صفحات مرتبط
شاخص یاب

سکه آتی دی

  • نرخ فعلی:36,805,000
  • بالاترین قیمت روز:37,555,000
  • پایین ترین قیمت روز:36,805,000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:330,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:37,555,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۱:۵۴
  • نرخ روز گذشته:35,930,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:875,000

نمودار کندل استیک سکه آتی دی در روز جاری

نمودار کندل استیک سکه آتی دی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
36,810,000 ریال16:22:32
36,805,000 ریال16:21:54
36,865,000 ریال16:21:43
36,880,000 ریال16:21:26
36,960,000 ریال16:21:03
37,000,000 ریال16:20:15
36,900,000 ریال16:19:51
36,880,000 ریال16:19:43
36,960,000 ریال16:19:32
37,050,000 ریال16:19:24
37,105,000 ریال16:19:12
37,100,000 ریال16:18:57
37,080,000 ریال16:18:32
37,145,000 ریال16:18:03
37,200,000 ریال16:17:24
37,135,000 ریال16:17:13
37,115,000 ریال16:17:04
37,180,000 ریال16:17:00
37,100,000 ریال16:16:42
37,200,000 ریال16:16:34
37,230,000 ریال16:16:31
37,285,000 ریال16:16:05
37,255,000 ریال16:15:54
37,200,000 ریال16:15:46
37,120,000 ریال16:15:23
37,100,000 ریال16:15:12
37,050,000 ریال16:15:09
37,185,000 ریال16:14:04
37,250,000 ریال16:13:37
37,220,000 ریال16:13:12
37,260,000 ریال16:13:03
37,430,000 ریال16:11:35
37,400,000 ریال16:11:04
37,180,000 ریال16:09:47
37,085,000 ریال16:09:22
37,070,000 ریال16:09:13
37,400,000 ریال16:09:04
37,460,000 ریال16:08:52
37,540,000 ریال16:08:29
37,520,000 ریال16:08:14
37,555,000 ریال16:07:33
37,535,000 ریال16:07:27
37,555,000 ریال16:03:05
37,500,000 ریال16:01:41
37,485,000 ریال16:01:33
37,530,000 ریال16:01:23
37,555,000 ریال15:45:11
37,530,000 ریال15:45:05
37,555,000 ریال15:35:40
37,550,000 ریال15:35:11
37,555,000 ریال15:33:04
37,450,000 ریال15:31:41
37,445,000 ریال15:31:33
37,540,000 ریال15:31:24
37,555,000 ریال13:01:05
نظرات