صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 310590 301398 60108 -19264
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 2.36
4.86773210
1729213 4815000 335692 0 1161298
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.54
2.94522237
2424599 4071340 0 0 389013
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 3.71
4.25141692
5130100 2115000 0 0 588597
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 0.35
4.97122006
2525069 7422401 0 0 1521328
لیزینگ ایران - ولیز 0
3.9881043
375687 625800 451641 0 -11301
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 1.64
4.48861420
37385364 12836800 6126410 0 2111891
بانک کارآفرین - وکار 7.71
-0.64241856
1218504 15776000 22604388 0 115527
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 0
-4.42481296
2140767 7776000 1701254 0 93163
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 4
0.33712381
600732 16667000 0 0 2337925
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 0
-0.14641364
72188 7502000 0 0 555276
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 2.41
2.54842012
3190516 9054000 0 0 1170670
سیمان هگمتان - سهگمت 5.25
-4.81932844
3313342 1430248 1340574 0 129534
لبنیات کالبر - غالبر 0
4.95771863
868365 652050 645543 0 4859
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 3
2.23681554
5797564 4040400 3311 0 293628
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 3.49
1.39941739
13087945 34780000 0 0 2352940
گروه دارویی برکت - برکت 1.33
0.22281799
184341 6116600 0 0 547440
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.95
3.28952041
12143427 146952000 0 0 14712313
لیزینگ ایرانیان - وایران 4.69
3.49961390
1099965 1390000 698259 0 159877
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 0.21
4.94551443
843852 764790 109527 0 129319
سیمان شاهرود - سرود 4.32
0.52881711
54229 1385910 1109356 0 138302
بانک سینا - وسینا 6.76
0.15171320
11628429 13200000 28841603 0 827947
گروه بهمن - خبهمن 1.44
4.95051060
9118857 10600000 0 0 2051459
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 5.84
0.89291130
46572396 14125000 0 0 874296
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 8.77
-0.46371288
470741 3542000 0 0 595151
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 7.45
0.47821681
547534 9455625 0 0 677373
سیمان داراب - ساراب 5.34
0.20311480
57307 1332000 927888 0 180619
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 3.6
2.40351406
1331638 6327000 0 0 1379545
بیمه البرز - البرز 5.57
-1.64181318
6321148 5272000 0 0 588808
سیمان تهران - ستران 3.65
-4.46472204
5783748 3857000 2586036 0 -54946
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 7.11
-3.18571246
3637192 6230000 0 0 898953
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 4.72
0.5961519
214306 2734200 0 0 568382
داروسازی کوثر - دکوثر 2.84
3.24471941
919978 1048140 1506845 0 43434
بانک پارسیان - وپارس 5.15
-0.51241359
2681118 32289840 126853499 0 -2037465
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 6.07
01614
153642 2582400 259572 0 733508
واسپاری ملت - ولملت 0.07
4.95121399
739521 1119200 436509 0 164230
بیمه پارسیان - پارسیان 3.02
4.68561698
7077913 5094000 0 0 625351
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 1.52
4.13391058
432763 952200 584500 0 -90531
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 2.32
2.24233055
5683648 49643750 183271 0 14937174
زامیاد - خزامیا 0
4.9788991
5742843 5480123 10673501 0 -907363
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 2.59
0.71281978
514795 16318500 0 0 1303181
شاهد - ثشاهد 3.93
4.52381317
1172799 3564634 142863 0 475497
ایران خودرو - خودرو 2.07
4.58552851
14302911 43620300 323272997 0 736859
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.28
3.74114215
3264374 19511184 8047170 0 2849504
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 0
4.99833004
2354986 4956600 0 0 416785
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 3.42
1.71233267
203593 980100 1151584 0 77090
صنعتی بهشهر - غبشهر 0
-0.46023461
110232 10383000 22594075 0 663976
مخابرات ایران - اخابر 4.36
0.85732353
1838245 141180000 41150879 0 28829139
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 5.13
-0.76342340
2963182 561600 0 0 2006
بانک ملت - وبملت 0
4.972450
47348057 122500000 267197521 0 9038077
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 1.23
4.78471314
1806887 1200915 5745113 0 -11315
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 2.35
0.08764570
256294 5389995 0 0 1181009
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 3.41
2.38543262
1428437 3556546 24629 0 -70177
سیمان مازندران - سمازن 6.94
-0.03852598
1010114 3203334 1404395 0 269139
شیشه همدان - کهمدا 5.95
2.21673274
1333888 3771648 883734 0 316168
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.12
2.02243279
73406 1147650 241206 0 22876
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 6.09
1.24672274
843026 2320844 6567622 0 -56665
داده پردازی ایران - مداران 10.3
-0.22383567
1341808 2318550 1179517 0 199343
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 2.32
3.37863121
262976 2808900 25681 0 -12621
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 0
4.96582452
8319768 199838000 0 0 14187058
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 3.22
4.29222770
3454899 2354500 445810 0 143565
تامین سرمایه امید - امید 2.7
0.45991529
2375887 9174000 20413 0 1639206
حمل و نقل توکا - حتوکا 1.04
4.79451836
1197553 605880 703257 0 14139
بیمه ما - ما 3.45
2.37882238
1092038 3357000 0 0 437046
سیمان سپاهان - سپاها 0
-0.20621452
46913 3557400 2035138 0 -83769
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 0
4.9121132
12115185 44449876 129452118 0 -10367923
پتروشیمی آبادان - شپترو 1.19
4.97194856
5994984 3059280 2052037 0 -360751
پارس خودرو - خپارس 1.78
4.9199917
19808578 20834496 70130233 0 3269
چرخشگر - خچرخش 4.78
3.74851716
2246434 1633795 1591719 0 32441
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.26
0.21191892
209500 8514000 0 0 1742682
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 3.28
-4.45152726
1074316 1226700 961898 0 128622
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 1.94
3.15895421
794310 15720900 0 0 3034960
ماشین‌سازی اراک - فاراک 3.96
1.86771309
13985939 8229091 2244952 0 -394106
سیمان شرق - سشرق 4.82
-3.67651179
14764233 3128547 1649431 0 -215937
سرمایه گذاری سپه - وسپه 3.77
0.50342396
881214 16031636 0 0 1948548
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 3.85
-0.48142894
303209 5498600 0 0 862742
بانک اقتصاد نوین - ونوین 3.1
-0.47062115
941062 27772065 59134093 0 932453
بانک خاورمیانه - وخاور 1.88
2.09152880
1790685 17280000 13093318 0 2766193
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0.23
4.99012651
2400292 9658675 7683895 0 1290646
بیمه آسیا - آسیا 4.68
-1.14612415
1711549 5554500 0 0 454924
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 0
4.918896
4289362 9564800 0 0 428057
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.28
4.7884941
13787081 7490360 0 0 942197
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.09
4.12813153
8572652 15733470 10874037 0 1132695
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.52
3.19972935
196139 373233 421309 0 20738
معدنی املاح ایران - شاملا 9.98
1.452320258
32180 4254180 1144302 0 449715
سیمان شمال - سشمال 3.21
0.1341494
81156 1606156 937588 0 186466
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0.01
-0.050615815
1081 3912001 0 0 3962
سیمان قاین - سقاین 0
0.275812361
5573 3090250 675172 0 144489
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 4.63
0.34888919
41935 214948 95782 0 3861
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 2.8
-0.09894042
239978 860946 1969944 0 28898
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 7.42
1.46341456
605687 6988800 0 0 709862
لعابیران - شلعاب 4.79
4.11552884
600822 461440 412505 0 -107
لامیران - فلامی 0
0.02448213
710 492780 148250 0 24289
داروسازی روزدارو - دروز 9.78
1.44272461
146474 1722306 598882 0 7804
آبسال - لابسا 4.31
1.10573292
245301 1185120 1200092 0 934
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.94
1.46885112
243812 5112000 2941976 0 728909
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 4.21
2.46394117
432843 823400 1421972 0 84915
افست - چافست 1.1
0.24535313
21935 3719100 1955727 0 427212
سیمان بجنورد - سبجنو 10.24
-0.2015957
32396 2335144 1174379 0 243798
گلتاش - شگل 2.62
0.30096999
44208 3499500 1936347 0 416801
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
-0.11436992
1699 524400 93102 0 -103072
سیمان خاش - سخاش 8.33
-0.246912524
3082 1565500 1042348 0 190521
فنرسازی خاور - خفنر 0
03310
300 662000 233521 0 -39954
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
-0.03982512
2148 557516 40933 0 19140
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
-0.007713000
347 11154000 5112550 0 428430
صنایع آذر آب - فاذر 4.99
9.74762826
2256235 2826000 2273271 0 -164548
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 5.72
-0.0362780
21142 2224000 0 0 197226
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0
0.060811520
1000 2304000 2138938 0 215481
سیمان صوفیان - سصوفی 0
03648
300 2006400 1446030 0 87956
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.02843524
1000 522300 863564 0 -1354
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 7.59
-7.98851912
8633889 2649064 6205589 0 19525
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0
-0.98753008
32000 752000 340577 0 -26468
موتوژن - بموتو 3.97
-0.28526293
91292 4281757 2946384 0 424663
مارگارین - غمارگ 7.84
-10.97022597
2154879 2181480 7116390 0 -360296
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.03186296
500 1133280 82079 0 -193376
جام دارو - فجام 0.05
-0.655911511
6111 920880 243779 0 42810
بیمه ملت - ملت 3.29
02426
12750 6914100 0 0 678486
داروسازی امین - دامین 0
-3.12812911
207000 2414383 1297590 0 295421
سازه پویش - خپویش 0
0.038120990
1535 2099000 5721286 0 279749
سیمان خوزستان - سخوز 4.34
0.25675078
31957 3300700 2629282 0 323541
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 0.92
0.08368378
1381 1675600 2780626 0 130958
تولید محور خودرو - خمحور 4.09
-1.62193336
352554 1403592 865999 0 -6027
داروسازی ابوریحان - دابور 0.97
4.97349287
483285 2674656 2028296 0 426190
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 0.91
4.98783431
3710656 5146500 0 0 630735
دوده صنعتی پارس - شدوص 4.29
-2.01317788
138024 934560 1198828 0 80482
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 2.26
3.60842699
8417135 72873000 0 0 8412821
سخت آژند - ثاژن 0
4.97052851
921237 1140400 293989 0 164273
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 1.87
4.84122014
6482991 906300 642524 0 50528
کاشی پارس - کپارس 0.02
4.98676337
126082 556072 577210 0 17605
فروسیلیس ایران - فروس 3.99
0.02258910
82556 7791715 904343 0 122467
سیمان سفید نی ریز - سنیر 7.46
-0.005219286
130 964300 411827 0 50800
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 3.53
2.4354333
293337 1083250 3895133 0 25954
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 1.45
4.88746567
4898218 33491700 17905663 0 -1221203
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 10.02
4.335312322
47202 378439 250039 0 -5572
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 0
4.91961109
664520 443600 376192 0 -92639
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 6.29
4.38163400
234602 3170000 1053752 0 21108
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 5.82
2.70972388
1783129 1791000 29893 0 -408217
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 5.53
0.01019892
15036 3452308 1100270 0 -435824
داروسازی زهراوی - دزهراوی 2.9
2.05817109
76001 4106160 2081523 0 -999907
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0
4.98887976
106333 847051 584506 0 -96664
بانک تجارت - وتجارت 2.11
4.88251160
181219624 53012000 158459580 0 -61686842
کمباین سازی ایران - تکمبا 6.56
-3.32231164
23995839 2005604 1085279 0 56635
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.73
4.57521920
852574 1920000 597865 0 285395
سایپا شیشه - کساپا 3.57
3.66122888
282692 664240 493106 0 -15872
سیمان دورود - سدور 7.03
-3.93811366
24066927 876559 838839 0 69940
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 0
-0.081311065
2596 4426000 855044 0 359119
قند اصفهان - قصفها 0
-1.043913650
16276 2661750 3519655 0 301844
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0
-545410
38502 1589350 2115056 0 58747
شهد ایران - غشهد 6.98
-0.90865344
23212 1068800 16538 0 4413
سیمان کردستان - سکرد 3.25
1.4671245
648533 2739000 917442 0 -377081
فنرسازی زر - خزر 5.46
0.40931472
3016251 735996 410815 0 22648
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 4.81
-1.08322009
9891391 592617 368358 0 -23526
داروسازی اکسیر - دلر 0
1.95355480
70805 2466000 4014172 0 513855
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 0
2.32041852
121849 1203800 0 0 532978
قند مرودشت - قمرو 10.21
-0.55845521
23331 1104200 947193 0 102661
قند هکمتان - قهکمت 3.77
3.16837587
661976 2075803 1998453 0 251067
سیمان اصفهان - سصفها 0
-0.5148517
8151 1703400 913684 0 85272
پشم شیشه ایران - کپشیر 5.24
-1.35084893
45170 733950 530320 0 13989
لامپ پارس شهاب - بشهاب 10.12
0.61525070
15970 821340 1833427 0 -8806
پتروشیمی جم - جم 2.68
-0.258818886
632753 181305600 66433792 0 19305394
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 3.88
2.94311574
507764 3148000 565569 0 367698
رادیاتور ایران - ختور 0
4.99582522
437467 756600 1545511 0 134633
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 3.4
-4.92673763
2380990 556924 297408 0 17119
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.08
4.97863184
982613 6368000 3731482 0 1115914
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 1728354 2545468 -449664 -824441
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-0.02294369
700 436900 5689 0 -9089
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 5.39
0.297618535
78892 18535000 7457913 0 1469369
بانک صادرات ایران - وبصادر 3.03
2.68771108
14003251 64042400 202786522 0 -33812321
نفت بهران - شبهرن 1.36
0.76317432
135186 45323200 17640076 0 4425138
باما - کاما 4.58
4.799110198
1227086 10198000 1577694 0 869504
پتروشیمی مبین - مبین 2.78
3.20038997
1356594 128225244 41920475 0 14718121
پتروشیمی فن آوران - شفن 3.34
0.149258397
6770 55477150 13572294 0 5667033
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.79
-0.37543715
315082 1894650 1101431 0 -19244
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 2.72
2.66152893
145983 1735800 1380673 0 32593
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 0.02
4.99569542
257685 3558076 1242079 0 339054
پارس سرام - کسرام 4.48
1.51454826
162732 289560 171027 0 -17840
نفت پارس - شنفت 8.49
1.192416039
1683207 20048750 10897223 0 1981602
نفت سپاهان - شسپا 0
4.998629114
1674218 30569700 18448614 0 4391646
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.8
4.6683184
335261 509440 45729 0 -33714
مس شهید باهنر - فباهنر 3
2.68718866
456780 9974250 6324941 0 663747
کارتن ایران - چکارن 0.11
4.98687558
1085392 1377446 471756 0 35341
خدمات انفورماتیک - رانفور 3.81
0.406712096
100134 101606400 14547951 0 8329485
فولاد خوزستان - فخوز 3.22
2.030511105
1477906 160711560 77281066 0 17785244
ایران ترانسفو - بترانس 4.84
4.12747518
1772192 28192500 5507894 0 1339533
ارتباطات سیار ایران - همراه 1.92
0.293318121
146162 173961600 121931460 0 32155005
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.71
4.65452923
2147984 730750 369998 0 -54319
سبحان دارو - دسبحان 0
2.44323606
202000 3714180 2028013 0 492225
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 6.12
1.63215044
1388744 2522000 1965989 0 97812
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 4.43
3.45375272
620523 11555945 2065853 0 369253
ایران ارقام - مرقام 3.18
1.31893918
2621011 1959000 1093097 0 -35407
البرز دارو - دالبر 0.52
3.57144611
541108 8576460 3722279 0 1333415
معادن منگنز ایران - کمنگنز 3.46
1.32995943
245436 1202863 321044 0 72731
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.41
0.45448400
3808119 302400000 57016968 0 24531489
معادن بافق - کبافق 5.56
1.618633275
154191 6738188 979982 0 612768
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 2.86
0.83437010
380583 10515000 684516 0 251354
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 8.15
-0.42611402
12777547 9814000 0 0 971793
پالایش نفت تهران - شتران 2.5
0.25517466
16749982 179184000 205519401 0 15086443
پتروشیمی خارک - شخارک 2.85
0.770142396
269622 84792000 17918204 0 10569785
سیمان بهبهان - سبهان 10.53
3.704829224
156410 1607320 858208 0 141965
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 8.71
-2.83181750
2675255 213225 27223 0 -23425
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.92
3.178614802
8223541 204267600 252439448 0 15221736
ملی سرب و روی ایران - فسرب 2.56
0.77025888
477754 1895936 1295632 0 153140
پتروشیمی پارس - پارس 1.71
3.525240145
1886021 240870000 73475073 0 37133457
گلوکوزان - غگل 4.43
0.503111386
91435 2277200 2491186 0 205162
به پرداخت ملت - پرداخت 5.04
0.093411793
55626 17099850 13931097 0 2452175
همکاران سیستم - سیستم 1.45
0.01755719
17426 6862800 934478 0 747096
دشت مرغاب - غدشت 0
0.0248329
225 445210 2525649 0 7145
پارس سویچ - بسویچ 3.24
-4.99476296
253292 3777600 1376465 0 284836
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 0
4.999550678
249558 34055616 5011861 0 971423
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.47336156
7814 781812 159412 0 3771
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
-0.5338957
23240 4854694 2418755 0 331272
سیمان فارس - سفار 0
-0.07686509
1500 1516597 676133 0 94263
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
02908
363 3431440 979059 0 -26962
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 0
-1.58123050
59863 1433500 0 0 141722
شیشه و گاز - کگاز 3.3
-4.96637329
780335 1832250 506058 0 516210
شهد - قشهد 1.22
4.512813803
77600 2778544 2051620 0 225695
نوش مازندران - غنوش 0
0.06023323
1996 166150 77258 0 509
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
48939 553650 570898 0 -317445
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
1147558 20860000 49292950 0 3382802
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
24792663 2519475 4825037 0 -10407482
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
16326 597422 2673684 247061 26844
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
64829577 2208727 13022015 1156173 -434388
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
1374648 667000 0 0 0
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 3.49
0.81257693
19145 1846320 775283 0 167540
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0
0.14943352
3938 854760 1004643 0 111439
آلومراد - فمراد 0.69
4.90275820
566964 288297 75562 0 -8879
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 7.17
-2.025818475
1746391 1662750 539215 0 61433
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.76
0.411114167
148208 28334000 40453903 0 2570372
پالایش نفت تبریز - شبریز 3.31
3.454122793
1636808 88532821 93791772 0 5553701
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 2.16
0.01079385
19044 84465000 20937292 0 2279092
داروسازی فارابی - دفارا 0
3.57995266
114740 2106400 1685196 0 -853729
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 8.14
0.942215321
4811300 27577800 14091403 0 1777790
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.98
3.484519096
1275725 114576000 21553091 0 5343188
لابراتوارهای رازک - درازک 4.69
-0.214213042
11831 7733906 2511369 0 584749
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 5.11
1.57835919
49417 4310280 927151 0 291458
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.17
1.357311052
16049 1591488 2783925 0 191511
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 7.41
-2.39075022
713840 3587817 1667074 0 25640
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 6.92
0.07975021
7896 441848 109791 0 -24201
فیبر ایران - چفیبر 0
4.99477862
122135 1572400 127315 0 -54608
معدنی دماوند - کدما 10.51
1.618942182
11900 1265460 80386 0 6991
سیمان ایلام - سیلام 0
0.11183583
6000 1477988 834699 0 -211443
خوراک دام پارس - غدام 0
0.23467689
3180 461340 283010 0 -31337
سالمین - غسالم 0
-0.71185719
16900 1715700 1064241 0 69767
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 0
-1.89324923
37753 492300 266954 0 2646
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
-0.39445303
18528 3054528 1223742 0 404729
ایران تایر - پتایر 1.14
4.78263374
559584 966546 2225315 0 -1581
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.69
0.59564391
11921334 263460000 98455982 0 36390825
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 2.71
1.85393736
3319959 2166880 362528 0 124239
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 5.13
4.9812213
660791 1327800 1488035 0 -44659
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 6.45
-1.79312848
548811 1793121 943908 0 -10100
صنعتی پارس خزر - لخزر 0
4.995515322
126212 2316686 2090301 0 141700
صنعتی آما - فاما 0
-0.07533982
4970 3583800 1273635 0 206187
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 0.22
2.60234061
115250 2150503 1199036 0 58821
شکر - قشکر 1.83
4.62362557
331483 511400 521562 0 30844
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0.7
4.91934159
1203277 6945530 0 0 1308163
سیمان غرب - سغرب 4.53
0.31245137
7950 1541100 864944 0 163908
تولیدی چدن سازان - چدن 4.08
4.96253363
930271 2690400 819517 0 306414
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 5.98
-2.7974344
748231 2823600 4518792 0 179567
سیمان فارس نو - سفانو 0.02
4.99795084
2321827 1779400 1502688 0 246684
پارس دارو - دپارس 2.94
-3.958810262
87505 2155020 1224269 0 155687
کویر تایر - پکویر 1.95
4.57993859
446571 2701300 3107010 0 282228
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 1.99
3.44174328
761148 324600 98074 0 18112
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 3.64
4.02193414
2309411 2315877 1684200 0 45437
سیمان خزر - سخزر 0
-0.17784491
3947 1032930 642104 0 56629
پتروشیمی فجر - بفجر 1.8
4.9137111
5665298 46221500 15027800 0 6423103
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.22
3.42951900
946775 950000 418610 0 15281
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 2.18
0.99085402
1253543 162060000 0 0 18163143
تراکتورسازی - تایرا 1.2
0.12374046
67115 7282800 8449390 0 673188
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
-0.38053404
37504 4289040 2454502 0 250639
گروه مپنا - رمپنا 5.05
1.69975086
6591410 101720000 39035632 0 7594646
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 0.63
51449
856171 464922 1910317 0 17791
سیمان ارومیه - ساروم 0.54
4.92393516
1365124 2461200 1402391 0 307147
توسعه معادن روی ایران - کروی 4.39
1.025249
2709895 12670824 573215 0 1185453
گروه صنعتی بارز - پکرمان 4.06
3.49733640
6428007 9196460 9765649 0 1009694
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 3.55
1.83254668
2003778 189054000 0 0 24221600
قند لرستان - قلرست 1.41
4.98286110
321391 1466400 1017702 0 176469
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.42
1.65976309
19398284 473175000 171853846 0 67711387
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 8.49
3.38235135
308224 1540500 40909 0 107678
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 7.56
-4.08763285
595999 657000 588038 0 21662
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.05
1.80769124
1735020 456200000 0 0 41690762
داروپخش - وپخش 0
1.485611340
100252 9525600 0 0 1597600
ایران دارو - دیران 7.21
2.65531933
386306 1024490 703228 0 32213
قند نیشابور - قنیشا 5.9
-1.42533873
486925 774600 785685 0 71380
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 5.07
-1.12246255
86291 4728780 2039623 0 711292
پاکسان - شپاکسا 0.13
4.96836296
640931 3399840 4070851 0 237440
بین المللی محصولات پارس - شپارس 8.3
-1.27843089
1313919 1590835 1721746 0 -15366
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3
1.54416642
1564682 2193167 1751618 0 251225
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 0
4.99693362
1546854 4447410 3799670 0 32218
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 7.19
-0.45517218
48498 2598480 1630134 0 299622
نیرو کلر - شکلر 3.44
1.64355999
446981 2999500 714036 0 198177
نیرو ترانس - بنیرو 8.64
0.87986536
3108349 3268000 1051872 0 204825
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 2.22
3.10965869
1396198 17233861 3236963 0 1350358
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.9
2.7595922
5121485 198387000 52614705 0 19290419
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 6.29
0.17775639
10735197 192393596 0 0 10632271
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3.76
-1.89126796
197094 5097000 0 0 -18318
مهرکام پارس - خمهر 3.05
4.58582121
2211364 1756188 7421674 0 -825
آلومینیوم ایران - فایرا 2.66
0.73424253
27179105 22106374 16555785 0 2425563
پالایش نفت اصفهان - شپنا 4.13
-2.297410164
27155067 203280000 287638487 0 20277096
حفاری شمال - حفاری 0
4.85563412
2035562 17779284 6939428 0 542767
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 3.86
2.934311366
452368 4262250 784229 0 441004
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 0
-4.3025450
138142 2180000 1192858 0 92524
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 3.42
4.32116784
396772 1017600 399294 0 58439
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 2.31
0.49796459
288801 22795103 5942629 0 1956219
بهنوش ایران - غبهنوش 0
0.03595570
1303 2005200 4171184 0 64190
کارخانجات داروپخش - دارو 5.26
0.48266871
73860 3435500 4025228 0 490856
داده گستر عصر نوین - های وب 1.28
3.98815945
43428284 23780000 3408486 0 1332297
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 6.22
-0.43464582
38432 233682 190292 0 5234
بیسکویت گرجی - غگرجی 0.83
0.23115204
4965 1040800 542193 0 89727
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 0
4.99884285
368612 471164 230409 0 18800
کالسیمین - فاسمین 3.13
2.87949647
1295318 19294000 5522273 0 2634004
پتروشیمی شازند - شاراک 2.22
4.73324691
19301940 37828224 32342332 0 5740050
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 4.54
1.838928188
11203 1527023 2335357 0 58048
کابل البرز - بالبر 0
-1.74762811
60692 890862 1071853 0 -9200
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 2.88
4.82234956
487160 802872 183926 0 59815
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.26
0.86111757
1850347 781865 3879022 0 -5346
داروسازی اسوه - داسوه 5.56
0.18217700
15363 5775000 2221646 0 782941
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0
4.99294458
8873782 73079994 252466 0 1433864
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 5.09
2.00875637
798162 5637000 0 0 587619
پست بانک ایران - وپست 5.35
0.28992076
6351329 6712644 16755859 0 1081023
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 3.46
4.55183009
2053570 1805400 1178719 0 -199998
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.06
4.87974750
16491777 33250000 21737508 0 1932519
بیمه دانا - دانا 0
-0.25493130
31541 4695000 0 0 454430
الکتریک خودرو شرق - خشرق 3.17
4.31762102
2369249 1324260 3136674 0 4217
کشت و صنعت چین چین - غچین 1.03
0.17138772
2307 877200 617013 0 65370
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 0
1.90466902
106690 4841425 9066304 0 169295
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.97
0.268415693
23919 6277200 2180232 0 804353
کربن ایران - شکربن 3.55
2.384810089
724182 2522250 1673743 0 270973
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
03841
400 3808121 1257837 0 443219