شاخص یاب

فرانک سوییس / دلار

  • نرخ فعلی:1.0094
  • بالاترین قیمت روز:1.0108
  • پایین ترین قیمت روز:1.0092
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0097
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.0101
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0094 ریال6:22:11
1.0096 ریال6:21:18
1.0092 ریال6:20:13
1.0095 ریال6:19:12
1.0093 ریال6:18:14
1.0094 ریال6:16:10
1.0095 ریال6:12:17
1.0094 ریال6:11:12
1.0095 ریال6:10:17
1.0093 ریال6:09:15
1.0094 ریال6:08:12
1.0097 ریال6:07:12
1.0092 ریال6:06:14
1.0096 ریال6:05:13
1.0097 ریال6:04:13
1.0095 ریال6:03:16
1.0098 ریال6:02:14
1.0097 ریال6:01:13
1.0095 ریال6:00:21
1.0098 ریال5:58:12
1.0097 ریال5:57:16
1.0094 ریال5:56:13
1.0099 ریال5:55:13
1.0098 ریال5:54:15
1.0099 ریال5:53:12
1.0098 ریال5:49:10
1.0097 ریال5:47:11
1.0098 ریال5:46:13
1.0097 ریال5:45:18
1.0094 ریال5:44:11
1.0098 ریال5:43:12
1.0097 ریال5:42:14
1.0098 ریال5:41:12
1.0097 ریال5:40:15
1.0098 ریال5:39:15
1.0095 ریال5:38:12
1.0099 ریال5:37:12
1.0096 ریال5:36:15
1.01 ریال5:35:13
1.0099 ریال5:34:12
1.0096 ریال5:33:17
1.0097 ریال5:32:13
1.01 ریال5:30:18
1.0099 ریال5:29:12
1.0101 ریال5:27:16
1.01 ریال5:26:11
1.0097 ریال5:25:13
1.0095 ریال5:24:14
1.0101 ریال5:22:10
1.0099 ریال5:21:14
1.0103 ریال5:20:14
1.0102 ریال5:19:11
1.0104 ریال5:18:15
1.01 ریال5:15:14
1.0103 ریال5:14:11
1.01 ریال5:13:10
1.0104 ریال5:12:14
1.0097 ریال5:11:12
1.0103 ریال5:10:14
1.0099 ریال5:09:15
1.0104 ریال5:08:11
1.0102 ریال5:07:10
1.0104 ریال5:03:16
1.0103 ریال5:02:11
1.0099 ریال5:01:12
1.0103 ریال5:00:19
1.0099 ریال4:59:10
1.0101 ریال4:58:10
1.0103 ریال4:56:12
1.0102 ریال4:55:15
1.0103 ریال4:53:11
1.01 ریال4:52:11
1.0101 ریال4:51:15
1.01 ریال4:50:13
1.0103 ریال4:49:11
1.0102 ریال4:48:15
1.0101 ریال4:47:10
1.0102 ریال4:45:17
1.0104 ریال4:44:12
1.0103 ریال4:41:11
1.0102 ریال4:40:14
1.01 ریال4:39:14
1.0101 ریال4:38:10
1.0102 ریال4:37:11
1.0105 ریال4:36:14
1.0104 ریال4:35:12
1.0105 ریال4:34:11
1.0107 ریال4:33:15
1.0104 ریال4:32:11
1.0102 ریال4:30:18
1.0105 ریال4:29:10
1.0104 ریال4:26:10
1.0103 ریال4:24:14
1.0102 ریال4:23:10
1.0103 ریال4:20:12
1.0102 ریال4:19:11
1.0103 ریال4:18:14
1.0104 ریال4:17:10
1.0101 ریال4:16:10
1.0104 ریال4:15:16
1.0102 ریال4:14:11
1.01 ریال4:13:10
1.0103 ریال4:12:14
1.0101 ریال4:11:10
1.0103 ریال4:10:12
1.01 ریال4:09:13
1.0103 ریال4:08:09
1.0102 ریال4:07:10
1.01 ریال4:06:14
1.0101 ریال4:05:12
1.0098 ریال4:04:11
1.0103 ریال4:03:17
1.0102 ریال4:02:13
1.0098 ریال4:01:11
1.01 ریال4:00:24
1.0101 ریال3:58:10
1.0103 ریال3:57:13
1.0102 ریال3:56:10
1.0103 ریال3:54:13
1.01 ریال3:52:09
1.0103 ریال3:48:13
1.0102 ریال3:47:08
1.0103 ریال3:45:15
1.0104 ریال3:43:11
1.0102 ریال3:42:13
1.0103 ریال3:41:09
1.0104 ریال3:40:12
1.0105 ریال3:39:14
1.0103 ریال3:38:10
1.0101 ریال3:37:10
1.01 ریال3:36:13
1.0101 ریال3:35:11
1.0102 ریال3:33:14
1.0104 ریال3:32:10
1.0099 ریال3:31:10
1.0103 ریال3:30:16
1.0105 ریال3:29:10
1.0102 ریال3:28:10
1.0106 ریال3:27:13
1.0108 ریال3:26:10
1.0105 ریال3:25:10
1.0106 ریال3:24:13
1.0104 ریال3:23:10
1.0103 ریال3:22:10
1.0106 ریال3:19:10
1.0105 ریال3:16:09
1.0107 ریال3:15:14
1.0105 ریال3:14:09
1.0106 ریال3:13:10
1.0105 ریال3:12:15
1.0106 ریال3:10:12
1.0107 ریال3:09:13
1.0105 ریال3:07:10
1.0106 ریال3:04:10
1.0104 ریال3:01:11
1.0103 ریال2:59:08
1.0105 ریال2:58:10
1.0104 ریال2:56:09
1.0102 ریال2:55:10
1.0103 ریال2:53:10
1.0104 ریال2:51:13
1.0101 ریال2:50:13
1.0102 ریال2:49:09
1.0105 ریال2:48:13
1.0106 ریال2:46:09
1.0102 ریال2:45:13
1.0105 ریال2:44:10
1.0106 ریال2:43:09
1.0102 ریال2:42:12
1.0101 ریال2:41:09
1.0105 ریال2:29:09
1.0101 ریال2:26:09
1.0105 ریال2:25:14
1.0102 ریال2:24:12
1.0106 ریال2:22:09
1.0102 ریال2:17:10
1.0103 ریال2:16:09
1.0104 ریال2:15:14
1.0102 ریال2:08:09
1.0101 ریال2:03:14
1.0097 ریال2:02:11
1.0101 ریال2:00:18
1.0102 ریال1:59:10
1.0097 ریال1:58:09
1.0101 ریال1:56:10
1.0102 ریال1:55:10
1.0101 ریال1:52:09
1.01 ریال1:50:12
1.0101 ریال1:48:12
1.0098 ریال1:47:09
1.01 ریال1:46:09
1.0099 ریال1:37:11
1.0096 ریال1:36:13
1.0098 ریال1:35:11
1.0099 ریال1:33:13
1.0101 ریال1:32:10
1.0099 ریال1:30:16
1.0098 ریال1:29:09
1.0099 ریال1:28:09
1.0097 ریال1:26:10
1.0098 ریال1:24:13
1.0096 ریال1:23:10
1.0097 ریال1:22:11
1.0096 ریال1:21:13
1.0097 ریال1:20:12
1.0096 ریال1:17:10
1.0095 ریال1:16:08
1.0096 ریال1:03:12
1.0097 ریال1:01:10
1.0098 ریال1:00:17
1.0099 ریال0:59:09
1.0097 ریال0:58:09
1.0098 ریال0:55:11
1.0099 ریال0:49:10
1.01 ریال0:47:10
1.0101 ریال0:46:09
1.01 ریال0:45:13
1.0101 ریال0:44:10
1.0099 ریال0:43:10
1.01 ریال0:38:10
1.0099 ریال0:37:09
1.0098 ریال0:20:12
1.0099 ریال0:08:09
1.0097 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات