صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
درآمد پیش بینی
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 21897326 5.36 1.1 0.32
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 0.76
4.89341329
4.971330
1222179 1860600 985281 11.56 1.17 1.89
آ.س.پ - آ س پ 1.63
3.3291807
3.2806
209462 645600 253952 27.2 0.72 2.54
آسیا سیر ارس - حآسا 0.59
-3.60531016
-3.231020
4298 812800 1344029 11.98 0.95 0.6
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0
2.88941460
2.891460
5750 1168000 1711790 3.99 1 0.68
ریل پرداز سیر - حریل 1.55
-0.51061169
-0.771166
308606 2291240 878400 14.75 1.03 2.61
پخش البرز - پخش 3.6
-2.02111115
0.351142
26626 669000 14163441 -5.73 1.04 0.05
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0.44
3.1561144
3.251145
35000 572000 306892 -17.65 1.05 1.86
توکا ریل - توریل 4.27
1.28661417
2.931440
420606 2834000 3304525 5.63 1.07 0.86
بیمه کوثر - کوثر 0
4.99331577
4.991577
100015 3942500 0 5.76 1.1 0
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1
0.30821302
0.151300
103958 5208000 378884 7.24 1.14 13.75
بهمن دیزل - خدیزل 0.58
2.60643110
2.93119
42000 3110000 7042688 3.16 1.23 0.44
مبین وان کیش - اوان 0.52
0.070926802
0.0626800
22157 2680200 555774 25.43 18.14 4.82
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 5
2.59811856
1.771841
497451 742400 891185 118.27 1.56 0.83
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 1.49
1.13582048
-0.252020
137146 2662400 0 4.28 1.25 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 5.09
4.28041681
4.961692
2677999 1748240 1464818 4.94 1.4 1.19
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 4.56
-1.89392331
-2.152325
4637137 6993000 0 5.36 1.33 0
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 1.87
1.47481789
1.641792
26426 3992161 0 3.31 1.44 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0
4.98382275
4.982275
1473637 304850 718726 9.93 1.77 0.42
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.28
1.36535791
2.055830
25651 3665703 2336226 4.14 1.88 1.57
مواد ویژه لیا - شلیا 1.67
1.11044917
-0.064860
76132 397392 208103 7.19 1.97 1.91
زرین معدن آسیا - فزرین 2.82
-1.80235176
-1.375199
96291 1552800 1062672 4.57 2 1.46
قاسم ایران - قاسم 0
4.98322507
4.982507
778286 1504200 15888879 99.18 2.09 0.09
بانک دی - دی 3.25
-0.7962623
-1.27620
238928 3987200 24494473 -0.12 -0.08 0.16
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.39
-0.25072387
0.292400
76512 954800 0 -722.79 3.88 0
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 5.95
4.68582949
4.372940
4877310 1032150 1053599 18.94 2.23 0.98
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0
3.30954339
3.314339
241 867800 592703 8.67 2.82 1.46
افرانت - افرا 3.05
02195
1.462227
2000 1097500 695272 15.37 1.55 1.58
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 1.2
1.38554537
1.774554
15780 362960 910538 11.48 2.94 0.4
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 1.15
0.09418510
1.138598
3858 1021200 1634397 5.94 4.62 0.62
صنعت روی زنگان - زنگان 1.77
-0.04287002
-0.077000
61161 700200 277095 29.24 5.21 2.53
پتروشیمی مارون - مارون 0
2.578451998
2.5851999
193 207992000 54777617 8.32 6.25 3.8
بیمه اتکائی امین - اتکام 1
0.5011003
0.21000
3554 2507500 0 3.29 0.75 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 0.14
2.47554181
2.554184
56847 1337920 7958808 5.4 1.99 0.17
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 0.69
0.73634378
0.324360
49055 12258400 525281 5.6 2.08 23.34
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.52
0.69013064
2.373115
100924 459600 843472 7.32 2.34 0.54
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.58
1.51698098
2.628186
7569 22350480 6317762 7.78 3.28 3.54
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 0.75
3.63214023
3.044000
39931 281610 220622 8.96 2.87 1.28
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0.1
-4.84449389
-4.839390
5881 1314460 1415114 9.14 4.73 0.93
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 5.13
-2.328923
-2.12925
21050 553800 0 7.17 0.58 0
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 0
-0.8342951
-0.83951
7500 1902000 0 3.27 0.68 0
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.63
2.9736935
3.19937
206262 841500 760965 -97.79 0.88 1.11
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 1.82
1.45061119
-0.271100
8591 616569 1232655 123.76 1.02 0.5
کی بی سی - کی بی سی 5.92
0.14312099
1.342124
1970 503760 1467781 5.43 1.13 0.34
داروسازی تولید دارو - دتولید 0
0.35141999
0.351999
480 739630 1208577 8.1 1.65 0.61
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.71
1.6491726
2.471740
97105 863000 520834 6.41 1.98 1.66
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 1
-4.42433910
-3.693940
8883 977500 987053 5.08 2.05 0.99
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 3.16
0.233487
1.183520
54129 523050 2630967 126.71 2.74 0.2
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.31
0.06133262
0.313270
76321 8322993 0 9.62 2.17 0
پاکدیس - غدیس 0
4.99282902
4.992902
109017 812560 1415294 345.62 2.32 0.57
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 233367 18.1 1.62 0.87
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
4.0611199
6706 1651350 2299736 4.32 3.5 0.72
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2.811099
2929 2747500 0 3.87 0.8 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
-1.098153
43298 900130 347325 7.73 5.78 2.59
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
-0.584810
16456 573240 1088267 8.9 2.62 0.53
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.55
02400
02400
8656 408000 415408 -13.21 5.28 0.98
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
2.971074
3652 2640000 0 3.08 1.3 0
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
-0.675625
87175 394730 1257187 6.83 4.12 0.31
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1.821120
1084937 1436500 15396 25.77 0.93 93.3
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
52374
127430 2563920 1603750 10.12 1.8 1.6
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
-0.224037
242290 391800 596083 7.8 1.95 0.66
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
0.081297
26646 326000 0 -170.86 1.44 0
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
0.32010
26147 2650560 1142550 4.86 1.41 2.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
4.996328
197849 3164000 4216662 4.32 2.26 0.75
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
-2.134733
10575977 6220138 2031584 8.92 3.36 3.06
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
-0.9427998
1282466 3249021 376267 8.77 3.51 8.63
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
0.152061
1060751 963929 665477 11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
4.7911171
63843 8047312 3338487 3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 4524000 56163567 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 4728000 5776110 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 3528000 36073677 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 4904000 33439696 8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
-0.21970
18000 1455000 1054070 11.53 5.01 1.38
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
0.362500
16123 3729000 0 9.8 1.96 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.15
-4.53971514
-4.981507
377150 907530 587658 -7.14 -3.41 1.54
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.04
-0.39492522
0.752551
864942 59922720 0 13.24 2.33 0
نفت ایرانول - شرانل 4.2
-1.50756599
-1.646590
207094 13198000 13730390 6.06 3.6 0.96
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 0
4.9933743
4.993743
41539 374300 628957 12.47 2.43 0.6
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 0.57
1.04912119
0.482107
2950 360230 570360 111.35 2.43 0.63
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.59
-1.70966899
-0.856959
11562 1589530 1199171 4.75 2.48 1.33
آتیه داده پرداز - اپرداز 0.88
0.47636751
0.526754
193388 3375500 1671610 8.61 2.66 2.02
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 0.64
3.34643428
3.013417
20400 685600 2652899 9.05 2.78 0.26
نفت پاسارگاد - شپاس 0
4.97734387
4.984387
79299 10528800 19065736 13.8 2.89 0.55
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.2
2.57912108
3.72131
292800 695640 1831571 13.92 2.99 0.38
پتروشیمی غدیر - شغدیر 2.24
4.90353423
4.963425
17466062 4449900 5238889 9.58 3.06 0.85
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 1.97
1.03933500
1.393512
1170540 52500000 27953796 11.79 3.18 1.88
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.52
3.1938937
3.85943
1153191 1124400 668683 -2.98 3.41 1.68
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 1.39
4.9176636
56641
633041 2388960 1035367 9.36 3.67 2.31
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
3.69730
68000 1080000 0 -2.99 1.71 0
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.25
-2.19321650
-3.261632
20906059 54747969 48257935 22.06 3.83 1.13
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 3.35
0.57574193
0.894206
186390 2517058 0 8.3 4.24 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.19
3.5226055
1.735950
78986 1211000 3099991 9.83 4.2 0.39
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0.96
1.8986711
1.736700
571695 26844000 15302063 7.06 4.63 1.75
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.33
3.8579586
3.039510
768234 17158096 5930485 6.28 6.19 2.89
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 2.69
4.11567387
4.217394
28490 295480 73610 60.92 6.88 4.01
پالایش نفت شیراز - شراز 2.91
-3.204118972
-3.4518923
30559 19494652 41278900 9.1 6.9 0.47
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.65
-1.725519592
-1.4819641
564218 22401916 45791109 14.13 7.3 0.49
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.2
4.24594493
4.414500
70544 377412 66768 -11.23 8.22 5.65
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.2
-0.362753568
-0.853333
83237 128563200 46096140 6.07 16.09 2.79
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 0
1.88321623
1.881623
1000 486900 257165 4.4 1.27 1.89