صفحات مرتبط
شاخص یاب

ذرت

  • نرخ فعلی:375
  • بالاترین قیمت روز:377.25
  • پایین ترین قیمت روز:373.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:377
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:377.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.25