صفحات مرتبط

سکه آتی تیر

  • نرخ فعلی:20,190,000
  • بالاترین قیمت روز:20,190,000
  • پایین ترین قیمت روز:19,530,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:165,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:2%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,530,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۶:۳۷
  • نرخ روز گذشته:19,680,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:510,000

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20,190,000 ریال18:16:37
20,175,000 ریال18:15:43
20,160,000 ریال18:11:05
20,155,000 ریال18:10:45
20,160,000 ریال18:08:05
20,150,000 ریال17:49:53
20,105,000 ریال17:47:39
20,135,000 ریال17:42:43
20,110,000 ریال17:34:05
20,100,000 ریال17:30:26
20,075,000 ریال17:25:44
20,100,000 ریال17:18:53
20,105,000 ریال17:16:05
20,125,000 ریال17:05:44
20,140,000 ریال16:59:10
20,130,000 ریال16:50:56
20,090,000 ریال16:50:05
20,130,000 ریال16:48:15
20,120,000 ریال16:45:06
20,110,000 ریال16:43:34
20,100,000 ریال16:43:27
20,070,000 ریال16:32:25
20,075,000 ریال16:28:07
20,090,000 ریال16:25:55
20,100,000 ریال16:24:27
20,095,000 ریال16:22:05
20,090,000 ریال16:18:35
20,070,000 ریال16:17:44
20,075,000 ریال16:09:24
20,070,000 ریال16:07:44
20,090,000 ریال16:07:25
20,085,000 ریال16:07:04
20,075,000 ریال16:05:16
20,030,000 ریال16:03:05
20,060,000 ریال15:52:38
20,030,000 ریال15:43:58
20,040,000 ریال15:41:04
20,055,000 ریال15:39:05
20,000,000 ریال15:35:54
19,970,000 ریال15:35:44
19,865,000 ریال15:24:45
19,920,000 ریال15:18:14
19,940,000 ریال15:15:24
19,945,000 ریال15:13:35
19,930,000 ریال15:12:45
19,935,000 ریال15:12:38
19,955,000 ریال15:09:05
19,990,000 ریال15:05:44
19,975,000 ریال15:05:34
19,985,000 ریال15:05:27
19,960,000 ریال15:04:15
19,950,000 ریال15:03:26
19,930,000 ریال15:02:26
19,945,000 ریال15:02:04
19,940,000 ریال14:53:05
19,920,000 ریال14:52:25
19,900,000 ریال14:47:04
19,910,000 ریال14:45:26
19,935,000 ریال14:44:23
19,920,000 ریال14:41:04
19,915,000 ریال14:39:04
19,900,000 ریال14:36:36
19,865,000 ریال14:32:57
19,900,000 ریال14:32:15
19,890,000 ریال14:24:36
19,900,000 ریال14:22:48
19,850,000 ریال13:57:26
19,860,000 ریال13:56:38
19,880,000 ریال13:53:57
19,890,000 ریال13:53:15
19,880,000 ریال13:52:25
19,885,000 ریال13:52:15
19,870,000 ریال13:50:36
19,860,000 ریال13:50:29
19,855,000 ریال13:50:25
19,800,000 ریال13:48:34
19,850,000 ریال13:46:43
19,855,000 ریال13:46:05
19,830,000 ریال13:44:34
19,790,000 ریال13:44:05
19,845,000 ریال13:41:54
19,770,000 ریال13:40:17
19,760,000 ریال13:36:04
19,750,000 ریال13:32:26
19,870,000 ریال13:32:16
19,795,000 ریال13:29:43
19,630,000 ریال13:24:44
19,760,000 ریال13:23:44
19,750,000 ریال13:23:04
19,710,000 ریال13:20:45
19,705,000 ریال13:19:26
19,680,000 ریال13:19:05
19,670,000 ریال13:13:30
19,640,000 ریال13:11:25
19,635,000 ریال13:09:16
19,555,000 ریال13:09:04
19,635,000 ریال13:08:46
19,620,000 ریال13:06:37
19,700,000 ریال13:05:16
19,650,000 ریال13:04:45
19,555,000 ریال13:04:15
19,650,000 ریال13:03:15
19,645,000 ریال13:02:45
19,530,000 ریال13:02:17
نظرات