صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
داروسازی آوه سینا - داوه 0
53465
32971 1212750 437363 0 28906
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.13
3.615611406
302301 5703000 1671610 0 392018
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.17
-0.676112780
325187 6390000 4216761 0 731934
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
4.995814901
14700 2235150 2299736 0 382505
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 2.58
3.77931373
163696 823800 0 0 187030
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.64
1.68861084
3281897 975600 760965 0 -8605
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.44
2.96442084
643480 2709200 0 0 622728
آسیا سیر ارس - حآسا 0
-4.96691435
24000 1148000 1344029 0 67837
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.72
1.97821495
406391 5980000 378884 0 615296
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.15
4.97621983
653543 1586400 1711790 0 292973
بهمن دیزل - خدیزل 0.87
4.99073934
606150 3934000 7042688 0 983412
پخش البرز - پخش 1.95
4.71541932
535579 1159200 14163441 0 -116752
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.54
2.52993769
2249072 109301000 0 0 4526266
کی بی سی - کی بی سی 2.35
4.95053392
282660 814080 1467781 0 92788
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0
4.99029678
30188 1354920 1415114 0 143766
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.68
4.90837951
62634 636080 910538 0 31629
عطرین نخ قم - نطرین 4.61
4.29919874
1493060 987825 538771 0 62794
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0.07
4.99535549
991945 33294000 15302063 0 3803331
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.82
4.971310790
29288 1294800 1634397 0 171872
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.38
3.45222727
1867273 463590 415408 0 -30882
صنعت روی زنگان - زنگان 3.17
2.84518278
172134 827800 277095 0 23946
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.58
1.38257480
112747 299200 73610 0 4850
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.09
2.31112966
70504080 98413621 48257935 0 2482283
نفت ایرانول - شرانل 2.26
4.96898281
2769269 16562000 13730390 0 2178612
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.76
0.06677497
10405 899640 1088267 0 64374
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.7
2.673612289
88420 21996229 5930485 0 2734047
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 1.75
4.989717296
1431437 12591488 2752909 0 2097801
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.67
4.34481513
72000 3026000 0 0 581328
پتروشیمی مارون - مارون 0.83
0.749961933
28692 247732000 54777617 0 25006688
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.51
4.29892596
1332787 441320 570360 0 3235
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 8
4.60044843
53428 484300 596083 0 50258
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.97293293
46111 3556440 1603750 0 253415
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.55
1.58865116
83526 13053474 0 0 865390
بیمه نوین - نوین 3.21
2.60161262
6020039 1893000 0 0 0
بانک دی - دی 2.12
4.96081206
73214072 7718400 24494473 0 -33141507
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 6.67
-0.12912321
771808 696300 257165 0 107137
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
4.9761751
40982 437750 0 0 -1908
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0.76
4.93882656
1305257 355904 718726 0 30706
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 1.3
4.94265669
1313356 566900 628957 0 27149
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 3.01
3.27262493
879176 997200 891185 0 6277
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 1.59
-1.91434919
17413594 13773200 1882385 0 2189512
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.23
4.95612986
320293 1104820 1208577 0 91327
صنعتی بهپاک - بهپاک 2.83
4.44325524
172091 1767680 7958808 0 247950
افرانت - افرا 3.76
3.82174075
290960 2037500 695272 0 71421
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 2.45
1.2223893
221359 1362550 3643085 0 54489
پاکدیس - غدیس 7.17
1.36213944
233335 1104320 1415294 0 1762
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 6.83
-1.19956754
8444447 4275282 2423397 0 766158
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 2.96
2.5694998
2226962 1197600 668683 0 -377721
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.59
3.38642534
581613 836220 1831571 0 49965
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 0
4.992411041
77871 2208200 3099991 0 123232
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 5.7
-2.042716017
4941 5766120 1035367 0 255210
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 0
-4.98553602
64200 540300 843472 0 62828
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 8.76
0.66289720
45529 26827200 6317762 0 2872767
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 0
4.99385950
671474 416500 220622 0 31433
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.12
4.48986912
2881362 9093400 2489514 0 883104
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.47
3.766611791
260322 2716646 1199171 0 334690
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0
4.99336224
333465 933600 2630967 0 4128
پتروشیمی غدیر - شغدیر 0.56
4.9916437
2509916 8368100 5238889 0 464311
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.15
-1.602428186
244503 32228481 45791109 0 1585115
پالایش نفت شیراز - شراز 6.24
-0.907528607
171027 29395083 41278900 0 2141299
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.27
-3.50767015
49389 589260 66768 0 -33614
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 0
-4.90141688
243296 844000 520834 0 134663
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
4.98194067
223903 1626800 1155823 0 95883
نفت پاسارگاد - شپاس 3.31
4.61574941
2386664 11858400 19065736 0 762694
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 7.07
-3.57843934
3532078 59010000 27953796 0 4454151
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
21407 861210 1257187 0 57805
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
10000 2876700 1062672 0 340119
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0
4.99141830
56518 915000 306892 0 -32403
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
1892027 3676237 0 0 303163
مواد ویژه لیا - شلیا 7.59
0.51745440
418735 439661 208103 0 55285
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000 56163567 0 -2195769
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000 5776110 0 183586
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000 36073677 0 334304
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000 33439696 10501741 565911
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 2.75
1.393218194
2228879 5458200 393503 0 828035
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0.1
4.99164985
163096 997000 1108470 0 100066
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 6.57
3.7315907
457801 1749770 347325 0 116443
بیمه دی - ودی 2.88
3.6821239
1679058 3097500 0 0 857451
مبین وان کیش - اوان 3.05
4.860925110
1652820 2511000 555774 0 105401
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.63
3.830669227
373796 166144800 46096140 0 21196635
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.45
0.72932210
507820 1324731 587658 0 -127191
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
437721 3502500 0 0 709583
آ.س.پ - آ س پ 3.92
2.9651146
209292 916800 253952 0 23736
بیمه اتکائی امین - اتکام 7.2
-0.94131368
707741 3420000 0 0 762006
ریل پرداز سیر - حریل 3
3.43481325
4665829 2597000 878400 0 155376
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 1.26
3.45821436
560332 1866800 15396 0 55745
توکا ریل - توریل 0
4.99731912
1317336 3824000 3304525 0 503177
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.48
4.02231681
254943 2353400 985281 0 160991
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2.86
1.26852395
221649 3161400 1142550 0 544836
بیمه سامان - بساما 2.78
4.82644105
618063 6157500 0 0 380628
ریل سیر کوثر - حسیر 4.22
2.56312641
2360569 1246077 665477 0 81565
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.19
-2.02762416
2563751 5391314 0 0 1207744
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.8
9.64014356
21229548 13068000 0 0 1303932
بیمه میهن - میهن 2.59
-3.87321092
603416 1638000 0 0 -360940
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 0.53
4.97241900
237083 1046900 1232655 0 4982
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.36
0.54613314
785802 3446560 1464818 0 353856
قاسم ایران - قاسم 4.34
2.06313364
1029354 2018400 15888879 0 15166
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 0.02
4.99445634
698602 1408500 987053 0 192489
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 0
4.99593888
320185 777600 2813371 0 78940
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.55
3.2711989
3815580 795600 0 0 -1321
بیمه کوثر - کوثر 0
02602
1000 6505000 0 0 684098