شاخص یاب

دلار کانادا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7537
  • بالاترین قیمت روز:0.7551
  • پایین ترین قیمت روز:0.7535
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7548
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۸:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.7549
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7537 ریال6:18:14
0.7535 ریال6:17:11
0.7537 ریال6:16:10
0.7536 ریال6:15:17
0.7537 ریال6:14:17
0.7536 ریال6:12:17
0.7539 ریال6:11:12
0.7536 ریال6:09:15
0.7537 ریال6:08:12
0.754 ریال6:07:12
0.7537 ریال6:05:13
0.754 ریال6:02:14
0.7541 ریال6:01:13
0.7539 ریال6:00:21
0.754 ریال5:59:12
0.7539 ریال5:57:16
0.7538 ریال5:55:13
0.7536 ریال5:54:15
0.7537 ریال5:53:12
0.754 ریال5:52:10
0.7539 ریال5:51:15
0.7537 ریال5:49:10
0.7536 ریال5:47:11
0.754 ریال5:46:13
0.7541 ریال5:45:18
0.754 ریال5:43:12
0.7539 ریال5:42:14
0.754 ریال5:41:12
0.7539 ریال5:39:15
0.7541 ریال5:38:12
0.7539 ریال5:36:15
0.754 ریال5:35:13
0.7539 ریال5:32:13
0.7541 ریال5:30:18
0.7538 ریال5:29:12
0.7539 ریال5:28:11
0.754 ریال5:27:16
0.7539 ریال5:25:13
0.7537 ریال5:24:14
0.754 ریال5:23:11
0.7537 ریال5:22:10
0.7539 ریال5:21:14
0.7538 ریال5:19:11
0.7539 ریال5:18:15
0.7538 ریال5:17:11
0.7541 ریال5:16:11
0.754 ریال5:14:11
0.7537 ریال5:12:14
0.754 ریال5:11:12
0.7537 ریال5:10:14
0.7538 ریال5:09:15
0.7541 ریال5:07:10
0.7539 ریال5:06:15
0.7541 ریال5:05:13
0.754 ریال5:04:12
0.7542 ریال5:01:12
0.7544 ریال5:00:19
0.7545 ریال4:59:10
0.7544 ریال4:58:10
0.7545 ریال4:57:15
0.7543 ریال4:56:12
0.7542 ریال4:55:15
0.7543 ریال4:54:14
0.7542 ریال4:53:11
0.7543 ریال4:47:10
0.7544 ریال4:45:17
0.7545 ریال4:43:10
0.7546 ریال4:41:11
0.7544 ریال4:40:14
0.7545 ریال4:39:14
0.7544 ریال4:38:10
0.7545 ریال4:36:14
0.7543 ریال4:35:12
0.7546 ریال4:34:11
0.7544 ریال4:32:11
0.7546 ریال4:31:12
0.7544 ریال4:30:18
0.7543 ریال4:29:10
0.7545 ریال4:28:10
0.7543 ریال4:27:14
0.7545 ریال4:26:10
0.7544 ریال4:25:12
0.7542 ریال4:22:11
0.7546 ریال4:21:14
0.7543 ریال4:20:12
0.7545 ریال4:19:11
0.7544 ریال4:17:10
0.7545 ریال4:16:10
0.7543 ریال4:13:10
0.7542 ریال4:12:14
0.7543 ریال4:11:10
0.7545 ریال4:10:12
0.7544 ریال4:09:13
0.7541 ریال4:05:12
0.7543 ریال4:03:17
0.7541 ریال4:02:13
0.7542 ریال4:00:24
0.7543 ریال3:59:11
0.7541 ریال3:56:10
0.7543 ریال3:54:13
0.7541 ریال3:50:13
0.7544 ریال3:49:10
0.7542 ریال3:48:13
0.7543 ریال3:47:08
0.7541 ریال3:46:10
0.7542 ریال3:45:15
0.7541 ریال3:44:11
0.7543 ریال3:42:13
0.7544 ریال3:40:12
0.7541 ریال3:39:14
0.7542 ریال3:38:10
0.754 ریال3:37:10
0.7543 ریال3:36:13
0.7541 ریال3:33:14
0.7544 ریال3:32:10
0.7541 ریال3:31:10
0.7542 ریال3:30:16
0.7541 ریال3:27:13
0.7542 ریال3:25:10
0.7543 ریال3:22:10
0.7544 ریال3:21:13
0.7545 ریال3:20:11
0.7544 ریال3:19:10
0.7547 ریال3:18:13
0.7544 ریال3:17:10
0.7546 ریال3:16:09
0.7547 ریال3:15:14
0.7544 ریال3:14:09
0.7547 ریال3:13:10
0.7544 ریال3:12:15
0.7546 ریال3:10:12
0.7544 ریال3:09:13
0.7546 ریال3:08:09
0.7544 ریال3:05:12
0.7543 ریال3:04:10
0.7544 ریال3:03:14
0.7545 ریال3:02:10
0.7544 ریال3:00:18
0.7546 ریال2:59:08
0.7545 ریال2:58:10
0.7546 ریال2:57:13
0.7545 ریال2:56:09
0.7544 ریال2:53:10
0.7545 ریال2:52:09
0.7543 ریال2:48:13
0.7546 ریال2:47:10
0.7547 ریال2:46:09
0.7546 ریال2:45:13
0.7545 ریال2:44:10
0.7546 ریال2:43:09
0.7545 ریال2:42:12
0.7544 ریال2:41:09
0.7548 ریال2:32:09
0.7547 ریال2:30:16
0.7545 ریال2:29:09
0.7546 ریال2:28:09
0.7545 ریال2:26:09
0.7548 ریال2:25:14
0.7546 ریال2:24:12
0.7548 ریال2:22:09
0.7546 ریال2:21:14
0.7547 ریال2:20:12
0.7545 ریال2:17:10
0.7547 ریال2:16:09
0.7548 ریال2:15:14
0.7545 ریال2:13:09
0.7547 ریال2:11:09
0.7546 ریال2:10:11
0.7544 ریال2:09:13
0.7545 ریال2:07:11
0.7544 ریال2:06:13
0.7545 ریال2:05:11
0.7543 ریال2:03:14
0.7544 ریال2:02:11
0.7543 ریال1:59:10
0.7545 ریال1:56:10
0.7548 ریال1:55:10
0.7547 ریال1:54:12
0.7545 ریال1:53:10
0.7546 ریال1:52:09
0.7547 ریال1:50:12
0.7545 ریال1:46:09
0.7551 ریال1:44:09
0.7547 ریال1:42:12
0.7545 ریال1:41:09
0.7548 ریال1:40:11
0.7549 ریال1:39:12
0.7546 ریال1:38:09
0.7545 ریال1:37:11
0.7551 ریال1:36:13
0.7548 ریال1:35:11
0.7547 ریال1:34:10
0.7548 ریال1:33:13
0.7547 ریال1:32:10
0.7545 ریال1:30:16
0.7544 ریال1:29:09
0.7545 ریال1:26:10
0.7544 ریال1:24:13
0.7546 ریال1:23:10
0.7542 ریال1:22:11
0.7543 ریال1:21:13
0.7542 ریال1:19:10
0.7543 ریال1:18:13
0.7545 ریال1:15:14
0.7543 ریال1:14:09
0.7545 ریال1:13:09
0.7543 ریال1:12:13
0.7544 ریال1:11:09
0.7541 ریال1:10:12
0.7545 ریال1:08:10
0.7542 ریال1:07:09
0.7544 ریال1:06:13
0.7547 ریال1:05:10
0.7544 ریال1:04:09
0.7547 ریال1:03:12
0.7544 ریال1:02:10
0.7543 ریال1:01:10
0.7544 ریال1:00:17
0.7543 ریال0:59:09
0.7545 ریال0:58:09
0.7543 ریال0:57:12
0.7545 ریال0:56:08
0.7543 ریال0:52:09
0.7544 ریال0:51:13
0.7543 ریال0:50:15
0.7544 ریال0:49:10
0.7545 ریال0:48:12
0.7544 ریال0:46:09
0.7543 ریال0:45:13
0.7544 ریال0:44:10
0.7542 ریال0:43:10
0.7543 ریال0:42:11
0.7544 ریال0:41:09
0.7543 ریال0:40:12
0.7544 ریال0:38:10
0.7545 ریال0:37:09
0.7546 ریال0:20:12
0.7549 ریال0:08:09
0.7548 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات