شاخص یاب

الوار

  • نرخ فعلی:357.6
  • بالاترین قیمت روز:358.3
  • پایین ترین قیمت روز:347
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:357.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۲:۴۱
  • نرخ روز گذشته:356
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.6

نمودار کندل استیک الوار در روز جاری

نمودار کندل استیک الوار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
357.6 ریال21:12:41
357.4 ریال21:11:15
356.2 ریال21:11:01
355.9 ریال21:08:28
355.1 ریال21:08:21
354.7 ریال20:59:14
354.3 ریال20:34:33
354.7 ریال20:33:39
354 ریال20:33:26
352.8 ریال20:03:21
353.5 ریال19:48:33
353.9 ریال19:47:33
353.8 ریال19:47:08
353.6 ریال19:46:56
354.4 ریال19:45:51
354.8 ریال19:31:40
354.9 ریال19:31:21
354.4 ریال19:27:14
354.9 ریال19:25:39
354.3 ریال19:24:21
355 ریال19:20:59
354.1 ریال19:20:00
353.5 ریال19:19:48
355.5 ریال19:17:37
354.7 ریال19:08:33
355 ریال18:57:37
355.1 ریال18:56:27
353.8 ریال18:52:14
353.9 ریال18:51:07
354.7 ریال18:50:16
353.7 ریال18:49:25
352.8 ریال18:45:14
349 ریال18:41:32
349.6 ریال18:37:59
347.5 ریال18:37:36
348.5 ریال18:37:19
347 ریال18:36:01
348.1 ریال18:35:43
347 ریال18:35:38
348 ریال18:35:32
351.5 ریال18:34:48
355.1 ریال18:33:43
357.5 ریال18:31:00
357.3 ریال18:30:48
358.3 ریال1:28:13
357.8 ریال1:28:11
358.3 ریال1:28:09
357.8 ریال0:27:09
357.7 ریال0:06:15
356 ریال0:06:10
357.7 ریال0:06:08
نظرات