صفحات مرتبط

صنایع بورسی

نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.34 0 0 0 ۲۵ آذر
استخراج ذغال سنگ 1594.55 4.55 1607.57 1607.57 ۱۳:۰۰
استخراج سایر معادن 12744.12 0.02 12562.01 12562.01 ۱۳:۰۰
استخراج نفت و گاز 356.02 0 354.32 354.32 ۱۳:۰۰
انبوه سازی 664.17 1.2 662.36 662.36 ۱۳:۰۰
انتشار، چاپ و تكثیر 192792.23 0 191973.18 191973.18 ۱۳:۰۰
بازار اول فرابورس 201.2 0.19 201.9 201.9 ۱۳:۰۰
بازار دوم فرابورس 539.8 0.39 540.2 540.2 ۱۳:۰۰
بانكها و موسسات اعتباری 480.63 0 480.9 480.9 ۱۳:۰۰
بیمه و بازنشستگی
حمل و نقل و ارتباطات 3479.32 0 3475.46 3475.46 ۱۳:۰۰
خدمات فنی مهندسی 648.31 0.03 648.26 648.26 ۱۳:۰۰
خودرو و ساخت قطعات 15404.8 0.07 15522.3 15522.3 ۱۳:۰۰
دباغی و پرداخت چرم 1979.49 0 1979.49 1979.49 ۲۸ فروردین
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 1368.46 0.01 1367.21 1367.21 ۱۳:۰۰
دستگاه های برقی 445011.54 0.06 446392.18 446392.18 ۱۳:۰۰
رایانه 13918.45 0 13871.78 13871.78 ۱۳:۰۰
زراعت و خدمات وابسته 5029.26 0.01 4985.74 4985.74 ۱۳:۰۰
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۸ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 2175.73 0.08 2179.34 2179.34 ۱۳:۰۰
سرمایه گذاری ها 1909.84 0.1 1908.7 1908.7 ۱۳:۰۰
سیمان، آهك و گچ 579.48 0.03 579.38 579.38 ۱۳:۰۰
شاخص 30 شركت بزرگ 4233.2 0.02 4233.48 4233.16 ۱۳:۰۰
شاخص 50 شركت برتر 3994.47 0.04 3997.8 3997.8 ۱۳:۰۰
شاخص آزاد شناور 101695.94 0.04 101629.04 101629.04 ۱۳:۰۰
شاخص بازار اول 67762.52 0.06 67778.02 67778.02 ۱۳:۰۰
شاخص بازار دوم 201627.13 0.05 201569.25 201569.25 ۱۳:۰۰
نام شاخصارزشتغییر ?بیشترینکمترینزمان
شاخص صنعت 85274.47 0.06 85301.32 85301.32 ۱۳:۰۰
شاخص قیمت (هم وزن) 12747.62 0 0 0 ۱۳:۰۰
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 29702.3 0 0 0 ۱۳:۰۰
شاخص قیمت 50 شركت 213057.93 0.06 213270.87 213270.87 ۱۳:۰۰
شاخص كل 95136.46 0.05 95142.92 95142.92 ۱۳:۰۰
شاخص كل (هم وزن) 17298.77 0.16 17248.1 17248.1 ۱۳:۰۰
شاخص كل فرابورس 1109.7 0.28 1110.2 1110.2 ۱۳:۰۰
غذایی و آشامیدنی 3381.97 0 3317.85 3317.85 ۱۳:۰۰
فرآورده های دارویی 8131.61 0.01 8130.28 8130.28 ۱۳:۰۰
فرآورده های نفتی 367819.92 0.37 369543.82 369543.82 ۱۳:۰۰
فلزات اساسی 59670.1 0.01 59329.48 59329.48 ۱۳:۰۰
قند و شكر 9968.18 0.56 10032.47 10032.47 ۱۳:۰۰
قیمت و بازده نقدی 376402.34 0.03 376402.34 376402.34 ۱۵:۲۰
كاشی و سرامیك 2004.62 0.18 2015.93 2015.93 ۱۳:۰۰
لاستیك و پلاستیك 16636.1 0 16769.92 16769.92 ۱۳:۰۰
ماشین آلات 16638.33 0.02 16687.22 16687.22 ۱۳:۰۰
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۸ شهریور
محصولات فلزی 21750.03 0.38 21790.73 21790.73 ۱۳:۰۰
محصولات كاغذی 9956.56 0.27 9730.51 9730.51 ۱۳:۰۰
محصولات چوبی 58891.04 0.08 57394.1 57394.1 ۱۳:۰۰
مخابرات 1100.69 0 1104.49 1104.49 ۱۳:۰۰
منسوجات 1272.87 0.01 1273.03 1272.87 ۲۹ اردیبهشت
واسطه گری های مالی و پولی 114962.42 0.02 114888.41 114888.41 ۱۳:۰۰
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۸ شهریور
چند رشته ای صنعتی 9201.74 0 9212.94 9212.94 ۱۳:۰۰
کانی های غیرفلزی 2166.73 0.34 2176.91 2176.91 ۱۳:۰۰
کانی های فلزی 21402.32 0.01 21428.3 21428.3 ۱۳:۰۰