صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.57
-3.32612238
-2.892248
673450 738540 1546907 16.34 3 0.48
زرین معدن آسیا - فزرین 1.69
-0.25095169
-0.355164
123326 1550700 922179 6.08 2.52 1.68
بهمن لیزینگ - ولبهمن 1.52
-1.24221908
-1.241908
421608 1526400 2962769 4.67 1.16 0.52
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.63
-1.13443486
0.683550
104084 871500 1042650 4.51 2 0.84
نفت ایرانول - شرانل 4.48
1.22365460
0.695431
662981 10920000 13223831 5.68 2.32 0.83
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.98
2.13962721
1.352700
566409 1088400 0 0 4.28 0
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 7.06
-3.48841079
-2.51090
821686 539500 555838 15.02 0.94 0.97
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 5.29
-2.41711736
-2.811729
754345 232624 585290 -7.62 1.44 0.4
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.79
-3.6853633
-4.833590
335019 1162560 5884832 6.81 1.52 0.2
سیمان لار سبزوار - سبزوا 5.12
-0.45371097
0.541108
333465 657570 738000 8.69 -1.85 0.89
مواد ویژه لیا - شلیا 3.83
-0.77294750
-0.174779
125035 383895 255590 4.98 1.91 1.5
توکا ریل - توریل 3.78
-0.9151516
-2.611490
937043 3032000 2767777 7.42 1.05 1.1
ریل سیر کوثر - حسیر 3.56
-0.66492241
-1.462223
251654 1057349 796807 9.57 1.62 1.33
قاسم ایران - قاسم 6.27
-0.36852704
-0.522700
217549 1622400 16300000 324.29 2.22 0.1
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 6.24
0.77585326
-2.545151
130274 1917360 967100 8.8 2.52 1.98
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 1.51
3.42261390
3.421390
7330 347500 0 0 2.72 0
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 6.45
-3.97794514
-54466
1968149 12639200 2262724 5.19 3.26 5.59
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 6.48
-3.76294936
-4.854880
1479797 2963081 236983 14.19 4.99 12.5
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 5.37
-3.21532077
-4.472050
37860 353090 525863 -3.71 6.9 0.67
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 1.32
0689
-1.02682
506534 4134000 31021878 4.79 0.61 0.13
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.54
-1.22192021
-2.252000
195340 30315000 23313789 13.52 1.96 1.3
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.76
0.71372399
0.762400
24980 887630 1030673 7.39 1.84 0.86
آ.س.پ - آ س پ 8.66
-4.3584790
-4.96785
907157 632000 581775 5.28 0.72 1.09
بهمن دیزل - خدیزل 1.02
-2.75333532
-2.973524
17696 3532000 6220639 4.66 1.33 0.57
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.1
01000
01000
32573 2500000 693750 4.72 0.78 3.6
بیمه اتکائی امین - اتکام 0
1.35661046
1.361046
1129 2615000 533419 4.55 0.83 4.9
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 5.26
-6.77551142
-5.061163
6135477 1484600 40050 10.12 0.95 37.07
کی بی سی - کی بی سی 0.07
2.09312829
2.132830
5000 678960 1504613 5.31 1.53 0.45
افرانت - افرا 0
-1.76552170
-1.772170
490 1085000 1151470 14.37 1.58 0.94
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 3.99
-0.14222107
-0.242105
90152 2275560 1339402 9.34 1.73 1.7
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 1.8
1.76991840
1.771840
265323 1913600 1439218 6.09 1.74 1.33
بیمه سامان - بساما 0
2.01393090
2.013090
325 4635000 3883668 11.92 2.39 1.19
پخش البرز - پخش 7.45
-1.26841479
-2.341463
16778 887400 16152146 3.95 1.11 0.05
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 3.37
-1.61661278
-0.921287
130555 1661400 0 0 0.84 0
بیمه دی - ودی 5.92
-0.09071101
-0.271099
476977 2752500 8539369 3.88 1.67 0.32
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.03
0.65541075
1.031079
197889 4300000 798209 5.61 1.02 5.39
بیمه کوثر - کوثر 8.59
2.00691474
-3.321397
4001 3685000 7458508 6.35 1.09 0.49
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 3.47
0.79221654
0.981657
115758 496200 317718 4.12 1.4 1.56
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0
-0.59475850
-0.595850
126 3703050 2201533 4.71 1.9 1.68
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.34
3.95094236
3.264208
444715 635400 2382500 8.12 3.04 0.27
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 5.54
-3.46495823
-4.015790
17098 407610 627193 6.91 3.01 0.65
پتروشیمی مارون - مارون 3.29
-0.908642317
-1.6542000
17384 169268000 44006043 10.39 6.5 3.85
ریل پرداز سیر - حریل 2.46
-1.07621195
-1.241193
2063511 2342200 780162 15.69 1.07 3
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 4.01
-0.785111373
-2.2911200
57211 8279544 3333642 4.12 1.33 2.48
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.61
2.8703896
2.99897
194900 1792000 0 0 0.7 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 1.47
4.89171308
3.451290
1633463 720708 1169547 28.46 1.17 0.62
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 233367 18.1 1.62 0.87
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.76
-1.75645034
-0.475100
119525 402720 502859 10.45 3.4 0.8
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.18
-3.05643267
-1.223329
653092 490050 671788 17.4 2.21 0.73
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.36
0.86073281
-0.093250
4021258 4316470 1931500 5.42 2.37 2.23
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 2.6
0.71886586
0.636580
121925 1517414 874856 6.27 2.56 1.73
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 4.79
3.8235513
4.715560
1122639 1102600 3246807 7.98 2.87 0.34
بیمه میهن - میهن 9.38
3.3623953
-1.84905
3715443 1429500 1293334 -7.96 2.93 1.11
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0.67
-3.272614926
-2.7915000
29000 2238900 2302227 4.69 2.98 0.97
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.56
-0.34057318
-1.287249
562912 3659000 1884070 9.1 3.16 1.94
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.16
2.032229824
2.6329999
2158752 71577600 37064061 5.21 3.34 1.93
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 2.82
-0.98487943
-1.317917
81295 3971500 3462688 8.53 3.39 1.15
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.26
3.163710402
3.5710443
97261 1248240 1644617 6.43 3.56 0.76
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.18
-1.5504762
-0.13773
28523980 25283607 44485186 154.59 2.02 0.57
پالایش نفت شیراز - شراز 3.55
-3.29412448
-3.6212406
123753 12790925 33821123 5.83 4.01 0.38
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.78
-3.985214022
-513874
683709 16033058 34002448 11.81 6.81 0.47
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 3.71
1.79176420
3.696540
20406 256800 86447 39.99 8.7 2.97
بانک گردشگری - وگردش 2.94
0.9412858
0850
970838 5148000 52671950 19.09 0.96 0.1
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 5.79
-0.40493936
-0.783921
62715 330624 118007 88.12 6.07 2.8
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.6
-0.36857030
0.67098
69934 843600 1429485 7.17 3.32 0.59
آهن و فولاد ارفع - ارفع 1.75
0.61463929
1.053946
2843190 15716000 12393609 11.13 2.52 1.27
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.37
-0.477712500
-0.4812500
57463 1375000 361991 11.11 5.6 3.8
پتروشیمی خراسان - خراسان 4.34
-4.86866409
-3.596495
2388172 11471546 5069754 5.39 2.49 2.26
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.55
-4.55633205
-4.853195
557838 320500 859186 7.02 2.17 0.37
نفت پاسارگاد - شپاس 4.47
-2.51052796
-2.132807
18700 6710400 21285667 7.45 1.87 0.32
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 4.19
0.94342033
2.432063
227244 2683560 596977 8.01 1.47 4.5
مبین وان کیش - اوان 6.26
3.11459237
6.049499
486380 923700 479515 17.03 4.7 1.93
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.88
0.11412632
-0.342620
107805 6715548 9231747 8.05 1.83 0.73
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.26
0.21493730
1.023760
42669 746000 519342 10.39 2.06 1.44
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 4.26
-2.71132440
-3.632417
238231 414800 722812 10.08 2.39 0.57
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 4.27
-4.453414
-43430
653130 682800 2427945 10.28 2.44 0.28
پاکدیس - غدیس 4.46
-0.46283011
-1.492980
115692 843080 1700249 8.33 2.46 0.5
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.9
0.60275508
0.645510
300773 550800 651834 9.04 2.58 0.85
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.76
-2.1689857
-4.11840
3102492 1028400 619413 -13.11 2.56 1.66
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 5.38
0.92894129
1.24140
119949 289030 190000 10.17 2.62 1.52
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.4
0.32328381
0.438390
146400 23131560 6923619 6.3 3.75 3.34
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 4.32
1.18979016
1.019000
664462 1262240 1302210 11.92 4.97 0.97
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 1.96
0.86622329
1.562345
269332 55337040 4747896 12.3 1.87 11.66
صنعت روی زنگان - زنگان 2.44
-0.39829004
-0.449000
209185 900400 210276 376.26 6.7 4.28
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.22
0900
0900
702543 5400000 6542900 7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 6.87
-1.6967927
-4.14904
1861260 834300 818750 11.97 0.97 1.02
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 1.58
0.05811721
-0.351714
1253182 5163000 1099411 4.86 1.01 4.7
آسیا سیر ارس - حآسا 2.43
1.39011167
2.431179
410309 933600 1100675 15 1.05 0.85
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.43
-1.40111126
-3.061107
232262 1576400 805546 6.41 1.06 1.96
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 3.24
-4.05671963
-4.991944
246881 588900 429700 4.94 1.5 1.37
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.96
2.68661720
4.961758
4749405 3838187 504987 8.27 1.62 7.6
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.48
-2.034910399
-2.9110306
75667 1195138 504630 7.18 1.7 2.37
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.63
-1.1125800
0.37812
113919 480000 0 0 0.5 0