صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 310590 301398 60108 -19264
بانک اقتصاد نوین - ونوین 2.31
01175
2211 15428925 59340082 0 1138803
سیمان هگمتان - سهگمت 3.71
-0.05771732
111400 871023 1369625 0 207011
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 2.46
4.5283831
791538 747900 584500 0 -90531
بانک ملت - وبملت 0.85
0.18851063
1867938 53150000 267197521 0 9038077
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 2.79
0.95511057
836586 2748200 3311 0 293628
لبنیات کالبر - غالبر 2.8
2.02651309
607526 458150 645543 0 4859
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.17
-0.06741483
44420 5487248 0 0 1521328
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 5.13
1.90721603
2577576 11221000 0 0 1840580
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 2.48
0.13681464
112512 2415600 0 0 416785
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 2.89
2.64731551
1266865 2822820 0 0 420207
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 0
02350
1950 3525000 335692 0 1161298
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 1.25
-0.18451623
120519 3083700 0 0 862742
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 2.07
2.29171473
771142 957450 0 0 532978
زامیاد - خزامیا 2.19
1.0145697
2326121 3854335 10673501 0 -907363
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 5.33
2.76361413
2294474 11657250 0 0 1303181
بیمه آسیا - آسیا 1.06
-0.28861382
60751 3178600 0 0 454924
لیزینگ ایران - ولیز 2.32
-0.4667853
65691 511800 451641 0 -11301
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0
01264
4007 4424000 0 0 898953
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 5.82
0.09831018
214245 1832400 0 0 268794
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.19
0.33731190
1053858 10757600 6126410 0 2111891
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 2.83
1.3493676
1920248 5380960 0 0 942197
معدنی دماوند - کدما 0.01
4.994818015
61162 540450 80386 0 6991
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 5.63
4.95633960
6254298 20196000 17905663 0 -1221203
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 2.23
2.96741735
780659 1301250 29893 0 -408217
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 4.96
-3.29816040
133521 2107960 1100270 0 -435823
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-1.26232816
44310 506880 82079 0 -193376
بانک تجارت - وتجارت 2.04
1.3629595
15909294 27191500 151522059 0 -66574127
کمباین سازی ایران - تکمبا 2.34
1.3699740
578560 1275040 1085279 0 51187
گروه بهمن - خبهمن 2.44
1.1553788
2457901 7880000 0 0 2051459
بانک پارسیان - وپارس 3.71
0968
755516 22999680 126853499 0 -2037465
سیمان تهران - ستران 4.56
1.08441305
348379 2283750 2586036 0 -54946
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 2.19
1.1662694
4185635 7408450 0 0 428057
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 6.29
-0.1119893
52840 2455750 0 0 520811
داروسازی کوثر - دکوثر 0
0.08451185
25000 639900 1506845 0 43434
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 2.18
0.9629734
1050799 4404000 1701254 0 93163
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 1.34
-0.0951052
566050 4734000 0 0 1379723
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.99
1.566908
3494594 11350000 5112 0 1092644
بانک سینا - وسینا 2.06
0.1034968
401437 9680000 28841603 0 827947
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 1.96
1.14941496
5633316 107712000 0 0 14712313
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.51
-0.61442750
1082907 44687500 183271 0 14937174
ایران ترانسفو - بترانس 1.21
-0.07525312
117700 19920000 5507894 0 1339533
تامین سرمایه امید - امید 0.17
01735
50603 8501500 -29761 0 1591481
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 4.17
3.03752171
4199278 1259180 362528 0 124239
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 1.19
0.9051338
144761 802800 1488035 0 -44659
بین المللی محصولات پارس - شپارس 0
4.96751775
531171 914125 1721746 0 -15366
سیمان ارومیه - ساروم 2.29
-0.04072455
21522 1718500 1402391 0 307147
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 0
3.04592808
244025 2808000 0 0 587759
سخت آژند - ثاژن 1.62
2.82242113
534570 845200 293989 0 164273
فنرسازی زر - خزر 4.86
3.44481021
7357284 510497 410815 0 22648
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 1.27
1.20561511
504002 1024982 1684200 0 45437
گروه مپنا - رمپنا 1.73
0.08753430
906139 68600000 96502601 0 16484765
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 3.24
4.28032217
903571 2417186 24629 0 -70177
حمل و نقل توکا - حتوکا 2.83
1.86621583
240942 522390 703257 0 14139
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 0.11
0.1141756
6000 447780 1004643 0 111439
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.48
0.3972529
414515 321604 421309 0 20738
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 0.04
02353
2425 705900 1151584 0 77090
تراکتورسازی - تایرا 0.21
02392
960 4305600 8449390 0 673188
تولیدی چدن سازان - چدن 3.34
0.15192637
349664 2109600 819517 0 306414
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 2.81
-0.13811446
206758 426543 368358 0 -23526
پارس دارو - دپارس 2.8
-0.23925840
12000 1226400 1224269 0 155687
سیمان شرق - سشرق 3.15
3.8997746
4609721 1979556 1649431 0 -215937
پارس خودرو - خپارس 1.91
0.7353685
5369552 15563391 70130233 0 3269
داروسازی امین - دامین 0.75
-0.06621509
5738 1251565 1297590 0 295421
چرخشگر - خچرخش 2.57
4.80941155
1951580 1099669 1591719 0 32441
عمران و توسعه فارس - ثفارس 4.04
3.74751578
743717 1578000 597865 0 285395
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 1.76
2.15461612
1020358 1370200 445810 0 143565
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.21
-0.07331364
120447 27280000 0 0 2313290
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 2.22
1.2865866
13486786 34004941 129452118 0 -10367923
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 1.01
-0.10511901
1456143 51327000 0 0 8412821
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 2.94
0.62041784
65388 624400 241206 0 22876
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 2.92
0.06123270
209145 15136791 7861494 0 2550603
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 4.29
1.26681279
256187 1305347 6567622 0 -56665
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 4.93
3.91591433
1060054 1985412 6205589 0 19525
ماشین‌سازی اراک - فاراک 0
4.9073962
11557794 6047659 2244952 0 -394106
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.44
-0.40091739
5741579 141728500 0 0 15390239
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 3.09
-0.06051653
113030 8248470 10874037 0 1132695
مخابرات ایران - اخابر 2.86
0.85181776
1374724 106560000 41150879 0 28829139
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 6.03
0.46972139
268340 1132707 1199036 0 58821
سیمان صوفیان - سصوفی 0.16
0.42371896
62732 1042800 1446030 0 87956
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 3.36
-0.017634154
4712 22951488 5011861 0 971426
مهرکام پارس - خمهر 1.93
0.51171768
184881 1463904 7421674 0 -825
سیمان دورود - سدور 6.01
2.7097796
743087 510791 738326 0 -20066
سازه پویش - خپویش 0
015047
232 1504700 5721286 0 261155
شیشه و گاز - کگاز 0.42
0.09984011
9163 1002750 506058 0 516210
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 1.06
4.88432856
237137 608328 1969944 0 28898
گروه دارویی سبحان - دسبحا 0
02871
459 4794570 0 0 1308163
قند لرستان - قلرست 1.24
1.4074901
58030 1176240 433044 0 84709
داروسازی اکسیر - دلر 0.92
03742
4040 1683900 3572160 0 337464
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 2.36
-0.02963376
17480 55342768 285459 0 1869871
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 0
03721
287 2232600 1380673 0 32593
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 0.77
0.38436269
10000 192537 250039 0 -5572
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 0.47
0.09441060
77748 954000 25681 0 -4788
گروه دارویی برکت - برکت 0.25
01181
69061 4015400 0 0 547440
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 3.71
01154
9500 611620 109527 0 129319
بانک خاورمیانه - وخاور 0
01721
3693 10326000 13093318 0 2766193
شیشه همدان - کهمدا 1.22
01572
85269 1810944 847053 0 289202
واسپاری ملت - ولملت 5.47
-0.91611406
122120 1124800 436509 0 164230
لعابیران - شلعاب 2.05
-0.06011664
28460 266240 412505 0 -107
مهندسی تکنوتار - تکنو 2.82
-0.02863492
5632 558720 45729 0 -33714
بیمه پارسیان - پارسیان 3.19
01176
7360 3528000 0 0 625351
سیمان داراب - ساراب 1.7
0.09561047
12000 942300 927888 0 180619
مارگارین - غمارگ 3
4.5861642
507505 1379280 7116390 0 -343841
داروسازی روزدارو - دروز 0
01848
1000 1293304 598882 0 7804
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 0
01712
5617 770400 961898 0 128622
موتوژن - بموتو 0
03738
1 2543335 2946384 0 424663
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 0.31
0.14112838
11500 567600 1421972 0 84915
پارس سرام - کسرام 0
02685
1000 161100 171027 0 -17840
سیمان قاین - سقاین 0
0.29558826
5916 2206500 675172 0 144489
سیمان شاهرود - سرود 0.96
-0.08331199
9666 971190 1109356 0 138302
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 0.37
-0.0611638
72595 7371000 0 0 1170670
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 0.44
0.1194207
37000 12200300 0 0 2882789
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 2.94
-0.126534735
1166 1736750 1053752 0 21108
سیمان سپاهان - سپاها 4.53
4.4118781
1074769 1913450 2035138 0 -58708
کویر تایر - پکویر 1.52
0.07332729
9050 1910300 3107010 0 282228
پشم شیشه ایران - کپشیر 4.9
-0.6313622
51100 543300 530320 0 13989
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 0
05940
200 2138400 1630134 0 299622
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0
0.12866227
8705 5342766 5112550 0 428430
آبسال - لابسا 1.22
-0.21511856
18000 668160 1200092 0 934
قند مرودشت - قمرو 0.86
0.22494010
12897 802000 726077 0 97011
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 1.71
0.267751
86040 300400 376192 0 -92639
داده پردازی ایران - مداران 0.9
-0.03722686
13300 1745900 1179517 0 199343
داروسازی اسوه - داسوه 0.5
0.01865370
1950 4027500 2221646 0 782941
کاشی پارس - کپارس 2.45
0.32914268
18825 374517 577210 0 17605
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 2.11
3.1183959
848479 307702 1910317 0 17790
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 1.73
1.60713414
203057 853500 3895133 0 25954
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 1.98
0.8772805
796980 4427500 0 0 555179
بیمه ما - ما 0.86
01059
12055 1588500 0 0 437046
صنعتی بهشهر - غبشهر 1.68
0.27691811
125412 5433000 22594075 0 663975
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 0.09
01127
6950 1408750 0 0 285209
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.32
01456
33050 9742096 0 0 1552864
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 0
02133
1750 7771389 7683895 0 1290646
داروسازی زهراوی - دزهراوی 0
05767
180 1384080 2081523 0 -999907
قند اصفهان - قصفها 3.06
0.19758117
52946 1582815 3519655 0 301844
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 0.06
0.09283237
3000 971100 40909 0 107678
سیمان خزر - سخزر 0
0.07932525
3000 580750 642104 0 56629
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 1.5
0.53442634
61407 263400 266953 0 786
پست بانک ایران - وپست 0.32
01542
483444 4985981 13378113 0 40861
نیرو ترانس - بنیرو 0.22
-0.61444206
25021 2103000 1051872 0 204825
سیمان بهبهان - سبهان 0
0.032515407
221 847385 858208 0 141965
بیمه دانا - دانا 0.04
0.1162589
24179 3883500 0 0 454430
کارتن ایران - چکارن 0
0.06346317
1435 1151273 471756 0 35341
شهد ایران - غشهد 0
01794
101 358800 18842 0 -5508
فنرسازی خاور - خفنر 1.43
0.39352041
23183 408200 233521 0 -39954
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 0
01858
1000 873260 0 0 141462
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 0.83
-0.23737989
7801 1597800 1571742 0 163857
شاهد - ثشاهد 1.3
0.28061072
198002 2901510 34379 0 632560
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
01418
950 314713 40933 0 17863
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 2.29
01363
48648 7666875 0 0 392456
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 2.5
-0.07251378
88900 6201000 0 0 1744022
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.02
0.5006803
239728 733893 5745113 0 -11315
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 0.78
03122
161 3682180 0 0 1181009
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 0.78
0.08412380
5450 352240 297408 0 17119
پالایش نفت تبریز - شبریز 2.38
-0.078812681
65846 49255680 93791772 0 5553701
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 4.28
3.82551737
429436 1093627 943908 0 -10100
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 1.88
02094
7011 1256400 1178719 0 -199998
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 0.25
0.0694351
17002 3052020 8370188 0 82858
شهد - قشهد 2.56
-0.31868135
6390 1637576 2051620 0 221572
همکاران سیستم - سیستم 0.25
04021
12408 4825200 934478 0 747096
لامپ پارس شهاب - بشهاب 7.16
-0.33313890
10182 630180 1833427 0 -8806
کارخانجات داروپخش - دارو 0
-0.05335626
1850 2813000 4025228 0 490856
پتروشیمی جم - جم 1.35
0.027314665
22243 140784000 66433792 0 19305394
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 3.51
3.05391721
731637 413040 0 0 2006
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.42
-0.18373803
1063464 9180252 573215 0 1185453
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 1728354 2545468 -449664 -824441
جام دارو - فجام 0.14
-0.5367423
7182 593840 243779 0 42810
البرز دارو - دالبر 2.52
0.03415865
42476 5454450 3722279 0 1333415
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 9.66
-0.12462405
8676 1924000 0 0 197226
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 3.25
-0.24532847
91059 1639872 1229389 0 403250
کشت و صنعت چین چین - غچین 2.25
-0.16296129
6600 612900 529170 0 51009
سیمان ایلام - سیلام 1.98
-0.79911738
74370 716925 876128 0 -199938
ایران دارو - دیران 0.69
0.35491414
44939 424200 703228 0 32213
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 4.72
-2.4211451
212368 362750 340577 0 -26468
سیمان خاش - سخاش 4.53
-0.06479268
970 1158500 1042348 0 190521
صنعتی پارس مینو - غپینو 4.5
-0.28962410
35324 3036600 2454502 0 250639
معدنی املاح ایران - شاملا 0.02
0.252414301
4410 3003210 1144302 0 449715
بیمه البرز - البرز 5.62
-0.1079926
893478 3704000 0 0 588808
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 1.74
0.02553921
20334 2964276 2039623 0 711292
نفت پارس - شنفت 1.72
-0.15037306
130734 9132500 9004931 0 1177348
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 9.62
-3.59473406
114924 299728 109791 0 -24201
سیمان کردستان - سکرد 5.28
-1.8667736
615213 1619200 917442 0 -377081
سبحان دارو - دسبحان 3.09
-0.32453686
86179 2137880 2028013 0 492225
سیمان شمال - سشمال 3.24
-2.25191172
245077 1259983 937588 0 197972
بیسکویت گرجی - غگرجی 3.27
-0.05283789
2046 757800 542193 0 89727
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
01663
1301 124725 93102 0 -103072
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 1.8
01008
110943 4838400 0 0 709862
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
0.007313777
75 3407881 0 0 3962
فیبر ایران - چفیبر 4.48
0.66526053
24372 1210600 127315 0 -54608
دوده صنعتی پارس - شدوص 4.31
-2.86575830
1048308 699600 1198828 0 80482
بیمه ملت - ملت 0
01749
10000 4984650 0 0 678486
سیمان هرمزگان - سهرمز 0
-0.01975065
4200 2745230 2339373 0 244480
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
0.01513344
100 667200 411827 0 50800
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 0.01
0.575525867
2350 905345 2115056 0 58747
لامیران - فلامی 0.4
-4.96785012
101778 300720 148250 0 24289
سالمین - غسالم 0
-0.15023323
9700 996900 1064241 0 69767
لابراتوارهای رازک - درازک 1.16
0.02099582
3480 5682126 2511369 0 584749
سیمان خوزستان - سخوز 2.72
0.45863286
110688 2135900 2629282 0 323541
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 0.64
-0.08292412
7350 256154 584506 0 -96664
سیمان مازندران - سمازن 0
02187
1175 2696571 1404395 0 270705
داروسازی ابوریحان - دابور 0
-0.01685961
1000 1716768 2028296 0 426190
خوراک دام پارس - غدام 2.33
-1.86536208
43300 372480 283010 0 -25291
صنایع آذر آب - فاذر 4.98
8.18822299
46053667 2299000 2273271 0 -164548
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 1.82
-0.01656075
12230 146408 95782 0 3861
رادیاتور ایران - ختور 3.05
-0.04712124
120249 637200 1545511 0 134633
سیمان اصفهان - سصفها 5.4
-2.22755355
43774 1071000 913684 0 85272
آسان پرداخت پرشین - آپ 2.96
-0.211813665
65207 27330000 40453903 0 2570372
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
1.70853691
48939 553650 570898 0 -317445
دشت مرغاب - غدشت 0.01
-0.37898151
4689 435695 2167668 0 -34882
بانک کارآفرین - وکار 4.05
1.03681072
1587459 9112000 22551604 0 300362
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 7.53
-3.07342113
8298421 3169500 0 0 630735
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 6.64
-1.29423127
1188935 93810000 0 0 10227002
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0
05603
172 1344720 775283 0 160395
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0
-0.02743643
551 364300 5689 0 -9089
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
0.02863501
965 518891 761714 0 -26110
نوش مازندران - غنوش 0
0.06033321
2000 166050 77258 0 509
پتروشیمی پردیس - شپدیس 3.04
2.541813232
755195 79392000 21553091 0 5343188
بانک انصار - وانصار 0.72
02086
1147558 20860000 49292950 0 3382802
ایران خودرو دیزل - خاور 3.2
-1.751505
24792663 2519475 4825037 0 -10407482
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 1.5
-0.47333154
425964 3154000 2896276 0 702766
قند نقش جهان - قنقش 6.86
-0.32474298
16326 597422 2673684 247061 26844
سایپا دیزل - خکاوه 4.66
3.075838
64829577 2208727 13022015 1156173 -434388
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
1374648 667000 0 0 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
91400255 25044000 4061710 2384118 1703857
سیمان فارس نو - سفانو 0
02911
400 1018850 1502688 0 246684
لیزینگ ایرانیان - وایران 5.23
3.79151095
3283823 1095000 698259 0 159877
پارس سویچ - بسویچ 0.63
03585
1600 2151000 1376465 0 284836
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 3.2
0.764215691
16219 850025 2335357 0 58048
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 5.4
-1.23337528
152649 3011200 855044 0 359119
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 5.97
0.1045958
183796 1532800 259572 0 279163
ایر کاپارت صنعت - خکار 4.2
3.89521547
903546 773500 418610 0 15281
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 2.71
1.25637415
124030 2780625 784229 0 441004
ایران خودرو - خودرو 4.85
-1.15472140
4852453 32742000 314464917 0 874604
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0
4.96682684
270963 1744600 4518792 0 179567
داروپخش - وپخش 0.1
-0.56897341
38762 6166440 0 0 1597600
سیمان غرب - سغرب 4.17
-0.1713503
53959 1050900 864944 0 163908
پتروشیمی آبادان - شپترو 3.78
4.94052910
14178738 1833300 2052037 0 -360751
سیمان بجنورد - سبجنو 0
03361
2950 1317512 1174379 0 243798
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 7.18
0.47723790
6014430 613980 183926 0 59815
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 1.55
-0.015812687
10808 5074800 2180232 0 804353
نفت سپاهان - شسپا 0.44
4.991622527
21197889 23653350 18448614 0 4391646
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
0.24488189
64081 73701000 20937292 0 2279092
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0.1
-0.52645480
10000 695960 159412 0 3771
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01589
700 1875020 979059 0 -26962
صنعتی آما - فاما 7.28
-0.31862190
36124 1971000 1273635 0 206187
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 0.03
4.99292965
799984 2118255 1667074 0 25640
آلومراد - فمراد 0.92
0.14745434
10520 269176 114292 0 -5717
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 1.78
02512
929676 85705393 0 0 10632271
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 4.12
-0.26366431
6400 1286200 2780626 0 130958
کارخانجات قند قزوین - قزوین 3.16
2.35074833
1032314 1595841 1751618 0 251225
کربن ایران - شکربن 1.29
0.45366201
48749 1550250 1673743 0 270973
کالسیمین - فاسمین 3.74
-1.37516455
396885 12910000 5522273 0 2634004
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 2.47
4.57973471
284479 1388400 1192858 0 92524
معادن بافق - کبافق 1.92
-1.928216886
115371 3419415 979982 0 612768
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 2.3
1.06953024
56021 154224 190292 0 5234
رینگ سازی مشهد - خرینگ 4.08
4.63241423
2354255 633235 3879022 0 -5346
فروسیلیس ایران - فروس 0
4.97913268
1052575 2857837 805027 0 96277
قند هکمتان - قهکمت 3.6
3.82224998
351751 1367453 1998453 0 251067
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 0
4.98314340
899785 651000 399294 0 58439
پالایش نفت تهران - شتران 3.39
04007
632728 96168000 205519401 0 15086443
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 1.6
-0.0863484
342541 116714000 41400711 0 15182882
افست - چافست 0.1
-0.02394178
7185 2924600 1955727 0 427212
گلتاش - شگل 0.13
4.97355340
1025031 2670000 1936347 0 416801
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 0
4.23524307
1198617 15200264 5942629 0 1956219
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0
-3.14968241
37117 1186704 2783925 0 191511
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 2.46
1.5763287
168409 246525 98074 0 18112
شکر - قشکر 1.44
1.57231938
174992 387600 521562 0 30844
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 1.39
1.93874259
1192493 12506221 3236963 0 1350358
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 1.25
0.38212627
372783 5254000 3731482 0 1115914
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 0.99
4.90112440
425270 488000 588038 0 21662
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 2.9
01141
52519 3651200 0 0 971793
قند نیشابور - قنیشا 1.23
0.53942796
28000 559200 785685 0 71380
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.53
-0.67924972
1524318 99440000 287638487 0 20277096
گروه صنعتی بارز - پکرمان 1.49
02787
43050 7041356 9765649 0 1009694
ملی صنایع مس ایران - فملی 1.27
-1.91483637
9044153 218220000 98455982 0 36390825
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.74
-0.424505
6112619 337875000 171853846 0 67711387
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 1.6
0.05293781
725942 153130500 0 0 24221600
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 2.89
3.66943136
156946 344824 230409 0 18800
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.9
2.162710912
64821 1649894 2090301 0 141700
کابل البرز - بالبر 5.06
-0.48411850
62680 586302 1071853 0 -9200
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 4.57
2.3961624
2835793 2148303 3799670 0 32218
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0
0.1042887
7561 2862287 1210593 0 393509
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 4.25
3.96583644
2346063 2733000 0 0 -18318
پاکسان - شپاکسا 1.9
4.7224879
596597 2634660 4070851 0 239773
پتروشیمی فجر - بفجر 1.78
0.285373
620576 34924500 15027800 0 6423103
حفاری شمال - حفاری 0
4.97713438
1301786 8957382 6939428 0 542767
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.31
-0.43287591
546042 379550000 0 0 41780695
بهنوش ایران - غبهنوش 0
0.36263875
10257 1395000 4171184 0 64190
ارتباطات سیار ایران - همراه 2.44
0.918416043
228985 154012800 121931460 0 32155005
پتروشیمی پارس - پارس 3.01
-1.251933601
773662 201606000 73475073 0 37133457
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 3.7
-1.07816882
220995 2566200 1242079 0 339054
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 2
0.02213609
2320 13609000 7457913 0 1469369
نفت بهران - شبهرن 1.37
-0.015313053
45584 33937800 17640076 0 4425138
تولید محور خودرو - خمحور 5.37
-0.80523942
46419 1658561 865999 0 -6027
داروسازی فارابی - دفارا 0.24
02550
68500 1020000 1685196 0 -853729
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 1.34
0.90998872
23617 798480 539215 0 61433
پتروشیمی فن آوران - شفن 0.68
-0.112844274
36646 42060300 13572294 0 5667033
فولاد خوزستان - فخوز 1.34
0.50539149
367293 132404328 77281066 0 17785244
مس شهید باهنر - فباهنر 3.97
2.64875038
1915171 5667750 6324941 0 663747
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 3.98
-1.1916524
36632 1982880 927151 0 291458
بانک صادرات ایران - وبصادر 2.45
-0.7617912
11110451 52713600 202422586 0 -34176256
به پرداخت ملت - پرداخت 3.23
0.64657784
407459 11286800 13931097 0 2452175
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 8.63
0.60925780
238487 12669454 2065853 0 369253
ملی سرب و روی ایران - فسرب 5.92
3.51086339
267271 2041158 1295632 0 153140
پرداخت الکترونیک سامان کیش - سپ 1.99
-0.255810139
253130 18250200 14091403 0 1777790
گلوکوزان - غگل 0.91
0.426510126
10786 2025200 2491186 0 205162
خدمات انفورماتیک - رانفور 0
4.997711303
1036404 94945200 14547951 0 8329485
پتروشیمی خارک - شخارک 1.84
-0.068233717
17897 67434000 17918204 0 10569785
معادن منگنز ایران - کمنگنز 0.4
0.42274989
340822 1009774 321044 0 72731
پتروشیمی شازند - شاراک 4.16
-2.3654376
2154174 35288064 32342332 0 5740050
باما - کاما 3.24
-2.87365746
493888 5746000 1577694 0 869504
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 1.21
0.05511816
59151 454000 369998 0 -54319
سیمان فارس - سفار 0
0.8444421
19363 1030093 676133 0 94263
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.69
0.05425534
563828 199224000 57016968 0 24531489
الکتریک خودرو شرق - خشرق 2.33
0.26911863
878637 1173690 3136674 0 4217
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 1
0.07324104
141324 6156000 684516 0 251354
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 0.72
0.57681395
246743 627750 642524 0 50528
نیرو کلر - شکلر 3.63
-0.52253998
94442 1999000 645211 0 158924
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 2.71
0.49434473
2161329 31311000 21737508 0 1932519
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 3.01
-0.59034210
336618 2105000 1965989 0 97812
ایران ارقام - مرقام 4.9
2.13432967
325821 1483500 1093097 0 -35407
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 2.33
-0.04239447
272024 130368600 252439448 0 15221736
سایپا شیشه - کساپا 2.18
4.41091728
1304663 397440 493106 0 -15872
آلومینیوم ایران - فایرا 0.03
4.9873621
2149538 18821345 16555785 0 2425563
ایران تایر - پتایر 6.54
1.15162635
73808 754845 2225315 0 -1581
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.09
2.72362263
1333567 1154130 1101431 0 -19244
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 3.99
-1.59871231
250910 149989 27223 0 -23425
پتروشیمی مبین - مبین 3.84
2.59515693
2508399 81136636 41920475 0 14718121
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 0.85
-0.08191220
12634 2440000 449692 0 367698