صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
بیمه اتکائی امین - اتکام 0.2
0.11001
79289 79 2502500
9911.138
3.78 0.79 0
نفت ایرانول - شرانل 2.4
0.04334624
2212946 10232 9248000
7578.58292
4.36 1.77 0.71
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 3.91
4.67323315
475286 1576 331500
5340.2989
10.05 2.24 0.54
پتروشیمی خراسان - خراسان 3.24
0.77027196
153426 1104 12880207
2691.6857
4.99 2.79 2.3
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0.7
2.71279996
3902 39 1399440
650.336
10.85 5.51 1.15
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 8.57
-0.56474578
74221 340 384552
1613.5046
-9.93 7.06 5.58
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 3.03
4.07696765
6150 42 270600
1025.006
47.12 9.17 3.65
بانک دی - دی 1.29
0.142705
10124089 7140 4512000
19890.16509
-0.15 -0.13 0.18
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.11
4.8611906
316683 287 543600
6737.9447
7.04 0.57 0
آ.س.پ - آ س پ 2.5
1.3193768
189544 146 614400
11149.6517
25.88 0.68 2.42
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 4.99
2.3649909
865745 787 818100
7528.22115
-6.44 0.95 1.14
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.24
-0.67814394
193110 849 878800
2574.8075
9.21 2.43 1.58
توکا ریل - توریل 3.6
1.17731375
2143670 2949 2750000
12836.35167
5.8 0.91 0.87
ریل پرداز سیر - حریل 4.42
-0.17411147
2479708 2845 2248120
7424.28334
15.18 1.03 2.99
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 2.01
4.12731211
699538 847 605500
3908.03179
-296.67 1.06 1.46
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.87
-0.47891247
228428 285 4988000
1234.75185
7.29 1.19 13.16
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 2106 4524000
10157.73275
-2.06 1.26 0.08
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 6.22
0.07841276
331107 423 703076
4798.6569
27.97 1.14 0.56
ریل سیر کوثر - حسیر 5.05
3.9092100
13540726 28437 990823
10328.551311
11.01 1.52 1.43
بهمن دیزل - خدیزل 2.05
4.88783133
1295514 4059 3133000
6854.57189
3.95 1.12 0.5
بیمه دی - ودی 0
-4.5261118
953 1 2795000
953.001
3.65 1.51 0
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.49
2.87672253
5500 12 833610
785.717
7.31 1.72 0.69
آسیا سیر ارس - حآسا 0.61
01150
148607 171 920000
4643.9732
14.59 1.04 0.7
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.55
4.46474235
1898289 8040 1058750
9259.95205
5.69 2.47 1.14
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.75
02890
165961 480 7373835
7215.7023
8.77 1.85 0
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 2.52
3.13784273
18033 77 427300
1127.0616
10.1 2 0.73
بیمه میهن - میهن 2.47
2.0833735
51783 38 1102500
3983.3113
-2.67 2.25 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 2.36
4.25111594
1178144 1878 1275200
15104.4178
4.35 0.97 0.73
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 7.43
05664
16920 96 396480
1057.5016
7.02 2.92 0.32
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 3.36
2.05561688
393649 664 2194400
10639.1637
4.67 1.12 0
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.91
-0.59818974
31269 281 1076880
548.5857
5.84 3.07 0.67
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 5.54
-1.93991567
76465 120 470100
3058.6025
4.46 1.33 1.83
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 1.19
4.48551188
12328 15 297000
2054.676
-32.92 2.41 -620.04
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.53
0.09768203
67960 557 22640280
1941.7135
8.17 3.67 3.74
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.57
0.59394065
46666 190 1300800
1666.6428
6.63 1.7 0.17
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.12
2.74481385
1483204 2055 830204
12257.88121
-4.39 -2.32 1.27
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 8.22
-4.37442033
315942 642 2195640
4327.9773
10.38 1.63 1.54
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.38
0.8639934
137779 129 1868000
2995.2046
3.58 0.73 0
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 3.96
0.92511091
488647 533 2727500
28743.9417
4.71 0.85 0
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.01
0.07811281
100008 128 1793400
3704.0027
11.14 1.12 1.82
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
63843 706 8047312
1227.7552
3.51 1.3 2.41
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 1.82
-0.04652151
6955 15 2839320
772.789
5.66 1.55 2.8
مواد ویژه لیا - شلیا 5.71
-0.12114948
319302 1580 399897
2729.08117
7.23 1.99 1.92
پخش البرز - پخش 1.51
0.50291199
362238 434 719400
5572.8965
20.2 0.99 0.05
کی بی سی - کی بی سی 5.67
3.7072322
39545 92 557280
2636.3315
4.63 1.01 0.38
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 4.71
-3.0962504
553443 1386 1001600
4897.73113
-63.86 4.07 0
مبین وان کیش - اوان 1.37
0.381119754
66377 1311 1975400
1354.6349
18.74 13.37 3.55
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 4.93
-0.27032214
131988 292 664200
5499.5024
5.55 1.67 1.4
افرانت - افرا 1.12
4.9922629
1058265 2782 1314500
17936.6959
17.91 1.91 1.79
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 2858 202600
6268.32225
18.1 1.62 0.87
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 6.57
3.99361302
8277518 10780 1692600
15328.74540
30.93 1.09 78.04
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.99
8.53132010
44278854 89007 804000
564.2578474
14.3 1.74 1.69
بیمه سامان - بساما 1.48
-3.71293086
634711 1959 4629000
19834.7232
13.71 2.37 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 6.26
-0.41561917
1925942 3693 1993680
8092.19238
6.11 1.78 1.48
پتروشیمی مارون - مارون 1.29
-0.33144864
25662 1151 179456000
458.2556
7.23 6.17 3.28
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 4.57
4.063111474
6366 73 1721100
636.6010
4.57 2.58 0.76
بیمه کوثر - کوثر 1.12
4.64551712
623114 1067 4280000
13257.7447
7.17 1.27 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 5.92
-1.76891777
1503439 2671 238118
6086.80247
-8.03 1.46 0.37
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 6.62
-0.44212252
359200 809 382840
3265.45110
5.05 2.6 0.63
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 5.17
4.16854648
13891110 64570 13014400
28582.53486
5.72 2.3 0
نفت پاسارگاد - شپاس 5.38
-0.9842415
1899011 4587 5796000
8365.69227
8.81 1.76 0.33
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.88
-1.258613415
1073537 14401 15339001
2508.26428
10.91 5.69 0.39
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.32
-3.33331914
1064506 2038 631620
4773.57223
13.81 2.58 0.35
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 33 4728000
4216.8010
25.75 0.65 0.82
آتیه داده پرداز - اپرداز 3.59
-0.13567363
6051896 44559 3681500
2282.872651
9.06 3.16 2.23
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.28
-3.91846645
1214469 8070 1531008
4725.56257
4.66 2.58 1.31
ذوب آهن اصفهان - ذوب 6.36
-3.13971234
140284393 173124 40944844
21019.546674
34.07 3 0.92
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 3.98
-2.97454534
493179 2236 680100
2542.16194
11.26 3 0.27
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 7.88
1.78812277
662648 1509 387090
2472.57268
68.71 3.68 0.83
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 293 3528000
7319.5068
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 12 4904000
10000.001
8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
18000 17 1455000
18000.001
11.53 5.01 1.38
پالایش نفت شیراز - شراز 4.35
-3.547611582
82682 958 11901068
1355.4461
6.58 5.7 0.3
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 0
4.98592611
9938010 25948 913850
291.3834107
16.77 1.97 0.87
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 6.31
-1.40456037
3831 23 3821421
766.205
4.32 1.96 1.64
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 3.59
4.2952947
3990753 3778 1136400
8947.88446
-2.8 2.83 1.9
قاسم ایران - قاسم 4.24
2.75352351
213352 502 1410600
3386.5463
79.85 1.93 0.09
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 3.63
-0.3632470
5978876 14765 58687200
11933.88501
12.95 1.98 0
زرین معدن آسیا - فزرین 2.18
1.30685039
594515 2996 1511700
3538.78168
4.75 2.14 1.53
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 4.5
0.34482328
1030055 2398 34920000
8512.85121
9.24 2.27 1.27
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 4.92
1.09013895
235729 918 272650
2910.2381
9.35 2.47 1.38
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.35
2.64635314
359285 1909 1913040
3557.28101
7.72 2.51 1.85
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.81
2.68895843
513759 3002 2921500
2303.85223
4.54 2.49 0.71
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 5.36
03324
384920 1280 498600
2673.06144
7.94 2.53 0.59
پاکدیس - غدیس 6.96
-3.76893115
674500 2101 872200
3587.77188
19.85 2.54 0.62
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 4.51
-0.62773641
173640 632 728200
2255.0677
9.57 2.61 0.28
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 5.33
-1.266817303
346493 5995 1988603
1506.49230
11.47 2.83 5.08
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 2.74
-0.11221780
17652723 31425 3972077
31243.76565
8.91 1.44 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 1.43
3.92375615
64222 361 1123000
2568.8825
8.54 2.92 0.38
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 10.71
-1.21424312
48185 208 344960
1095.1144
10.62 2.91 0.7
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.42
-2.37934349
6424997 27944 5721527
9546.80673
8.2 3.09 2.82
آهن و فولاد ارفع - ارفع 3.98
1.83195114
629620 3220 20456000
5474.96115
7.65 3.27 1.53
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 3.91
0.38644676
277054 1296 2807003
1897.63146
9.26 4.73 0
صنعت روی زنگان - زنگان 6.35
4.10657276
399681 2908 727600
1182.49338
50.44 6.95 2.7
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 2.8
0.55569592
5421 52 1055120
318.8817
9.06 6.77 3.04
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.17
0.126536414
408290 14867 87393600
1186.89344
4.12 10.94 1.9
پتروشیمی غدیر - شغدیر 3.85
2.4022089
12326134 25753 2715700
2185.875639
13.51 1.72 0.65
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.5
2.31762075
29504882 61235 6225000
9345.863157
4.03 1.22 0
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 5.01
1.71745982
11128 67 717840
856.0013
8.41 2.82 0.65