صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 4.56
-2.25815324
68783 366 1916640
2292.7730
8.8 2.73 1.98
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.87
0.3691088
343470 374 4352000
1951.53176
5.68 1.04 5.45
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 7.82
-4.29712049
2353583 4822 2704680
8316.55283
8.08 1.48 4.53
سیمان لار سبزوار - سبزوا 4.2
-0.2651129
626915 708 676751
5015.32125
8.95 -1.9 0.92
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 2.49
-1.0057689
1179117 812 4134000
16607.2871
4.79 0.61 0.13
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.84
-0.2235893
283682 253 1786000
12894.6422
0 0.7 0
ریل پرداز سیر - حریل 6.05
3.98961199
9344704 11209 2350040
9279.751007
15.74 1.09 3.01
آسیا سیر ارس - حآسا 0.78
0.08691152
400576 461 921600
2762.59145
14.8 1.04 0.84
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 3.01
0.12454020
218785 880 281400
2404.2391
9.9 2.55 1.48
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 5.23
-0.75634068
167538 682 610200
3419.1449
7.8 2.92 0.26
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.7
-1.50622681
158878 426 1072400
4294.0037
0 4.19 0
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.99
-2.92313952
31706 125 331968
1761.4418
88.48 6.1 2.81
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 6.56
-2.04562107
227000 478 358190
6878.7933
-3.77 7 0.68
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 7.22
-2.27926560
54439 357 262400
800.5768
40.86 8.89 3.04
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 2.68
-4.153415000
100085 1501 2250000
6672.3315
4.71 2.99 0.98
آ.س.پ - آ س پ 8.11
-3.271828
986876 817 662400
8890.77111
5.53 0.73 1.14
بانک گردشگری - وگردش 9.57
4.0392850
3661529 3113 5100000
10832.93338
18.91 0.95 0.1
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.7
-2.33161131
339656 384 565500
4469.1676
15.75 0.99 1.02
توکا ریل - توریل 3.07
3.99731561
5485459 8563 3122000
9955.46551
7.64 1.08 1.13
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 2.65
01568
231450 363 470400
1851.60125
3.9 1.33 1.48
پتروشیمی مارون - مارون 0.78
-0.156342791
200 9 171164000
50.004
10.51 8.91 3.89
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 3.34
-1.41736608
49536 327 1522483
884.5756
6.29 3.31 1.74
بیمه دی - ودی 3.27
3.58421156
433310 501 2890000
7601.9357
4.07 1.76 0.34
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 3.69
0.90736006
13703 82 420420
1712.888
7.13 3.1 0.67
بیمه کوثر - کوثر 0
-2.03391445
4197 6 3612500
4197.001
6.23 1.17 0.48
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 2.96
-0.58781353
1492 2 338250
746.002
0 2.65 0
قاسم ایران - قاسم 0.61
4.95712816
465611 1311 1689600
7275.1764
337.72 2.68 0.1
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 2.05
3.58792021
798725 1614 30315000
13312.0860
13.52 1.96 1.3
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 1.35
0.68858921
32776 292 1248940
5462.676
11.8 4.91 0.96
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 9.88
-4.05081208
168421 204 665608
4107.8341
26.29 1.08 0.57
صنعتی بهپاک - بهپاک 4.99
2.39853885
1443850 5610 1243200
9255.45156
7.28 1.62 0.21
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 0
4.99459628
23268 224 1155360
1368.7117
5.95 3.29 0.7
بهمن لیزینگ - ولبهمن 4.58
-4.072027
58757 119 1621600
2937.8520
4.96 1.22 0.55
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.3
01000
435133 435 2500000
25596.0617
4.72 0.78 3.6
بیمه سامان - بساما 4.85
0.19953013
1043427 3144 4519500
27458.6138
11.62 2.33 1.16
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.6
-0.36857030
69934 492 843600
1748.3540
7.17 3.32 0.59
بهمن دیزل - خدیزل 1.59
-1.5233621
663244 2402 3621000
16176.6841
4.78 1.37 0.58
پخش البرز - پخش 0.2
-0.86041498
47027 70 898800
5225.229
4 0 0.06
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 2.2
1.449511478
27111 311 8355984
934.8629
4.15 1.32 2.51
افرانت - افرا 5
-0.97952123
44459 94 1061500
2615.2417
14.06 1.59 0.92
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 2.77
0.8922149
63834 137 2320920
3039.7121
9.52 1.77 1.73
مواد ویژه لیا - شلیا 2.71
-2.16454746
361076 1714 383572
2285.29158
4.98 1.91 1.5
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 3.33
0.47626119
34362 210 3873327
1636.2921
4.92 2.24 1.76
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.66
-2.02835120
176465 904 1024000
4010.5744
7.41 2.66 0.32
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 7.74
-0.40751711
809469 1385 229274
5781.92140
-7.51 1.42 0.39
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.65
0.65132627
25047 66 6702790
5009.405
8.03 1.82 0.73
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 2858 202600
6268.32225
18.1 1.62 0.87
پالایش نفت شیراز - شراز 3.46
-1.763413147
183747 2416 13509181
1258.54146
6.15 5.09 0.4
داروسازی تولید دارو - دتولید 3.85
1.40972374
146042 347 878380
3744.6739
7.32 1.74 0.85
نفت پاسارگاد - شپاس 4.72
0.55672890
13409 39 6936000
1219.0011
7.7 1.93 0.33
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.11
1.0309784
40001652 31346 26013580
23229.761722
159.05 2.07 0.58
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 4.17
4.52123329
1955746 6511 499350
5285.80370
17.73 2.25 0.74
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 6.09
3.77083495
1142329 3992 699000
3514.86325
10.53 2.5 0.29
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.45
2.9412875
13304037 11647 1050000
11419.771165
-13.39 2.61 1.7
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 1.01
4.99625506
647934 3567 550600
5101.84127
9.04 2.58 0.84
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 7.8
5.27275211
180722 942 416880
814.06222
10.82 3.52 0.83
مبین وان کیش - اوان 1.65
-2.11588929
207124 1849 892900
2050.73101
16.46 4.54 1.86
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 6.24
-2.85592279
1240989 2828 752070
5065.26245
16.64 5.03 0.49
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 9.29
-1.70982127
696293 1481 638100
4641.95150
5.35 1.63 1.48
صنعت روی زنگان - زنگان 6.08
1.31699463
481146 4553 946300
1199.87401
395.45 7.04 4.5
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.7
3.83914985
2221295 33285 17134173
4060.87547
12.62 7.28 0.5
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 0
4.69543300
94874 313 330000
5580.8217
7.23 2.23 0.38
آهن و فولاد ارفع - ارفع 1.75
0.61463929
2843190 11171 15716000
13285.93214
11.13 2.52 1.27
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.37
-0.477712500
57463 718 1375000
1341.2540
11.11 5.6 3.8
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 4.24
0.92312296
4287345 9843 54552960
20913.88205
12.12 1.84 11.49
پتروشیمی خراسان - خراسان 4.34
-4.86866409
2388172 15307 11471546
10567.13226
5.39 2.49 2.26
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 7.09
-1.28211540
618181 952 2002000
13152.7947
0 1.01 0
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 4
1.17061815
2154876 3911 5445000
6682.68321
5.13 1.06 4.95
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 1.42
-0.875110648
76946 819 1223756
874.3988
7.36 1.74 2.43
ریل سیر کوثر - حسیر 4.5
1.15452278
922088 2100 1074807
13363.5969
9.73 1.65 1.35
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 3.41
-0.71391808
4046053 7315 1880320
12487.82324
5.99 1.71 1.31
بیمه میهن - میهن 0
4.8926879
138100 121 1318500
6277.2722
-7.34 3.43 1.02
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 7.24
-3.6553664
85489 313 732800
3885.8622
10.2 2.03 1.41
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 3.66
0.9043572
143477 512 893000
3877.7637
4.62 2.05 0.86
نفت ایرانول - شرانل 1.89
-0.97975357
186176 997 10714000
2737.8868
5.57 2.28 0.81
پاکدیس - غدیس 5.68
-1.84822974
408205 1214 832720
2415.41169
8.23 2.38 0.49
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.78
2.07433297
9557174 31509 4337520
26621.65359
5.45 2.38 2.25
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.8
1.92072441
948189 2314 414970
7293.76130
10.09 2.39 0.57
زرین معدن آسیا - فزرین 2.64
-0.57765164
261520 1351 1549200
4508.9758
6.08 2.52 1.68
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.39
-0.158828924
1833159 53022 69417600
2668.35687
5.06 3.24 1.87
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.19
0.52797427
1225716 9104 3713500
2184.88561
9.24 3.41 1.97
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 4.01
-1.42534772
1110199 5298 13361600
4476.61248
5.49 3.44 5.91
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 3.17
1.28211659
2042558 3389 3702065
2272.03899
7.98 1.57 7.33
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 2.33
-0.04818320
534301 4445 22963200
6938.9777
6.26 3.55 3.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 2.42
-0.23478075
191611 1547 4037500
1388.49138
8.67 3.84 1.17
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 4.54
-0.94685231
866713 4534 3140169
4561.65190
15.04 5.29 13.25
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0900
259262 233 5400000
7407.4935
7.48 0.83 0.83
بیمه اتکائی امین - اتکام 2.64
1.06381045
47171 49 2612500
5896.388
4.55 0.83 4.9
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 6.86
-3.4623948
7802708 7393 853200
9729.06802
12.24 0.99 1.04
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 6.07
1.29451252
7778768 9739 1627600
10849.05717
11.1 1.08 40.64
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 8.18
0.68971168
979255 1144 1635200
7253.74135
6.65 1.1 2.03
کی بی سی - کی بی سی 5.6
-1.63062775
57322 159 666000
3582.6316
5.21 1.5 0.44
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 2.35
-0.3619826
33906 28 495600
4843.717
0 0.52 0