صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 5.36 1.1 0.32
داروسازی آوه سینا - داوه 0
53465
53465
32971 1212750 41.95 1.69 2.77
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.13
3.615611406
2.0211230
302301 5703000 14.55 4.5 3.41
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.17
-0.676112780
-2.0812600
325187 6390000 8.73 4.57 1.52
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
4.995814901
514901
14700 2235150 5.84 4.74 0.97
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 2.58
3.77931373
4.991389
163696 823800 4.4 0.8 0
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.64
1.68861084
1.781085
3281897 975600 -113.38 1.02 1.28
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.44
2.96442084
1.632057
643480 2709200 4.35 1.27 0
آسیا سیر ارس - حآسا 0
-4.96691435
-4.971435
24000 1148000 16.92 1.34 0.85
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.72
1.97821495
2.321500
406391 5980000 9.72 1.34 15.78
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.15
4.97621983
4.981983
653543 1586400 5.41 1.36 0.93
بهمن دیزل - خدیزل 0.87
4.99073934
4.993934
606150 3934000 4 1.56 0.56
پخش البرز - پخش 1.95
4.71541932
3.041901
535579 1159200 -9.93 1.81 0.08
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.54
2.52993769
1.443729
2249072 109301000 24.15 4.24 0
کی بی سی - کی بی سی 2.35
4.95053392
4.983393
282660 814080 8.77 1.83 0.55
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0
4.99029678
4.999678
30188 1354920 9.42 4.88 0.96
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.68
4.90837951
0.287600
62634 636080 20.11 5.14 0.7
عطرین نخ قم - نطرین 4.61
4.29919874
1.939650
1493060 987825 15.73 5.59 1.83
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0.07
4.99535549
55549
991945 33294000 8.75 5.74 2.18
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.82
4.971310790
1.1810400
29288 1294800 7.53 5.86 0.79
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.38
3.45222727
4.062743
1867273 463590 -15.01 6 1.12
صنعت روی زنگان - زنگان 3.17
2.84518278
3.128300
172134 827800 34.57 6.16 2.99
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.58
1.38257480
0.347403
112747 299200 61.69 6.97 4.06
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.09
2.31112966
2.732978
70504080 98413621 39.65 6.89 2.04
نفت ایرانول - شرانل 2.26
4.96898281
4.998283
2769269 16562000 7.6 4.52 1.21
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.76
0.06677497
-1.967345
10405 899640 13.98 4.11 0.83
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.7
2.673612289
2.7612299
88420 21996229 8.05 7.93 3.71
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 1.75
4.989717296
4.9917296
1431437 12591488 6 1.96 4.57
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.67
4.34481513
3.451500
72000 3026000 5.21 1.08 0
پتروشیمی مارون - مارون 0.83
0.749961933
0.8662000
28692 247732000 9.91 7.45 4.52
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.51
4.29892596
4.982613
1332787 441320 136.42 2.98 0.77
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 8
4.60044843
4.994861
53428 484300 9.64 2.4 0.81
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.97293293
4.973293
46111 3556440 14.03 2.5 2.22
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.55
1.58865116
1.275100
83526 13053474 15.08 3.41 0
بیمه نوین - نوین 3.21
2.60161262
4.311283
6020039 1893000 0 0 0
بانک دی - دی 2.12
4.96081206
4.961206
73214072 7718400 -0.23 -0.15 0.32
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 6.67
-0.12912321
-1.892280
771808 696300 6.5 1.81 2.71
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
4.9761751
4.981751
40982 437750 -229.43 1.93 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0.76
4.93882656
4.982657
1305257 355904 11.59 2.06 0.5
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 1.3
4.94265669
55672
1313356 566900 20.88 3.71 0.9
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 3.01
3.27262493
2.282469
879176 997200 158.87 2.09 1.12
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 1.59
-1.91434919
-1.694930
17413594 13773200 6.29 2.34 7.32
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.23
4.95612986
4.992987
320293 1104820 12.1 2.46 0.91
صنعتی بهپاک - بهپاک 2.83
4.44325524
4.995553
172091 1767680 7.13 2.63 0.22
افرانت - افرا 3.76
3.82174075
4.334095
290960 2037500 28.53 2.88 2.93
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 2.45
1.2223893
1.353898
221359 1362550 25.01 2.94 0.37
پاکدیس - غدیس 7.17
1.36213944
1.523950
233335 1104320 626.74 3.15 0.78
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 6.83
-1.19956754
-0.676790
8444447 4275282 5.58 3.28 1.76
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 2.96
2.5694998
3.491007
2226962 1197600 -3.17 3.63 1.79
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.59
3.38642534
3.222530
581613 836220 16.74 3.6 0.46
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 0
4.992411041
4.9911041
77871 2208200 17.92 7.66 0.71
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 5.7
-2.042716017
2.0216682
4941 5766120 22.59 8.85 5.57
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 18.1 1.62 0.87
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 0
-4.98553602
-4.993602
64200 540300 8.6 2.75 0.64
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 8.76
0.66289720
4.5710097
45529 26827200 9.34 3.94 4.25
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 0
4.99385950
4.995950
671474 416500 13.25 4.24 1.89
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.12
4.48986912
4.996945
2881362 9093400 10.3 4.24 3.65
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.47
3.766611791
1.2411504
260322 2716646 8.12 4.25 2.27
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0
4.99336224
4.996224
333465 933600 226.16 4.9 0.35
پتروشیمی غدیر - شغدیر 0.56
4.9916437
4.996437
2509916 8368100 18.02 5.76 1.6
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.15
-1.602428186
-1.7328150
244503 32228481 20.33 10.51 0.7
پالایش نفت شیراز - شراز 6.24
-0.907528607
-2.1428250
171027 29395083 13.73 10.4 0.71
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.27
-3.50767015
-3.047049
49389 589260 -17.53 12.83 8.83
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 0
-4.90141688
-4.91688
243296 844000 6.27 1.94 1.62
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
4.98194067
4.984067
223903 1626800 16.97 3.25 1.41
نفت پاسارگاد - شپاس 3.31
4.61574941
54959
2386664 11858400 15.55 3.26 0.62
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 7.07
-3.57843934
-53876
3532078 59010000 13.25 3.57 2.11
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
4.994101
21407 861210 14.9 8.98 0.69
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
-4.999589
10000 2876700 8.46 3.7 2.71
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0
4.99141830
4.991830
56518 915000 -28.24 1.67 2.98
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
4.996126
1892027 3676237 12.13 6.2 0
مواد ویژه لیا - شلیا 7.59
0.51745440
2.375540
418735 439661 7.95 2.18 2.11
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 4524000 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 4728000 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 3528000 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 4904000 8.67 -0.09 0.15
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 2.75
1.393218194
1.3918193
2228879 5458200 6.59 3.77 13.87
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0.1
4.99164985
4.994985
163096 997000 9.96 3.24 0.9
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 6.57
3.7315907
1.7715607
457801 1749770 15.03 11.23 5.04
بیمه دی - ودی 2.88
3.6821239
4.181245
1679058 3097500 3.61 1.52 0
مبین وان کیش - اوان 3.05
4.860925110
4.9925142
1652820 2511000 23.82 16.99 4.52
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.63
3.830669227
3.4969000
373796 166144800 7.84 20.8 3.6
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.45
0.72932210
0.52205
507820 1324731 -10.42 -4.98 2.25
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
4.481400
437721 3502500 4.94 1.02 0
آ.س.پ - آ س پ 3.92
2.9651146
1.531130
209292 916800 38.62 1.02 3.61
بیمه اتکائی امین - اتکام 7.2
-0.94131368
2.461415
707741 3420000 4.49 1.03 0
ریل پرداز سیر - حریل 3
3.43481325
2.421312
4665829 2597000 16.71 1.17 2.96
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 1.26
3.45821436
3.671439
560332 1866800 33.49 1.2 121.25
توکا ریل - توریل 0
4.99731912
51912
1317336 3824000 7.6 1.45 1.16
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.48
4.02231681
3.41671
254943 2353400 14.62 1.48 2.39
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2.86
1.26852395
0.762383
221649 3161400 5.8 1.68 2.77
بیمه سامان - بساما 2.78
4.82644105
4.984111
618063 6157500 16.18 3.23 0
ریل سیر کوثر - حسیر 4.22
2.56312641
1.012601
2360569 1246077 15.28 1.87 1.87
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.19
-2.02762416
-3.972368
2563751 5391314 4.46 1.95 0
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.8
9.64014356
9.994370
21229548 13068000 10.02 2.48 0
بیمه میهن - میهن 2.59
-3.87321092
-4.051090
603416 1638000 -4.54 2.59 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 0.53
4.97241900
4.971900
237083 1046900 210.14 1.74 0.85
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.36
0.54613314
0.153301
785802 3446560 9.74 2.77 2.35
قاسم ایران - قاسم 4.34
2.06313364
-1.093260
1029354 2018400 133.09 2.81 0.13
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 0.02
4.99445634
4.995634
698602 1408500 7.32 2.95 1.43
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 0
4.99593888
53888
320185 777600 9.85 2.96 0.28
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.55
3.2711989
3.121986
3815580 795600 -602.27 3.23 0
بیمه کوثر - کوثر 0
02602
-4.52485
1000 6505000 9.51 1.81 0