کالایاب
شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2584
  • بالاترین قیمت روز:0.2608
  • پایین ترین قیمت روز:0.2584
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2591
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.259
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2584 ریال19:04:11
0.2585 ریال19:02:13
0.2584 ریال18:59:12
0.259 ریال18:58:12
0.2586 ریال18:57:17
0.2585 ریال18:55:14
0.2584 ریال18:54:17
0.2586 ریال18:53:13
0.2585 ریال18:52:12
0.2586 ریال18:50:18
0.2588 ریال18:49:14
0.2586 ریال18:48:17
0.2587 ریال18:47:13
0.2589 ریال18:45:20
0.2591 ریال18:44:13
0.259 ریال18:43:12
0.2591 ریال18:42:18
0.2593 ریال18:41:14
0.2595 ریال18:40:18
0.2597 ریال18:39:18
0.2595 ریال18:37:13
0.2597 ریال18:35:15
0.26 ریال18:34:13
0.2599 ریال18:33:18
0.2598 ریال18:29:14
0.2596 ریال18:28:13
0.2595 ریال18:26:15
0.2594 ریال18:25:16
0.2596 ریال18:24:19
0.2595 ریال18:23:15
0.2596 ریال18:22:14
0.2595 ریال18:21:20
0.2597 ریال18:15:22
0.2596 ریال18:14:15
0.2595 ریال18:12:19
0.2596 ریال18:11:15
0.2595 ریال18:10:19
0.2594 ریال18:05:17
0.2592 ریال18:04:14
0.2593 ریال18:02:16
0.2594 ریال17:59:16
0.2596 ریال17:57:19
0.2595 ریال17:56:15
0.2594 ریال17:55:18
0.2595 ریال17:54:21
0.2594 ریال17:53:16
0.2593 ریال17:52:16
0.2594 ریال17:50:20
0.2593 ریال17:48:21
0.2592 ریال17:47:15
0.2593 ریال17:44:15
0.2591 ریال17:43:16
0.259 ریال17:42:22
0.2589 ریال17:41:17
0.2587 ریال17:40:20
0.259 ریال17:39:20
0.2593 ریال17:38:16
0.259 ریال17:37:17
0.2592 ریال17:36:22
0.2591 ریال17:30:35
0.2589 ریال17:29:16
0.259 ریال17:27:20
0.2591 ریال17:26:17
0.2592 ریال17:25:20
0.2594 ریال17:23:16
0.2593 ریال17:20:22
0.2595 ریال17:17:17
0.2594 ریال17:12:23
0.2593 ریال17:10:21
0.2595 ریال17:08:17
0.2598 ریال17:04:18
0.2599 ریال17:03:25
0.2597 ریال17:02:20
0.2599 ریال17:00:49
0.2602 ریال16:57:23
0.26 ریال16:56:18
0.2603 ریال16:55:18
0.26 ریال16:54:21
0.2602 ریال16:53:19
0.2603 ریال16:50:22
0.2604 ریال16:47:17
0.2603 ریال16:44:17
0.2605 ریال16:42:22
0.2604 ریال16:41:17
0.2606 ریال16:40:21
0.2607 ریال16:39:22
0.2608 ریال16:38:16
0.2605 ریال16:36:23
0.2606 ریال16:35:19
0.2605 ریال16:34:17
0.2601 ریال16:33:23
0.2595 ریال16:28:17
0.2594 ریال1:43:10
0.2595 ریال1:38:10
0.2596 ریال1:37:10
0.2595 ریال1:31:11
0.2594 ریال1:29:10
0.2595 ریال1:27:14
0.2596 ریال1:21:14
0.2597 ریال1:19:10
0.2598 ریال1:18:14
0.2601 ریال1:17:10
0.2599 ریال1:13:10
0.2598 ریال1:12:14
0.2599 ریال1:08:10
0.26 ریال1:04:10
0.2601 ریال1:02:11
0.26 ریال1:00:30
0.2598 ریال0:58:10
0.2599 ریال0:55:12
0.2598 ریال0:54:15
0.2597 ریال0:52:10
0.2596 ریال0:50:13
0.2594 ریال0:47:10
0.2593 ریال0:40:14
0.2594 ریال0:31:11
0.2595 ریال0:30:19
0.2594 ریال0:29:10
0.2593 ریال0:28:11
0.2591 ریال0:26:10
0.259 ریال0:25:12
0.2591 ریال0:24:14
0.259 ریال0:21:14
0.2589 ریال0:20:13
0.259 ریال0:19:11
0.2592 ریال0:17:10
0.2591 ریال0:14:11
0.2593 ریال0:13:10
0.2592 ریال0:12:14
0.2591 ریال0:10:14
0.2592 ریال0:08:10
0.2591 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات