صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 2261 7041720 5.36 1.1 0.32
بیمه اتکائی امین - اتکام 0.2
0.11001
0.11001
79289 79 2502500 3.78 0.79 0
نفت ایرانول - شرانل 2.4
0.04334624
-0.484600
2212946 10232 9248000 4.36 1.77 0.71
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 3.91
4.67323315
4.993325
475286 1576 331500 10.05 2.24 0.54
پتروشیمی خراسان - خراسان 3.24
0.77027196
0.837200
153426 1104 12880207 4.99 2.79 2.3
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0.7
2.71279996
2.039930
3902 39 1399440 10.85 5.51 1.15
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 8.57
-0.56474578
-54374
74221 340 384552 -9.93 7.06 5.58
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 3.03
4.07696765
4.356783
6150 42 270600 47.12 9.17 3.65
بانک دی - دی 1.29
0.142705
0.43707
10124089 7140 4512000 -0.15 -0.13 0.18
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.11
4.8611906
4.98907
316683 287 543600 7.04 0.57 0
آ.س.پ - آ س پ 2.5
1.3193768
1.58770
189544 146 614400 25.88 0.68 2.42
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 4.99
2.3649909
1.8904
865745 787 818100 -6.44 0.95 1.14
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.24
-0.67814394
-0.814388
193110 849 878800 9.21 2.43 1.58
توکا ریل - توریل 3.6
1.17731375
1.621381
2143670 2949 2750000 5.8 0.91 0.87
ریل پرداز سیر - حریل 4.42
-0.17411147
-1.651130
2479708 2845 2248120 15.18 1.03 2.99
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.01
4.12731211
4.561216
699538 847 605500 -296.67 1.06 1.46
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.87
-0.47891247
-0.41248
228428 285 4988000 7.29 1.19 13.16
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 2106 4524000 -2.06 1.26 0.08
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.22
0.07841276
0.861286
331107 423 703076 27.97 1.14 0.56
ریل سیر کوثر - حسیر 5.05
3.9092100
52122
13540726 28437 990823 11.01 1.52 1.43
بهمن دیزل - خدیزل 2.05
4.88783133
4.993136
1295514 4059 3133000 3.95 1.12 0.5
بیمه دی - ودی 0
-4.5261118
-4.531118
953 1 2795000 3.65 1.51 0
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.49
2.87672253
2.692249
5500 12 833610 7.31 1.72 0.69
آسیا سیر ارس - حآسا 0.61
01150
01150
148607 171 920000 14.59 1.04 0.7
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.55
4.46474235
4.984256
1898289 8040 1058750 5.69 2.47 1.14
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.75
02890
0.072892
165961 480 7373835 8.77 1.85 0
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 2.52
3.13784273
3.54288
18033 77 427300 10.1 2 0.73
بیمه میهن - میهن 2.47
2.0833735
1.39730
51783 38 1102500 -2.67 2.25 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 2.36
4.25111594
4.971605
1178144 1878 1275200 4.35 0.97 0.73
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 7.43
05664
-2.075547
16920 96 396480 7.02 2.92 0.32
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 3.36
2.05561688
2.121689
393649 664 2194400 4.67 1.12 0
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.91
-0.59818974
-1.428900
31269 281 1076880 5.84 3.07 0.67
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 5.54
-1.93991567
1.381620
76465 120 470100 4.46 1.33 1.83
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 1.19
4.48551188
4.931193
12328 15 297000 -32.92 2.41 -620.04
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.53
0.09768203
1.278299
67960 557 22640280 8.17 3.67 3.74
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.57
0.59394065
-1.014000
46666 190 1300800 6.63 1.7 0.17
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.12
2.74481385
4.971415
1483204 2055 830204 -4.39 -2.32 1.27
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 8.22
-4.37442033
-4.992020
315942 642 2195640 10.38 1.63 1.54
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.38
0.8639934
1.08936
137779 129 1868000 3.58 0.73 0
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 3.96
0.92511091
0.651088
488647 533 2727500 4.71 0.85 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.01
0.07811281
0.081281
100008 128 1793400 11.14 1.12 1.82
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
4.7911171
63843 706 8047312 3.51 1.3 2.41
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 1.82
-0.04652151
1.252179
6955 15 2839320 5.66 1.55 2.8
مواد ویژه لیا - شلیا 5.71
-0.12114948
-1.094900
319302 1580 399897 7.23 1.99 1.92
پخش البرز - پخش 1.51
0.50291199
0.51199
362238 434 719400 20.2 0.99 0.05
کی بی سی - کی بی سی 5.67
3.7072322
4.292335
39545 92 557280 4.63 1.01 0.38
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 4.71
-3.0962504
-3.252500
553443 1386 1001600 -63.86 4.07 0
مبین وان کیش - اوان 1.37
0.381119754
0.5119779
66377 1311 1975400 18.74 13.37 3.55
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 4.93
-0.27032214
0.092222
131988 292 664200 5.55 1.67 1.4
افرانت - افرا 1.12
4.9922629
4.992629
1058265 2782 1314500 17.91 1.91 1.79
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 2858 202600 18.1 1.62 0.87
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 6.57
3.99361302
0.241255
8277518 10780 1692600 30.93 1.09 78.04
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.99
8.53132010
10.212041
44278854 89007 804000 14.3 1.74 1.69
بیمه سامان - بساما 1.48
-3.71293086
-4.993045
634711 1959 4629000 13.71 2.37 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 6.26
-0.41561917
-1.871889
1925942 3693 1993680 6.11 1.78 1.48
پتروشیمی مارون - مارون 1.29
-0.33144864
-0.0345000
25662 1151 179456000 7.23 6.17 3.28
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 4.57
4.063111474
0.4111071
6366 73 1721100 4.57 2.58 0.76
بیمه کوثر - کوثر 1.12
4.64551712
4.951717
623114 1067 4280000 7.17 1.27 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 5.92
-1.76891777
-3.811740
1503439 2671 238118 -8.03 1.46 0.37
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 6.62
-0.44212252
0.82280
359200 809 382840 5.05 2.6 0.63
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 5.17
4.16854648
4.844678
13891110 64570 13014400 5.72 2.3 0
نفت پاسارگاد - شپاس 5.38
-0.9842415
-1.62400
1899011 4587 5796000 8.81 1.76 0.33
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.88
-1.258613415
-2.2413282
1073537 14401 15339001 10.91 5.69 0.39
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.32
-3.33331914
-3.991901
1064506 2038 631620 13.81 2.58 0.35
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 33 4728000 25.75 0.65 0.82
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.59
-0.13567363
-0.997300
6051896 44559 3681500 9.06 3.16 2.23
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.28
-3.91846645
-4.996571
1214469 8070 1531008 4.66 2.58 1.31
ذوب آهن اصفهان - ذوب 6.36
-3.13971234
-3.451230
140284393 173124 40944844 34.07 3 0.92
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 3.98
-2.97454534
-4.564460
493179 2236 680100 11.26 3 0.27
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 7.88
1.78812277
2.012282
662648 1509 387090 68.71 3.68 0.83
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 293 3528000 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 12 4904000 8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
-0.21970
18000 17 1455000 11.53 5.01 1.38
پالایش نفت شیراز - شراز 4.35
-3.547611582
-3.4111599
82682 958 11901068 6.58 5.7 0.3
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 0
4.98592611
4.992611
9938010 25948 913850 16.77 1.97 0.87
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 6.31
-1.40456037
4.346389
3831 23 3821421 4.32 1.96 1.64
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 3.59
4.2952947
4.96953
3990753 3778 1136400 -2.8 2.83 1.9
قاسم ایران - قاسم 4.24
2.75352351
1.272317
213352 502 1410600 79.85 1.93 0.09
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.63
-0.3632470
-0.482467
5978876 14765 58687200 12.95 1.98 0
زرین معدن آسیا - فزرین 2.18
1.30685039
0.525000
594515 2996 1511700 4.75 2.14 1.53
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 4.5
0.34482328
2.162370
1030055 2398 34920000 9.24 2.27 1.27
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.92
1.09013895
2.523950
235729 918 272650 9.35 2.47 1.38
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.35
2.64635314
2.385300
359285 1909 1913040 7.72 2.51 1.85
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.81
2.68895843
2.435828
513759 3002 2921500 4.54 2.49 0.71
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 5.36
03324
-0.423310
384920 1280 498600 7.94 2.53 0.59
پاکدیس - غدیس 6.96
-3.76893115
-4.973076
674500 2101 872200 19.85 2.54 0.62
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 4.51
-0.62773641
-1.283617
173640 632 728200 9.57 2.61 0.28
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 5.33
-1.266817303
-317000
346493 5995 1988603 11.47 2.83 5.08
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 2.74
-0.11221780
-0.111780
17652723 31425 3972077 8.91 1.44 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 1.43
3.92375615
4.375639
64222 361 1123000 8.54 2.92 0.38
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 10.71
-1.21424312
-1.44304
48185 208 344960 10.62 2.91 0.7
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.42
-2.37934349
-3.254310
6424997 27944 5721527 8.2 3.09 2.82
آهن و فولاد ارفع - ارفع 3.98
1.83195114
1.045074
629620 3220 20456000 7.65 3.27 1.53
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 3.91
0.38644676
-0.824620
277054 1296 2807003 9.26 4.73 0
صنعت روی زنگان - زنگان 6.35
4.10657276
4.997338
399681 2908 727600 50.44 6.95 2.7
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 2.8
0.55569592
0.649600
5421 52 1055120 9.06 6.77 3.04
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.17
0.126536414
036368
408290 14867 87393600 4.12 10.94 1.9
پتروشیمی غدیر - شغدیر 3.85
2.4022089
2.32087
12326134 25753 2715700 13.51 1.72 0.65
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.5
2.31762075
3.552100
29504882 61235 6225000 4.03 1.22 0
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 5.01
1.71745982
-1.565789
11128 67 717840 8.41 2.82 0.65