صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
صنایع آذر آب - فاذر 3.93
-0.68563042
2929106 8909 3042000
8876.08330
6.29 1.45 0.86
سرمایه گذاری توسعه ملی - وتوسم 0.89
0.17831124
1012245 1140 5058000
9037.90112
0 0.97 0
صنایع سرما آفرین ایران - لسرما 2.88
-1.0573089
701440 2167 457172
4614.74152
16.68 1.87 1.91
نیرو ترانس - بنیرو 0.03
-0.12484000
311360 1245 2000000
8193.6838
11.43 2.35 1.97
گروه دارویی سبحان - دسبحا 3.97
0.42433550
247661 885 5928500
6879.4736
4.44 2.91 4.35
داروپخش - وپخش 0
-0.0119083
450 4 7629720
150.003
5.08 3.63 4.96
تولیدی و صنعتی ثابت خراسان - قثابت 4.53
-1.9672492
127599 314 1270920
2453.8352
509.18 4.04 1.58
سرمایه گذاری بهمن - وبهمن 4.05
-0.8357712
312668 218 1958000
11580.3027
0 0.54 0
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی - وپترو 6.09
-2.47931416
3534052 5004 2577120
12102.92292
14.83 0.81 9.64
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان - پترول 1.78
-0.24471223
604451 716 24460000
7028.5086
12.8 0.98 11.94
بیمه آسیا - آسیا 4.41
-1.03091440
308611 435 3312000
7913.1039
7.64 0.99 0.13
فولاد کاوه جنوب کیش - کاوه 1.31
-0.77322310
1896281 4365 16170000
7407.35256
11.08 1.81 0.96
توسعه معادن روی ایران - کروی 2.5
-1.23313284
427891 1383 7927412
3217.23133
8.9 1.81 8.39
معادن بافق - کبافق 3.79
0.788513293
88626 1178 2691832
1303.3268
5.18 2.02 3.2
بورس اوراق بهادار تهران - بورس 3.59
0.03043293
269417 887 4939500
5083.3453
14.04 2.65 6.51
داروسازی زاگرس فارمد پارس - ددام 6.64
02954
906 3 313715
302.003
196.93 -1.04 0.41
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو - خگستر 4.13
-2.10222375
2084048 4950 3562500
7364.13283
8.67 0.5 9.49
سرمایه گذاری ملی ایران - ونیکی 2.52
-0.41021214
515168 614 8498000
9907.0852
0 0.67 0
لیزینگ ایرانیان - وایران 2.25
-1.1071340
522185 700 1340000
8850.5959
6.11 1.04 1.68
سرمایه گذاری توکا فولاد - وتوکا 4.26
-2.5641950
1563501 1485 2470000
7106.82220
9.46 0.73 7.86
سامان گستر اصفهان - ثامان 0
4.11911643
276842 458 364649
10647.7726
8.56 0.79 2.78
تراکتورسازی - تایرا 5.2
-0.27262927
41607 116 5268600
1260.8233
7.4 1.98 0.64
گروه صنعتی بارز - پکرمان 2.5
-1.70872416
1019611 2464 6104024
8357.47122
4.99 1.36 0.65
سیمان صوفیان - سصوفی 5.94
-2.33571798
144333 254 988900
5551.2726
9.04 1.37 0.7
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران - شیران 0.64
-0.09943016
292764 878 13961028
10455.8628
4.3 1.51 1.7
صنعتی کیمیدارو - دکیمی 0
0.07595271
1569 9 1265040
313.805
3.29 1.52 0.86
قند نیشابور - قنیشا 4.46
-3.7232586
193811 501 517200
3955.3349
24.7 1.8 0.91
داده پردازی ایران - مداران 3.87
-0.41082909
54294 155 1890850
1939.0728
9.61 1.89 1.34
کارخانجات داروپخش - دارو 4.05
-3.97814562
421467 1923 2281000
3512.23120
4.6 1.91 0.53
پتروشیمی فجر - بفجر 6.3
2.14455430
1220646 6707 35295000
13870.9888
5.4 2.37 2.28
سرمایه گذاری نیرو - ونیرو 6.51
3.6631132
1485419 1682 3622400
12378.49120
0 6.53 0
کشت و صنعت پیاذر - غاذر 3.24
-1.28133390
176615 599 254250
2675.9866
10.38 2.38 2.6
صنایع کاشی و سرامیک الوند - کلوند 8.67
0.25083597
598586 2153 1438800
5594.26107
20.85 2.56 1.16
تولیدی و صنعتی درخشان تهران - پدرخش 4.87
2.92043066
321953 987 156366
5192.7962
53.08 2.66 1.14
موتورسازان تراکتورسازی ایران - خموتور 6.19
4.11973791
372073 1411 773819
3543.55105
46.97 3.5 0.48
ایران تایر - پتایر 3.06
0.5632322
327404 760 665181
4484.9973
6.98 3.37 0.3
نیرو کلر - شکلر 3.75
0.65773979
35724 146 1989500
2748.0013
8.66 3.67 2.48
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی - غشاذر 1.61
-1.57262754
328986 906 1101600
5061.3265
34.1 4.2 0.8
سیمان هگمتان - سهگمت 3.39
-3.72241526
499201 762 767425
3869.78129
6.2 0.7 0.54
سیمان شرق - سشرق 4.48
-2.9915681
1258922 857 1807074
8865.65142
6.81 0.93 0.96
صنایع ریخته گری ایران - خریخت 5.54
4.0323774
2095496 1623 309600
12547.88167
300 11.56 0.59
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا - ورنا 3.57
-1.257707
2594304 1833 4242000
10418.89249
5.33 0.42 5.6
قند نقش جهان - قنقش 0
0.39214609
8899 43 640651
1271.297
23.87 -6.96 0.24
نوسازی و ساختمان تهران - ثنوسا 8.7
-0.53221682
5777385 9716 1261500
7322.41789
-71.42 -6.59 1.14
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - حفارس 7.24
-3.86933354
2505308 8402 1170546
8134.12308
-3.93 -2.58 1.01
بانک تجارت - وتجارت 0.16
0635
6673321 4238 29019500
35122.74190
-2.37 -2.65 0.17
تولیدی گرانیت بهسرام - کهرام 0
4.96182200
457640 1007 165000
8800.7752
-1.94 -0.44 1.22
سایپا دیزل - خکاوه 4.21
-4.3957
17332072 16590 2522377
27554.96629
-5.81 -0.27 0.19
ایران خودرو دیزل - خاور 2.85
-2.9126600
10282467 6170 2993435
15770.65652
-0.47 -0.16 0.31
سرمایه گذاری خوارزمی - وخارزم 2.9
-0.1429699
685780 476 8737500
6997.7698
0 0.55 0
فیبر ایران - چفیبر 7.68
-0.95124165
172842 720 833000
2700.6664
203.22 -133.13 3.14
بانک ملت - وبملت 1.67
0.2217904
17263890 15604 45200000
33457.15516
6.53 0.66 0.19
پتروشیمی آبادان - شپترو 5.93
3.21612407
1268372 3053 1516410
5899.40215
-3.82 0.69 0.78
گروه سرمایه‌گذاری مسکن - ثمسکن 5.15
-2.829790
3794836 2999 4345000
12483.01304
8.59 0.66 6.99
شاهد - ثشاهد 4.26
-4.14151111
2460875 2734 3007068
9726.78253
4.58 0.69 28.64
داروسازی کوثر - دکوثر 8.8
-1.21771298
591153 767 700920
5473.64108
19.09 0.74 0.55
سرمایه گذاری غدیر - وغدیر 2.09
0.37521070
8541987 9143 77040000
19238.71444
5.08 0.77 4.74
بانک پارسیان - وپارس 1.72
-0.1056946
4710846 4451 22476960
14767.54319
18.71 0.79 0.21
دوده صنعتی پارس - شدوص 0
4.99754202
126486 531 504240
7027.0018
7.01 -56.55 0.5
نفت بهران - شبهرن 3.14
-1.049611
452578 4291 24988600
2057.17220
7.04 4.72 1.53
فنرسازی زر - خزر 6.46
-1.9255764
2306681 1763 381998
8906.10259
102.17 0.98 0.92
تولیدی چدن سازان - چدن 3.75
-2.54572450
2662280 6522 1960000
5996.13444
9.77 1.52 2.5
سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت 1.17
-2.01341460
642584 938 2409000
5949.85108
7 1.09 5.78
لبنیات کالبر - غالبر 7.55
3.09051401
4714545 6603 490350
6630.86711
35.08 1.22 0.72
واسپاری ملت - ولملت 8.59
41742
2507307 4368 1393600
7574.95331
13.53 1.33 3.44
لبنیات پاستوریزه پاک - غپاک 3.89
0.13781453
2212473 3214 2013122
11523.30192
38.02 1.29 0.33
کارخانجات پارس الکتریک - لپارس 2.64
-0.43652737
169852 465 821100
5147.0333
8.25 1.42 17.71
لیزینگ رایان سایپا - ولساپا 2.64
-0.08971114
3510260 3911 10070560
18378.32191
6.71 1.49 2.2
داروسازی جابر ابن حیان - دجابر 0.99
05066
2686 14 3829896
895.333
4.29 1.53 1.44
صنایع پتروشیمی کرمانشاه - کرماشا 4.96
-0.23822932
109505 312 10347614
3128.7135
5.98 1.71 1.93
پتروشیمی خارک - شخارک 3
1.31824214
194901 4791 48428000
1174.10166
6.94 4.62 3.45
کارخانجات تولیدی شهید قندی - بکام 4.53
1.1681819
798473 1452 1091400
4588.93174
18.62 1.88 0.72
صنایع پتروشیمی خلیج فارس - فارس 1.78
0.25845043
1064064 5379 252150000
11319.8394
6.13 1.89 6.07
مجتمع ‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران - ثاباد 4.78
-4.50222206
2432964 5368 529440
6931.52351
25.85 1.85 7.51
ذغالسنگ نگین طبس - کطبس 5.33
03269
618831 2023 490350
4153.23149
13.55 2.28 1.5
گروه صنعتی بوتان - لبوتان 4.97
1.12884390
208391 918 3079376
2977.0170
37.42 2.5 0.39
صنایع جوشکاب یزد - بکاب 6.83
-1.38878095
34253 275 195090
1104.9431
44.61 2.61 1.74
قند هکمتان - قهکمت 4.2
-2.79414975
204071 1015 1361160
2720.9575
9.9 2.63 0.79
بیمه دانا - دانا 5.18
-2.92232425
413043 988 3637500
4976.4283
16.85 3.18 0.19
شیشه همدان - کهمدا 1.74
-0.11451745
52645 91 2010240
3290.3116
7.05 1.24 2.17
گلوکوزان - غگل 0.01
015454
16000 247 3090800
2285.717
10.12 10.57 1.16
بیمه ما - ما 2.78
0.68611174
182754 218 1761000
5711.0632
4.86 0.87 0.58
سیمان خوزستان - سخوز 5.65
02418
21625 52 1571700
1272.0617
3.71 1.21 0.58
معدنی املاح ایران - شاملا 3.89
0.059311818
8580 102 2481780
953.339
5.85 3.24 2.29
فرآورده‌های غذایی و قند پیرانشهر - قپیرا 2.99
-1.58078468
66545 562 1693600
2559.4226
11.05 3.29 0.95
سیمان هرمزگان - سهرمز 4.91
05209
3030 16 2823278
1010.003
11.78 3.47 1.19
فولاد امیر کبیر کاشان - فجر 0.17
-0.06646017
4770 27 5162586
1192.504
17.36 3.78 1.12
کاشی و سرامیک سعدی - کسعدی 0.59
4.8931372
279061 383 343000
12133.0923
4397.44 1.14 0.88
فولاد آلیاژی ایران - فولاژ 4.79
4.26611442
3970074 5726 7195580
10997.43361
11.27 1.15 0.75
صنایع لاستیکی سهند - پسهند 5.06
4.41181775
494337 878 621250
4894.43101
20.64 1.17 2.43
سیمان فارس نو - سفانو 8.07
-0.52012678
65611 174 937300
7290.119
6.82 1.28 0.67
صنایع خاک چینی ایران - کخاک 0.6
0.24456971
325667 2270 2614125
15507.9521
8.21 3.12 4.14
ایران دارو - دیران 0
01651
1000 2 495300
1000.001
4.47 1.34 0.57
مخابرات ایران - اخابر 2.24
-0.22872181
1416991 3074 130860000
8484.98167
4.59 1.35 2.63
صنایع کاشی و سرامیک سینا - کساوه 3.29
0.13882164
54500 118 1145946
2868.4219
7.61 1.52 0.97
شهد ایران - غشهد 1.59
-0.11931674
17155 28 334800
2450.717
-55.96 4.55 25.66
گروه صنعتی پاکشو - پاکشو 1.51
0.030213255
13668 183 13255000
1242.5511
8.84 5.33 1.78
لابراتوارهای رازک - درازک 0.79
-0.285111893
14794 168 7052549
1232.8312
10.48 5.92 2.66
خوراک دام پارس - غدام 0
-0.0156682
158 1 400920
158.001
29.81 6.54 1.02
کشت و صنعت چین چین - غچین 0
-0.01387250
200 1 725000
200.001
10.88 3.12 2.27
لامپ پارس شهاب - بشهاب 5.45
-0.40253959
10118 38 641358
919.8211
7.62 2.74 0.3
سیمان کردستان - سکرد 3.54
-1.7497730
345514 245 1606000
11517.1330
29.36 13.41 1.3
لیزینگ صنعت و معدن - ولصنم 4
1.84871212
414709 511 2424000
9015.4146
5.75 0.78 13.28
بانک کارآفرین - وکار 0.63
-0.34451157
247844 274 9834500
16522.9315
4.78 0.64 0.44
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران - وصنا 0.12
0823
1701 1 1481400
850.502
0 0.66 0
سرمایه گذاری صنعت و معدن - وصنعت 2.43
-0.3086969
232511 221 4360500
2555.0791
0 0.67 0
بانک سینا - وسینا 0.78
-0.1076928
111255 100 9280000
9271.2512
6.15 0.67 0.29
بیمه البرز - البرز 4.5
-2.8856976
945229 904 3904000
15753.8260
6.83 0.7 0.24
صنایع شیمیایی سینا - شسینا 3.11
06214
3782 24 190847
420.229
12.92 0.71 0.47
سیمان شاهرود - سرود 3.66
4.80961046
485423 508 847260
8516.1957
5.51 0.76 0.74
سیمان سپاهان - سپاها 2.6
-2.4845785
591026 456 1923250
8821.2867
12.56 0.94 0.72
سیمان خاش - سخاش 1.09
0.23778854
2873 27 1106750
1436.502
8.26 2.63 1.28
داروسازی فارابی - دفارا 0
03621
1000 4 1448400
250.004
866.27 1.8 0.71
مهندسی نصیر ماشین - خنصیر 4.94
-0.18243284
14664 47 417615
1629.339
17.67 1.82 1.07
کشاورزی و دامپروری مگسال - زمگسا 1.65
-0.13862161
19661 42 648300
1156.5317
5.68 1.84 1.09
موتوژن - بموتو 2.43
0.4373218
59531 194 2189527
2204.8527
4.36 1.98 0.62
داروسازی ابوریحان - دابور 0
4.99385088
6110 31 1465344
2036.673
3.63 2.01 0.67
گلتاش - شگل 0.07
4.99224059
21387 87 2029500
3564.506
5.07 2.33 0.93
داروسازی اسوه - داسوه 2.69
07305
16000 117 5478750
2666.676
6.55 2.43 1.89
بیسکویت گرجی - غگرجی 0
0.02543937
1000 4 787400
1000.001
13.38 2.51 1.41
سیمان ایلام - سیلام 0
-52185
500 1 901312
500.001
232.06 12.83 0.75
صنعتی پارس خزر - لخزر 2.62
-2.02078243
36737 299 1246342
1312.0428
7.93 1.67 0.77
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند - واتی 3.34
0.05661767
423851 751 7951500
10867.9739
7.88 1.04 7.81
پارس سویچ - بسویچ 2.56
0.1427760
6214 49 1940000
776.758
7.03 3.25 1.69
کاشی پارس - کپارس 6.05
-2.14554561
232326 1060 400228
2868.2281
6.81 3.06 0.64
بهنوش ایران - غبهنوش 5.23
-3.07594317
110307 472 1554120
3342.6433
25.21 3.51 0.41
فنرسازی خاور - خفنر 0.03
-1.92373008
62549 182 300800
1954.6632
-18.93 3.73 1.01
جام دارو - فجام 4.03
-0.13328250
3842 31 660000
1921.002
12 4.05 2.59
سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان - وآذر 0.51
-0.81534258
18815 77 425800
1881.5010
108.04 5.16 9.93
داروسازی دکتر عبیدی - دعبید 2.75
0.003429446
4987 147 19787712
311.6916
20.33 8.56 3.91
معدنی دماوند - کدما 0.91
-4.574411536
38510 443 346080
3500.9111
60.07 10.28 3.19
فروسیلیس ایران - فروس 4
0.28353891
66138 260 3402644
1296.8251
43.48 3.37 4.27
فرآوری مواد معدنی ایران - فرآور 5.23
-3.687811465
176605 2025 1375800
1820.6797
8.54 2.89 1.53
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان - سیدکو 5.82
0.1002999
266622 268 4795200
11109.2524
6 0.62 6.19
سیمان فارس و خوزستان - سفارس 4.47
-1.38631067
751004 779 6001875
7742.3197
9.35 0.62 8.64
سیمان داراب - ساراب 0.86
-0.4137963
56713 53 866700
3544.5616
8.42 0.64 0.91
سیمان شمال - سشمال 4.1
-0.2012992
102672 101 1066471
3540.4129
6.91 0.68 1.09
گروه بهمن - خبهمن 2.2
-3.072915
5405463 4948 9150000
17781.13304
5.28 0.79 4.38
لیزینگ ایران - ولیز 4.92
-0.3755796
99066 77 477600
3195.6831
22.74 0.86 1.12
سرمایه گذاری سپه - وسپه 1.54
0.08551171
328290 386 7835161
3126.57105
0 1 0
سیمان اصفهان - سصفها 1.94
-0.14147062
18740 132 1412400
2342.508
15.89 3.07 1.42
قند مرودشت - قمرو 1.6
-1.30084325
94673 408 865000
4116.2223
11.57 2.62 0.75
پاکسان - شپاکسا 3.35
-0.41584311
180517 778 2327940
5157.6335
8.1 1.95 0.46
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان - وسکاب 0.08
01202
3250 4 4207000
541.676
0 0.83 0
پارس دارو - دپارس 2.39
-0.55589482
29064 273 1991220
1117.8526
5.21 2.83 1.43
لامیران - فلامی 0
-1.36045873
22500 127 352380
3750.006
11.56 3.04 2.13
داروسازی امین - دامین 1.36
0.7561466
129258 192 1215900
9942.9213
5.77 0.95 0.97
ایران ترانسفو - بترانس 3.31
-0.08034976
52777 257 18660000
1353.2639
16.28 3.21 3.46
شیمی دارویی داروپخش - دشیمی 3.38
0.62352098
40005 87 534990
3333.7512
3.93 1.26 0.45
سیمان غرب - سغرب 3.56
-0.86242644
2638871 6978 793200
26127.44101
5.13 1.4 0.85
سایپا شیشه - کساپا 4.4
-0.73461081
173771 186 248630
5792.3730
468.23 0 0.52
سرمایه گذاری پارس توشه - وتوشه 1.85
0.23072172
125902 276 3258000
6295.1020
4.49 1.05 4.15
افست - چافست 2.1
2.808311312
120207 1360 2262400
2795.5143
6.26 2.39 1.31
سرمایه گذاری اعتبار ایران - واعتبار 0.06
-0.67161627
43000 67 1301600
1869.5723
0 1.2 0
بانک اقتصاد نوین - ونوین 0.09
01104
41706 46 14496624
5958.007
21.74 1.22 0.23
بانک خاورمیانه - وخاور 1.43
-0.05441837
407113 746 11022000
18505.1422
5.61 1.27 0.94
بیمه ملت - ملت 0
01879
1 0 5355150
1.001
7.83 1.3 1.36
عمران و توسعه فارس - ثفارس 2.48
-0.21241879
88640 165 1879000
3056.5529
4.7 1.32 1.79
البرز دارو - دالبر 1.54
0.05015989
82108 493 5569770
2648.6531
4.64 2.04 1.78
داروسازی اکسیر - دلر 1.91
0.05883406
24079 82 1532700
2407.9010
4.14 2.13 0.39
نورد و تولید قطعات فولادی - فنورد 0.79
-0.12556369
8032 51 917136
2677.333
9.27 2.31 0.4
حفاری شمال - حفاری 2.9
0.5421855
1307927 2426 4833026
5999.67218
7.35 0.82 0.59
لیزینگ خودرو غدیر - ولغدر 5.19
0.3771065
1369606 1459 564450
8300.64165
8.22 0.88 4.14
پارس پامچال - شپمچا 0
-0.432810353
4185 41 310590
2092.502
-16.12 -3.7 1.03
گروه تولیدی مهرام - غمهرا 5.26
-0.040624596
167 4 860860
39.003
13.55 5.82 0.45
معادن منگنز ایران - کمنگنز 6.2
0.2647595
299306 2273 1537228
2558.17117
38.82 6.22 5.39
آسان پرداخت پرشین - آپ 0.85
-0.163617697
2197450 38888 35394000
1160.831893
12.93 7.93 0.9
کارتن ایران - چکارن 5.22
3.50945722
1201868 6877 1042834
4750.47253
32.71 8.23 1.47
صنعتی محورسازان ایران خودرو - خوساز 0
4.97993141
446563 1403 785250
9707.8946
-7.89 8.76 0.24
پتروشیمی فارابی - شفارا 0
-0.02793577
851 3 536550
851.001
-1.74 -0.51 0.93
داروسازی روزدارو - دروز 0
-0.1081849
7224 13 1294004
7224.001
55.81 1.77 1.69
کارخانجات ایران مرینوس - نمرینو 0
0.76895111
15000 80 649097
15000.001
64.59 4.62 4.18
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان - غشصفا 8.41
-0.49325447
24700 133 1089400
2058.3312
10.24 2.42 0.41
آلومراد - فمراد 7.92
-4.46595348
1255136 6713 264916
3515.79357
52.69 5.79 1.87
شهد - قشهد 0.12
08140
2764 23 1638582
1382.002
10.85 3.72 0.97
سرمایه گذاری داروئی تامین - تیپیکو 2.39
0.7074558
242000 1132 13218200
7562.5032
3.88 2.46 3.63
کویر تایر - پکویر 4.15
-1.45882702
87665 229 1891400
2138.1741
5.18 2.34 0.46
ملی سرب و روی ایران - فسرب 4.1
1.10353115
1427392 4446 1003030
4717.49302
21.19 3.4 0.98
سیمان قاین - سقاین 1.18
0.961122374
5942 137 1190798
660.229
6.45 4.51 1.66
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان - قشرین 4.49
2.648242677
77763 3319 2133850
648.03120
118.86 -20.8 2.7
گروه سرمایه گذاری سایپا - وساپا 1.58
-4.9699631
33494233 21142 6735925
25685.761304
5.97 0.56 5.72
مهندسی تکنوتار - تکنو 0
4.98263919
522217 2047 627040
6291.7783
357.9 6.34 5.43
لوله و ماشین‌سازی ایران - فلوله 5.48
-4.30895241
822911 4313 2620500
3189.58258
49.89 4.74 1.64
بین المللی توسعه ساختمان - ثاخت 0.24
0811
4418 4 4866000
1104.504
9.44 0.73 3.58
آهنگری تراکتورسازی ایران - خاهن 5.76
-0.52953945
490825 1928 8647231
6913.0371
29.93 3.71 5.37
مهرکام پارس - خمهر 4
4.8931715
35055571 60125 1420020
18597.121885
49.61 3.07 0.21
پارس سرام - کسرام 6.4
3.49373377
864057 2918 202620
5112.76169
0 3.26 1.01
ماشین سازی نیرو محرکه - تمحرکه 6.92
0.13271509
305231 461 183861
6782.9145
-19.77 3.15 9.95
پالایش نفت بندرعباس - شبندر 3.39
-0.73478107
2080108 16862 111876600
6667.01312
8.17 3.27 0.55
مجتمع فولاد خراسان - فخاس 0
2.2384020
1139468 4704 36180000
17530.2865
30.79 3.51 2.19
ایران ارقام - مرقام 1.08
4.96482981
4697943 14004 1490500
7272.36646
72.48 3.47 1.41
پالایش نفت تبریز - شبریز 5.89
-3.22467503
7134885 53535 29143235
12196.38585
7.23 3.54 0.41
قند اصفهان - قصفها 3.76
-4.75769449
149255 1410 1842555
2369.1363
8.75 3.59 0.49
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو - رتکو 3.47
1.083110079
220095 2218 907110
1053.09209
10.54 4.64 1.6
پتروشیمی جم - جم 3.4
0.827510113
540338 5503 97084800
8312.8965
5.66 3.85 1.72
فرآورده های نسوز آذر - کاذر 5.41
-3.2861295
2076309 2689 582750
7110.65292
17.26 3.71 0.71
نفت پارس - شنفت 0.93
0.1876964
129281 905 8705000
4788.1927
8.5 3.85 1.12
پتروشیمی پردیس - شپدیس 2.37
-0.28187432
145051 1053 44592000
2844.1451
9.63 4.02 2.15
خدمات انفورماتیک - رانفور 2.12
0.111526929
63521 1720 75401200
604.96105
10.65 4.18 5.93
به پرداخت ملت - پرداخت 3.38
-0.698815206
109505 1636 14445700
1634.4067
5.65 4.15 1.16
لابراتوارهای سینا دارو - دسینا 4.5
-0.026315203
1475 22 6081200
210.717
6.55 4.19 2.52
تولیدی لنت ترمز ایران - خلنت 8.18
-3.92022696
151821 408 237248
2409.8663
-11.36 4.36 2.26
سیمان تهران - ستران 3.98
-2.35881366
627368 855 2390500
13070.1748
10.62 0.62 0.88
سیمان دورود - سدور 5.04
-4.3724678
3364189 2282 435071
12184.52272
-92.57 1.52 0.51
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - حکشتی 0.89
0.05763472
342182 1194 56916496
3844.7489
28.83 2.92 18.57
سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی - وملی 0
013416
75 1 3318584
75.001
74.54 11.74 74.32
سیمان فارس - سفار 0
06396
1 0 1490268
1.001
18.21 3.86 2.36
سیمان سفید نی ریز - سنیر 0
-0.00714308
92 1 715400
30.673
21.35 5.72 1.97
الکتریک خودرو شرق - خشرق 6.3
3.47414557
300700 1370 1435455
5782.6952
412.61 3.79 0.5
آلومینیوم ایران - فایرا 1.45
4.96261544
10638572 16425 8025450
17879.95595
22.7 2.5 0.56
سیمان خزر - سخزر 0
-0.02244472
260 1 1028560
130.002
12.62 2.6 1.52
دشت مرغاب - غدشت 0
-0.16728360
2000 16 446867
666.673
-24.65 913.84 0.25
داروسازی زهراوی - دزهراوی 5.89
0.227813199
8231 111 3167760
914.569
4.35 4.53 0.82
صنایع سیمان دشتستان - سدشت 0
01755
2100 4 2070900
2100.001
29.52 1.62 2.07
سیمان بجنورد - سبجنو 0.19
04797
441 2 1880424
110.254
9.48 2.71 1.59
گروه مپنا - رمپنا 4.55
-0.98496635
644917 4225 66350000
1948.39331
12.59 1.75 2.09
سیمان مازندران - سمازن 0
02562
500 1 3158946
500.001
11.91 2.4 1.83
نوش مازندران - غنوش 0
-0.81923511
103898 364 175550
11544.229
23.16 2.24 1.95
کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ - کحافظ 0
-0.0653075
2047 6 553500
1023.502
656.58 -1.75 1.43
سرمایه گذاری ملت - وملت 0.9
-0.5961667
1374648 917 667000
9164.32150
0 0.68 0
داده گستر عصر نوین - های وب 3.7
4.6996261
91400255 572241 25044000
11485.337958
14.7 5.17 6.17
پلی اکریل ایران - شپلی 4.82
-2.4194484
31313512 15154 1728354
17386.741801
-2.1 -1.85 0.68
پتروشیمی فن آوران - شفن 1.84
0.500829096
69302 2056 27641200
1575.0544
6.47 4.46 2.46
تولید مواد اولیه داروپخش - دتماد 5.26
-1.71664523
834510 3774 1628280
14640.5357
4.99 1.88 0.97
فرآورده های نسوز پارس - کفپارس 4.72
3.09242967
160095 477 296700
2501.4864
33.82 2.14 0.67
نفت سپاهان - شسپا 2.14
-0.123113793
86139 1183 14482650
2208.6939
4.66 3.77 0.82
فرآورده های نسوز ایران - کفرا 1.88
-0.48925085
2398936 12199 1896124
5252.77446
11.5 2.4 1.99
فراورده های تزریقی و دارویی ایران - دفرا 1.34
-0.27447633
10598 78 3053200
1324.758
7.87 3.44 3.65
کارخانجات نساجی بروجرد - نبروج 0
-0.02573883
5400 21 575508
2700.002
-20.38 12.79 0.76
سالمین - غسالم 0
03992
24 0 1197600
12.002
14.68 2.61 1.21
سازه پویش - خپویش 0
-0.037923709
300 7 2370900
300.001
6.76 3.47 0.43
سیمان آرتا اردبیل - ساربیل 0.07
0.33685661
6404 38 1358640
2134.673
12.69 5.07 1.75
سرمایه گذاری پردیس - پردیس 3.55
-0.09621039
35678 37 1298750
1982.1118
0 0.97 0
سیمان بهبهان - سبهان 3.71
-0.036813572
1907 26 746460
119.1916
8.01 2.06 0.84
بین المللی محصولات پارس - شپارس 4.39
1.24361791
1351810 2421 922365
5259.96257
436.93 1.69 0.42
سرمایه گذاری بوعلی - وبوعلی 2.83
-0.79861118
561088 626 1788800
10586.5753
0 0.81 0
پشم شیشه ایران - کپشیر 5.41
-0.44524025
29024 115 603750
1527.5819
48.17 3.15 1.3
قند لرستان - قلرست 2.44
0.69365662
157049 889 1358880
2617.4860
14.62 3.02 1.6
ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) - خساپا 3.64
-0.615808
19533057 15788 31727473
15284.081278
7.14 0.71 0.27
زامیاد - خزامیا 3.95
-1.1524772
43548766 33630 4269077
21548.132021
106.69 0.91 0.27
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی - تکشا 4.78
-0.46583205
384598 1233 352411
4930.7478
12.59 2.42 1.62
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید - وامید 4.83
-1.1762269
17742005 40248 68070000
21146.61839
5.34 1.44 5.3
تولید محور خودرو - خمحور 7.35
4.1641651
608174 1004 694643
6683.2391
806.79 1.53 0.59
ارتباطات سیار ایران - همراه 0.65
0.00714239
202746 2888 136694400
1535.95132
4.38 3.02 1.2
فولاد خوزستان - فخوز 1.75
0.37885565
1790147 9964 80536680
11188.42160
6.85 2.91 1.27
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران - وتوصا 4.58
-2.22221496
773913 1158 2842400
7100.12109
0 0.87 0
بانک انصار - وانصار 1.1
02190
105238 231 21900000
3006.8035
7.29 1.41 0.43
سیمان ارومیه - ساروم 4.83
1.43752117
1560358 3303 1481900
8434.37185
4.28 1.26 0.98
تامین سرمایه امید - امید 0.75
0.94281606
6496415 10434 7869400
21582.77301
4.98 1.3 4.28
گروه صنعتی سپاهان - فسپا 0.06
4.95341801
873243 1573 1170650
10037.2887
11.96 1.3 0.27
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران - ختوقا 5.74
1.67652062
1661945 3427 1340300
5691.59292
14.13 1.35 22.59
شیشه و گاز - کگاز 3.64
-1.58823470
439761 1526 867500
5429.1581
1.45 1.35 1.79
گسترش نفت و گاز پارسیان - پارسان 2.31
-0.18482161
1802615 3883 87520500
12784.50141
7.08 1.4 6.4
مارگارین - غمارگ 7
-3.87351489
897812 1337 1250760
6191.81145
8.32 1.35 0.13
صنایع شیمیایی فارس - شفارس 2.34
-0.06411559
197433 308 981557
3948.6650
25.38 1.44 0.87
ایران یاسا تایر و رابر - پاسا 2.39
-0.1751141
286202 326 684600
6504.5944
76.1 1.24 0.43
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن 1.05
-0.24541626
6636113 10793 55476501
17649.24376
9.53 1.47 9.37
آبسال - لابسا 1.87
4.29212114
315444 667 761040
3755.2984
18.03 1.53 0.45
گروه سرمایه گذاری البرز - والبر 1.96
0.10331939
649948 1262 7174494
16248.7040
3.72 1.49 3.58
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران - وساخت 6.23
-4.03952043
1634637 3339 2227475
7498.33218
-29.83 1.44 12.35
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم - فنوال 4.13
0.05871704
3082369 5251 1155903
6214.45496
22.63 1.52 0.73
حمل و نقل توکا - حتوکا 5.35
2.74851757
2048927 3599 579810
6246.73328
18.4 1.55 0.94
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا - خکمک 3.13
-1.0216872
1040549 907 279788
7595.25137
359.62 1.52 0.19
گروه دارویی برکت - برکت 2.91
0.27121479
269200 402 5028600
4722.8157
5.1 1.25 4.22
کارخانجات پلاسکوکار سایپا - پلاسک 3.94
1.005804
1851670 1489 734807
8085.90229
36.65 1.25 0.15
صنایع پمپ سازی ایران - تپمپی 7.89
1.4372400
624167 1498 960000
7343.1485
6.49 1.78 7.58
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری - وصندوق 2.78
-0.06351573
466608 729 42471000
13723.7634
5.41 1.09 5.32
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق - ثشرق 6.34
-2.3419834
502451 417 750600
10049.0250
21.06 0.88 1.07
صنعتی بهشهر - غبشهر 5.63
-0.9151841
640457 1170 5523000
4640.99138
4.06 0.91 0.2
کمباین سازی ایران - تکمبا 3.57
-2.0718709
2770013 1964 1221626
11737.34236
8.98 0.91 1.04
بیمه پارسیان - پارسیان 1.29
0.07621314
242150 319 3942000
10089.5824
2.81 0.96 0.28
ماشین‌سازی اراک - فاراک 3.63
-2.0101780
2423259 1888 4903507
10055.02241
-18.51 0.94 1.65
سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس گستر - وتوس 4.36
0.90721446
213758 311 1301400
3685.4858
50.91 1.07 18.48
رادیاتور ایران - ختور 4.35
1.35662615
219317 573 784500
4217.6352
5.03 1.11 0.49
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - وبانک 3.97
-0.88292133
3433488 7300 34661250
9035.49380
4.07 1.13 3.93
دارویی و بهداشتی لقمان - دلقما 6.68
-0.05021993
561658 1119 896850
5560.97101
5.19 1.23 0.62
چرخشگر - خچرخش 5.65
1.34281283
1375082 1764 1221538
7857.61175
30.76 1.16 0.81
صنعتی نیرو محرکه - خمحرکه 7.69
4.34461393
3130487 4362 1421696
9515.16329
23.16 1.19 0.26
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین - تاپیکو 2.23
0.21261414
4350718 6160 115241000
15706.56277
5.74 1.15 5.07
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 4.77
-1.5052487
1601165 3981 2487000
4779.60335
5.91 1.13 6.34
توسعه صنایع بهشهر - وبشهر 3.08
0.25061600
841389 1356 13200000
6625.11127
8.76 1.16 8.44
سخت آژند - ثاژن 6.4
-3.57942155
1706365 3678 862000
4364.10391
3.32 1.12 1.81
طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین - خاذین 2.22
-1.3472952
1938016 1845 1259350
9228.65210
63.74 1.2 0.36
پارس خودرو - خپارس 4.17
-2.5333731
15931188 11650 16608524
15557.801024
20.64 1.2 0.27
پتروشیمی شازند - شاراک 4.55
-2.12482902
3100870 8992 23401728
6741.02460
5.45 1.72 0.91
ایر کاپارت صنعت - خکار 7.98
-3.94741825
947848 1729 912500
5815.02163
14.32 1.71 1.92
رینگ سازی مشهد - خرینگ 7.38
1.67561517
4303908 6529 675065
6864.29627
-7.77 2.79 0.18
سرامیک های صنعتی اردکان - کسرا 3.99
-1.22062266
1371667 3108 1153394
4829.81284
6.25 1.66 2.72
معدنی و صنعتی چادرملو - کچاد 2.58
0.54922197
5493633 12068 73599500
16301.58337
9.5 1.55 2.53
سبحان دارو - دسبحان 0
2.05873024
95962 299 1753920
7381.6913
2.91 1.56 0.86
فولاد مبارکه اصفهان - فولاد 1.34
0.65252931
22488717 65917 219825000
17721.611269
5.37 1.62 1.52
بانک صادرات ایران - وبصادر 0.48
0622
128731333 80048 35951600
25415.865065
-2.53 1.62 0.18
گروه صنایع سیمان کرمان - سکرما 0.5
0.10181967
16296 33 1950162
2328.007
5.57 1.63 1.64
صنعتی و سرمایه‌گذاری سپنتا - فپنتا 5.59
-0.304813410
2901 37 726457
725.254
13.17 1.66 0.36
تایدواتر خاورمیانه - حتاید 5.43
1.67362916
839884 2449 2916000
4515.51186
6.97 1.67 1.24
ریخته گری تراکتورسازی ایران - ختراک 4.85
2.44292600
815368 2120 553800
3792.41215
32.2 1.73 0.3
پست بانک ایران - وپست 6.69
0.13281508
296540 449 4876044
7603.5939
58.78 2.56 0.4
کربن ایران - شکربن 4.43
0.42344981
964855 4806 1245250
4824.28200
7.64 1.71 0.95
صنعتی پارس مینو - غپینو 0
0.66562571
69045 185 3239460
1816.9738
9.28 1.72 1.19
کالسیمین - فاسمین 2.71
-0.31685349
5686898 30417 10698000
12229.89465
5.68 1.71 2.49
ایران خودرو - خودرو 3.43
0.16812383
8516503 20295 36459900
11400.94747
21.44 1.74 0.14
کارت اعتباری ایران کیش - رکیش 2.57
02964
334583 992 5928000
3280.23102
5.98 1.75 1.56
صنایع کاغذسازی کاوه - چکاوه 4.38
-41800
1950358 3510 450000
6415.65304
-21.65 2.49 1.11
سرمایه گذاری شفا دارو - شفا 2.23
0.66344097
531208 2176 4832125
1989.54267
0 2.8 0
شکر - قشکر 3.1
-3.37081892
1470399 2782 378400
6393.04230
65.67 2.49 0.83
تأمین ماسه ریخته گری - کماسه 6.8
-2.82783505
4111856 14411 567810
7277.62565
11.6 2.47 3.1
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی - کرازی 5.03
1.98641797
2325286 4178 1527450
5616.63414
6.19 1.84 3.03
لعابیران - شلعاب 3.42
4.54061957
4189485 8200 313120
7904.69530
63.82 1.98 0.64
تولیدی کاشی تکسرام - کترام 6.73
2.21061757
3414003 5998 518282
7341.94465
62.07 1.83 1.24
پالایش نفت اصفهان - شپنا 3.6
-1.72744210
9730298 40967 84200000
12042.45808
4.71 1.8 0.36
شیر پاستوریزه پگاه خراسان - غشان 3.83
3.47982944
760553 2239 588800
4783.35159
6.54 1.84 0.39
ملی صنایع مس ایران - فملی 0.88
-0.5952506
9201630 23061 150360000
15622.46589
9.86 1.85 1.89
صنعتی آما - فاما 3.12
-0.07632620
7043 18 2358000
1760.754
10.98 1.86 1.87
توسعه معدنی و صنعتی صبانور - کنور 4.34
3.14782687
2914321 7831 7890166
5840.32499
10.96 1.92 3.48
پتروشیمی مبین - مبین 2.55
1.28764248
9156578 38895 60542496
14744.89621
4.67 1.91 1.56
سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه 3.68
1.00763208
1883050 6042 2406000
14597.29129
0 1.94 0
همکاران سیستم - سیستم 3.41
0.99054996
1651168 8249 4746200
13534.16122
7.96 2.55 5.7
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی - حپترو 5.77
-4.68572502
197299 494 500400
2666.2074
44.87 1.92 0.91
باما - کاما 2.08
-0.1888495
528295 4488 4247500
5680.5993
6.47 2.03 3.21
کابل البرز - بالبر 5.98
-1.94431866
487712 910 591373
4474.42109
181.29 2.09 0.45
پالایش نفت تهران - شتران 3.22
-0.63934352
4009765 17450 69632000
10255.15391
7.29 2.13 0.43
مس شهید باهنر - فباهنر 3.56
4.84544068
8891997 36173 4576500
16840.90528
5.99 2.26 0.71
معدنی و صنعتی گل گهر - کگل 1.47
0.83823489
6168701 21522 125604000
16946.98364
8.84 2.26 3.16
تجارت الکترونیک پارسیان - رتاپ 4.79
-0.042501
78138 194 9112163
3551.7322
6.36 2.38 1.18
کارخانجات قند قزوین - قزوین 4.65
-3.10284778
800121 3823 1577680
2878.13278
9.55 2.45 0.81
مجتمع پتروشیمی شیراز - شیراز 1.14
-0.13292254
94154 207 11495400
4093.6523
50.35 -1577.95 0.71