صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
بیمه کوثر - کوثر 0
4.99331577
100015 3942500 0 0 684098
مبین وان کیش - اوان 0.9
0.018726788
26031 2678800 555774 0 105401
بانک دی - دی 3.25
-0.9554622
352231 3980800 24494473 0 -33141507
آ.س.پ - آ س پ 1.88
3.5851809
351775 647200 253952 0 23736
آسیا سیر ارس - حآسا 0.59
-3.60531016
4298 812800 1344029 0 67837
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0
2.88941460
5750 1168000 1711790 0 292973
ریل پرداز سیر - حریل 1.64
-0.34041171
500306 2295160 878400 0 155376
پخش البرز - پخش 3.6
-2.02111115
26626 669000 14163441 0 -116752
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0.44
3.1561144
45000 572000 306892 0 -32403
توکا ریل - توریل 4.27
1.42961419
593596 2838000 3304525 0 503177
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1
0.30821302
106865 5208000 378884 0 719830
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 1.51
3.52914019
47731 281330 220622 0 31433
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 2.31
4.89341329
1503027 1860600 985281 0 160991
بهمن دیزل - خدیزل 0.61
2.60643110
42900 3110000 7042688 0 983412
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 5
2.59811856
508661 742400 891185 0 6277
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.5
0.98772045
157647 2658500 0 0 622728
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 5.09
4.34241682
3004781 1749280 1464818 0 353856
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 4.56
-1.9362330
5379923 6990000 0 0 1303932
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 1.87
1.4181788
41826 3989930 0 0 1207744
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0
4.98382275
1473637 304850 718726 0 30706
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.28
1.38285792
26271 3666336 2336226 0 884916
مواد ویژه لیا - شلیا 2.57
0.71974898
95132 395856 208103 0 55285
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.39
-0.25072387
77452 954800 0 0 -1321
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 3.16
0.233487
56285 523050 2630967 0 4128
قاسم ایران - قاسم 0
4.98322507
780286 1504200 15888879 0 15166
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 0.69
0.69034376
56498 12252800 525281 0 2189512
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 0
02400
10000 408000 415408 0 -30882
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 0
1.88321623
21000 486900 257165 0 110691
افرانت - افرا 3.05
1.45792227
47240 1113500 695272 0 71421
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 1.2
1.38554537
15780 362960 910538 0 31629
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 1.15
0.09418510
3858 1021200 1634397 0 171872
صنعت روی زنگان - زنگان 1.77
-0.01437004
64461 700400 277095 0 23946
پتروشیمی مارون - مارون 0.87
2.396951906
243 207624000 54777617 0 25006688
بیمه اتکائی امین - اتکام 1
0.5011003
3554 2507500 0 0 762006
صنعتی بهپاک - بهپاک 0.53
2.57354185
74895 1339200 7958808 0 247950
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.52
0.82163068
109924 460200 843472 0 62828
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.54
-4.03323926
19383 981500 987053 0 192489
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0
3.30954339
241 867800 592703 0 100066
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.58
1.51698098
7585 22350480 6317762 0 2872767
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0.19
-4.86479387
21768 1314180 1415114 0 143766
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 5.13
-2.328923
21050 553800 0 0 77217
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.05
-0.2086957
17370 1914000 0 0 581328
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.29
3.1938937
389085 843300 760965 0 -8605
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 1.82
1.45061119
8591 616569 1232655 0 4982
کی بی سی - کی بی سی 5.92
0.14312099
1970 503760 1467781 0 92788
داروسازی تولید دارو - دتولید 0
0.35141999
480 739630 1208577 0 91327
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 7.53
2.47351740
162224 870000 520834 0 134663
زرین معدن آسیا - فزرین 2.82
-1.80235176
96301 1552800 1062672 0 340119
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.31
0.06133262
76321 8322993 0 0 865390
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
6706 1651350 2299736 0 382505
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
16123 3729000 0 0 380628
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2929 2747500 0 0 709583
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
43298 900130 347325 0 116443
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
16456 573240 1088267 0 64374
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
3652 2640000 0 0 857450
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
87175 394730 1257187 0 57805
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1084937 1436500 15396 0 55745
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
127430 2563920 1603750 0 253415
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
242290 391800 596083 0 50258
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
26646 326000 0 0 -1908
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
68000 1080000 0 0 -360940
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
197849 3164000 4216662 0 731835
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
10575977 6220138 2031584 0 697332
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
1282466 3249021 376267 0 370475
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
1060751 963929 665477 0 81565
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
63843 8047312 3338487 0 2293309
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000 56163567 0 -2195769
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000 5776110 0 183586
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000 36073677 0 334304
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000 33439696 10501741 565911
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
18000 1455000 1054070 126166 126166
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
26147 2650560 1142550 0 544836
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.2
-0.418553538
105841 128491200 46096140 0 21196635
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 5.95
4.65032948
5074052 1031800 1053599 0 54489
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 1.97
1.03933500
1247123 52500000 27953796 0 4454151
پاکدیس - غدیس 0
4.99282902
109017 812560 1415294 0 2351
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.4
-0.27652525
980401 59994000 0 0 4526266
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 0
4.9933743
41539 374300 628957 0 30005
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 0.57
1.04912119
2950 360230 570360 0 3235
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.59
-1.70966899
11562 1589530 1199171 0 334690
آتیه داده پرداز - اپرداز 0.88
0.37216744
221558 3372000 1671610 0 392018
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 0.64
3.34643428
20400 685600 2652899 0 75776
نفت پاسارگاد - شپاس 0
4.97734387
79299 10528800 19065736 0 762694
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.2
2.72512111
326900 696630 1831571 0 49965
پتروشیمی غدیر - شغدیر 2.24
4.90353423
20002220 4449900 5238889 0 464311
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.52
3.4141939
1426467 1126800 668683 0 -377721
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.77
4.45484502
101230 378168 66768 0 -33614
نفت ایرانول - شرانل 4.2
-1.50756599
208534 13198000 13730390 0 2178612
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 1.39
4.9176636
643004 2388960 1035367 0 255210
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.25
-2.25251649
22899942 54714788 48257935 0 2482283
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 3.35
0.59974194
191731 2517658 0 0 303163
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.19
3.50496054
79786 1210800 3099991 0 123232
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0.96
1.8986711
571695 26844000 15302063 0 3803331
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.33
3.8579586
768234 17158096 5930485 0 2734047
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 2.69
4.11567387
31504 295480 73610 0 4850
پالایش نفت شیراز - شراز 2.91
-3.224518968
33169 19490542 41278900 0 2141299
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.65
-1.690419599
621719 22409920 45791109 0 1585115
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.33
2.17971547
30601 927311 587658 0 -127191