صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 2261 7041720 5.36 1.1 0.32
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 4.56
-2.25815324
-2.75300
68783 366 1916640 8.8 2.73 1.98
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.87
0.3691088
0.551090
343470 374 4352000 5.68 1.04 5.45
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 7.82
-4.29712049
-2.482088
2353583 4822 2704680 8.08 1.48 4.53
سیمان لار سبزوار - سبزوا 4.2
-0.2651129
0.711140
626915 708 676751 8.95 -1.9 0.92
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 2.49
-1.0057689
0.43699
1179117 812 4134000 4.79 0.61 0.13
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.84
-0.2235893
0895
283682 253 1786000 0 0.7 0
ریل پرداز سیر - حریل 6.05
3.98961199
4.941210
9344704 11209 2350040 15.74 1.09 3.01
آسیا سیر ارس - حآسا 0.78
0.08691152
01151
400576 461 921600 14.8 1.04 0.84
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.01
0.12454020
0.624040
218785 880 281400 9.9 2.55 1.48
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 5.23
-0.75634068
-1.444040
167538 682 610200 7.8 2.92 0.26
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.7
-1.50622681
-1.82673
158878 426 1072400 0 4.19 0
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.99
-2.92313952
-3.683921
31706 125 331968 88.48 6.1 2.81
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 6.56
-2.04562107
-3.492076
227000 478 358190 -3.77 7 0.68
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.22
-2.27926560
-4.226430
54439 357 262400 40.86 8.89 3.04
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 2.68
-4.153415000
-4.7914900
100085 1501 2250000 4.71 2.99 0.98
آ.س.پ - آ س پ 8.11
-3.271828
-4.91814
986876 817 662400 5.53 0.73 1.14
بانک گردشگری - وگردش 9.57
4.0392850
3.79848
3661529 3113 5100000 18.91 0.95 0.1
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.7
-2.33161131
-1.811137
339656 384 565500 15.75 0.99 1.02
توکا ریل - توریل 3.07
3.99731561
3.261550
5485459 8563 3122000 7.64 1.08 1.13
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.65
01568
1.211587
231450 363 470400 3.9 1.33 1.48
پتروشیمی مارون - مارون 0.78
-0.156342791
-0.5742615
200 9 171164000 10.51 8.91 3.89
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 3.34
-1.41736608
0.126711
49536 327 1522483 6.29 3.31 1.74
بیمه دی - ودی 3.27
3.58421156
4.481166
433310 501 2890000 4.07 1.76 0.34
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 3.69
0.90736006
0.816000
13703 82 420420 7.13 3.1 0.67
بیمه کوثر - کوثر 0
-2.03391445
-2.031445
4197 6 3612500 6.23 1.17 0.48
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 2.96
-0.58781353
-0.811350
1492 2 338250 0 2.65 0
قاسم ایران - قاسم 0.61
4.95712816
4.992817
465611 1311 1689600 337.72 2.68 0.1
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 2.05
3.58792021
2.411998
798725 1614 30315000 13.52 1.96 1.3
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 1.35
0.68858921
1.028950
32776 292 1248940 11.8 4.91 0.96
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 9.88
-4.05081208
-5.081195
168421 204 665608 26.29 1.08 0.57
صنعتی بهپاک - بهپاک 4.99
2.39853885
2.663895
1443850 5610 1243200 7.28 1.62 0.21
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0
4.99459628
4.999628
23268 224 1155360 5.95 3.29 0.7
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.58
-4.072027
-4.972008
58757 119 1621600 4.96 1.22 0.55
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.3
01000
01000
435133 435 2500000 4.72 0.78 3.6
بیمه سامان - بساما 4.85
0.19953013
0.13010
1043427 3144 4519500 11.62 2.33 1.16
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.6
-0.36857030
0.67098
69934 492 843600 7.17 3.32 0.59
بهمن دیزل - خدیزل 1.59
-1.5233621
-1.143635
663244 2402 3621000 4.78 1.37 0.58
پخش البرز - پخش 0.2
-0.86041498
-0.931497
47027 70 898800 4 0 0.06
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 2.2
1.449511478
2.2211565
27111 311 8355984 4.15 1.32 2.51
افرانت - افرا 5
-0.97952123
2.852205
44459 94 1061500 14.06 1.59 0.92
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 2.77
0.8922149
2.352180
63834 137 2320920 9.52 1.77 1.73
مواد ویژه لیا - شلیا 2.71
-2.16454746
-1.054800
361076 1714 383572 4.98 1.91 1.5
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 3.33
0.47626119
0.156099
34362 210 3873327 4.92 2.24 1.76
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.66
-2.02835120
-1.455150
176465 904 1024000 7.41 2.66 0.32
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 7.74
-0.40751711
-1.691689
809469 1385 229274 -7.51 1.42 0.39
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.65
0.65132627
0.042611
25047 66 6702790 8.03 1.82 0.73
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 2858 202600 18.1 1.62 0.87
پالایش نفت شیراز - شراز 3.46
-1.763413147
-2.8613000
183747 2416 13509181 6.15 5.09 0.4
داروسازی تولید دارو - دتولید 3.85
1.40972374
02341
146042 347 878380 7.32 1.74 0.85
نفت پاسارگاد - شپاس 4.72
0.55672890
0.92900
13409 39 6936000 7.7 1.93 0.33
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.11
1.0309784
0776
40001652 31346 26013580 159.05 2.07 0.58
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 4.17
4.52123329
4.993344
1955746 6511 499350 17.73 2.25 0.74
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.09
3.77083495
4.993536
1142329 3992 699000 10.53 2.5 0.29
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.45
2.9412875
2.35870
13304037 11647 1050000 -13.39 2.61 1.7
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.01
4.99625506
55506
647934 3567 550600 9.04 2.58 0.84
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 7.8
5.27275211
5.255210
180722 942 416880 10.82 3.52 0.83
مبین وان کیش - اوان 1.65
-2.11588929
-1.349000
207124 1849 892900 16.46 4.54 1.86
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 6.24
-2.85592279
-3.032275
1240989 2828 752070 16.64 5.03 0.49
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 9.29
-1.70982127
-4.992056
696293 1481 638100 5.35 1.63 1.48
صنعت روی زنگان - زنگان 6.08
1.31699463
-0.329310
481146 4553 946300 395.45 7.04 4.5
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.7
3.83914985
0.9614570
2221295 33285 17134173 12.62 7.28 0.5
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 0
4.69543300
4.73300
94874 313 330000 7.23 2.23 0.38
آهن و فولاد ارفع - ارفع 1.75
0.61463929
1.053946
2843190 11171 15716000 11.13 2.52 1.27
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.37
-0.477712500
-0.4812500
57463 718 1375000 11.11 5.6 3.8
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 4.24
0.92312296
0.792293
4287345 9843 54552960 12.12 1.84 11.49
پتروشیمی خراسان - خراسان 4.34
-4.86866409
-3.596495
2388172 15307 11471546 5.39 2.49 2.26
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 7.09
-1.28211540
1.731587
618181 952 2002000 0 1.01 0
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 4
1.17061815
0.331800
2154876 3911 5445000 5.13 1.06 4.95
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 1.42
-0.875110648
-0.6710670
76946 819 1223756 7.36 1.74 2.43
ریل سیر کوثر - حسیر 4.5
1.15452278
1.472285
922088 2100 1074807 9.73 1.65 1.35
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 3.41
-0.71391808
-1.11801
4046053 7315 1880320 5.99 1.71 1.31
بیمه میهن - میهن 0
4.8926879
4.89879
138100 121 1318500 -7.34 3.43 1.02
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 7.24
-3.6553664
-3.393674
85489 313 732800 10.2 2.03 1.41
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.66
0.9043572
1.673599
143477 512 893000 4.62 2.05 0.86
نفت ایرانول - شرانل 1.89
-0.97975357
-1.835311
186176 997 10714000 5.57 2.28 0.81
پاکدیس - غدیس 5.68
-1.84822974
-1.322990
408205 1214 832720 8.23 2.38 0.49
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.78
2.07433297
0.033231
9557174 31509 4337520 5.45 2.38 2.25
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.8
1.92072441
2.632458
948189 2314 414970 10.09 2.39 0.57
زرین معدن آسیا - فزرین 2.64
-0.57765164
-0.275180
261520 1351 1549200 6.08 2.52 1.68
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.39
-0.158828924
-0.1728920
1833159 53022 69417600 5.06 3.24 1.87
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.19
0.52797427
-0.417358
1225716 9104 3713500 9.24 3.41 1.97
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 4.01
-1.42534772
-2.664712
1110199 5298 13361600 5.49 3.44 5.91
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 3.17
1.28211659
1.341660
2042558 3389 3702065 7.98 1.57 7.33
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.33
-0.04818320
-0.298300
534301 4445 22963200 6.26 3.55 3.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 2.42
-0.23478075
-0.438059
191611 1547 4037500 8.67 3.84 1.17
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.54
-0.94685231
-2.15170
866713 4534 3140169 15.04 5.29 13.25
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0900
0900
259262 233 5400000 7.48 0.83 0.83
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.64
1.06381045
1.351048
47171 49 2612500 4.55 0.83 4.9
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 6.86
-3.4623948
-4.99933
7802708 7393 853200 12.24 0.99 1.04
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 6.07
1.29451252
01236
7778768 9739 1627600 11.1 1.08 40.64
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 8.18
0.68971168
-2.331133
979255 1144 1635200 6.65 1.1 2.03
کی بی سی - کی بی سی 5.6
-1.63062775
-3.832713
57322 159 666000 5.21 1.5 0.44
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 2.35
-0.3619826
-2.29810
33906 28 495600 0 0.52 0