صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل
01162
3.271200
1944589226170417205.361.10.32
بیمه اتکائی امین - اتکام
0.11001
0.11001
792897925025003.780.790
نفت ایرانول - شرانل
0.04334624
-0.484600
22129461023292480004.361.770.71
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا
4.67323315
4.993325
475286157633150010.052.240.54
پتروشیمی خراسان - خراسان
0.77027196
0.837200
1534261104128802074.992.792.3
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار
2.71279996
2.039930
390239139944010.855.511.15
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق
-0.56474578
-54374
74221340384552-9.937.065.58
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان
4.07696765
4.356783
61504227060047.129.173.65
بانک دی - دی
0.142705
0.43707
1012408971404512000-0.15-0.130.18
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا
4.8611906
4.98907
3166832875436007.040.570
آ.س.پ - آ س پ
1.3193768
1.58770
18954414661440025.880.682.42
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب
2.3649909
1.8904
865745787818100-6.440.951.14
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت
-0.67814394
-0.814388
1931108498788009.212.431.58
توکا ریل - توریل
1.17731375
1.621381
2143670294927500005.80.910.87
ریل پرداز سیر - حریل
-0.17411147
-1.651130
24797082845224812015.181.032.99
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود
4.12731211
4.561216
699538847605500-296.671.061.46
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور
-0.47891247
-0.41248
22842828549880007.291.1913.16
بانک گردشگری - وگردش
5.7504754
6.31758
279337721064524000-2.061.260.08
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو
0.07841276
0.861286
33110742370307627.971.140.56
ریل سیر کوثر - حسیر
3.9092100
52122
135407262843799082311.011.521.43
بهمن دیزل - خدیزل
4.88783133
4.993136
1295514405931330003.951.120.5
بیمه دی - ودی
-4.5261118
-4.531118
953127950003.651.510
داروسازی تولید دارو - دتولید
2.87672253
2.692249
5500128336107.311.720.69
آسیا سیر ارس - حآسا
01150
01150
14860717192000014.591.040.7
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا
4.46474235
4.984256
1898289804010587505.692.471.14
بیمه پاسارگاد - بپاس
02890
0.072892
16596148073738358.771.850
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو
3.13784273
3.54288
180337742730010.120.73
بیمه میهن - میهن
2.0833735
1.39730
51783381102500-2.672.250
بهمن لیزینگ - ولبهمن
4.25111594
4.971605
1178144187812752004.350.970.73
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه
05664
-2.075547
16920963964807.022.920.32
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان
2.05561688
2.121689
39364966421944004.671.120
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا
-0.59818974
-1.428900
3126928110768805.843.070.67
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق
-1.93991567
1.381620
764651204701004.461.331.83
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر
4.48551188
4.931193
1232815297000-32.922.41-620.04
تولید نیروی برق دماوند - دماوند
0.09768203
1.278299
67960557226402808.173.673.74
صنعتی بهپاک - بهپاک
0.59394065
-1.014000
4666619013008006.631.70.17
سیمان لار سبزوار - سبزوا
2.74481385
4.971415
14832042055830204-4.39-2.321.27
کشتیرانی دریای خزر - حخزر
-4.37442033
-4.992020
315942642219564010.381.631.54
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران
0.8639934
1.08936
13777912918680003.580.730
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای
0.92511091
0.651088
48864753327275004.710.850
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس
0.07811281
0.081281
100008128179340011.141.121.82
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا
3.696111054
4.7911171
6384370680473123.511.32.41
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ
-0.04652151
1.252179
69551528393205.661.552.8
مواد ویژه لیا - شلیا
-0.12114948
-1.094900
31930215803998977.231.991.92
پخش البرز - پخش
0.50291199
0.51199
36223843471940020.20.990.05
کی بی سی - کی بی سی
3.7072322
4.292335
39545925572804.631.010.38
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر
-3.0962504
-3.252500
55344313861001600-63.864.070
مبین وان کیش - اوان
0.381119754
0.5119779
663771311197540018.7413.373.55
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند
-0.27032214
0.092222
1319882926642005.551.671.4
افرانت - افرا
4.9922629
4.992629
10582652782131450017.911.911.79
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور
3.89742026
4.362035
1410371285820260018.11.620.87
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا
3.99361302
0.241255
827751810780169260030.931.0978.04
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا
8.53132010
10.212041
442788548900780400014.31.741.69
بیمه سامان - بساما
-3.71293086
-4.993045
6347111959462900013.712.370
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب
-0.41561917
-1.871889
1925942369319936806.111.781.48
پتروشیمی مارون - مارون
-0.33144864
-0.0345000
2566211511794560007.236.173.28
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین
4.063111474
0.4111071
63667317211004.572.580.76
بیمه کوثر - کوثر
4.64551712
4.951717
623114106742800007.171.270
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای
-1.76891777
-3.811740
15034392671238118-8.031.460.37
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر
-0.44212252
0.82280
3592008093828405.052.60.63
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه
4.16854648
4.844678
1389111064570130144005.722.30
نفت پاسارگاد - شپاس
-0.9842415
-1.62400
1899011458757960008.811.760.33
پالایش نفت لاوان - شاوان
-1.258613415
-2.2413282
1073537144011533900110.915.690.39
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر
-3.33331914
-3.991901
1064506203863162013.812.580.35
بانک حکمت ایرانیان - حکمت
0788
0788
4216833472800025.750.650.82
آتیه داده پرداز - اپرداز
-0.13567363
-0.997300
60518964455936815009.063.162.23
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا
-3.91846645
-4.996571
1214469807015310084.662.581.31
ذوب آهن اصفهان - ذوب
-3.13971234
-3.451230
1402843931731244094484434.0730.92
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس
-2.97454534
-4.564460
493179223668010011.2630.27
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک
1.78812277
2.012282
662648150938709068.713.680.83
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر
0.6849588
-1.88573
497726293352800010.550.520.1
بانک سرمایه - سمایه
01226
01226
100001249040008.67-0.090.15
بیمه نوین - نوین
-0.2058970
-0.21970
1800017145500011.535.011.38
پالایش نفت شیراز - شراز
-3.547611582
-3.4111599
82682958119010686.585.70.3
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام
4.98592611
4.992611
99380102594891385016.771.970.87
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج
-1.40456037
4.346389
38312338214214.321.961.64
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران
4.2952947
4.96953
399075337781136400-2.82.831.9
قاسم ایران - قاسم
2.75352351
1.272317
213352502141060079.851.930.09
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو
-0.3632470
-0.482467
5978876147655868720012.951.980
زرین معدن آسیا - فزرین
1.30685039
0.525000
594515299615117004.752.141.53
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز
0.34482328
2.162370
10300552398349200009.242.271.27
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا
1.09013895
2.523950
2357299182726509.352.471.38
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور
2.64635314
2.385300
359285190919130407.722.511.85
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا
2.68895843
2.435828
513759300229215004.542.490.71
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا
03324
-0.423310
38492012804986007.942.530.59
پاکدیس - غدیس
-3.76893115
-4.973076
674500210187220019.852.540.62
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر
-0.62773641
-1.283617
1736406327282009.572.610.28
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک
-1.266817303
-317000
3464935995198860311.472.835.08
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک
-0.11221780
-0.111780
176527233142539720778.911.440
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس
3.92375615
4.375639
6422236111230008.542.920.38
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا
-1.21424312
-1.44304
4818520834496010.622.910.7
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا
-2.37934349
-3.254310
64249972794457215278.23.092.82
آهن و فولاد ارفع - ارفع
1.83195114
1.045074
6296203220204560007.653.271.53
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان
0.38644676
-0.824620
277054129628070039.264.730
صنعت روی زنگان - زنگان
4.10657276
4.997338
399681290872760050.446.952.7
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر
0.55569592
0.649600
54215210551209.066.773.04
پتروشیمی زاگرس - زاگرس
0.126536414
036368
40829014867873936004.1210.941.9
پتروشیمی غدیر - شغدیر
2.4022089
2.32087
1232613425753271570013.511.720.65
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا
2.31762075
3.552100
295048826123562250004.031.220
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا
1.71745982
-1.565789
11128677178408.412.820.65