صفحات مرتبط

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.57
-3.32612238
673450 738540
1.821341986
1.58849996
16.34 3 0.48
زرین معدن آسیا - فزرین 1.69
-0.25095169
123326 1550700
1.181829764
2.05894736
6.08 2.52 1.68
بهمن لیزینگ - ولبهمن 1.52
-1.24221908
421608 1526400
1.842809241
1.082603844
4.67 1.16 0.52
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 2.63
-1.13443486
104084 871500
1.841606018
1.371169788
4.51 2 0.84
نفت ایرانول - شرانل 4.48
1.22365460
662981 10920000
1.5617068679
1.5710850277
5.68 2.32 0.83
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 5.98
2.13962721
566409 1088400
1.181279947
2.87446117
0 4.28 0
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 7.06
-3.48841079
821686 539500
2.271223445
0.971256673
15.02 0.94 0.97
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 5.29
-2.41711736
754345 232624
2.02469802
1.18398779
-7.62 1.44 0.4
صنعتی بهپاک - بهپاک 5.79
-3.6853633
335019 1162560
4.094749575
1.094352525
6.81 1.52 0.2
سیمان لار سبزوار - سبزوا 5.12
-0.45371097
333465 657570
4.593015154
1.512001986
8.69 -1.85 0.89
مواد ویژه لیا - شلیا 3.83
-0.77294750
125035 383895
1.29494660
1.59311265
4.98 1.91 1.5
توکا ریل - توریل 3.78
-0.9151516
937043 3032000
1.634948586
1.034817116
7.42 1.05 1.1
ریل سیر کوثر - حسیر 3.56
-0.66492241
251654 1057349
1.41482673
1.381077642
9.57 1.62 1.33
قاسم ایران - قاسم 6.27
-0.36852704
217549 1622400
6.4810513054
1.099622346
324.29 2.22 0.1
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 6.24
0.77585326
130274 1917360
1.142178125
2.131020931
8.8 2.52 1.98
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 1.51
3.42261390
7330 347500
1.11385485
2.33165777
0 2.72 0
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 6.45
-3.97794514
1968149 12639200
1.1314260789
2.595500820
5.19 3.26 5.59
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 6.48
-3.76294936
1479797 2963081
1.13252135
3.69882359
14.19 4.99 12.5
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 5.37
-3.21532077
37860 353090
3.481229160
1.33927252
-3.71 6.9 0.67
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 1.32
0689
506534 4134000
46.34191555378
0.99194227049
4.79 0.61 0.13
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 3.54
-1.22192021
195340 30315000
1.3440733546
1.5825846132
13.52 1.96 1.3
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.76
0.71372399
24980 887630
2.772457652
1.22053494
7.39 1.84 0.86
آ.س.پ - آ س پ 8.66
-4.3584790
907157 632000
2.061304843
0.841554564
5.28 0.72 1.09
بهمن دیزل - خدیزل 1.02
-2.75333532
17696 3532000
2.328210408
1.127327531
4.66 1.33 0.57
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 0.1
01000
32573 2500000
1.493714015
0.844424407
4.72 0.78 3.6
بیمه اتکائی امین - اتکام 0
1.35661046
1129 2615000
1.754571042
0.895119635
4.55 0.83 4.9
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 5.26
-6.77551142
6135477 1484600
1.452153782
0.962235472
10.12 0.95 37.07
کی بی سی - کی بی سی 0.07
2.09312829
5000 678960
2.041384160
1.21149020
5.31 1.53 0.45
افرانت - افرا 0
-1.76552170
490 1085000
1.51622677
1.321225466
14.37 1.58 0.94
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 3.99
-0.14222107
90152 2275560
1.12502177
1.631538862
9.34 1.73 1.7
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 1.8
1.76991840
265323 1913600
1.572996079
1.372185056
6.09 1.74 1.33
بیمه سامان - بساما 0
2.01393090
325 4635000
3.5716569936
1.1913876317
11.92 2.39 1.19
پخش البرز - پخش 7.45
-1.26841479
16778 887400
11.119859726
1.019775216
3.95 1.11 0.05
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 3.37
-1.61661278
130555 1661400
1.191982663
0.862310051
0 0.84 0
بیمه دی - ودی 5.92
-0.09071101
476977 2752500
16.0344114639
1.0343008550
3.88 1.67 0.32
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 1.03
0.65541075
197889 4300000
1.677183511
1.017087561
5.61 1.02 5.39
بیمه کوثر - کوثر 8.59
2.00691474
4001 3685000
5.5420399147
1.0220083859
6.35 1.09 0.49
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 3.47
0.79221654
115758 496200
2.751364264
1.121222035
4.12 1.4 1.56
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 0
-0.59475850
126 3703050
5.1919233357
1.117481266
4.71 1.9 1.68
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 4.34
3.95094236
444715 635400
5.213308865
1.152882779
8.12 3.04 0.27
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 5.54
-3.46495823
17098 407610
2.811143535
1.31871478
6.91 3.01 0.65
پتروشیمی مارون - مارون 3.29
-0.908642317
17384 169268000
1.11187372290
4.2444143475
10.39 6.5 3.85
ریل پرداز سیر - حریل 2.46
-1.07621195
2063511 2342200
1.453399895
1.053242928
15.69 1.07 3
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 4.01
-0.785111373
57211 8279544
1.9916501333
1.1414430563
4.12 1.33 2.48
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 2.61
2.8703896
194900 1792000
1.562795390
0.793552817
0 0.7 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 1.47
4.89171308
1633463 720708
3.722677483
1.042571120
28.46 1.17 0.62
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.76
-1.75645034
119525 402720
1.74701590
1.68417466
10.45 3.4 0.8
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 6.18
-3.05643267
653092 490050
1.67816396
1.49547912
17.4 2.21 0.73
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 3.36
0.86073281
4021258 4316470
1.225262162
1.92767153
5.42 2.37 2.23
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 2.6
0.71886586
121925 1517414
1.161756969
2.11832727
6.27 2.56 1.73
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 4.79
3.8235513
1122639 1102600
1.721893510
1.611175615
7.98 2.87 0.34
بیمه میهن - میهن 9.38
3.3623953
3715443 1429500
2.743911380
1.322969401
-7.96 2.93 1.11
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0.67
-3.272614926
29000 2238900
2.014494861
1.493007618
4.69 2.98 0.97
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.56
-0.34057318
562912 3659000
1.164243351
2.431743433
9.1 3.16 1.94
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 1.16
2.032229824
2158752 71577600
1.0474204795
3.0924042387
5.21 3.34 1.93
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 2.82
-0.98487943
81295 3971500
1.87162495
1.644364091
8.53 3.39 1.15
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.26
3.163710402
97261 1248240
1.241543878
2.39646546
6.43 3.56 0.76
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.18
-1.5504762
28523980 25283607
3.9198935528
1.1586188680
154.59 2.02 0.57
پالایش نفت شیراز - شراز 3.55
-3.29412448
123753 12790925
2.8135982594
1.3626384608
5.83 4.01 0.38
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.78
-3.985214022
683709 16033058
1.8930339123
1.8216660852
11.81 6.81 0.47
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 3.71
1.79176420
20406 256800
1.31335657
3.1108361
39.99 8.7 2.97
بانک گردشگری - وگردش 2.94
0.9412858
970838 5148000
50.13258080553
1258308877
19.09 0.96 0.1
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 5.79
-0.40493936
62715 330624
2.16713876
1.63437713
88.12 6.07 2.8
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.6
-0.36857030
69934 843600
1.471244038
1.9654748
7.17 3.32 0.59
آهن و فولاد ارفع - ارفع 1.75
0.61463929
2843190 15716000
1.422057108
1.7512588021
11.13 2.52 1.27
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 1.37
-0.477712500
57463 1375000
1.141564955
3.6435301
11.11 5.6 3.8
پتروشیمی خراسان - خراسان 4.34
-4.86866409
2388172 11471546
1.0712243071
2.275386838
5.39 2.49 2.26
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 6.55
-4.55633205
557838 320500
2.4768071
1.29595493
7.02 2.17 0.37
نفت پاسارگاد - شپاس 4.47
-2.51052796
18700 6710400
2.0213556563
1.310443172
7.45 1.87 0.32
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 4.19
0.94342033
227244 2683560
1.283442681
1.332584575
8.01 1.47 4.5
مبین وان کیش - اوان 6.26
3.11459237
486380 923700
1.291194847
2.55467725
17.03 4.7 1.93
بیمه پاسارگاد - بپاس 0.88
0.11412632
107805 6715548
4.8132285254
1.129246127
8.05 1.83 0.73
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 3.26
0.21493730
42669 746000
1.411055431
1.57670953
10.39 2.06 1.44
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 4.26
-2.71132440
238231 414800
3.521461025
1.21219989
10.08 2.39 0.57
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 4.27
-4.453414
653130 682800
1.981354057
1.42950746
10.28 2.44 0.28
پاکدیس - غدیس 4.46
-0.46283011
115692 843080
2.191847686
1.371347728
8.33 2.46 0.5
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 3.9
0.60275508
300773 550800
1.44793196
1.74455703
9.04 2.58 0.85
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 4.76
-2.1689857
3102492 1028400
2.492562952
1.321936370
-13.11 2.56 1.66
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 5.38
0.92894129
119949 289030
1.31379744
1.89201115
10.17 2.62 1.52
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 3.4
0.32328381
146400 23131560
2.1549732847
1.5232776023
6.3 3.75 3.34
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 4.32
1.18979016
664462 1262240
1.942452386
1.71444321
11.92 4.97 0.97
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 1.96
0.86622329
269332 55337040
1.1865365398
1.6539648136
12.3 1.87 11.66
صنعت روی زنگان - زنگان 2.44
-0.39829004
209185 900400
1.11996402
4.33230357
376.26 6.7 4.28
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0.22
0900
702543 5400000
7.6741417008
0.9742534663
7.48 0.83 0.83
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 6.87
-1.6967927
1861260 834300
2.822348961
0.992376299
11.97 0.97 1.02
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 1.58
0.05811721
1253182 5163000
1.648454763
18414898
4.86 1.01 4.7
آسیا سیر ارس - حآسا 2.43
1.39011167
410309 933600
2.412245983
1.022197673
15 1.05 0.85
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.43
-1.40111126
232262 1576400
2.634150367
1.024065858
6.41 1.06 1.96
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 3.24
-4.05671963
246881 588900
1.69995438
1.25799070
4.94 1.5 1.37
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.96
2.68661720
4749405 3838187
1.064055529
1.572582559
8.27 1.62 7.6
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 3.48
-2.034910399
75667 1195138
1.211451006
1.52957640
7.18 1.7 2.37
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 1.63
-1.1125800
113919 480000
1.07515430
0.52997513
0 0.5 0