شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7142
  • بالاترین قیمت روز:0.7151
  • پایین ترین قیمت روز:0.7135
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7144
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۴:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.7115
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0027

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7142 ریال22:14:08
0.7141 ریال22:10:10
0.714 ریال22:09:10
0.7141 ریال22:05:10
0.7142 ریال21:59:08
0.714 ریال21:55:10
0.7141 ریال21:54:11
0.714 ریال21:53:08
0.7142 ریال21:51:10
0.7141 ریال21:49:08
0.714 ریال21:46:08
0.7142 ریال21:45:12
0.7141 ریال21:43:08
0.714 ریال21:42:10
0.7139 ریال21:37:08
0.714 ریال21:36:11
0.7138 ریال21:33:11
0.7139 ریال21:28:08
0.7138 ریال21:27:10
0.7139 ریال21:24:11
0.714 ریال21:22:08
0.7141 ریال21:18:10
0.7139 ریال21:17:09
0.7141 ریال21:14:07
0.7142 ریال21:09:10
0.7141 ریال21:00:15
0.7143 ریال20:59:08
0.7142 ریال20:58:08
0.714 ریال20:56:08
0.7142 ریال20:53:08
0.7141 ریال20:52:08
0.7142 ریال20:51:10
0.7143 ریال20:50:10
0.7142 ریال20:49:08
0.7143 ریال20:48:10
0.7141 ریال20:47:08
0.7139 ریال20:46:08
0.7141 ریال20:43:08
0.7142 ریال20:42:10
0.7143 ریال20:40:11
0.7144 ریال20:37:08
0.7142 ریال20:33:11
0.7141 ریال20:32:08
0.714 ریال20:30:13
0.7141 ریال20:29:08
0.7142 ریال20:28:08
0.7141 ریال20:27:10
0.7142 ریال20:26:08
0.7143 ریال20:25:10
0.7142 ریال20:24:11
0.7141 ریال20:23:08
0.7142 ریال20:21:10
0.7141 ریال20:20:11
0.714 ریال20:19:08
0.7141 ریال20:14:08
0.7139 ریال20:13:08
0.7141 ریال20:12:11
0.7139 ریال20:10:10
0.7138 ریال20:09:12
0.7139 ریال20:05:09
0.7138 ریال20:04:08
0.7139 ریال20:03:10
0.7138 ریال20:02:09
0.7139 ریال19:59:08
0.714 ریال19:55:10
0.7141 ریال19:54:11
0.714 ریال19:50:10
0.7141 ریال19:47:08
0.7142 ریال19:44:08
0.7141 ریال19:41:08
0.7142 ریال19:40:11
0.7143 ریال19:39:10
0.7142 ریال19:35:09
0.7141 ریال19:33:11
0.714 ریال19:32:09
0.7141 ریال19:31:09
0.7139 ریال19:29:08
0.7138 ریال19:27:11
0.714 ریال19:26:08
0.7139 ریال19:25:09
0.7141 ریال