صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
>حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 2261 7041720 5.36 1.1 0.32
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 6.53
4.37382792
4.972808
4653398 13005 2903680 8.21 2.33 1.98
کی بی سی - کی بی سی 5.24
2.03852753
4.972832
3788560 10430 660720 7.12 1.49 0.45
توکا ریل - توریل 2.57
4.94221996
4.991997
8785631 17535 3992000 7.93 1.51 1.21
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 6.5
4.23221724
4.961736
2505967 4321 2413600 14.99 1.51 2.45
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 6.19
3.03682409
4.962454
1447361 3487 3179880 5.84 1.69 2.78
بهمن دیزل - خدیزل 0
4.97974385
4.984385
1350 6 4385000 4.46 1.73 0.62
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.69
-2.80852284
-3.322272
1545347 3529 913600 145.55 1.91 1.03
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 2.36
1.22522396
1.142394
6315232 15130 5346684 4.43 1.93 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 4.21
-2.37832627
-3.272603
2741782 7204 352018 11.46 2.04 0.49
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.89
0.8424551
1.64585
2897803 13188 12742800 5.82 2.16 24.26
افرانت - افرا 7.4
1.49623324
4.983438
625175 2078 1662000 23.27 2.35 2.39
بیمه کوثر - کوثر 0
4.98931957
4.991957
507923 994 4892500 7.15 1.36 0
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.88
8.734272
9.984321
30363487 129723 12816000 9.83 2.43 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.82
2.55983646
2.563646
1553628 5664 9302769 10.75 2.43 0
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 2.36
4.64672162
4.52159
1126820 2437 1081000 8.03 2.49 2.08
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.18
2.61283299
4.233351
1442692 4759 1154650 21.19 2.49 1.1
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
53675
53675
31300 115 3969000 15.66 2.79 2.47
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.67
4.77063448
4.983455
590813 2037 1275760 13.97 2.84 1.06
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.45
-0.97625985
-1.065980
733425 4390 1915200 7.72 2.85 0.24
نفت پاسارگاد - شپاس 0
4.99244816
4.994816
3024449 14566 11558400 15.15 3.18 0.61
بیمه سامان - بساما 3.44
3.85414042
4.984086
2031714 8212 6063000 15.93 3.18 0
زرین معدن آسیا - فزرین 2.83
4.74298414
4.998434
2434032 20481 2524200 7.42 3.24 2.38
آسیا سیر ارس - حآسا 0.07
4.99641471
4.931470
189108 278 1176800 17.35 1.38 0.88
ریل پرداز سیر - حریل 4.95
3.59321528
4.951548
24650922 37677 2994880 19.28 1.34 3.41
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 5.32
-2.81073769
-0.953841
2608879 9833 56535000 12.69 3.42 2.02
پالایش نفت شیراز - شراز 4.55
-4.886628632
-528598
1548555 44338 29420772 13.74 10.41 0.71
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.86
8.48431317
5.771284
2672365 3520 1185300 -137.75 1.24 1.56
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.8
-1.939754044
-2.0254000
301180 16277 129705600 6.12 16.24 2.81
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 4.73
3.34141701
2.731691
3673256 6248 6804000 10.23 1.51 17.96
پاکدیس - غدیس 4.21
5.9954650
6.914690
42755 199 1302000 738.93 3.72 0.92
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 9.92
4.164713131
4.3113149
22010 289 1838340 12.79 6.62 1.3
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.43
2.74771421
3.761435
1047483 1488 710500 -21.93 1.3 2.32
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 3.07
-0.42951391
-1.221380
662465 922 2782000 4.79 1 0
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 5.47
3.27871764
-0.471700
480145 847 441000 -231.13 1.95 0
بیمه میهن - میهن 0
4.88481138
4.881138
3000 3 1707000 -4.73 2.7 0
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 4.22
-1.189111467
-2.5811306
208471 2390 1376040 8.01 6.23 0.84
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 10.04
-2.85712312
-1.32349
1101569 2547 693600 6.47 1.81 2.7
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.99
1.66241590
3.521619
2160238 3435 2067000 37.08 1.33 134.26
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.26
3.84625022
4.985077
421709 2118 502200 9.99 2.49 0.84
پتروشیمی مارون - مارون 0
4.582564997
4.5864997
16 1 259988000 10.4 7.82 4.75
سیمان لار سبزوار - سبزوا 0
4.97632658
4.982658
366542 974 1593273 -12.53 -5.99 2.71
بانک دی - دی 2.42
4.7297930
4.95932
73898353 68723 5952000 -0.18 -0.12 0.24
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 0
4.99621387
51387
135000 187 832200 10.78 0.88 0
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 4.15
1.04171358
1.711367
1860251 2526 3395000 4.78 0.99 0
آ.س.پ - آ س پ 0
4.97651118
4.981118
1680964 1879 894400 37.68 0.99 3.52
بیمه اتکائی امین - اتکام 3.39
4.26651393
3.671385
3407143 4748 3482500 4.57 1.04 0
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 3.28
0.43882060
0.932070
2633064 5424 2678000 4.3 1.26 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 5.33
1.58641857
4.871917
1279400 2376 1485600 5.07 1.28 0.87
قاسم ایران - قاسم 4.47
2.7393976
0.963907
1974862 7852 2385600 157.3 3.32 0.15
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 0
4.98034532
4.984532
414530 1879 679800 10.82 3.46 0.81
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 2858 202600 18.1 1.62 0.87
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 0
4.993156
4.993156
5087304 16056 74986560 16.57 2.91 0
صنعت روی زنگان - زنگان 5.57
0.81268808
2.98990
731366 6442 880800 36.78 6.56 3.18
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 5.38
4.782310517
4.9910538
735555 7735 1156870 9.94 7.43 3.33
پتروشیمی خراسان - خراسان 5.76
-4.714511379
-3.6511506
921513 10486 20367409 7.45 7.35 3.43
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.14
4.011514416
3.914400
391822 5649 5189760 20.34 7.97 5.01
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 0
4.9939715
4.999715
56015 544 388600 80.12 9.05 5.28
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.74
-1.192724604
-2.2124350
1067574 26291 28132745 17.75 9.17 0.61
مبین وان کیش - اوان 1.44
0.168220847
0.4220900
346234 7218 2084700 19.78 14.11 3.75
بیمه دی - ودی 4.76
0.93461296
1.641305
5310323 6884 3240000 3.78 1.59 0
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 0
4.99686535
56535
62753 410 1633750 8.49 3.42 1.66
پتروشیمی غدیر - شغدیر 0
54515
54515
106929 483 5869500 12.64 4.04 1.12
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.22
4.97182787
4.972787
20172991 56212 473790 -15.34 6.13 1.14
پخش البرز - پخش 2.88
4.70991534
4.981538
423939 650 920400 -7.88 1.43 0.06
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 0
4.99081704
4.991704
76029 130 938904 188.46 1.56 0.76
مواد ویژه لیا - شلیا 7.59
0.51745440
2.375540
418735 2278 439661 7.95 2.18 2.11
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
0.152061
1060751 2167 963929 11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
4.7911171
63843 706 8047312 3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 2106 4524000 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 33 4728000 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 293 3528000 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 12 4904000 8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
-0.21970
18000 17 1455000 11.53 5.01 1.38
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 3.14
-0.47358198
-0.248217
102451 840 573860 9.93 5.98 0.46
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.83
-2.49322503
-1.912518
64451403 161309 83051009 33.46 5.81 1.72
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 3.34
4.97089714
4.999716
1507362 14643 4857000 6.64 3.47 1.15
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 5.55
3.329610024
510186
634358 6359 27666240 9.63 4.06 4.38
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.78
-1.0969836
1.0610050
555236 5461 2266214 6.77 3.54 1.89
عطرین نخ قم - نطرین 0
4.99166268
4.996268
126634 794 627070 9.99 3.55 1.16
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 0.65
4.95283115
4.993116
1309340 4078 529550 163.69 3.57 0.93
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.11
3.71757533
57626
982677 7403 4768389 6.24 3.66 1.97
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 5.11
-0.01845431
-1.555348
176546 959 1086200 10.85 3.53 0.98
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 4.74
1.04644635
3.14729
329719 1528 927000 12.23 3.76 0.35
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 2.51
4.92275840
4.025790
1826980 10669 584000 21.51 3.82 0.93
نفت ایرانول - شرانل 5.6
1.44127320
2.567401
2384934 17458 14640000 6.72 3.99 1.07
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0
4.99125995
4.995995
149568 897 899250 217.84 4.72 0.34
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 2.08
4.2422826
4.982846
2365772 6687 932580 18.66 4.01 0.51
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 3.45
3.84621215
4.271220
11613552 14114 1458000 -3.86 4.42 2.18
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.97
1.09685807
0.895795
1802677 10468 3485942 11.5 5.88 0
آتیه داده پرداز - اپرداز 3
4.5211007
3.7910930
618552 6809 5503500 14.04 4.34 3.29
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 5.08
1.09826720
3.266864
476397 3202 537600 17 4.35 0.59
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 0
4.99666178
56178
102011 630 432460 13.76 4.4 1.96
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.37
4.93578164
58169
657557 5368 979680 15.22 4.48 0.9
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.5
-1.780215283
-0.5815470
785678 12008 4584900 9.65 4.45 12.19
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.19
1.16622776
0.262751
4369317 12127 1110400 -840.58 4.51 0
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.99
3.416611
4.996712
8409118 55594 8697405 12.47 4.7 4.28
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 5.46
2.441116031
516431
589353 9448 2404650 6.29 5.1 1.05
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 0
4.98947449
4.997449
43083 321 1489800 12.09 5.17 0.48
آهن و فولاد ارفع - ارفع 2.8
-2.60037304
-2.617303
1244149 9087 29216000 7.68 5.04 1.91
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 4.99
5.1877564
10.247927
57328 434 635376 -18.9 13.83 9.52