صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
-2.25815324
-2.75300
6878336619166408.82.731.98
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
0.3691088
0.551090
34347037443520005.681.045.45
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
-4.29712049
-2.482088
2353583482227046808.081.484.53
سیمان لار سبزوار - سبزوا
-0.2651129
0.711140
6269157086767518.95-1.90.92
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
-1.0057689
0.43699
117911781241340004.790.610.13
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
-0.2235893
0895
283682253178600000.70
ریل پرداز سیر - حریل
3.98961199
4.941210
934470411209235004015.741.093.01
آسیا سیر ارس - حآسا
0.08691152
01151
40057646192160014.81.040.84
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
0.12454020
0.624040
2187858802814009.92.551.48
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
-0.75634068
-1.444040
1675386826102007.82.920.26
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
-1.50622681
-1.82673
158878426107240004.190
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
-2.92313952
-3.683921
3170612533196888.486.12.81
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
-2.04562107
-3.492076
227000478358190-3.7770.68
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
-2.27926560
-4.226430
5443935726240040.868.893.04
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
-4.153415000
-4.7914900
100085150122500004.712.990.98
آ.س.پ - آ س پ
-3.271828
-4.91814
9868768176624005.530.731.14
بانک گردشگری - وگردش
4.0392850
3.79848
36615293113510000018.910.950.1
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
-2.33161131
-1.811137
33965638456550015.750.991.02
توکا ریل - توریل
3.99731561
3.261550
5485459856331220007.641.081.13
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
01568
1.211587
2314503634704003.91.331.48
پتروشیمی مارون - مارون
-0.156342791
-0.5742615
200917116400010.518.913.89
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
-1.41736608
0.126711
4953632715224836.293.311.74
بیمه دی - ودی
3.58421156
4.481166
43331050128900004.071.760.34
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
0.90736006
0.816000
13703824204207.133.10.67
بیمه کوثر - کوثر
-2.03391445
-2.031445
4197636125006.231.170.48
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
-0.58781353
-0.811350
1492233825002.650
قاسم ایران - قاسم
4.95712816
4.992817
46561113111689600337.722.680.1
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
3.58792021
2.411998
79872516143031500013.521.961.3
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
0.68858921
1.028950
32776292124894011.84.910.96
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
-4.05081208
-5.081195
16842120466560826.291.080.57
صنعتی بهپاک - بهپاک
2.39853885
2.663895
1443850561012432007.281.620.21
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
4.99459628
4.999628
2326822411553605.953.290.7
بهمن لیزینگ - ولبهمن
-4.072027
-4.972008
5875711916216004.961.220.55
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
01000
01000
43513343525000004.720.783.6
بیمه سامان - بساما
0.19953013
0.13010
10434273144451950011.622.331.16
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
-0.36857030
0.67098
699344928436007.173.320.59
بهمن دیزل - خدیزل
-1.5233621
-1.143635
663244240236210004.781.370.58
پخش البرز - پخش
-0.86041498
-0.931497
4702770898800400.06
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
1.449511478
2.2211565
2711131183559844.151.322.51
افرانت - افرا
-0.97952123
2.852205
4445994106150014.061.590.92
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
0.8922149
2.352180
6383413723209209.521.771.73
مواد ویژه لیا - شلیا
-2.16454746
-1.054800
36107617143835724.981.911.5
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
0.47626119
0.156099
3436221038733274.922.241.76
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
-2.02835120
-1.455150
17646590410240007.412.660.32
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
-0.40751711
-1.691689
8094691385229274-7.511.420.39
بیمه پاسارگاد - بپاس
0.65132627
0.042611
250476667027908.031.820.73
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
پالایش نفت شیراز - شراز
-1.763413147
-2.8613000
1837472416135091816.155.090.4
داروسازی تولید دارو - دتولید
1.40972374
02341
1460423478783807.321.740.85
نفت پاسارگاد - شپاس
0.55672890
0.92900
134093969360007.71.930.33
ذوب آهن اصفهان - ذوب
1.0309784
0776
400016523134626013580159.052.070.58
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
4.52123329
4.993344
1955746651149935017.732.250.74
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
3.77083495
4.993536
1142329399269900010.532.50.29
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
2.9412875
2.35870
13304037116471050000-13.392.611.7
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
4.99625506
55506
64793435675506009.042.580.84
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
5.27275211
5.255210
18072294241688010.823.520.83
مبین وان کیش - اوان
-2.11588929
-1.349000
207124184989290016.464.541.86
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
-2.85592279
-3.032275
1240989282875207016.645.030.49
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
-1.70982127
-4.992056
69629314816381005.351.631.48
صنعت روی زنگان - زنگان
1.31699463
-0.329310
4811464553946300395.457.044.5
پالایش نفت لاوان - شاوان
3.83914985
0.9614570
2221295332851713417312.627.280.5
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
4.69543300
4.73300
948743133300007.232.230.38
آهن و فولاد ارفع - ارفع
0.61463929
1.053946
2843190111711571600011.132.521.27
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
-0.477712500
-0.4812500
57463718137500011.115.63.8
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
0.92312296
0.792293
428734598435455296012.121.8411.49
پتروشیمی خراسان - خراسان
-4.86866409
-3.596495
238817215307114715465.392.492.26
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
-1.28211540
1.731587
618181952200200001.010
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
1.17061815
0.331800
2154876391154450005.131.064.95
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
-0.875110648
-0.6710670
7694681912237567.361.742.43
ریل سیر کوثر - حسیر
1.15452278
1.472285
922088210010748079.731.651.35
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
-0.71391808
-1.11801
4046053731518803205.991.711.31
بیمه میهن - میهن
4.8926879
4.89879
1381001211318500-7.343.431.02
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
-3.6553664
-3.393674
8548931373280010.22.031.41
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
0.9043572
1.673599
1434775128930004.622.050.86
نفت ایرانول - شرانل
-0.97975357
-1.835311
186176997107140005.572.280.81
پاکدیس - غدیس
-1.84822974
-1.322990
40820512148327208.232.380.49
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
2.07433297
0.033231
95571743150943375205.452.382.25
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
1.92072441
2.632458
948189231441497010.092.390.57
زرین معدن آسیا - فزرین
-0.57765164
-0.275180
261520135115492006.082.521.68
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
-0.158828924
-0.1728920
183315953022694176005.063.241.87
آتیه داده پرداز - اپرداز
0.52797427
-0.417358
1225716910437135009.243.411.97
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
-1.42534772
-2.664712
11101995298133616005.493.445.91
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
1.28211659
1.341660
2042558338937020657.981.577.33
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
-0.04818320
-0.298300
5343014445229632006.263.553.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
-0.23478075
-0.438059
191611154740375008.673.841.17
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
-0.94685231
-2.15170
8667134534314016915.045.2913.25
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
0900
0900
25926223354000007.480.830.83
بیمه اتکائی امین - اتکام
1.06381045
1.351048
471714926125004.550.834.9
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
-3.4623948
-4.99933
7802708739385320012.240.991.04
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
1.29451252
01236
77787689739162760011.11.0840.64
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
0.68971168
-2.331133
979255114416352006.651.12.03
کی بی سی - کی بی سی
-1.63062775
-3.832713
573221596660005.211.50.44
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
-0.3619826
-2.29810
339062849560000.520