صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 0.76
4.89341329
1222179 1860600
2.274232410
1.073966202
11.56 1.17 1.89
آ.س.پ - آ س پ 1.63
3.3291807
209462 645600
1.961262590
0.831519108
27.2 0.72 2.54
آسیا سیر ارس - حآسا 0.59
-3.60531016
4298 812800
2.722212529
0.982254883
11.98 0.95 0.6
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0
2.88941460
5750 1168000
2.282665460
12662384
3.99 1 0.68
ریل پرداز سیر - حریل 1.55
-0.51061169
308606 2291240
1.53430726
1.023366299
14.75 1.03 2.61
پخش البرز - پخش 3.6
-2.02111115
26626 669000
15.810570131
110543239
-5.73 1.04 0.05
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0.44
3.1561144
35000 572000
2.221270665
1.021245951
-17.65 1.05 1.86
توکا ریل - توریل 4.27
1.28661417
420606 2834000
1.85105188
1.044908444
5.63 1.07 0.86
بیمه کوثر - کوثر 0
4.99331577
100015 3942500
5.2320634789
1.0220289611
5.76 1.1 0
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1
0.30821302
103958 5208000
2.0910895934
1.0610249244
7.24 1.14 13.75
بهمن دیزل - خدیزل 0.58
2.60643110
42000 3110000
2.337239173
1.096656811
3.16 1.23 0.44
مبین وان کیش - اوان 0.52
0.070926802
22157 2680200
1.163116371
5.34583934
25.43 18.14 4.82
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 5
2.59811856
497451 742400
2.21635094
1.191369813
118.27 1.56 0.83
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 1.49
1.13582048
137146 2662400
1.243303388
1.192770086
4.28 1.25 0
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 5.09
4.28041681
2677999 1748240
1.62798316
1.222296261
4.94 1.4 1.19
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 4.56
-1.89392331
4637137 6993000
1.5510809228
1.199086409
5.36 1.33 0
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 1.87
1.47481789
26426 3992161
1.054207265
1.412980685
3.31 1.44 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0
4.98382275
1473637 304850
1.83558052
1.31425826
9.93 1.77 0.42
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 2.28
1.36535791
25651 3665703
5.2419196010
1.117481266
4.14 1.88 1.57
مواد ویژه لیا - شلیا 1.67
1.11044917
76132 397392
1.27503878
1.64307803
7.19 1.97 1.91
زرین معدن آسیا - فزرین 2.82
-1.80235176
96291 1552800
1.271971371
1.651196488
4.57 2 1.46
قاسم ایران - قاسم 0
4.98322507
778286 1504200
6.029053613
1.18267928
99.18 2.09 0.09
بانک دی - دی 3.25
-0.7962623
238928 3987200
71.76286124831
1.23232117671
-0.12 -0.08 0.16
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 3.39
-0.25072387
76512 954800
1.251191833
2.47482980
-722.79 3.88 0
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 5.95
4.68582949
4877310 1032150
1.921979555
1.41410651
18.94 2.23 0.98
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0
3.30954339
241 867800
1.411226341
1.84665952
8.67 2.82 1.46
افرانت - افرا 3.05
02195
2000 1097500
1.451590957
1.331199950
15.37 1.55 1.58
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 1.2
1.38554537
15780 362960
1.8653549
1.58414243
11.48 2.94 0.4
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 1.15
0.09418510
3858 1021200
1.441471703
2.19671367
5.94 4.62 0.62
صنعت روی زنگان - زنگان 1.77
-0.04287002
61161 700200
1.17822066
3.21256231
29.24 5.21 2.53
پتروشیمی مارون - مارون 0
2.578451998
193 207992000
1.07221840418
4.7147113840
8.32 6.25 3.8
بیمه اتکائی امین - اتکام 1
0.5011003
3554 2507500
1.884723097
0.855548311
3.29 0.75 0
صنعتی بهپاک - بهپاک 0.14
2.47554181
56847 1337920
4.15484552
1.144819467
5.4 1.99 0.17
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 0.69
0.73634378
49055 12258400
1.0713131420
1.946765534
5.6 2.08 23.34
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 3.52
0.69013064
100924 459600
1.79824346
1.47561466
7.32 2.34 0.54
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.58
1.51698098
7569 22350480
2.1949016551
1.4633472410
7.78 3.28 3.54
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 0.75
3.63214023
39931 281610
1.38388920
1.89205539
8.96 2.87 1.28
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0.1
-4.84449389
5881 1314460
1.542019199
2.06982542
9.14 4.73 0.93
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 5.13
-2.328923
21050 553800
1.19660135
0.631053551
7.17 0.58 0
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 0
-0.8342951
7500 1902000
1.492839028
0.763731163
3.27 0.68 0
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 2.63
2.9736935
206262 841500
2.371997257
0.952110466
-97.79 0.88 1.11
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 1.82
1.45061119
8591 616569
5.213210417
13196515
123.76 1.02 0.5
کی بی سی - کی بی سی 5.92
0.14312099
1970 503760
2.11056001
1.06998383
5.43 1.13 0.34
داروسازی تولید دارو - دتولید 0
0.35141999
480 739630
3.522604332
1.132314189
8.1 1.65 0.61
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 5.71
1.6491726
97105 863000
1.471266924
1.51838875
6.41 1.98 1.66
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 1
-4.42433910
8883 977500
1.771728863
1.411229058
5.08 2.05 0.99
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 3.16
0.233487
54129 523050
7.914138810
1.093806318
126.71 2.74 0.2
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.31
0.06133262
76321 8322993
4.9641247481
1.1236757903
9.62 2.17 0
پاکدیس - غدیس 0
4.99282902
109017 812560
2.341897937
1.321435586
345.62 2.32 0.57
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 1.82
2.295111009
6706 1651350
2.494109618
1.42930171
4.32 3.5 0.72
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0
2.80641099
2929 2747500
1.474039362
0.854734167
3.87 0.8 0
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 4.19
-0.72798183
43298 900130
1.311183214
2.7438849
7.73 5.78 2.59
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 7.57
-1.26094777
16456 573240
1.781021635
1.53667230
8.9 2.62 0.53
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 2.55
02400
8656 408000
2.37967914
1.52637178
-13.21 5.28 0.98
بیمه دی - ودی 4.68
1.24641056
3652 2640000
10.1426759076
1.0226152107
3.08 1.3 0
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 2.31
-0.42385639
87175 394730
2.921150791
1.35851954
6.83 4.12 0.31
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 3.88
0.45451105
1084937 1436500
1.472104757
0.952218170
25.77 0.93 93.3
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.99782374
127430 2563920
1.072738407
1.711597616
10.12 1.8 1.6
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 6.66
-3.16363918
242290 391800
1.62635442
1.43445071
7.8 1.95 0.66
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 4.55
0.61731304
26646 326000
1.12364963
1.37265622
-170.86 1.44 0
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 0.4
0.19962008
26147 2650560
1.253308767
1.312534645
4.86 1.41 2.32
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 0
4.99426328
197849 3164000
26317631
1.394551573
4.32 2.26 0.75
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.76
-2.23334728
10575977 6220138
1.257770303
2.293399573
8.92 3.36 3.06
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 7.01
0.021228270
1282466 3249021
1.083496261
2.981172251
8.77 3.51 8.63
ریل سیر کوثر - حسیر 2.51
-0.72892043
1060751 963929
1.41347823
1.281049778
11.82 1.45 1.45
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 5.71
3.696111054
63843 8047312
2.0216269101
1.1314430563
3.51 1.3 2.41
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000
59.28268179688
1267259297
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000
8.7541388869
0.9443922191
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000
54.12190949378
0.98194227049
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000
48.34237054408
1.32179719645
8.67 -0.09 0.15
بیمه نوین - نوین 0
-0.2058970
18000 1455000
1.882735979
1.741571170
11.53 5.01 1.38
بیمه سامان - بساما 3.73
-0.20072486
16123 3729000
4.2916003780
1.1314179211
9.8 1.96 0
سیمان لار سبزوار - سبزوا 10.15
-4.53971514
377150 907530
3.483153716
1.591980399
-7.14 -3.41 1.54
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.04
-0.39492522
864942 59922720
1.2474426489
1.8540255895
13.24 2.33 0
نفت ایرانول - شرانل 4.2
-1.50756599
207094 13198000
1.5720775027
1.8511243707
6.06 3.6 0.96
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 0
4.9933743
41539 374300
2.23836115
1.36616031
12.47 2.43 0.6
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 0.57
1.04912119
2950 360230
3.951422026
1.181209968
111.35 2.43 0.63
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 5.59
-1.70966899
11562 1589530
1.171860643
2.04910983
4.75 2.48 1.33
آتیه داده پرداز - اپرداز 0.88
0.47636751
193388 3375500
1.133802119
2.241694707
8.61 2.66 2.02
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 0.64
3.34643428
20400 685600
2.21505867
1.411066879
9.05 2.78 0.26
نفت پاسارگاد - شپاس 0
4.97734387
79299 10528800
1.7418342211
1.611453486
13.8 2.89 0.55
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 5.2
2.57912108
292800 695640
1.651149127
1.68685872
13.92 2.99 0.38
پتروشیمی غدیر - شغدیر 2.24
4.90353423
17466062 4449900
1.436376999
1.893381120
9.58 3.06 0.85
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 1.97
1.03933500
1170540 52500000
1.2766818284
2.1730837524
11.79 3.18 1.88
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.52
3.1938937
1153191 1124400
2.332614292
1.441819527
-2.98 3.41 1.68
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 1.39
4.9176636
633041 2388960
1.232933273
2.451195734
9.36 3.67 2.31
بیمه میهن - میهن 2.82
2.2727720
68000 1080000
3.283538348
1.143090514
-2.99 1.71 0
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.25
-2.19321650
20906059 54747969
2.44133489731
1.4393034556
22.06 3.83 1.13
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 3.35
0.57574193
186390 2517058
1.112806112
3.18882359
8.3 4.24 0
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 3.19
3.5226055
78986 1211000
1.772145975
1.751223377
9.83 4.2 0.39
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0.96
1.8986711
571695 26844000
1.437668996
2.2716624650
7.06 4.63 1.75
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.33
3.8579586
768234 17158096
1.1319391947
3.875006029
6.28 6.19 2.89
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 2.69
4.11567387
28490 295480
1.23362371
3.3109842
60.92 6.88 4.01
پالایش نفت شیراز - شراز 2.91
-3.204118972
30559 19494652
1.7734469393
1.9417801736
9.1 6.9 0.47
پالایش نفت لاوان - شاوان 4.65
-1.725519592
564218 22401916
1.7438951108
1.9919617034
14.13 7.3 0.49
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 2.2
4.24594493
70544 377412
2.11795427
1.71463948
-11.23 8.22 5.65
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.2
-0.362753568
83237 128563200
1.11142851379
6.4122276218
6.07 16.09 2.79
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 0
1.88321623
1000 486900
2.661296731
1.091194464
4.4 1.27 1.89