کالایاب
شاخص یاب

بازار فلزات پایه

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
آلومینیوم 1928.25 (0.17%) 3.25 1919.25 1928.75 ۰۷:۴۱:۱۲
سرب 2034.25 (0.04%) 0.75 2034.25 2042.5 ۰۷:۴۸:۱۲
روی 2777.5 (0.07%) 2 2772.5 2786 ۰۷:۴۷:۱۲
مس 6446.5 (0.21%) 13.75 6434.75 6452.25 ۰۷:۴۸:۱۲
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
نیکل 13062.5 (0.38%) 50 13022.5 13087.5 ۰۷:۴۸:۱۲
کبالت 55500 (0%) 0 55500 55500 ۴ دی
قلع 21147.5 (0.04%) 7.5 21140 21155 ۰۷:۲۴:۵۳
مس 3.207 (0%) 0 3.205 3.209 ۵ اسفند

مس

 • نرخ فعلی : 6448.75
 • بالاترین قیمت روز : 6452.25
 • پایین ترین قیمت روز : 6434.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 6,434.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۹:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 6,432.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 16
جدول نرخ های امروز زمان
6,448 دلار 7:21:13
6,448.75 دلار 7:19:11
6,448.5 دلار 7:17:11
6,448.75 دلار 7:14:12
6,449.25 دلار 7:13:12
6,448.5 دلار 7:12:12
6,448.75 دلار 7:11:12
6,448.25 دلار 7:10:13
6,448 دلار 7:09:15
6,447.75 دلار 7:08:12
6,448.5 دلار 7:06:12
6,447.75 دلار 7:04:13
6,448.75 دلار 7:02:12
6,449.5 دلار 6:59:12
6,449.25 دلار 6:58:12
6,449 دلار 6:57:12
6,449.5 دلار 6:56:12
6,448.75 دلار 6:55:13
6,449.25 دلار 6:54:11
6,448.5 دلار 6:53:11
6,451 دلار 6:52:12
6,451.5 دلار 6:51:12
6,451.25 دلار 6:50:14
6,451.5 دلار 6:49:12
6,452.25 دلار 6:48:12
6,451.5 دلار 6:47:12
6,450.5 دلار 6:46:12
6,450.25 دلار 6:44:12
6,450.5 دلار 6:43:12
6,450.75 دلار 6:42:11
6,451.25 دلار 6:40:14
6,451.5 دلار 6:39:12
6,450.25 دلار 6:38:12
6,450.5 دلار 6:37:12
6,450.25 دلار 6:36:12
6,450.5 دلار 6:35:13
6,450 دلار 6:34:12
6,448.25 دلار 6:32:13
6,447.75 دلار 6:31:12
6,446.5 دلار 6:30:16
6,448.25 دلار 6:29:12
6,448.75 دلار 6:28:13
6,449.25 دلار 6:27:12
6,448.25 دلار 6:26:12
6,448.5 دلار 6:25:13
6,449.5 دلار 6:23:12
6,449.25 دلار 6:22:12
6,450.5 دلار 6:20:13
6,449.75 دلار 6:19:11
6,449.25 دلار 6:17:13
6,450.25 دلار 6:16:12
6,451.5 دلار 6:14:12
6,450 دلار 6:13:12
6,448.75 دلار 6:12:12
6,448.5 دلار 6:11:11
6,447.5 دلار 6:10:13
6,447.75 دلار 6:09:12
6,448.5 دلار 6:07:13
6,448.25 دلار 6:06:12
6,446.25 دلار 6:05:13
6,446.5 دلار 6:04:12
6,447.25 دلار 6:03:12
6,447 دلار 6:02:16
6,444.75 دلار 6:01:14
6,446 دلار 6:00:22
6,446.5 دلار 5:59:12
6,447.25 دلار 5:58:12
6,448.25 دلار 5:57:30
6,446.5 دلار 5:56:53
6,446.75 دلار 5:55:13
6,445.5 دلار 5:53:13
6,446 دلار 5:52:12
6,446.5 دلار 5:51:12
6,444.75 دلار 5:50:14
6,444.5 دلار 5:49:13
6,441.75 دلار 5:48:12
6,442.5 دلار 5:46:12
6,444.75 دلار 5:45:17
6,445.5 دلار 5:44:12
6,444.75 دلار 5:43:12
6,445 دلار 5:42:12
6,445.5 دلار 5:41:13
6,443.25 دلار 5:40:14
6,442.75 دلار 5:39:12
6,441.75 دلار 5:38:11
6,441.5 دلار 5:37:12
6,442.5 دلار 5:36:12
6,442.75 دلار 5:35:14
6,443.25 دلار 5:33:12
6,442.5 دلار 5:32:12
6,440.25 دلار 5:31:13
6,439.75 دلار 5:30:16
6,441 دلار 5:29:12
6,441.5 دلار 5:27:11
6,444 دلار 5:26:16
6,444.75 دلار 5:24:18
6,446 دلار 5:23:11
6,446.5 دلار 5:22:12
6,444.75 دلار 5:21:13
6,445.75 دلار 5:20:15
6,445.5 دلار 5:19:12
6,446.5 دلار 5:18:12
6,447.5 دلار 5:16:14
6,449.75 دلار 5:15:13
6,448.5 دلار 5:14:13
6,449 دلار 5:13:13
6,450.5 دلار 5:12:12
6,448.5 دلار 5:11:12
6,449.75 دلار 5:10:13
6,450.75 دلار 5:09:12
6,451.25 دلار 5:08:12
6,449.75 دلار 5:07:12
6,449 دلار 5:06:11
6,448.75 دلار 5:05:12
6,448.5 دلار 5:04:12
6,447.5 دلار 5:01:13
6,445.5 دلار 4:59:11
6,446.5 دلار 4:58:12
6,445.25 دلار 4:57:11
6,445.75 دلار 4:56:12
6,445.5 دلار 4:55:12
6,445.25 دلار 4:54:12
6,447.5 دلار 4:53:11
6,446.5 دلار 4:52:12
6,445.75 دلار 4:51:11
6,446 دلار 4:50:13
6,445.5 دلار 4:49:12
6,447.25 دلار 4:48:12
6,446.75 دلار 4:47:12
6,447.25 دلار 4:46:12
6,444.5 دلار 4:45:14
6,446.5 دلار 4:44:11
6,444.75 دلار 4:43:11
6,445.25 دلار 4:42:11
6,447.5 دلار 4:41:11
6,447.25 دلار 4:40:14
6,443.5 دلار 4:38:11
6,440.25 دلار 4:37:11
6,438.25 دلار 4:36:12
6,440.25 دلار 4:35:12
6,437.5 دلار 4:34:12
6,437.75 دلار 4:33:12
6,436.5 دلار 4:31:13
6,434.75 دلار 4:30:15

آلومینیوم

 • نرخ فعلی : 1927.75
 • بالاترین قیمت روز : 1927.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1919.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.29%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,924.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۷:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 1,925
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.75
جدول نرخ های امروز زمان
1,927.75 دلار 7:17:11
1,927.25 دلار 7:15:17
1,926.75 دلار 7:10:13
1,925.75 دلار 7:08:12
1,925.5 دلار 7:06:12
1,925.25 دلار 7:05:13
1,924.25 دلار 7:00:17
1,924 دلار 6:59:12
1,923.25 دلار 6:49:12
1,923.5 دلار 6:48:12
1,923.25 دلار 6:44:12
1,922.25 دلار 6:42:11
1,922 دلار 6:39:12
1,921.75 دلار 6:36:12
1,922 دلار 6:35:13
1,921.75 دلار 6:22:12
1,922 دلار 6:20:13
1,921.75 دلار 6:18:11
1,921.5 دلار 6:17:13
1,921.25 دلار 6:07:13
1,921.5 دلار 6:06:11
1,921 دلار 6:05:13
1,921.5 دلار 6:04:12
1,922 دلار 6:03:12
1,921.25 دلار 5:57:30
1,920.5 دلار 5:45:17
1,920 دلار 5:42:12
1,919.5 دلار 5:38:11
1,919.25 دلار 5:37:12
1,919.75 دلار 5:36:12
1,919.5 دلار 5:32:12
1,919.75 دلار 5:30:16
1,920.5 دلار 5:26:16
1,921.25 دلار 5:21:13
1,921.75 دلار 5:20:15
1,922 دلار 5:13:13
1,922.25 دلار 5:12:12
1,922 دلار 5:02:13
1,921.5 دلار 4:51:11
1,922.25 دلار 4:49:12
1,921.75 دلار 4:48:12
1,922 دلار 4:47:12
1,922.25 دلار 4:46:11
1,921.75 دلار 4:44:11
1,921.25 دلار 4:41:11
1,921.75 دلار 4:40:14
1,921.5 دلار 4:39:11
1,922 دلار 4:38:11
1,921.25 دلار 4:36:12
1,921.75 دلار 4:34:12
1,922.5 دلار 4:33:12
1,922.25 دلار 4:32:12
1,923.75 دلار 4:31:13
1,924.5 دلار 4:30:15

سرب

 • نرخ فعلی : 2038.5
 • بالاترین قیمت روز : 2042.5
 • پایین ترین قیمت روز : 2036
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,036.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۱۴:۱۲
 • نرخ روز گذشته : 2,033.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 5
جدول نرخ های امروز زمان
2,038.5 دلار 7:14:12
2,037.5 دلار 7:13:12
2,036 دلار 7:12:12
2,037.75 دلار 7:11:12
2,038 دلار 7:10:13
2,037.75 دلار 7:09:15
2,038 دلار 7:08:12
2,038.25 دلار 7:04:13
2,038.5 دلار 7:03:12
2,037 دلار 7:02:12
2,039.25 دلار 7:01:14
2,037.75 دلار 6:58:12
2,039.5 دلار 6:57:12
2,039.75 دلار 6:47:12
2,039 دلار 6:45:13
2,042.5 دلار 6:35:13
2,042.25 دلار 6:34:12
2,041.25 دلار 6:26:12
2,041 دلار 6:24:11
2,041.25 دلار 6:23:12
2,042 دلار 6:22:12
2,042.25 دلار 6:21:11
2,040.75 دلار 6:19:11
2,041 دلار 6:18:11
2,040 دلار 5:47:12
2,039.75 دلار 5:46:12
2,040 دلار 5:42:12
2,041 دلار 5:40:14
2,039.5 دلار 5:34:11
2,040 دلار 5:33:12
2,039.75 دلار 5:29:12
2,041 دلار 5:27:11
2,041.75 دلار 5:20:15
2,042 دلار 5:17:12
2,042.25 دلار 5:15:13
2,042.5 دلار 5:12:12
2,042.25 دلار 5:10:13
2,042 دلار 5:07:12
2,041.75 دلار 5:05:12
2,042 دلار 5:04:12
2,041.75 دلار 5:03:11
2,041 دلار 5:00:20
2,040.5 دلار 4:58:12
2,041 دلار 4:56:12
2,040.75 دلار 4:54:12
2,042.25 دلار 4:52:12
2,040.75 دلار 4:51:11
2,041 دلار 4:50:13
2,040.75 دلار 4:49:12
2,040 دلار 4:46:12
2,039.75 دلار 4:44:11
2,039 دلار 4:43:11
2,037.75 دلار 4:41:11
2,037.25 دلار 4:40:14
2,036.75 دلار 4:39:12
2,036 دلار 4:31:13
2,036.5 دلار 4:30:15

روی

 • نرخ فعلی : 2782.75
 • بالاترین قیمت روز : 2786
 • پایین ترین قیمت روز : 2772.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.22%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2,781
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۷:۲۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 2,775.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.26%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.25
جدول نرخ های امروز زمان
2,782.75 دلار 7:20:14
2,781.5 دلار 7:19:11
2,781 دلار 7:18:12
2,780.5 دلار 7:13:12
2,780 دلار 7:12:12
2,780.75 دلار 7:11:12
2,780.5 دلار 7:10:13
2,779.75 دلار 7:08:12
2,780.25 دلار 7:07:12
2,780.5 دلار 7:06:12
2,779.75 دلار 7:05:13
2,778.25 دلار 7:03:12
2,779.25 دلار 7:02:12
2,780 دلار 7:01:14
2,780.25 دلار 7:00:17
2,780.5 دلار 6:57:12
2,780.75 دلار 6:56:12
2,781.25 دلار 6:54:11
2,780 دلار 6:53:11
2,780.75 دلار 6:52:12
2,780.5 دلار 6:51:12
2,780 دلار 6:50:14
2,780.25 دلار 6:49:12
2,780 دلار 6:47:12
2,780.25 دلار 6:46:12
2,780 دلار 6:44:12
2,779.75 دلار 6:43:12
2,780 دلار 6:40:14
2,779.25 دلار 6:39:12
2,780 دلار 6:37:12
2,779.5 دلار 6:36:12
2,779.75 دلار 6:35:13
2,777 دلار 6:34:12
2,776.5 دلار 6:33:12
2,775.75 دلار 6:30:16
2,776 دلار 6:29:12
2,775.75 دلار 6:27:12
2,775.5 دلار 6:25:13
2,775.25 دلار 6:24:11
2,776.25 دلار 6:23:12
2,777 دلار 6:21:11
2,777.5 دلار 6:20:13
2,776.5 دلار 6:19:11
2,777.25 دلار 6:14:12
2,777.5 دلار 6:13:12
2,777.25 دلار 6:10:13
2,776.75 دلار 6:09:12
2,777.25 دلار 6:08:13
2,777.5 دلار 6:06:12
2,776.5 دلار 6:05:13
2,776.25 دلار 6:04:12
2,777 دلار 6:03:12
2,777.25 دلار 6:01:14
2,776.25 دلار 6:00:22
2,776.5 دلار 5:57:30
2,776.25 دلار 5:56:40
2,775.75 دلار 5:53:13
2,776.5 دلار 5:52:12
2,776.25 دلار 5:51:12
2,775.25 دلار 5:47:12
2,774.5 دلار 5:46:11
2,775 دلار 5:45:17
2,776.75 دلار 5:43:12
2,776 دلار 5:42:12
2,777.75 دلار 5:41:13
2,775.75 دلار 5:39:12
2,774.75 دلار 5:38:11
2,774 دلار 5:37:12
2,774.5 دلار 5:36:12
2,775.75 دلار 5:35:14
2,776.75 دلار 5:34:11
2,775.75 دلار 5:32:12
2,773.75 دلار 5:31:13
2,773.5 دلار 5:30:16
2,774 دلار 5:29:12
2,776.25 دلار 5:28:16
2,777.75 دلار 5:27:11
2,779 دلار 5:26:16
2,778 دلار 5:25:13
2,778.5 دلار 5:24:18
2,779.25 دلار 5:22:12
2,779 دلار 5:21:13
2,779.75 دلار 5:20:15
2,780.75 دلار 5:19:12
2,781.5 دلار 5:18:12
2,781 دلار 5:17:12
2,780.75 دلار 5:16:14
2,782.25 دلار 5:15:13
2,781.75 دلار 5:14:13
2,782.75 دلار 5:13:13
2,783.25 دلار 5:11:12
2,786 دلار 5:10:13
2,783.5 دلار 5:09:12
2,783.75 دلار 5:08:12
2,783.5 دلار 5:07:12
2,781.75 دلار 5:04:12
2,782.5 دلار 5:03:11
2,782 دلار 5:01:13
2,782.5 دلار 5:00:19
2,780.5 دلار 4:58:12
2,780 دلار 4:57:11
2,781.75 دلار 4:56:12
2,781.25 دلار 4:55:12
2,779.5 دلار 4:54:12
2,781 دلار 4:53:11
2,779.75 دلار 4:52:12
2,780.5 دلار 4:51:11
2,778.75 دلار 4:50:13
2,777 دلار 4:49:12
2,777.75 دلار 4:48:12
2,778 دلار 4:47:12
2,778.75 دلار 4:46:12
2,777.25 دلار 4:45:14
2,776.25 دلار 4:44:11
2,775.5 دلار 4:43:11
2,776.5 دلار 4:42:11
2,776.75 دلار 4:41:11
2,773.25 دلار 4:40:14
2,773 دلار 4:39:11
2,773.25 دلار 4:38:11
2,772.5 دلار 4:37:11
2,773 دلار 4:36:12
2,775.25 دلار 4:35:12
2,777.5 دلار 4:34:12
2,777.75 دلار 4:33:12
2,777.5 دلار 4:31:13
2,781 دلار 4:30:15

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال مس

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,493 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 6,445 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 6,172 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 276.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 6,178 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 270.75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.38%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / مس (High Grade) 2.9165 (0.19%) 0.0055 2.909 2.9235 ۰۷:۴۶:۱۲
بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR) 86.28 (0%) 0 86.12 86.28 ۲۷ اسفند
بازار آمریکا / آلومینیوم 2225 (0%) 0 2225 2332.5 ۳۰ بهمن
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / اورانیوم 27.05 (3.88%) 1.05 27.05 27.05 ۰۰:۳۰:۱۴
بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) 716 (0.28%) 2 716 718 ۰۱:۳۲:۱۱
بازار آمریکا / روی (CME) 2808 (0%) 0 2808 2808 ۲۷ اسفند