صفحات مرتبط
شاخص یاب

نیکل

  • نرخ فعلی:11625
  • بالاترین قیمت روز:11635
  • پایین ترین قیمت روز:11582.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:32.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:11,615
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۸:۵۴
  • نرخ روز گذشته:11,582.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:42.5

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11,625 ریال5:28:54
11,627.5 ریال5:28:16
11,630 ریال5:27:44
11,632.5 ریال5:27:38
11,630 ریال5:27:35
11,632.5 ریال5:27:32
11,635 ریال5:27:27
11,630 ریال5:26:22
11,635 ریال5:26:20
11,630 ریال5:26:14
11,635 ریال5:26:11
11,630 ریال5:25:19
11,632.5 ریال5:25:16
11,630 ریال5:25:13
11,632.5 ریال5:25:06
11,630 ریال5:24:53
11,632.5 ریال5:24:51
11,630 ریال5:24:33
11,625 ریال5:23:15
11,622.5 ریال5:23:05
11,620 ریال5:22:39
11,622.5 ریال5:22:25
11,617.5 ریال5:22:22
11,620 ریال5:22:19
11,617.5 ریال5:22:10
11,615 ریال5:21:56
11,617.5 ریال5:21:54
11,620 ریال5:21:32
11,622.5 ریال5:21:08
11,625 ریال5:20:07
11,622.5 ریال5:19:50
11,625 ریال5:19:24
11,630 ریال5:19:10
11,627.5 ریال5:18:57
11,630 ریال5:18:55
11,625 ریال5:18:52
11,630 ریال5:18:49
11,625 ریال5:18:43
11,630 ریال5:18:38
11,625 ریال5:18:35
11,630 ریال5:18:33
11,635 ریال5:18:17
11,632.5 ریال5:18:10
11,630 ریال5:17:38
11,632.5 ریال5:17:32
11,630 ریال5:17:17
11,632.5 ریال5:16:52
11,630 ریال5:16:49
11,632.5 ریال5:16:46
11,630 ریال5:16:22
11,625 ریال5:16:19
11,630 ریال5:16:14
11,625 ریال5:16:08
11,627.5 ریال5:15:43
11,625 ریال5:15:40
11,627.5 ریال5:15:37
11,625 ریال5:15:24
11,630 ریال5:15:18
11,627.5 ریال5:15:09
11,630 ریال5:14:21
11,632.5 ریال5:14:14
11,630 ریال5:13:17
11,632.5 ریال5:13:14
11,630 ریال5:12:52
11,632.5 ریال5:12:49
11,630 ریال5:12:26
11,627.5 ریال5:12:23
11,630 ریال5:12:21
11,625 ریال5:11:48
11,627.5 ریال5:11:45
11,620 ریال5:11:43
11,627.5 ریال5:11:40
11,625 ریال5:11:37
11,620 ریال5:11:29
11,625 ریال5:11:26
11,620 ریال5:11:23
11,625 ریال5:10:43
11,627.5 ریال5:10:34
11,625 ریال5:10:24
11,620 ریال5:10:21
11,615 ریال5:10:09
11,617.5 ریال5:09:50
11,615 ریال5:09:47
11,617.5 ریال5:09:42
11,615 ریال5:09:31
11,610 ریال5:09:29
11,612.5 ریال5:09:21
11,610 ریال5:09:13
11,612.5 ریال5:09:10
11,607.5 ریال5:09:07
11,610 ریال5:08:37
11,612.5 ریال5:08:34
11,610 ریال5:08:32
11,612.5 ریال5:08:29
11,610 ریال5:08:26
11,612.5 ریال5:08:24
11,610 ریال5:07:45
11,607.5 ریال5:07:43
11,610 ریال5:07:40
11,607.5 ریال5:07:29
11,610 ریال5:07:24
11,607.5 ریال5:07:19
11,610 ریال5:06:40
11,607.5 ریال5:06:21
11,610 ریال5:05:52
11,615 ریال5:05:49
11,617.5 ریال5:05:44
11,615 ریال5:05:39
11,617.5 ریال5:05:36
11,615 ریال5:05:29
11,612.5 ریال5:05:26
11,615 ریال5:05:20
11,612.5 ریال5:04:56
11,610 ریال5:04:54
11,612.5 ریال5:04:51
11,610 ریال5:04:34
11,612.5 ریال5:04:28
11,610 ریال5:03:33
11,607.5 ریال5:03:21
11,610 ریال5:03:14
11,607.5 ریال5:03:10
11,610 ریال5:03:08
11,607.5 ریال5:03:05
11,610 ریال5:02:56
11,615 ریال5:02:53
11,610 ریال5:02:50
11,615 ریال5:02:25
11,617.5 ریال5:02:23
11,615 ریال5:02:08
11,620 ریال5:01:53
11,615 ریال5:01:40
11,612.5 ریال5:01:37
11,615 ریال5:01:32
11,612.5 ریال5:01:09
11,610 ریال5:00:57
11,612.5 ریال5:00:54
11,615 ریال5:00:51
11,612.5 ریال5:00:48
11,615 ریال5:00:32
11,617.5 ریال5:00:11
11,620 ریال5:00:07
11,617.5 ریال4:58:49
11,615 ریال4:58:47
11,612.5 ریال4:58:42
11,615 ریال4:58:40
11,617.5 ریال4:58:37
11,612.5 ریال4:58:32
11,615 ریال4:58:20
11,612.5 ریال4:58:15
11,610 ریال4:57:50
11,612.5 ریال4:56:39
11,615 ریال4:56:31
11,612.5 ریال4:56:28
11,615 ریال4:56:23
11,612.5 ریال4:56:20
11,615 ریال4:55:32
11,617.5 ریال4:55:30
11,615 ریال4:55:27
11,617.5 ریال4:55:18
11,620 ریال4:55:15
11,617.5 ریال4:55:12
11,620 ریال4:55:09
11,622.5 ریال4:55:06
11,620 ریال4:54:36
11,622.5 ریال4:54:28
11,617.5 ریال4:54:25
11,622.5 ریال4:54:23
11,617.5 ریال4:54:17
11,615 ریال4:54:15
11,617.5 ریال4:54:12
11,615 ریال4:53:52
11,610 ریال4:53:39
11,612.5 ریال4:52:37
11,615 ریال4:51:52
11,612.5 ریال4:51:49
11,615 ریال4:51:29
11,612.5 ریال4:51:26
11,615 ریال4:51:23
11,612.5 ریال4:51:05
11,610 ریال4:50:57
11,607.5 ریال4:50:06
11,610 ریال4:49:56
11,607.5 ریال4:49:53
11,610 ریال4:48:54
11,607.5 ریال4:48:27
11,610 ریال4:48:22
11,612.5 ریال4:48:13
11,610 ریال4:46:44
11,607.5 ریال4:46:41
11,610 ریال4:46:39
11,607.5 ریال4:46:11
11,610 ریال4:45:54
11,607.5 ریال4:45:49
11,610 ریال4:45:38
11,612.5 ریال4:45:30
11,610 ریال4:45:11
11,605 ریال4:43:46
11,607.5 ریال4:43:41
11,610 ریال4:43:36
11,607.5 ریال4:43:23
11,605 ریال4:43:21
11,602.5 ریال4:43:18
11,605 ریال4:43:16
11,602.5 ریال4:42:57
11,600 ریال4:42:54
11,605 ریال4:42:52
11,602.5 ریال4:42:49
11,600 ریال4:42:32
11,602.5 ریال4:42:26
11,600 ریال4:42:16
11,597.5 ریال4:42:13
11,600 ریال4:41:51
11,595 ریال4:41:48
11,600 ریال4:41:45
11,595 ریال4:41:35
11,597.5 ریال4:41:28
11,600 ریال4:40:50
11,602.5 ریال4:40:48
11,600 ریال4:40:41
11,602.5 ریال4:40:36
11,600 ریال4:40:11
11,597.5 ریال4:40:09
11,602.5 ریال4:38:48
11,605 ریال4:38:45
11,602.5 ریال4:38:36
11,605 ریال4:38:33
11,602.5 ریال4:38:31
11,605 ریال4:38:13
11,602.5 ریال4:37:46
11,600 ریال4:37:44
11,597.5 ریال4:37:38
11,602.5 ریال4:37:28
11,605 ریال4:37:25
11,602.5 ریال4:37:23
11,607.5 ریال4:37:20
11,610 ریال4:37:18
11,607.5 ریال4:37:13
11,610 ریال4:36:53
11,607.5 ریال4:36:47
11,610 ریال4:36:36
11,607.5 ریال4:36:18
11,610 ریال4:36:16
11,607.5 ریال4:36:13
11,610 ریال4:35:39
11,612.5 ریال4:35:29
11,605 ریال4:35:26
11,612.5 ریال4:35:24
11,605 ریال4:35:19
11,602.5 ریال4:35:17
11,605 ریال4:35:14
11,602.5 ریال4:35:11
11,605 ریال4:35:08
11,602.5 ریال4:34:37
11,600 ریال4:34:35
11,597.5 ریال4:34:30
11,602.5 ریال4:34:27
11,600 ریال4:34:14
11,595 ریال4:33:48
11,597.5 ریال4:33:46
11,595 ریال4:33:30
11,597.5 ریال4:33:22
11,592.5 ریال4:33:20
11,597.5 ریال4:33:14
11,602.5 ریال4:33:05
11,607.5 ریال4:32:51
11,610 ریال4:32:35
11,607.5 ریال4:32:24
11,612.5 ریال4:32:21
11,607.5 ریال4:32:04
11,602.5 ریال4:31:31
11,607.5 ریال4:30:53
11,602.5 ریال4:30:48
11,605 ریال4:30:46
11,602.5 ریال4:30:43
11,605 ریال4:30:38
11,602.5 ریال4:30:31
11,612.5 ریال4:30:21
11,615 ریال4:30:18
11,582.5 ریال4:30:15
11,615 ریال4:30:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات