مایوت مایوت
مایوت
مایوت
۲۹ مارس ۲۰۰۹ جزیره مایوت با ۹۵٫۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد. در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست و مایوت رسماً به جزایر ماورا بحار فرانسه که در گذشته مستعمره فرانسه و امروزه بخشی از خاک آن به شمار می‌روند اضافه شد.

شاخص‌های اقتصادی مایوت + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
28.3227.7523.5229.06درجه حرارتcelsiusماهیانه
182.4754.460.37879بارشmmماهیانه
1677516714158117136آدرس های IP166571665616656IPسه ماهه
3224.35336859.093630سرعت اینترنت326931933259KBpsسه ماهه