صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
پارس پامچال - شپمچا
-0.432810353
-4.999879
418541310590-16.12-3.71.03
بانک اقتصاد نوین - ونوین
01175
-4.171126
221121542892513.550.930.26
سیمان هگمتان - سهگمت
-0.05771732
2.541777
1114001938710234.210.80.64
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق
4.5283831
4.91834
791538658747900-8.260.891.28
بانک ملت - وبملت
0.18851063
0.941071
18679381998531500005.880.870.2
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا
0.95511057
1.621064
83658688727482009.360.88830.02
لبنیات کالبر - غالبر
2.02651309
2.881320
60752679545815094.290.910.71
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر
-0.06741483
-1.621460
444206554872483.610.90
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی
1.90721603
4.261640
25775764140112210006.10.920
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت
0.13681464
0.891475
11251216624156005.80.930
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو
2.64731551
3.111558
1266865196528228206.720.810
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه
02350
-1.322319
1950535250003.040.9410.5
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا
-0.18451623
-0.681615
12051919330837003.570.940
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا
2.29171473
2.781480
77114211369574501.80.970
زامیاد - خزامیا
1.0145697
0.72695
232612116213854335-4.250.960.36
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر
2.76361413
4.951443
22944743279116572508.9510
بیمه آسیا - آسیا
-0.28861382
-4.691321
607518031786006.990.980
لیزینگ ایران - ولیز
-0.4667853
-2.1839
6569154511800-45.290.991.13
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب
01264
4.981327
4007544240004.920.80
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا
0.09831018
1.971037
21424521818324006.820.780
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا
0.33731190
2.021210
10538581263107576005.091.021.76
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا
1.3493676
3.45690
1920248131053809605.710.530
معدنی دماوند - کدما
4.994818015
4.9918015
61162110254045077.3115.576.72
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز
4.95633960
4.983961
62542982477020196000-16.54-76.321.13
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا
2.96741735
3.261740
78065913551301250-3.19-5.3343.53
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس
-3.29816040
-2.826070
1335218052107960-4.84-2.911.92
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ
-1.26232816
-4.982710
44310120506880-2.62-1.26.18
بانک تجارت - وتجارت
1.3629595
1.02593
15909294947227191500-0.41-0.770.18
کمباین سازی ایران - تکمبا
1.3699740
1.51741
578560429127504024.9101.17
گروه بهمن - خبهمن
1.1553788
2.05795
2457901195178800003.840.590
بانک پارسیان - وپارس
0968
1.03978
75551672722999680-11.290.750.18
سیمان تهران - ستران
1.08441305
2.631325
3483794602283750-41.560.590.88
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا
1.1662694
0.44689
41856352907740845017.310.60
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن
-0.1119893
2.13913
528404624557504.720.630
داروسازی کوثر - دکوثر
0.08451185
1.351200
250003063990014.730.650.42
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت
0.9629734
3.16750
1050799781440400047.270.682.59
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت
-0.0951052
0.661060
56605059547340003.430.710
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم
1.566908
1.01903
349459431941135000010.390.722220.27
بانک سینا - وسینا
0.1034968
0.31970
401437392968000011.690.720.34
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر
1.14941496
0.611488
563331684491077120007.321.010
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک
-0.61442750
-2.462699
10829072935446875002.991.01243.83
ایران ترانسفو - بترانس
-0.07525312
-1.055260
1177006191992000014.874.013.62
تامین سرمایه امید - امید
01735
0.121737
506038885015005.341.31-285.66
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا
3.03752171
1.092130
41992789116125918010.141.663.47
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا
0.9051338
1.811350
144761196802800-17.981.690.54
بین المللی محصولات پارس - شپارس
4.96751775
4.971775
531171943914125-59.491.720.53
سیمان ارومیه - ساروم
-0.04072455
0.122459
215225317185005.61.691.23
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده
3.04592808
4.992861
24402569828080004.781.70
سخت آژند - ثاژن
2.82242113
3.552128
53457011298452005.151.282.87
فنرسازی زر - خزر
3.44481021
1.321000
7357284751251049722.541.321.24
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال
1.20561511
1.271512
504002761102498222.561.350.61
گروه مپنا - رمپنا
0.08753430
-0.093424
9061393114686000004.161.60.71
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت
4.28032217
4.992232
90357120032417186-34.441.3998.14
حمل و نقل توکا - حتوکا
1.86621583
1.671580
24094238452239036.951.390.74
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی
0.1141756
4.621835
6000114477804.021.380.45
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر
0.3972529
2.622585
414515104832160415.511.40.76
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا
02353
0.382362
242567059009.161.40.61
تراکتورسازی - تایرا
02392
1.382425
960243056006.41.430.51
تولیدی چدن سازان - چدن
0.15192637
-0.112630
34966492221096006.881.442.57
تولیدی کاشی تکسرام - کترام
-0.13811446
0.351453
206758299426543-18.131.611.16
پارس دارو - دپارس
-0.23925840
0.445880
120006912264007.881.581
سیمان شرق - سشرق
3.8997746
4.87753
460972134391979556-9.171.051.2
پارس خودرو - خپارس
0.7353685
1.47690
53695523700155633914760.91.160.22
داروسازی امین - دامین
-0.06621509
-2.651470
5738812515654.241.030.96
چرخشگر - خچرخش
4.80941155
4.991157
19515802254109966933.91.050.69
عمران و توسعه فارس - ثفارس
3.74751578
4.931596
743717117315780005.531.092.64
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی
2.15461612
2.721621
1020358164513702009.541.113.07
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول
-0.07331364
-2.931325
1204471592728000011.791.090
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا
1.2865866
0.58860
134867861167434004941-3.281.160.26
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق
-0.10511901
-0.161900
14561432763513270006.11.140
صنایع لاستیکی سهند - پسهند
0.62041784
2.711821
6538811962440027.291.192.59
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران
0.06123270
-0.093265
209145687151367915.931.581.93
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه
1.26681279
3.481307
2561873301305347-23.041.210.2
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک
3.91591433
4.861446
106005415191985412101.691.260.32
ماشین‌سازی اراک - فاراک
4.9073962
4.91962
11557794111196047659-15.351.212.69
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو
-0.40091739
-1.261724
574157999831417285009.211.220
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ
-0.06051653
-1.811624
11303018682484707.281.240.76
مخابرات ایران - اخابر
0.85181776
3.921830
137472425051065600003.71.472.59
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه
0.46972139
2.352179
268340574113270719.261.490.94
سیمان صوفیان - سصوفی
0.42371896
1.751921
62732120104280011.861.50.72
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید
-0.017634154
034160
47121592295148823.639.064.58
مهرکام پارس - خمهر
0.51171768
0.341765
1848813281463904-1774.433.520.2
سیمان دورود - سدور
2.7097796
3.1799
743087591510791-25.461.760.69
سازه پویش - خپویش
015047
-0.3115000
232315047005.7600.26
شیشه و گاز - کگاز
0.09984011
1.84079
91633710027501.941.651.98
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک
4.88432856
4.992859
23713767760832821.051.990.31
گروه دارویی سبحان - دسبحا
02871
-0.732850
459147945703.672.030
قند لرستان - قلرست
1.4074901
3.354995
58030287117624013.892.332.72
داروسازی اکسیر - دلر
03742
-0.563721
40401516839004.992.660.47
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی
-0.02963376
-3.443261
17480575534276829.62.84193.87
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر
03721
-4.173566
2871223260068.58.271.62
صنایع شیمیایی سینا - شسینا
0.38436269
3.276449
1000064192537-34.550.710.77
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس
0.09441060
1.041070
7774883954000-199.250.7837.15
گروه دارویی برکت - برکت
01181
0.171183
690618240154007.330.860
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر
01154
1.821175
9500116116204.730.925.58
بانک خاورمیانه - وخاور
01721
1.391745
36936103260003.731.030.79
شیشه همدان - کهمدا
01572
-0.131570
8526913418109446.261.122.14
واسپاری ملت - ولملت
-0.91611406
-3.451370
12212016911248006.851.122.58
لعابیران - شلعاب
-0.06011664
1.441689
2846047266240-2488.221.380.65
مهندسی تکنوتار - تکنو
-0.02863492
-0.663470
563220558720-16.577.8912.22
بیمه پارسیان - پارسیان
01176
-1.361160
7360935280005.640.790
سیمان داراب - ساراب
0.09561047
3.061078
12000139423005.220.641.02
مارگارین - غمارگ
4.5861642
4.971648
5075058331379280-4.011.930.19
داروسازی روزدارو - دروز
01848
-4.981756
100021293304165.721.82.16
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما
01712
-1.291690
561797704005.991.010.8
موتوژن - بموتو
03738
-0.753710
1025433355.992.020.86
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان
0.14112838
2.332900
11500335676006.682.220.4
پارس سرام - کسرام
02685
2.422750
10003161100-9.033.670.94
سیمان قاین - سقاین
0.29558826
59240
591655220650015.2713.863.27
سیمان شاهرود - سرود
-0.08331199
-4.331148
9666119711907.020.980.88
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی
-0.0611638
-1.531614
7259511773710006.31.040
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو
0.1194207
4.214379
37000161122003004.232.270
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین
-0.126534735
0.6435000
116640173675082.28-11.151.65
سیمان سپاهان - سپاها
4.4118781
4.95785
10747698391913450-32.590.780.94
کویر تایر - پکویر
0.07332729
2.572797
90502519103006.772.130.61
پشم شیشه ایران - کپشیر
-0.6313622
03645
5110018354330038.843.031.02
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد
05940
-55643
200121384007.143.381.31
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر
0.12866227
4.986529
870557534276612.473.981.05
آبسال - لابسا
-0.21511856
-3.061803
1800033668160715.371.340.56
قند مرودشت - قمرو
0.22494010
2.474100
12897538020008.272.431.1
صنایع ریخته گری ایران - خریخت
0.267751
1.47760
8604066300400-3.24-50.040.8
داده پردازی ایران - مداران
-0.03722686
-1.32652
133003617459008.761.661.48
داروسازی اسوه - داسوه
0.01865370
2.015477
19501140275005.142.321.81
کاشی پارس - کپارس
0.32914268
3.884419
188258237451721.273.320.65
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک
3.1183959
2.69955
84847981430770217.31.560.16
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز
1.60713414
1.493410
20305769385350032.898.930.22
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن
0.8772805
3.38825
79698065144275007.970.670
بیمه ما - ما
01059
-1.611042
120551315885003.630.690
صنعتی بهشهر - غبشهر
0.27691811
2.441850
12541223354330008.181.010.24
سرمایه گذاری پردیس - پردیس
01127
2.751158
6950814087504.941.030
سرمایه گذاری سپه - وسپه
01456
0.211459
330504897420966.271.130
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ
02133
1.222159
1750477713896.021.431.01
داروسازی زهراوی - دزهراوی
05767
2.435907
18011384080-1.38-1.410.66
قند اصفهان - قصفها
0.19758117
2.418296
5294643015828155.245.690.45
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس
0.09283237
4.273372
3000109711009.021.5623.74
سیمان خزر - سخزر
0.07932525
4.952648
3000858075010.261.660.9
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس
0.53442634
1.532660
61407164263400335.111.920.99
پست بانک ایران - وپست
01542
0.191545
4834447464985981122.022.590.37
نیرو ترانس - بنیرو
-0.61444206
-4.994021
25021101210300010.272.642
سیمان بهبهان - سبهان
0.032515407
4.7216129
22148473855.972.660.99
بیمه دانا - دانا
0.1162589
3.252670
241796538835008.552.880
کارتن ایران - چکارن
0.06346317
3.586539
14359115127332.585.832.44
شهد ایران - غشهد
01794
4.961883
1010358800-65.144.8519.04
فنرسازی خاور - خفنر
0.39352041
4.772130
2318349408200-10.222.351.75
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی
01858
0.971876
100028732606.171.340
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا
-0.23737989
-2.17840
78016115978009.753.111.02
شاهد - ثشاهد
0.28061072
1.781088
19800221429015104.590.6684.4
سامان گستر اصفهان - ثامان
01418
3.241464
950131471317.620.697.69
سیمان فارس و خوزستان - سفارس
01363
0.071364
4864867766687519.540.790
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم
-0.07251378
-1.311361
8890012162010003.561.090
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک
0.5006803
0.13800
239728194733893-64.861.280.13
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا
03122
-1.473076
161036821803.121.280
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما
0.08412380
3.412459
54501335224020.581.411.18
پالایش نفت تبریز - شبریز
-0.078812681
-2.2512405
65846828492556808.874.760.53
صنایع شیمیایی فارس - شفارس
3.82551737
4.91755
4294367461093627-108.281.631.16
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام
02094
1.12117
7011151256400-6.282.481.07
گروه صنعتی بوتان - لبوتان
0.0694351
1.174399
1700275305202036.832.490.36
شهد - قشهد
-0.31868135
-1.978000
63905016375767.393.020.8
همکاران سیستم - سیستم
04021
-0.524000
124085048252006.463.155.16
لامپ پارس شهاب - بشهاب
-0.33313890
-4.413731
1018238630180-71.563.190.34
کارخانجات داروپخش - دارو
-0.05335626
-4.995348
18501028130005.733.540.7
پتروشیمی جم - جم
0.027314665
1.3514859
222433291407840007.293.62.12
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد
3.05391721
4.191740
7316371259413040205.91.450
توسعه معادن روی ایران - کروی
-0.18373803
-1.343759
1063464404591802527.741.7516.02
پلی اکریل ایران - شپلی
-2.4194484
-1.81487
31313512151541728354-2.1-1.850.68
جام دارو - فجام
-0.5367423
-57090
71825159384013.873.42.44
البرز دارو - دالبر
0.03415865
0.635900
4247625054544504.093.051.47
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار
-0.12462405
4.192509
86762019240009.761.770
صنعتی کیمیدارو - دکیمی
-0.24532847
-1.892800
9105925816398724.071.81.33
کشت و صنعت چین چین - غچین
-0.16296129
-0.646100
66004061290012.022.641.16
سیمان ایلام - سیلام
-0.79911738
-2.971700
74370126716925-3.5910.20.82
ایران دارو - دیران
0.35491414
2.411443
449396542420013.171.10.6
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی
-2.4211451
-2.491450
212368304362750-13.711.241.07
سیمان خاش - سخاش
-0.06479268
-4.038900
970911585006.084.351.11
صنعتی پارس مینو - غپینو
-0.28962410
-2.772350
3532482303660012.121.631.24
معدنی املاح ایران - شاملا
0.252414301
4.7914948
44106630032106.686.172.62
بیمه البرز - البرز
-0.1079926
-2.16907
89347882737040006.290.690
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر
0.02553921
0.383935
203348029642764.171.611.45
نفت پارس - شنفت
-0.15037306
0.087323
13073495191325007.764.771.01
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت
-3.59473406
-2.633440
114924387299728-12.3812.942.73
سیمان کردستان - سکرد
-1.8667736
-4720
6152134491619200-4.2944.891.76
سبحان دارو - دسبحان
-0.32453686
-0.433682
8617931621378804.342.681.05
سیمان شمال - سشمال
-2.25191172
-3.251160
24507728212599836.360.791.34
بیسکویت گرجی - غگرجی
-0.05283789
-1.713726
204677578008.452.721.4
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام
01663
4.991746
13012124725-1.21-0.331.34
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو
01008
0.31011
11094311248384006.820.690
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی
0.007313777
4.9914464
7513407881860.1411.910
فیبر ایران - چفیبر
0.66526053
2.766179
243721501210600-22.1717.099.51
دوده صنعتی پارس - شدوص
-2.86575830
-2.25870
104830861126996008.6945.510.58
بیمه ملت - ملت
01749
2.921800
100001849846507.351.160
سیمان هرمزگان - سهرمز
-0.01975065
-1.35000
420021274523011.232.991.17
سیمان سفید نی ریز - سنیر
0.01513344
4.9213999
100166720013.136.61.62
گروه تولیدی مهرام - غمهرا
0.575525867
4.9726997
23506390534515.415.830.43
لامیران - فلامی
-4.96785012
-4.995011
10177851030072012.382.482.03
سالمین - غسالم
-0.15023323
-2.343250
97003299690014.292.050.94
لابراتوارهای رازک - درازک
0.02099582
1.259700
34803456821269.727.092.26
سیمان خوزستان - سخوز
0.45863286
2.723360
11068836621359006.61.830.81
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام
-0.08292412
-2.242360
735017256154-2.65-0.730.44
سیمان مازندران - سمازن
02187
-4.982078
1175226965719.961.711.92
داروسازی ابوریحان - دابور
-0.01685961
-2.725800
1000617167684.033.170.85
خوراک دام پارس - غدام
-1.86536208
-3.576100
43300265372480-14.737.331.32
صنایع آذر آب - فاذر
8.18822299
10.212342
460536671058712299000-13.971.411.01
صنایع جوشکاب یزد - بکاب
-0.01656075
1.386160
122307414640837.921.931.53
رادیاتور ایران - ختور
-0.04712124
1.412155
1202492556372004.730.970.41
سیمان اصفهان - سصفها
-2.22755355
0.115483
43774228107100012.562.271.17
آسان پرداخت پرشین - آپ
-0.211813665
-2.5213349
652078722733000010.637.70.68
پتروشیمی فارابی - شفارا
1.70853691
4.993810
48939186553650-1.74-0.510.97
دشت مرغاب - غدشت
-0.37898151
-57773
468936435695-12.49890.990.2
بانک کارآفرین - وکار
1.03681072
3.491098
15874591721911200030.340.690.4
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر
-3.07342113
-4.952072
82984211753231695005.030.430
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید
-1.29423127
-2.33095
11889353642938100009.171.990
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل
05603
0.845650
172113447208.384.231.73
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر
-0.02743643
-4.993462
5512364300-40.085.2264.04
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج
0.02863501
2.863600
9653518891-19.874.880.68
نوش مازندران - غنوش
0.06033321
4.973484
20007166050326.232.162.15
پتروشیمی پردیس - شپدیس
2.541813232
1.5313101
755195101167939200014.866.423.68
بانک انصار - وانصار
02086
0.12088
11475582395208600006.171.210.42
ایران خودرو دیزل - خاور
-1.751505
-2.14503
24792663125322519475-0.24-0.110.52
تایدواتر خاورمیانه - حتاید
-0.47333154
-0.923140
425964134331540004.491.661.09
قند نقش جهان - قنقش
-0.32474298
2.044400
163266959742222.26-6.490.22
سایپا دیزل - خکاوه
3.075838
1.35824
64829577543412208727-5.08-0.210.17
سرمایه گذاری ملت - وملت
-0.5961667
-0.75666
137464891766700000.680
داده گستر عصر نوین - های وب
4.6996261
56279
914002555722412504400014.75.176.17
سیمان فارس نو - سفانو
02911
4.983056
400110188504.131.630.68
لیزینگ ایرانیان - وایران
3.79151095
4.931107
3283823359410950006.850.951.57
پارس سویچ - بسویچ
03585
1.173627
1600621510007.553.241.56
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا
0.764215691
-0.4615500
1621925685002514.641.780.36
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا
-1.23337528
3.657900
152649114830112008.385.413.52
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی
0.1045958
2.09977
18379617715328005.490.695.91
ایر کاپارت صنعت - خکار
3.89521547
4.971563
903546139877350050.621.481.85
صنایع خاک چینی ایران - کخاک
1.25637415
2.397498
12403092227806256.312.813.55
ایران خودرو - خودرو
-1.15472140
-1.292137
4852453103863274200037.441.570.1
گروه صنعتی سپاهان - فسپا
4.96682684
4.972684
27096372717446009.721.720.39
داروپخش - وپخش
-0.56897341
-57014
3876227261664403.861.670
سیمان غرب - سغرب
-0.1713503
-0.263500
5395918910509006.411.931.21
پتروشیمی آبادان - شپترو
4.94052910
4.982911
14178738412611833300-5.080.890.89
سیمان بجنورد - سبجنو
03361
-0.153356
29501013175125.41.991.12
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه
0.47723790
0.743800
60144302279561398010.262.543.34
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا
-0.015812687
0.0912700
1080813750748006.3132.33
نفت سپاهان - شسپا
4.991622527
522528
21197889477525236533505.395.521.28
مجتمع فولاد خراسان - فخاس
0.24488189
4.998577
640815507370100032.347.623.52
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو
-0.52645480
-4.75250
1000053695960184.564.184.37
صنایع سیمان دشتستان - سدشت
01589
-4.971510
70011875020-69.541.51.92
صنعتی آما - فاما
-0.31862190
1.962240
361247719710009.561.511.55
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور
4.99292965
4.962964
7999842372211825582.629.491.27
آلومراد - فمراد
0.14745434
0.635460
1052058269176-47.087.222.36
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن
02512
02512
9296762334857053938.061.80
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا
-0.26366431
-3.956193
64004012862009.822.590.46
کارخانجات قند قزوین - قزوین
2.35074833
4.44930
1032314498915958416.352.260.91
کربن ایران - شکربن
0.45366201
1.096240
4874930415502505.722.260.93
کالسیمین - فاسمین
-1.37516455
-3.96290
3968852526129100004.92.32.34
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند
4.57973471
4.973484
284479987138840015.012.61.16
معادن بافق - کبافق
-1.928216886
-1.2717000
115371194834194155.582.513.49
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش
1.06953024
2.443065
5602117315422429.472.550.81
رینگ سازی مشهد - خرینگ
4.63241423
4.931427
23542553351633235-118.452.630.16
فروسیلیس ایران - فروس
4.97913268
4.983268
10525753440285783729.682.673.55
قند هکمتان - قهکمت
3.82224998
3.865000
351751175813674535.452.280.68
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس
4.98314340
4.984340
899785390565100011.142.691.63
پالایش نفت تهران - شتران
04007
-1.173960
6327282535961680006.372.690.47
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد
-0.0863484
-1.183446
34254111871167140007.692.742.82
افست - چافست
-0.02394178
-0.484159
71853029246006.852.751.5
گلتاش - شگل
4.97355340
4.995341
1025031547326700006.412.761.38
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا
4.23524307
4.994338
11986175200152002647.772.842.56
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد
-3.14968241
-4.988085
3711730011867046.22.840.43
کشت و صنعت پیاذر - غاذر
1.5763287
1.953299
16840955424652513.612.272.51
شکر - قشکر
1.57231938
1.781942
17499234238760012.572.220.74
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور
1.93874259
1.724250
11924935078125062219.262.963.86
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش
0.38212627
1.762663
37278398352540004.711.941.41
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو
4.90112440
3.962418
425270103848800022.531.80.83
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو
01141
-0.441136
525196036512003.761.850
قند نیشابور - قنیشا
0.53942796
3.562880
28000815592007.831.870.71
پالایش نفت اصفهان - شپنا
-0.67924972
-0.884962
15243187563994400004.91.870.35
گروه صنعتی بارز - پکرمان
02787
0.362797
4305012070413566.971.90.72
ملی صنایع مس ایران - فملی
-1.91483637
-2.593612
90441533289021822000061.912.22
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد
-0.424505
-0.574498
6112619275403378750004.991.921.97
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان
0.05293781
-0.773750
72594227491531305006.321.980
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا
3.66943136
4.793170
15694649334482418.342.251.5
صنعتی پارس خزر - لخزر
2.162710912
2.5210950
64821707164989411.642.040.79
کابل البرز - بالبر
-0.48411850
-1.831825
62680114586302-63.732.050.55
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین
2.3961624
2.91632
28357934604214830366.682.130.57
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما
0.1042887
4.993028
75612328622877.272.12.36
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه
3.96583644
4.713670
234606385492733000-149.22.140
پاکسان - شپاکسا
4.7224879
4.984891
5965972911263466010.992.130.65
پتروشیمی فجر - بفجر
0.285373
0.955409
6205763353349245005.442.132.32
حفاری شمال - حفاری
4.97713438
4.983438
13017864476895738216.52.151.29
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس
-0.43287591
-1.17540
54604241203795500009.082.840
بهنوش ایران - غبهنوش
0.36263875
54054
1025742139500021.732.970.33
ارتباطات سیار ایران - همراه
0.918416043
2.5416300
22898537321540128004.796.691.26
پتروشیمی پارس - پارس
-1.251933601
-1.5533501
773662259962016060005.434.632.74
فرآورده های نسوز ایران - کفرا
-1.07816882
-2.986750
220995152125662007.574.112.07
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو
0.02213609
2.9314005
232033136090009.264.21.82
نفت بهران - شبهرن
-0.015313053
-1.3912873
45584593339378007.674.411.92
تولید محور خودرو - خمحور
-0.80523942
0.183981
464191791658561-275.194.441.92
داروسازی فارابی - دفارا
02550
-0.242544
685001751020000-1.194.460.61
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو
0.90998872
2.579018
23617212798480134.61.48
پتروشیمی فن آوران - شفن
-0.112844274
-0.7344000
366461613420603007.424.573.1
فولاد خوزستان - فخوز
0.50539149
1.079200
36729333941324043287.444.791.71
مس شهید باهنر - فباهنر
2.64875038
0.984956
1915171964956677508.544.050.9
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور
-1.1916524
-2.2416349
3663260319828806.84.852.14
بانک صادرات ایران - وبصادر
-0.7617912
-0.33916
111104511086252713600-1.544.910.26
به پرداخت ملت - پرداخت
0.64657784
0.577778
4074593180112868004.65.140.81
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن
0.60925780
1.835850
23848714011266945434.315.266.13
ملی سرب و روی ایران - فسرب
3.51086339
4.676410
2672711694204115813.335.731.58
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ
-0.255810139
-0.8410080
25313025541825020010.275.921.3
گلوکوزان - غگل
0.426510126
4.0910495
1078611220252009.876.340.81
خدمات انفورماتیک - رانفور
4.997711303
511303
1036404117149494520011.46.626.53
پتروشیمی خارک - شخارک
-0.068233717
-1.2733310
17897597674340006.384.083.76
معادن منگنز ایران - کمنگنز
0.42274989
0.444990
3408221700100977413.883.983.15
پتروشیمی شازند - شاراک
-2.3654376
-2.324378
21541749418352880646.152.891.09
باما - کاما
-2.87365746
-2.215785
493888283857460006.613.33.64
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه
0.05511816
0.061816
59151108454000-8.363.021.23
سیمان فارس - سفار
0.8444421
54603
1936389103009310.933.031.52
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل
0.05425534
-0.385510
56382831241992240008.123.133.49
الکتریک خودرو شرق - خشرق
0.26911863
-0.71845
87863716371173690278.323.180.37
بورس اوراق بهادار تهران - بورس
0.07324104
0.714130
141324581615600024.493.188.99
فرآورده های نسوز آذر - کاذر
0.57681395
0.941400
24674334562775012.423.320.98
نیرو کلر - شکلر
-0.52253998
-1.823946
94442375199900012.583.323.1
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه
0.49434473
1.754529
216132996703131100016.23.361.44
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله
-0.59034210
0.874272
3366181417210500021.523.861.07
ایران ارقام - مرقام
2.13432967
2.242970
3258219671483500-41.93.451.36
پالایش نفت بندرعباس - شبندر
-0.04239447
-0.019450
27202425661303686008.563.390.52
سایپا شیشه - کساپا
4.41091728
4.951737
13046632254397440-25.043.430.81
آلومینیوم ایران - فایرا
4.9873621
4.993621
21495387783188213457.763.541.14
ایران تایر - پتایر
1.15162635
4.262716
73808198754845-477.453.60.34
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت
2.72362263
3.952290
133356730181154130-59.973.671.05
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه
-1.59871231
-1.521232
250910306149989-6.43.555.51
پتروشیمی مبین - مبین
2.59515693
3.715755
250839914280811366365.513.851.94
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم
-0.08191220
-3.771175
126341524400006.640.765.43