صفحات مرتبط
شاخص یاب

ترین های بورس و فرابورس

بازارها:
عنوان شرکت
نماد
نوسان قیمت
درصد
قیمت پایانی
درصدریال
حجم معاملات
سهم
ارزش بازار
میلیون ریال
ارزش روز دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
ارزش دفتری دارایی ها
تناسبمیلیون ریال
P/E P/B P/S
اعتباری ملل - وملل 6.19
01162
1944589 7041720
15.8111265632
1.01110616001
5.36 1.1 0.32
داروسازی آوه سینا - داوه 0
53465
32971 1212750
1.21449346
1.52952166
41.95 1.69 2.77
آتیه داده پرداز - اپرداز 2.13
3.615611406
302301 5703000
1.076129619
3.621694707
14.55 4.5 3.41
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا - حسینا 4.17
-0.676112780
325187 6390000
1.499543532
2.14551573
8.73 4.57 1.52
داروسازی کاسپین تامین - کاسپین 0
4.995814901
14700 2235150
2.14693418
1.62930171
5.84 4.74 0.97
سرمایه گذاری اعتلاء البرز - اعتلا 2.58
3.77931373
163696 823800
1.11918028
0.811128698
4.4 0.8 0
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب - ثغرب 3.64
1.68861084
3281897 975600
2.182131357
1.012110466
-113.38 1.02 1.28
سرمایه گذاری سبحان - وسبحان 2.44
2.96442084
643480 2709200
1.243350188
1.212770086
4.35 1.27 0
آسیا سیر ارس - حآسا 0
-4.96691435
24000 1148000
2.222547729
1.132254883
16.92 1.34 0.85
مدیریت انرژی امید تابان هور - وهور 2.72
1.97821495
406391 5980000
2.0712372592
1.1410846919
9.72 1.34 15.78
بهمن لیزینگ - ولبهمن 0.15
4.97621983
653543 1586400
1.943083860
1.162662384
5.41 1.36 0.93
بهمن دیزل - خدیزل 0.87
4.99073934
606150 3934000
2.058063173
1.216656811
4 1.56 0.56
پخش البرز - پخش 1.95
4.71541932
535579 1159200
9.5411060331
1.0510543239
-9.93 1.81 0.08
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه - میدکو 2.54
2.52993769
2249072 109301000
1.13123804769
3.0840255895
24.15 4.24 0
کی بی سی - کی بی سی 2.35
4.95053392
282660 814080
1.681368241
1.37998383
8.77 1.83 0.55
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - قچار 0
4.99029678
30188 1354920
1.522059659
2.1982542
9.42 4.88 0.96
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد - زشگزا 4.68
4.90837951
62634 636080
1.46926669
2.24414243
20.11 5.14 0.7
عطرین نخ قم - نطرین 4.61
4.29919874
1493060 987825
1.241225008
2.96413739
15.73 5.59 1.83
آهن و فولاد ارفع - ارفع 0.07
4.99535549
991945 33294000
1.3344118996
2.6516624650
8.75 5.74 2.18
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان - غگلپا 3.82
4.971310790
29288 1294800
1.351745303
2.6671367
7.53 5.86 0.79
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک - دبالک 3.38
3.45222727
1867273 463590
2.211023504
1.61637178
-15.01 6 1.12
صنعت روی زنگان - زنگان 3.17
2.84518278
172134 827800
1.15949666
3.71256231
34.57 6.16 2.99
بازرگانی و تولیدی مرجان کار - کمرجان 4.58
1.38257480
112747 299200
1.22366091
3.33109842
61.69 6.97 4.06
ذوب آهن اصفهان - ذوب 3.09
2.31112966
70504080 98413621
1.8177155383
1.993034556
39.65 6.89 2.04
نفت ایرانول - شرانل 2.26
4.96898281
2769269 16562000
1.4624139027
2.1511243707
7.6 4.52 1.21
شیر پاستوریزه پگاه گلستان - غگلستا 4.76
0.06677497
10405 899640
1.51348035
2.02667230
13.98 4.11 0.83
پتروشیمی خراسان - خراسان 2.7
2.673612289
88420 21996229
1.124230080
4.845006029
8.05 7.93 3.71
تولید برق عسلویه مپنا - بمپنا 1.75
4.989717296
1431437 12591488
1.6720988087
1.4214829472
6 1.96 4.57
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید - گوهران 1.67
4.34481513
72000 3026000
1.313963028
1.063731163
5.21 1.08 0
پتروشیمی مارون - مارون 0.83
0.749961933
28692 247732000
1.06261580418
5.5547113840
9.91 7.45 4.52
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی - مفاخر 2.51
4.29892596
1332787 441320
3.411503116
1.241209968
136.42 2.98 0.77
صنایع غذایی مینو شرق - غمینو 8
4.60044843
53428 484300
1.5727942
1.64445071
9.64 2.4 0.81
کشتیرانی دریای خزر - حخزر 0
4.97293293
46111 3556440
1.053730927
2.341597616
14.03 2.5 2.22
بیمه پاسارگاد - بپاس 4.55
1.58865116
83526 13053474
3.5245977962
1.2536757903
15.08 3.41 0
بیمه نوین - نوین 3.21
2.60161262
6020039 1893000
1.683173979
2.021571170
0 0 0
بانک دی - دی 2.12
4.96081206
73214072 7718400
37.55289856031
1.25232117671
-0.23 -0.15 0.32
لیزینگ ایران و شرق - ولشرق 6.67
-0.12912321
771808 696300
2.051429090
1.271125800
6.5 1.81 2.71
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان - سدبیر 0
4.9761751
40982 437750
1.09476713
1.79265622
-229.43 1.93 0
صنایع فولاد آلیاژی یزد - فولای 0.76
4.93882656
1305257 355904
1.71609106
1.43425826
11.59 2.06 0.5
صنایع بهداشتی ساینا - ساینا 1.3
4.94265669
1313356 566900
1.76996221
1.71582011
20.88 3.71 0.9
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور - زبینا 3.01
3.27262493
879176 997200
1.91889894
1.381369813
158.87 2.09 1.12
سرمایه گذاری مس سرچشمه - سرچشمه 1.59
-1.91434919
17413594 13773200
1.0614646220
2.166765534
6.29 2.34 7.32
داروسازی تولید دارو - دتولید 0.23
4.95612986
320293 1104820
2.692969522
1.282314189
12.1 2.46 0.91
صنعتی بهپاک - بهپاک 2.83
4.44325524
172091 1767680
3.355915005
1.234820160
7.13 2.63 0.22
افرانت - افرا 3.76
3.82174075
290960 2037500
1.242530957
2.111199950
28.53 2.88 2.93
کشت و دام قیام اصفهان - زقیام 2.45
1.2223893
221359 1362550
1.72309955
1.641410651
25.01 2.94 0.37
پاکدیس - غدیس 7.17
1.36213944
233335 1104320
1.982189697
1.531435586
626.74 3.15 0.78
تولید برق ماه تاب کهنوج - بکهنوج 6.83
-1.19956754
8444447 4275282
4.7620342153
1.1717371785
5.58 3.28 1.76
سرمایه گذاری مسکن تهران - ثتران 2.96
2.5694998
2226962 1197600
2.242687492
1.481819527
-3.17 3.63 1.79
تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد - قشیر 3.59
3.38642534
581613 836220
1.541289707
1.88685872
16.74 3.6 0.46
شیر پاستوریزه پگاه فارس - غفارس 0
4.992411041
77871 2208200
1.423143175
2.571223377
17.92 7.66 0.71
فرآوری ذغال سنگ پروده طبس - کپرور 5.7
-2.042716017
4941 5766120
1.096310433
5.281195734
22.59 8.85 5.57
مهندسی و صنعتی روان فن آور - خفناور 3.38
3.89742026
1410371 202600
1.49301145
1.35223807
18.1 1.62 0.87
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا - کتوکا 0
-4.98553602
64200 540300
1.68905046
1.61561466
8.6 2.75 0.64
تولید نیروی برق دماوند - دماوند 8.76
0.66289720
45529 26827200
1.9953493271
1.633472410
9.34 3.94 4.25
توکا رنگ فولاد سپاهان - شتوکا 0
4.99385950
671474 416500
1.26523810
2.55205539
13.25 4.24 1.89
گروه صنایع کاغذ پارس - چکاپا 2.12
4.48986912
2881362 9093400
1.1510481896
2.973531176
10.3 4.24 3.65
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران - کیمیا 4.47
3.766611791
260322 2716646
1.12987759
3.28910983
8.12 4.25 2.27
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن - بالاس 0
4.99336224
333465 933600
4.874549360
1.23806318
226.16 4.9 0.35
پتروشیمی غدیر - شغدیر 0.56
4.9916437
2509916 8368100
1.2310295199
3.043381120
18.02 5.76 1.6
پالایش نفت لاوان - شاوان 3.15
-1.602428186
244503 32228481
1.5148777673
2.4919617034
20.33 10.51 0.7
پالایش نفت شیراز - شراز 6.24
-0.907528607
171027 29395083
1.5144369824
2.4917801736
13.73 10.4 0.71
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود - کشرق 6.27
-3.50767015
49389 589260
1.711007275
2.17463948
-17.53 12.83 8.83
سرمایه گذاری مسکن الوند - ثالوند 0
-4.90141688
243296 844000
1.481247924
1.49838875
6.27 1.94 1.62
تجارت الکترونیک پارسیان کیش - تاپکیش 0
4.98194067
223903 1626800
1.352189042
2.061062596
16.97 3.25 1.41
نفت پاسارگاد - شپاس 3.31
4.61574941
2386664 11858400
1.6619671811
1.7211453486
15.55 3.26 0.62
فولاد هرمزگان جنوب - هرمز 7.07
-3.57843934
3532078 59010000
1.2473328284
2.3830837524
13.25 3.57 2.11
دامداری تلیسه نمونه - تلیسه 0
4.99234101
21407 861210
1.881617271
1.9851954
14.9 8.98 0.69
زرین معدن آسیا - فزرین 0
-4.99369589
10000 2876700
1.153295271
2.751196488
8.46 3.7 2.71
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود - ثرود 0
4.99141830
56518 915000
1.761613665
1.31245951
-28.24 1.67 2.98
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان - کرمان 2.1
4.95296124
1892027 3676237
1.073919306
3.94993650
12.13 6.2 0
مواد ویژه لیا - شلیا 7.59
0.51745440
418735 439661
1.24546147
1.77307803
7.95 2.18 2.11
بانک گردشگری - وگردش 10
5.7504754
2793377 4524000
59.28268179688
1267259297
-2.06 1.26 0.08
بانک حکمت ایرانیان - حکمت 0
0788
42168 4728000
8.7541388869
0.9443922191
25.75 0.65 0.82
اعتباری کوثر مرکزی - وکوثر 4.19
0.6849588
497726 3528000
54.12190949378
0.98194227049
10.55 0.52 0.1
بانک سرمایه - سمایه 0
01226
10000 4904000
48.34237054408
1.32179719645
8.67 -0.09 0.15
تولید و صادرات ریشمک - ریشمک 2.75
1.393218194
2228879 5458200
1.035602981
3.521592631
6.59 3.77 13.87
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان - زگلدشت 0.1
4.99164985
163096 997000
1.361355541
2.04665952
9.96 3.24 0.9
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان - گکوثر 6.57
3.7315907
457801 1749770
1.162032854
4.63438849
15.03 11.23 5.04
بیمه دی - ودی 2.88
3.6821239
1679058 3097500
8.7927216576
1.0426152107
3.61 1.52 0
مبین وان کیش - اوان 3.05
4.860925110
1652820 2511000
1.172947171
5.05583934
23.82 16.99 4.52
پتروشیمی زاگرس - زاگرس 2.63
3.830669227
373796 166144800
1.09180432979
8.122276218
7.84 20.8 3.6
سیمان لار سبزوار - سبزوا 3.45
0.72932210
507820 1324731
2.73570917
1.81980399
-10.42 -4.98 2.25
بیمه اتکایی ایرانیان - اتکای 1.08
4.55221401
437721 3502500
1.374794362
1.014734167
4.94 1.02 0
آ.س.پ - آ س پ 3.92
2.9651146
209292 916800
1.671533790
1.011519108
38.62 1.02 3.61
بیمه اتکائی امین - اتکام 7.2
-0.94131368
707741 3420000
1.655635597
1.025548311
4.49 1.03 0
ریل پرداز سیر - حریل 3
3.43481325
4665829 2597000
1.443736486
1.113366299
16.71 1.17 2.96
عمران و توسعه شاهد - ثعمرا 1.26
3.45821436
560332 1866800
1.362535057
1.142218170
33.49 1.2 121.25
توکا ریل - توریل 0
4.99731912
1317336 3824000
1.596095188
1.244908444
7.6 1.45 1.16
سرمایه گذاری مسکن پردیس - ثپردیس 3.48
4.02231681
254943 2353400
2.014725210
1.193966202
14.62 1.48 2.39
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه - ثباغ 2.86
1.26852395
221649 3161400
1.213819607
1.512534645
5.8 1.68 2.77
بیمه سامان - بساما 2.78
4.82644105
618063 6157500
2.9918432280
1.314179211
16.18 3.23 0
ریل سیر کوثر - حسیر 4.22
2.56312641
2360569 1246077
1.311629971
1.551049778
15.28 1.87 1.87
گروه کارخانجات صنعتی تبرک - تبرک 4.19
-2.02762416
2563751 5391314
1.045606418
1.882980685
4.46 1.95 0
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا 3.8
9.64014356
21229548 13068000
1.2916884228
1.869086409
10.02 2.48 0
بیمه میهن - میهن 2.59
-3.87321092
603416 1638000
2.54096348
1.333090514
-4.54 2.59 0
داروسازی سبحان آنکولوژی - دسانکو 0.53
4.97241900
237083 1046900
3.483640748
1.143196515
210.14 1.74 0.85
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان - غشهداب 4.36
0.54613314
785802 3446560
1.34496636
1.962296261
9.74 2.77 2.35
قاسم ایران - قاسم 4.34
2.06313364
1029354 2018400
4.749567813
1.168267928
133.09 2.81 0.13
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان - حپارسا 0.02
4.99445634
698602 1408500
1.532159863
1.761229058
7.32 2.95 1.43
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی - غپاذر 0
4.99593888
320185 777600
1.911484237
1.53969659
9.85 2.96 0.28
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان - وگستر 2.55
3.2711989
3815580 795600
1.31032633
2.14482980
-602.27 3.23 0
بیمه کوثر - کوثر 0
02602
1000 6505000
3.5723197289
1.1420289611
9.51 1.81 0