شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7195
  • بالاترین قیمت روز:0.7207
  • پایین ترین قیمت روز:0.719
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7203
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.7195
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7195 ریال5:31:14
0.7194 ریال5:29:11
0.7196 ریال5:28:10
0.7193 ریال5:27:13
0.7194 ریال5:26:10
0.7193 ریال5:21:14
0.7194 ریال5:19:09
0.7193 ریال5:18:13
0.7194 ریال5:17:10
0.7193 ریال5:15:15
0.7192 ریال5:14:10
0.7193 ریال5:13:10
0.7194 ریال5:12:14
0.7192 ریال5:10:11
0.7191 ریال5:09:12
0.7194 ریال5:08:10
0.7192 ریال5:07:08
0.719 ریال5:06:12
0.7191 ریال5:05:10
0.7195 ریال5:04:10
0.7192 ریال5:03:14
0.719 ریال5:02:11
0.7195 ریال5:00:20
0.7196 ریال4:59:09
0.7195 ریال4:58:11
0.7196 ریال4:55:11
0.7197 ریال4:54:13
0.7196 ریال4:53:09
0.7199 ریال4:51:13
0.7202 ریال4:50:13
0.7204 ریال4:49:10
0.72 ریال4:47:11
0.7202 ریال4:46:09
0.7201 ریال4:45:15
0.7203 ریال4:43:09
0.7201 ریال4:42:12
0.72 ریال4:40:12
0.7197 ریال4:39:13
0.7198 ریال4:38:10
0.7197 ریال4:35:09
0.7196 ریال4:34:10
0.7199 ریال4:32:10
0.7198 ریال4:29:09
0.72 ریال4:28:09
0.7196 ریال4:27:12
0.72 ریال4:26:09
0.7196 ریال4:25:10
0.7197 ریال4:24:12
0.7199 ریال4:22:09
0.72 ریال4:19:09
0.7199 ریال4:18:13
0.7201 ریال4:17:09
0.7202 ریال4:14:09
0.7203 ریال4:13:09
0.72 ریال3:04:10
0.7201 ریال3:03:13
0.7202 ریال3:02:10
0.7204 ریال3:00:18
0.7206 ریال2:57:13
0.7207 ریال2:56:09
0.7205 ریال2:55:11
0.7206 ریال2:53:10
0.7203 ریال2:49:10
0.7204 ریال2:48:15
0.7205 ریال2:46:10
0.7203 ریال2:44:10
0.7204 ریال2:43:09
0.7206 ریال2:42:13
0.7203 ریال2:41:10
0.7202 ریال2:32:10
0.7203 ریال2:31:09
0.7202 ریال2:30:17
0.7204 ریال2:29:11
0.7201 ریال2:28:09
0.7203 ریال2:26:09
0.7204 ریال2:24:12
0.7201 ریال2:22:11
0.7202 ریال2:21:13
0.7201 ریال2:20:11
0.7199 ریال2:19:09
0.72 ریال2:16:09
0.7202 ریال2:15:14
0.7199 ریال2:14:09
0.72 ریال2:11:09
0.7202 ریال2:10:12
0.7201 ریال2:09:13
0.7202 ریال2:08:09
0.7201 ریال2:07:10
0.7203 ریال2:06:14
0.7201 ریال2:05:11
0.7203 ریال2:04:09
0.7201 ریال2:03:15
0.72 ریال2:02:10
0.7202 ریال2:00:20
0.7203 ریال1:59:09
0.7201 ریال1:57:13
0.7203 ریال1:55:10
0.7201 ریال1:54:13
0.7203 ریال1:53:09
0.7202 ریال1:52:09
0.7203 ریال1:51:13
0.7202 ریال1:50:12
0.7205 ریال1:49:09
0.7201 ریال1:48:13
0.7203 ریال1:47:10
0.7201 ریال1:46:09
0.7202 ریال1:45:14
0.7205 ریال1:43:11
0.7204 ریال1:42:13
0.7207 ریال1:41:09
0.7204 ریال1:40:12
0.7205 ریال1:39:13
0.7202 ریال1:38:09
0.7203 ریال1:37:08
0.7204 ریال1:36:13
0.7205 ریال1:34:10
0.7207 ریال1:33:16
0.7204 ریال1:32:09
0.7205 ریال1:31:10
0.7204 ریال1:27:12
0.7203 ریال1:25:11
0.7204 ریال1:24:13
0.7201 ریال1:23:09
0.7199 ریال1:22:10
0.7198 ریال1:21:13
0.7197 ریال1:20:12
0.7199 ریال1:17:09
0.7201 ریال1:15:14
0.7199 ریال1:14:09
0.72 ریال1:12:13
0.7202 ریال1:11:09
0.7201 ریال1:10:11
0.7202 ریال1:07:09
0.7203 ریال1:06:13
0.7202 ریال1:04:09
0.7201 ریال1:01:11
0.7202 ریال0:59:09
0.7203 ریال0:55:10
0.7205 ریال0:54:12
0.7202 ریال0:53:08
0.7203 ریال0:52:09
0.7205 ریال0:51:12
0.7203 ریال0:50:11
0.7202 ریال0:45:13
0.7203 ریال0:43:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات