صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
آخرین معامله
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
3.271200
1944589 7041720 5.36 1.1 0.32
بیمه کوثر - کوثر 0
4.99331577
4.991577
100015 3942500 5.76 1.1 0
مبین وان کیش - اوان 0.9
0.018726788
-0.3126700
26031 2678800 25.42 18.13 4.82
بانک دی - دی 3.25
-0.9554622
-1.11621
352231 3980800 -0.12 -0.08 0.16
آ.س.پ - آ س پ 1.88
3.5851809
3.97812
351775 647200 27.27 0.72 2.55
آسیا سیر ارس - حآسا 0.59
-3.60531016
-3.231020
4298 812800 11.98 0.95 0.6
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0
2.88941460
2.891460
5750 1168000 3.99 1 0.68
ریل پرداز سیر - حریل 1.64
-0.34041171
0.261178
500306 2295160 14.77 1.03 2.61
پخش البرز - پخش 3.6
-2.02111115
0.351142
26626 669000 -5.73 1.04 0.05
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0.44
3.1561144
3.161144
45000 572000 -17.65 1.05 1.86
توکا ریل - توریل 4.27
1.42961419
1.571421
593596 2838000 5.64 1.08 0.86
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1
0.30821302
0.151300
106865 5208000 7.24 1.14 13.75
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 1.51
3.52914019
2.273970
47731 281330 8.95 2.86 1.28
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 2.31
4.89341329
4.971330
1503027 1860600 11.56 1.17 1.89
بهمن دیزل - خدیزل 0.61
2.60643110
2.283100
42900 3110000 3.16 1.23 0.44
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 5
2.59811856
1.771841
508661 742400 118.27 1.56 0.83
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.5
0.98772045
-0.742010
157647 2658500 4.27 1.25 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 5.09
4.34241682
4.961692
3004781 1749280 4.94 1.4 1.19
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 4.56
-1.9362330
-2.742311
5379923 6990000 5.36 1.33 0
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 1.87
1.4181788
1.591791
41826 3989930 3.3 1.44 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0
4.98382275
4.982275
1473637 304850 9.93 1.77 0.42
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.28
1.38285792
2.055830
26271 3666336 4.14 1.88 1.57
مواد ویژه لیا - شلیا 2.57
0.71974898
-0.954817
95132 395856 7.16 1.97 1.9
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.39
-0.25072387
1.132420
77452 954800 -722.79 3.88 0
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 3.16
0.233487
0.63500
56285 523050 126.71 2.74 0.2
قاسم ایران - قاسم 0
4.98322507
4.982507
780286 1504200 99.18 2.09 0.09
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 0.69
0.69034376
0.354361
56498 12252800 5.6 2.08 23.33
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 0
02400
02400
10000 408000 -13.21 5.28 0.98
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 0
1.88321623
1.881623
21000 486900 4.4 1.27 1.89
افرانت - افرا 3.05
1.45792227
1.52228
47240 1113500 15.59 1.58 1.6
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 1.2
1.38554537
1.774554
15780 362960 11.48 2.94 0.4
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 1.15
0.09418510
1.138598
3858 1021200 5.94 4.62 0.62
صنعت روی زنگان - زنگان 1.77
-0.01437004
-0.077000
64461 700400 29.25 5.21 2.53
پتروشیمی مارون - مارون 0.87
2.396951906
1.6951550
243 207624000 8.3 6.24 3.79
بیمه اتکائی امین - اتکام 1
0.5011003
0.21000
3554 2507500 3.29 0.75 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 0.53
2.57354185
2.944200
74895 1339200 5.4 1.99 0.17
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.52
0.82163068
1.283082
109924 460200 7.32 2.34 0.55
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.54
-4.03323926
-3.843934
19383 981500 5.1 2.05 0.99
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0
3.30954339
3.314339
241 867800 8.67 2.82 1.46
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.58
1.51698098
2.598184
7585 22350480 7.78 3.28 3.54
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0.19
-4.86479387
-59374
21768 1314180 9.14 4.73 0.93
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 5.13
-2.328923
-2.12925
21050 553800 7.17 0.58 0
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.05
-0.2086957
0.21961
17370 1914000 3.29 0.69 0
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.29
3.1938937
3.85943
389085 843300 -98 0.88 1.11
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 1.82
1.45061119
-0.271100
8591 616569 123.76 1.02 0.5
کی بی سی - کی بی سی 5.92
0.14312099
1.342124
1970 503760 5.43 1.13 0.34
داروسازی تولید دارو - دتولید 0
0.35141999
0.351999
480 739630 8.1 1.65 0.61
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 7.53
2.47351740
4.241770
162224 870000 6.46 2 1.67
زرین معدن آسیا - فزرین 2.82
-1.80235176
-1.385198
96301 1552800 4.57 2 1.46
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.31
0.06133262
0.313270
76321 8322993 9.62 2.17 0
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
4.362035
1410371 202600 18.1 1.62 0.87
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
4.0611199
6706 1651350 4.32 3.5 0.72
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
0.362500
16123 3729000 9.8 1.96 0
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2.811099
2929 2747500 3.87 0.8 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
-1.098153
43298 900130 7.73 5.78 2.59
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
-0.584810
16456 573240 8.9 2.62 0.53
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
2.971074
3652 2640000 3.08 1.3 0
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
-0.675625
87175 394730 6.83 4.12 0.31
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1.821120
1084937 1436500 25.77 0.93 93.3
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
52374
127430 2563920 10.12 1.8 1.6
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
-0.224037
242290 391800 7.8 1.95 0.66
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
0.081297
26646 326000 -170.86 1.44 0
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
3.69730
68000 1080000 -2.99 1.71 0
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
4.996328
197849 3164000 4.32 2.26 0.75
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
-2.134733
10575977 6220138 8.92 3.36 3.06
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
-0.9427998
1282466 3249021 8.77 3.51 8.63
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
0.152061
1060751 963929 11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
4.7911171
63843 8047312 3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
6.31758
2793377 4524000 -2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
0788
42168 4728000 25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
-1.88573
497726 3528000 10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
01226
10000 4904000 8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
-0.21970
18000 1455000 11.53 5.01 1.38
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
0.32010
26147 2650560 4.86 1.41 2.32
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.2
-0.418553538
-0.4953500
105841 128491200 6.06 16.09 2.79
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 5.95
4.65032948
4.792952
5074052 1031800 18.94 2.23 0.98
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 1.97
1.03933500
1.043500
1247123 52500000 11.79 3.18 1.88
پاکدیس - غدیس 0
4.99282902
4.992902
109017 812560 345.62 2.32 0.57
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.4
-0.27652525
0.752551
980401 59994000 13.25 2.33 0
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 0
4.9933743
4.993743
41539 374300 12.47 2.43 0.6
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 0.57
1.04912119
0.482107
2950 360230 111.35 2.43 0.63
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.59
-1.70966899
-0.856959
11562 1589530 4.75 2.48 1.33
آتیه داده پرداز - اپرداز 0.88
0.37216744
-0.286700
221558 3372000 8.6 2.66 2.02
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 0.64
3.34643428
3.013417
20400 685600 9.05 2.78 0.26
نفت پاسارگاد - شپاس 0
4.97734387
4.984387
79299 10528800 13.8 2.89 0.55
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.2
2.72512111
4.142140
326900 696630 13.94 3 0.38
پتروشیمی غدیر - شغدیر 2.24
4.90353423
53426
20002220 4449900 9.58 3.06 0.85
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.52
3.4141939
4.52949
1426467 1126800 -2.98 3.42 1.69
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.77
4.45484502
4.994525
101230 378168 -11.25 8.23 5.66
نفت ایرانول - شرانل 4.2
-1.50756599
-2.846510
208534 13198000 6.06 3.6 0.96
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 1.39
4.9176636
4.986640
643004 2388960 9.36 3.67 2.31
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.25
-2.25251649
-2.91638
22899942 54714788 22.04 3.83 1.13
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 3.35
0.59974194
1.224220
191731 2517658 8.3 4.24 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.19
3.50496054
2.586000
79786 1210800 9.83 4.2 0.39
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0.96
1.8986711
1.736700
571695 26844000 7.06 4.63 1.75
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.33
3.8579586
3.039510
768234 17158096 6.28 6.19 2.89
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 2.69
4.11567387
4.27393
31504 295480 60.92 6.88 4.01
پالایش نفت شیراز - شراز 2.91
-3.224518968
-3.4518923
33169 19490542 9.1 6.89 0.47
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.65
-1.690419599
-1.4819641
621719 22409920 14.14 7.3 0.49
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.33
2.17971547
2.381550
30601 927311 -7.29 -3.49 1.58