صفحات مرتبط
شاخص یاب

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1943.5
  • بالاترین قیمت روز:1949.75
  • پایین ترین قیمت روز:1943.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,943.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۱:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1,946.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.25

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,943.5 ریال9:01:26
1,944 ریال9:01:23
1,943.5 ریال9:01:06
1,944 ریال8:52:05
1,943.75 ریال8:51:57
1,944 ریال8:51:54
1,943.75 ریال8:51:51
1,944 ریال8:51:44
1,943.75 ریال8:51:35
1,944 ریال8:51:29
1,943.75 ریال8:51:26
1,944 ریال8:48:08
1,943.25 ریال8:47:56
1,944 ریال8:47:47
1,943.25 ریال8:46:38
1,943.5 ریال8:46:32
1,943.25 ریال8:46:29
1,943.5 ریال8:46:27
1,943.25 ریال8:46:20
1,943.5 ریال8:38:43
1,944 ریال8:38:40
1,943.5 ریال8:38:34
1,944 ریال8:38:31
1,943.5 ریال8:38:28
1,944 ریال8:38:19
1,943.5 ریال8:38:17
1,944 ریال8:37:44
1,943.75 ریال8:37:41
1,944 ریال8:37:35
1,943.75 ریال8:37:29
1,944 ریال8:37:23
1,943.75 ریال8:37:14
1,944 ریال8:33:33
1,943.75 ریال8:33:28
1,944 ریال8:33:25
1,943.75 ریال8:33:22
1,944 ریال8:33:18
1,943.75 ریال8:32:36
1,944 ریال8:32:30
1,943.75 ریال8:32:27
1,944 ریال8:32:17
1,943.75 ریال8:32:14
1,944 ریال8:27:55
1,945 ریال8:27:52
1,944 ریال8:27:44
1,945 ریال8:15:24
1,945.25 ریال8:15:21
1,945 ریال8:15:12
1,945.25 ریال8:15:09
1,945 ریال8:14:28
1,945.5 ریال8:14:22
1,945 ریال8:14:16
1,945.5 ریال8:13:19
1,945.25 ریال8:12:38
1,944 ریال8:12:32
1,945.25 ریال8:12:29
1,944 ریال8:12:20
1,945.25 ریال8:12:17
1,944 ریال8:09:04
1,943.75 ریال8:07:14
1,944 ریال8:07:08
1,943.75 ریال8:07:05
1,944 ریال8:06:34
1,944.25 ریال8:06:31
1,944 ریال8:06:28
1,944.25 ریال8:06:22
1,944 ریال8:06:19
1,944.25 ریال8:01:27
1,944.5 ریال8:01:18
1,944.25 ریال8:01:12
1,944.5 ریال7:55:54
1,944.75 ریال7:54:28
1,945.5 ریال7:54:25
1,944.75 ریال7:54:22
1,945.5 ریال7:54:13
1,944.75 ریال7:54:10
1,945.5 ریال7:46:25
1,944.75 ریال7:46:22
1,945.5 ریال7:46:20
1,944.75 ریال7:46:17
1,945.5 ریال7:46:14
1,944.75 ریال7:38:04
1,945.25 ریال7:37:55
1,944.75 ریال7:37:49
1,945.25 ریال7:36:15
1,945.5 ریال7:04:58
1,946.5 ریال7:04:55
1,945.5 ریال7:04:44
1,946.5 ریال7:04:41
1,945.5 ریال7:04:38
1,946.5 ریال7:04:35
1,945.5 ریال7:04:32
1,946.5 ریال7:04:21
1,946.75 ریال7:01:07
1,946 ریال7:01:05
1,946.75 ریال7:00:56
1,946 ریال6:56:48
1,945.75 ریال6:54:24
1,945.5 ریال6:54:21
1,945.75 ریال6:54:18
1,945.5 ریال6:53:25
1,945.75 ریال6:53:17
1,945.5 ریال6:53:15
1,945.75 ریال6:53:12
1,945.5 ریال6:53:06
1,945.75 ریال6:35:57
1,946.25 ریال6:35:54
1,945.75 ریال6:35:45
1,946.25 ریال6:35:43
1,945.75 ریال6:35:37
1,946.25 ریال6:33:41
1,947 ریال6:33:21
1,946.75 ریال6:33:19
1,947 ریال6:33:12
1,946.75 ریال6:24:05
1,946.25 ریال6:15:43
1,946.5 ریال6:15:41
1,946.25 ریال6:15:30
1,946.5 ریال6:15:14
1,946.25 ریال6:15:11
1,946.5 ریال6:11:30
1,946.75 ریال6:11:25
1,946.5 ریال6:11:19
1,946.75 ریال6:07:04
1,947 ریال6:06:58
1,946.75 ریال6:06:52
1,947 ریال6:05:13
1,946.75 ریال6:05:10
1,947 ریال6:05:06
1,946.75 ریال6:04:04
1,947.5 ریال6:03:57
1,946.75 ریال6:03:52
1,947.5 ریال6:03:46
1,946.75 ریال6:03:43
1,947.5 ریال6:03:19
1,948 ریال6:03:10
1,948.5 ریال6:03:07
1,948 ریال6:03:04
1,948.5 ریال6:02:53
1,948 ریال6:02:51
1,948.5 ریال6:01:56
1,948.75 ریال6:01:45
1,948.5 ریال6:01:42
1,948.75 ریال6:00:36
1,949.25 ریال6:00:29
1,948.75 ریال6:00:25
1,949.25 ریال5:59:52
1,949.5 ریال5:59:50
1,949.25 ریال5:59:42
1,949.5 ریال5:59:31
1,949.25 ریال5:59:29
1,949.5 ریال5:48:20
1,949.25 ریال5:48:17
1,949.5 ریال5:48:14
1,949.25 ریال5:45:52
1,949 ریال5:45:41
1,949.25 ریال5:45:39
1,949 ریال5:40:56
1,948.75 ریال5:40:34
1,949 ریال5:40:31
1,948.75 ریال5:40:25
1,949 ریال5:39:44
1,949.25 ریال5:39:41
1,949 ریال5:39:39
1,948.75 ریال5:39:33
1,949.25 ریال5:39:21
1,948.75 ریال5:39:18
1,949.25 ریال5:39:10
1,948.75 ریال5:38:51
1,949 ریال5:38:42
1,948.75 ریال5:38:37
1,949 ریال5:38:32
1,949.75 ریال5:38:29
1,949 ریال5:38:26
1,949.75 ریال5:38:24
1,949 ریال5:38:21
1,949.75 ریال5:38:18
1,949 ریال5:38:16
1,949.75 ریال5:30:24
1,949 ریال5:30:21
1,949.75 ریال5:30:18
1,949 ریال5:30:16
1,949.75 ریال5:30:10
1,949 ریال5:20:10
1,948.75 ریال5:18:54
1,949 ریال5:18:25
1,948.5 ریال5:18:22
1,949 ریال5:18:20
1,948.5 ریال5:18:15
1,949 ریال5:18:12
1,948.5 ریال5:18:10
1,949 ریال5:18:07
1,948.5 ریال5:18:04
1,949 ریال5:17:54
1,948.5 ریال5:17:52
1,949 ریال5:14:33
1,948.75 ریال5:14:30
1,949 ریال5:14:27
1,949.25 ریال5:14:25
1,948.75 ریال5:14:22
1,949.25 ریال5:14:20
1,948.75 ریال5:14:17
1,949.25 ریال5:14:12
1,948.75 ریال5:14:10
1,949.25 ریال5:13:53
1,948.75 ریال5:13:51
1,949.25 ریال5:12:07
1,948.75 ریال5:11:54
1,949.25 ریال5:11:49
1,948.75 ریال5:10:24
1,949.25 ریال5:02:31
1,949 ریال5:02:28
1,949.25 ریال5:02:23
1,949 ریال5:02:19
1,949.25 ریال5:02:16
1,949 ریال5:02:11
1,949.25 ریال5:02:09
1,949 ریال5:02:03
1,947.75 ریال5:01:53
1,949 ریال5:01:48
1,947.75 ریال5:01:46
1,949 ریال5:01:39
1,947.75 ریال5:01:34
1,949 ریال5:01:31
1,947.75 ریال4:51:06
1,947.5 ریال4:50:53
1,947.75 ریال4:50:48
1,947.5 ریال4:50:35
1,947 ریال4:50:30
1,947.5 ریال4:50:28
1,947 ریال4:50:05
1,947.5 ریال4:49:52
1,947 ریال4:49:47
1,947.5 ریال4:49:11
1,947 ریال4:49:09
1,947.5 ریال4:49:04
1,947 ریال4:48:57
1,947.5 ریال4:48:53
1,947 ریال4:44:31
1,946.5 ریال4:44:28
1,945.25 ریال4:44:23
1,946.5 ریال4:44:21
1,945.25 ریال4:44:14
1,946.5 ریال4:44:11
1,945.25 ریال4:41:55
1,944.75 ریال4:41:48
1,945.25 ریال4:41:40
1,944.75 ریال4:41:36
1,945.25 ریال4:41:33
1,944.75 ریال4:41:22
1,944.5 ریال4:41:17
1,944.25 ریال4:41:13
1,944.5 ریال4:41:10
1,944.25 ریال4:41:06
1,944.5 ریال4:41:04
1,944.25 ریال4:38:54
1,943.75 ریال4:38:43
1,944 ریال4:38:41
1,943.75 ریال4:37:48
1,946.75 ریال4:37:46
1,943.75 ریال4:37:37
نظرات