کالایاب
شاخص یاب

قلع

  • نرخ فعلی:21340
  • بالاترین قیمت روز:21377.5
  • پایین ترین قیمت روز:21272.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:85
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,272.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۱:۵۰
  • نرخ روز گذشته:21,367.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27.5

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,340 ریال10:31:50
21,337.5 ریال10:31:42
21,340 ریال10:31:35
21,335 ریال10:31:31
21,340 ریال10:29:36
21,347.5 ریال10:29:29
21,340 ریال10:28:22
21,345 ریال10:28:14
21,340 ریال10:27:44
21,345 ریال10:27:22
21,340 ریال10:26:58
21,342.5 ریال10:26:55
21,345 ریال10:26:51
21,340 ریال10:26:47
21,345 ریال10:26:44
21,340 ریال10:26:30
21,345 ریال10:25:58
21,340 ریال10:24:53
21,350 ریال10:24:34
21,340 ریال10:24:30
21,350 ریال10:24:26
21,340 ریال10:24:05
21,350 ریال10:23:24
21,340 ریال10:23:06
21,350 ریال10:22:53
21,340 ریال10:22:49
21,347.5 ریال10:22:46
21,350 ریال10:22:43
21,340 ریال10:21:22
21,350 ریال10:21:14
21,340 ریال10:20:26
21,350 ریال10:20:17
21,340 ریال10:15:34
21,350 ریال10:15:26
21,340 ریال10:15:15
21,335 ریال10:14:24
21,340 ریال10:14:13
21,350 ریال10:14:05
21,352.5 ریال10:13:58
21,350 ریال10:13:55
21,352.5 ریال10:13:52
21,357.5 ریال10:13:48
21,352.5 ریال10:13:45
21,357.5 ریال10:13:41
21,352.5 ریال10:13:38
21,357.5 ریال10:12:38
21,340 ریال10:07:52
21,337.5 ریال10:04:09
21,347.5 ریال10:03:54
21,337.5 ریال10:03:50
21,345 ریال10:03:46
21,337.5 ریال10:03:43
21,345 ریال10:03:24
21,337.5 ریال10:01:47
21,335 ریال10:01:44
21,337.5 ریال9:55:18
21,347.5 ریال9:55:10
21,337.5 ریال9:54:09
21,332.5 ریال9:53:51
21,377.5 ریال9:53:47
21,332.5 ریال9:53:43
21,377.5 ریال9:48:39
21,370 ریال9:47:36
21,372.5 ریال9:47:32
21,370 ریال9:43:52
21,372.5 ریال9:43:45
21,370 ریال9:43:42
21,372.5 ریال9:43:39
21,370 ریال9:40:38
21,367.5 ریال9:40:34
21,370 ریال9:40:30
21,367.5 ریال7:00:13
21,370 ریال7:00:08
21,367.5 ریال6:45:13
21,370 ریال6:44:54
21,367.5 ریال6:44:51
21,370 ریال6:44:48
21,367.5 ریال6:44:35
21,372.5 ریال6:44:25
21,367.5 ریال6:44:12
21,372.5 ریال6:44:05
21,367.5 ریال6:43:45
21,372.5 ریال6:43:37
21,367.5 ریال6:43:18
21,352.5 ریال6:39:52
21,360 ریال6:39:04
21,352.5 ریال6:38:57
21,360 ریال6:38:48
21,352.5 ریال6:38:42
21,357.5 ریال6:38:30
21,352.5 ریال6:38:27
21,360 ریال6:38:15
21,352.5 ریال6:37:18
21,362.5 ریال6:37:05
21,352.5 ریال6:35:35
21,350 ریال6:35:10
21,357.5 ریال6:35:06
21,350 ریال6:34:40
21,357.5 ریال6:34:37
21,350 ریال6:34:34
21,357.5 ریال6:33:42
21,355 ریال6:33:23
21,350 ریال6:29:30
21,352.5 ریال6:29:27
21,350 ریال6:28:52
21,352.5 ریال6:28:42
21,350 ریال6:28:27
21,352.5 ریال6:28:21
21,350 ریال6:28:18
21,352.5 ریال6:28:15
21,350 ریال6:25:58
21,355 ریال6:25:55
21,350 ریال6:25:13
21,355 ریال6:25:06
21,370 ریال6:23:50
21,375 ریال6:23:47
21,370 ریال6:23:44
21,375 ریال6:23:11
21,367.5 ریال6:22:39
21,360 ریال6:22:36
21,367.5 ریال6:22:21
21,342.5 ریال6:21:09
21,360 ریال6:21:05
21,350 ریال6:20:58
21,360 ریال6:20:42
21,362.5 ریال6:20:24
21,330 ریال6:20:13
21,340 ریال6:19:50
21,330 ریال6:18:39
21,340 ریال6:18:27
21,330 ریال6:18:24
21,340 ریال6:18:15
21,330 ریال6:14:44
21,327.5 ریال6:14:08
21,317.5 ریال6:10:35
21,310 ریال6:10:23
21,317.5 ریال6:09:08
21,327.5 ریال6:09:04
21,355 ریال5:20:10
21,360 ریال5:17:44
21,355 ریال5:16:29
21,367.5 ریال5:16:26
21,362.5 ریال5:16:23
21,370 ریال5:16:14
21,367.5 ریال5:16:08
21,370 ریال5:16:04
21,367.5 ریال5:15:52
21,362.5 ریال5:15:49
21,365 ریال5:15:44
21,360 ریال5:15:41
21,362.5 ریال5:15:36
21,360 ریال5:15:24
21,355 ریال5:14:55
21,352.5 ریال5:14:52
21,355 ریال5:14:50
21,352.5 ریال4:50:46
21,355 ریال4:31:37
21,357.5 ریال4:31:32
21,272.5 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات