صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
ارزش بازار
میلیون ریال
تعداد معاملات
مرتبهمتوسط حجم
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 2261 7041720
10924.66178
5.36 1.1 0.32
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 6.53
4.37382792
4653398 13005 2903680
12610.83369
8.21 2.33 1.98
کی بی سی - کی بی سی 5.24
2.03852753
3788560 10430 660720
29142.77130
7.12 1.49 0.45
توکا ریل - توریل 2.57
4.94221996
8785631 17535 3992000
17966.53489
7.93 1.51 1.21
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 6.5
4.23221724
2505967 4321 2413600
12984.28193
14.99 1.51 2.45
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 6.19
3.03682409
1447361 3487 3179880
8934.33162
5.84 1.69 2.78
بهمن دیزل - خدیزل 0
4.97974385
1350 6 4385000
675.002
4.46 1.73 0.62
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 4.69
-2.80852284
1545347 3529 913600
2567.02602
145.55 1.91 1.03
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 2.36
1.22522396
6315232 15130 5346684
9671.11653
4.43 1.93 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 4.21
-2.37832627
2741782 7204 352018
7856.11349
11.46 2.04 0.49
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 2.89
0.8424551
2897803 13188 12742800
4305.80673
5.82 2.16 24.26
افرانت - افرا 7.4
1.49623324
625175 2078 1662000
10596.1959
23.27 2.35 2.39
بیمه کوثر - کوثر 0
4.98931957
507923 994 4892500
31745.1916
7.15 1.36 0
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 5.88
8.734272
30363487 129723 12816000
10484.632896
9.83 2.43 0
بیمه پاسارگاد - بپاس 3.82
2.55983646
1553628 5664 9302769
18277.9885
10.75 2.43 0
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 2.36
4.64672162
1126820 2437 1081000
6628.35170
8.03 2.49 2.08
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 4.18
2.61283299
1442692 4759 1154650
2055.12702
21.19 2.49 1.1
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
53675
31300 115 3969000
2608.3312
15.66 2.79 2.47
داروسازی تولید دارو - دتولید 2.67
4.77063448
590813 2037 1275760
5908.13100
13.97 2.84 1.06
صنعتی بهپاک - بهپاک 3.45
-0.97625985
733425 4390 1915200
6215.47118
7.72 2.85 0.24
نفت پاسارگاد - شپاس 0
4.99244816
3024449 14566 11558400
15430.86196
15.15 3.18 0.61
بیمه سامان - بساما 3.44
3.85414042
2031714 8212 6063000
5360.72379
15.93 3.18 0
زرین معدن آسیا - فزرین 2.83
4.74298414
2434032 20481 2524200
4369.90557
7.42 3.24 2.38
آسیا سیر ارس - حآسا 0.07
4.99641471
189108 278 1176800
6439.7528
17.35 1.38 0.88
ریل پرداز سیر - حریل 4.95
3.59321528
24650922 37677 2994880
12350.161996
19.28 1.34 3.41
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 5.32
-2.81073769
2608879 9833 56535000
5969.97437
12.69 3.42 2.02
پالایش نفت شیراز - شراز 4.55
-4.886628632
1548555 44338 29420772
2473.73626
13.74 10.41 0.71
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 5.86
8.48431317
2672365 3520 1185300
17353.02154
-137.75 1.24 1.56
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.8
-1.939754044
301180 16277 129705600
1994.57151
6.12 16.24 2.81
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 4.73
3.34141701
3673256 6248 6804000
12798.80287
10.23 1.51 17.96
پاکدیس - غدیس 4.21
5.9954650
42755 199 1302000
1943.4122
738.93 3.72 0.92
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 9.92
4.164713131
22010 289 1838340
1467.3315
12.79 6.62 1.3
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 5.43
2.74771421
1047483 1488 710500
7535.85139
-21.93 1.3 2.32
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 3.07
-0.42951391
662465 922 2782000
7886.4984
4.79 1 0
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 5.47
3.27871764
480145 847 441000
5518.9187
-231.13 1.95 0
بیمه میهن - میهن 0
4.88481138
3000 3 1707000
3000.001
-4.73 2.7 0
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 4.22
-1.189111467
208471 2390 1376040
2817.1874
8.01 6.23 0.84
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 10.04
-2.85712312
1101569 2547 693600
7295.16151
6.47 1.81 2.7
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 4.99
1.66241590
2160238 3435 2067000
8504.87254
37.08 1.33 134.26
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.26
3.84625022
421709 2118 502200
3543.77119
9.99 2.49 0.84
پتروشیمی مارون - مارون 0
4.582564997
16 1 259988000
16.001
10.4 7.82 4.75
سیمان لار سبزوار - سبزوا 0
4.97632658
366542 974 1593273
12639.3829
-12.53 -5.99 2.71
بانک دی - دی 2.42
4.7297930
73898353 68723 5952000
31675.252333
-0.18 -0.12 0.24
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 0
4.99621387
135000 187 832200
8437.5016
10.78 0.88 0
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 4.15
1.04171358
1860251 2526 3395000
20442.3291
4.78 0.99 0
آ.س.پ - آ س پ 0
4.97651118
1680964 1879 894400
23026.9073
37.68 0.99 3.52
بیمه اتکائی امین - اتکام 3.39
4.26651393
3407143 4748 3482500
13850.17246
4.57 1.04 0
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 3.28
0.43882060
2633064 5424 2678000
9304.11283
4.3 1.26 0
بهمن لیزینگ - ولبهمن 5.33
1.58641857
1279400 2376 1485600
8097.47158
5.07 1.28 0.87
قاسم ایران - قاسم 4.47
2.7393976
1974862 7852 2385600
6289.37314
157.3 3.32 0.15
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 0
4.98034532
414530 1879 679800
9211.7845
10.82 3.46 0.81
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 2858 202600
6268.32225
18.1 1.62 0.87
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 0
4.993156
5087304 16056 74986560
34844.55146
16.57 2.91 0
صنعت روی زنگان - زنگان 5.57
0.81268808
731366 6442 880800
2359.25310
36.78 6.56 3.18
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 5.38
4.782310517
735555 7735 1156870
3313.31222
9.94 7.43 3.33
پتروشیمی خراسان - خراسان 5.76
-4.714511379
921513 10486 20367409
3715.78248
7.45 7.35 3.43
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 3.14
4.011514416
391822 5649 5189760
3696.43106
20.34 7.97 5.01
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 0
4.9939715
56015 544 388600
6168.339
80.12 9.05 5.28
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.74
-1.192724604
1067574 26291 28132745
2295.86465
17.75 9.17 0.61
مبین وان کیش - اوان 1.44
0.168220847
346234 7218 2084700
3235.83107
19.78 14.11 3.75
بیمه دی - ودی 4.76
0.93461296
5310323 6884 3240000
13865.07383
3.78 1.59 0
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 0
4.99686535
62753 410 1633750
5704.8211
8.49 3.42 1.66
پتروشیمی غدیر - شغدیر 0
54515
106929 483 5869500
3341.5332
12.64 4.04 1.12
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.22
4.97182787
20172991 56212 473790
20883.01966
-15.34 6.13 1.14
پخش البرز - پخش 2.88
4.70991534
423939 650 920400
7998.8553
-7.88 1.43 0.06
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 0
4.99081704
76029 130 938904
3801.4520
188.46 1.56 0.76
مواد ویژه لیا - شلیا 7.59
0.51745440
418735 2278 439661
3609.78116
7.95 2.18 2.11
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
1060751 2167 963929
5959.28178
11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
63843 706 8047312
1227.7552
3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 2106 4524000
10157.73275
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 33 4728000
4216.8010
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 293 3528000
7319.5068
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 12 4904000
10000.001
8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
18000 17 1455000
18000.001
11.53 5.01 1.38
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 3.14
-0.47358198
102451 840 573860
2696.0838
9.93 5.98 0.46
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.83
-2.49322503
64451403 161309 83051009
12994.234960
33.46 5.81 1.72
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 3.34
4.97089714
1507362 14643 4857000
7730.06195
6.64 3.47 1.15
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 5.55
3.329610024
634358 6359 27666240
3624.90175
9.63 4.06 4.38
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.78
-1.0969836
555236 5461 2266214
2570.54216
6.77 3.54 1.89
عطرین نخ قم - نطرین 0
4.99166268
126634 794 627070
104.481212
9.99 3.55 1.16
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 0.65
4.95283115
1309340 4078 529550
8557.78153
163.69 3.57 0.93
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 5.11
3.71757533
982677 7403 4768389
5615.30175
6.24 3.66 1.97
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 5.11
-0.01845431
176546 959 1086200
2635.0167
10.85 3.53 0.98
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 4.74
1.04644635
329719 1528 927000
2198.13150
12.23 3.76 0.35
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 2.51
4.92275840
1826980 10669 584000
12179.87150
21.51 3.82 0.93
نفت ایرانول - شرانل 5.6
1.44127320
2384934 17458 14640000
5311.66449
6.72 3.99 1.07
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0
4.99125995
149568 897 899250
6502.8323
217.84 4.72 0.34
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 2.08
4.2422826
2365772 6687 932580
10067.11235
18.66 4.01 0.51
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 3.45
3.84621215
11613552 14114 1458000
12692.41915
-3.86 4.42 2.18
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.97
1.09685807
1802677 10468 3485942
4966.05363
11.5 5.88 0
آتیه داده پرداز - اپرداز 3
4.5211007
618552 6809 5503500
2274.09272
14.04 4.34 3.29
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 5.08
1.09826720
476397 3202 537600
2575.12185
17 4.35 0.59
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 0
4.99666178
102011 630 432460
10556.789
13.76 4.4 1.96
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 2.37
4.93578164
657557 5368 979680
7646.0186
15.22 4.48 0.9
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.5
-1.780215283
785678 12008 4584900
1205.03652
9.65 4.45 12.19
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.19
1.16622776
4369317 12127 1110400
8275.22528
-840.58 4.51 0
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 4.99
3.416611
8409118 55594 8697405
8945.87940
12.47 4.7 4.28
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 5.46
2.441116031
589353 9448 2404650
5262.08112
6.29 5.1 1.05
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 0
4.98947449
43083 321 1489800
2393.5018
12.09 5.17 0.48
آهن و فولاد ارفع - ارفع 2.8
-2.60037304
1244149 9087 29216000
7632.82163
7.68 5.04 1.91
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 4.99
5.1877564
57328 434 635376
8189.717
-18.9 13.83 9.52