صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
سود عملیاتی
میلیون ریال
سود خالص پیش بینی
میلیون ریال
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720 21897326 1318884 1313084
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.57
-3.32612238
673450 738540 1546907 85593 45197
زرین معدن آسیا - فزرین 1.69
-0.25095169
123326 1550700 922179 256949 254992
بهمن لیزینگ - ولبهمن 1.52
-1.24221908
421608 1526400 2962769 392036 326959
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.63
-1.13443486
104084 871500 1042650 205054 193327
نفت ایرانول - شرانل 4.48
1.22365460
662981 10920000 13223831 2522908 1922176
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.98
2.13962721
566409 1088400 0 0 0
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 7.06
-3.48841079
821686 539500 555838 79969 35908
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 5.29
-2.41711736
754345 232624 585290 41184 -30510
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.79
-3.6853633
335019 1162560 5884832 378885 170761
سیمان لار سبزوار - سبزوا 5.12
-0.45371097
333465 657570 738000 127999 75627
مواد ویژه لیا - شلیا 3.83
-0.77294750
125035 383895 255590 85117 77071
توکا ریل - توریل 3.78
-0.9151516
937043 3032000 2767777 277881 408488
ریل سیر کوثر - حسیر 3.56
-0.66492241
251654 1057349 796807 130261 110474
قاسم ایران - قاسم 6.27
-0.36852704
217549 1622400 16300000 300005 5003
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 6.24
0.77585326
130274 1917360 967100 263274 217900
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 1.51
3.42261390
7330 347500 0 0 0
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 6.45
-3.97794514
1968149 12639200 2262724 2184864 2434282
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 6.48
-3.76294936
1479797 2963081 236983 207386 208806
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 5.37
-3.21532077
37860 353090 525863 98293 -95126
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 1.32
0689
506534 4134000 31021878 1061512 862372
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.54
-1.22192021
195340 30315000 23313789 2910323 2242671
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.76
0.71372399
24980 887630 1030673 255504 120063
آ.س.پ - آ س پ 8.66
-4.3584790
907157 632000 581775 128239 119802
بهمن دیزل - خدیزل 1.02
-2.75333532
17696 3532000 6220639 1148302 757484
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.1
01000
32573 2500000 693750 498650 529992
بیمه اتکائی امین - اتکام 0
1.35661046
1129 2615000 533419 573268 574785
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 5.26
-6.77551142
6135477 1484600 40050 -2031 146681
کی بی سی - کی بی سی 0.07
2.09312829
5000 678960 1504613 218695 127860
افرانت - افرا 0
-1.76552170
490 1085000 1151470 137720 75491
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 3.99
-0.14222107
90152 2275560 1339402 235087 243692
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 1.8
1.76991840
265323 1913600 1439218 363544 314010
بیمه سامان - بساما 0
2.01393090
325 4635000 3883668 349842 388960
پخش البرز - پخش 7.45
-1.26841479
16778 887400 16152146 725200 224527
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 3.37
-1.61661278
130555 1661400 0 0 0
بیمه دی - ودی 5.92
-0.09071101
476977 2752500 8539369 706500 709923
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.03
0.65541075
197889 4300000 798209 758550 766151
بیمه کوثر - کوثر 8.59
2.00691474
4001 3685000 7458508 576383 580000
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 3.47
0.79221654
115758 496200 317718 152636 120493
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0
-0.59475850
126 3703050 2201533 1188289 786969
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.34
3.95094236
444715 635400 2382500 130200 78265
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 5.54
-3.46495823
17098 407610 627193 41656 59002
پتروشیمی مارون - مارون 3.29
-0.908642317
17384 169268000 44006043 15174654 16290172
ریل پرداز سیر - حریل 2.46
-1.07621195
2063511 2342200 780162 77401 149320
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 4.01
-0.785111373
57211 8279544 3333642 2035679 2011286
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.61
2.8703896
194900 1792000 0 0 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 1.47
4.89171308
1633463 720708 1169547 343668 25320
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600 233367 17092 11193
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.76
-1.75645034
119525 402720 502859 41897 38536
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.18
-3.05643267
653092 490050 671788 54248 28162
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.36
0.86073281
4021258 4316470 1931500 598239 795684
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 2.6
0.71886586
121925 1517414 874856 212351 241863
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 4.79
3.8235513
1122639 1102600 3246807 211083 138117
بیمه میهن - میهن 9.38
3.3623953
3715443 1429500 1293334 -209624 -179624
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0.67
-3.272614926
29000 2238900 2302227 744886 477663
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.56
-0.34057318
562912 3659000 1884070 405670 402003
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.16
2.032229824
2158752 71577600 37064061 13212820 13727596
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 2.82
-0.98487943
81295 3971500 3462688 665760 465828
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.26
3.163710402
97261 1248240 1644617 249696 194130
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.18
-1.5504762
28523980 25283607 44485186 4433569 163552
پالایش نفت شیراز - شراز 3.55
-3.29412448
123753 12790925 33821123 1855703 2194900
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.78
-3.985214022
683709 16033058 34002448 1636036 1357268
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 3.71
1.79176420
20406 256800 86447 6277 6422
بانک گردشگری - وگردش 2.94
0.9412858
970838 5148000 52671950 3842399 269631
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 5.79
-0.40493936
62715 330624 118007 5843 3752
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.6
-0.36857030
69934 843600 1429485 166124 117626
آهن و فولاد ارفع - ارفع 1.75
0.61463929
2843190 15716000 12393609 2385406 1411592
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.37
-0.477712500
57463 1375000 361991 134222 123735
پتروشیمی خراسان - خراسان 4.34
-4.86866409
2388172 11471546 5069754 1954260 2129313
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.55
-4.55633205
557838 320500 859186 82134 45639
نفت پاسارگاد - شپاس 4.47
-2.51052796
18700 6710400 21285667 987580 900938
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 4.19
0.94342033
227244 2683560 596977 346529 334942
مبین وان کیش - اوان 6.26
3.11459237
486380 923700 479515 44701 54243
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.88
0.11412632
107805 6715548 9231747 834628 834628
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.26
0.21493730
42669 746000 519342 80480 71817
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 4.26
-2.71132440
238231 414800 722812 117872 41140
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 4.27
-4.453414
653130 682800 2427945 112891 66406
پاکدیس - غدیس 4.46
-0.46283011
115692 843080 1700249 253259 101174
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.9
0.60275508
300773 550800 651834 85279 60902
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.76
-2.1689857
3102492 1028400 619413 100575 -78415
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 5.38
0.92894129
119949 289030 190000 32483 28425
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.4
0.32328381
146400 23131560 6923619 4657199 3671114
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 4.32
1.18979016
664462 1262240 1302210 167085 105880
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 1.96
0.86622329
269332 55337040 4747896 4500000 4500000
صنعت روی زنگان - زنگان 2.44
-0.39829004
209185 900400 210276 5522 2393
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.22
0900
702543 5400000 6542900 842754 722134
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 6.87
-1.6967927
1861260 834300 818750 103050 69696
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 1.58
0.05811721
1253182 5163000 1099411 1055138 1062138
آسیا سیر ارس - حآسا 2.43
1.39011167
410309 933600 1100675 88751 62259
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.43
-1.40111126
232262 1576400 805546 329684 245789
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 3.24
-4.05671963
246881 588900 429700 130792 119180
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.96
2.68661720
4749405 3838187 504987 495319 464204
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.48
-2.034910399
75667 1195138 504630 157499 166362
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.63
-1.1125800
113919 480000 0 0 0