌های اقتصادی ساموا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
26.7926.624.4228.22درجه حرارتcelsiusماهیانه
27272727نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
27272729نرخ مالیات شرکت%سالیانه
6021.56591434836022تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
3851378222013851تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
0.860.790.10.86تولید ناخالص داخلی0.90.90.9USD - میلیاردسالیانه
182421227382742آدرس های IP151015091503IPسه ماهه
1981.6520502372333سرعت اینترنت186518721924KBpsسه ماهه
90875592آسانی کسب و کارسالیانه
50695069رتبه فساد مالیسالیانه
52393952شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2.612.42.2913.5نرخ بهره سپرده2.482.542.54%سالیانه