شاخص یاب

کنجاله سویا

  • نرخ فعلی:310.9
  • بالاترین قیمت روز:311.4
  • پایین ترین قیمت روز:310.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:311.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۶:۳۹
  • نرخ روز گذشته:310.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.4

نمودار کندل استیک کنجاله سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک کنجاله سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
310.9 ریال6:26:39
311 ریال6:24:28
310.9 ریال6:24:07
310.8 ریال6:21:36
310.9 ریال6:04:13
311 ریال6:04:10
310.9 ریال6:04:04
311 ریال6:00:25
310.9 ریال6:00:11
311 ریال5:59:37
310.9 ریال5:56:24
311 ریال5:53:22
310.9 ریال5:47:16
311 ریال5:47:13
310.8 ریال5:47:10
311 ریال5:47:08
310.8 ریال5:46:13
310.7 ریال5:39:04
310.8 ریال5:25:25
310.7 ریال5:20:33
310.8 ریال5:18:12
310.9 ریال5:13:37
310.8 ریال5:13:20
310.9 ریال5:12:10
311 ریال5:12:07
310.9 ریال5:12:04
311 ریال5:11:44
310.9 ریال5:11:40
310.8 ریال5:11:20
310.6 ریال5:11:12
310.7 ریال5:11:04
310.8 ریال5:10:55
310.9 ریال5:10:47
311 ریال5:06:55
310.9 ریال5:03:44
311 ریال5:03:32
310.9 ریال5:01:39
311 ریال5:01:36
310.9 ریال5:01:31
311 ریال5:01:12
311.1 ریال5:01:09
311 ریال5:01:04
311.1 ریال5:00:13
310.9 ریال4:59:44
311 ریال4:59:30
310.9 ریال4:54:38
310.8 ریال4:54:31
310.9 ریال4:48:11
311 ریال4:46:16
310.9 ریال4:44:52
310.8 ریال4:44:42
310.9 ریال4:42:30
310.8 ریال4:41:48
310.9 ریال4:41:46
310.8 ریال4:41:44
310.9 ریال4:41:40
311 ریال4:40:26
311.1 ریال4:39:50
311 ریال4:39:23
311.1 ریال4:39:11
311.2 ریال4:38:52
311.1 ریال4:38:04
311 ریال4:37:30
310.9 ریال4:37:21
310.8 ریال4:37:19
310.9 ریال4:37:16
310.8 ریال4:36:18
310.7 ریال4:36:04
310.9 ریال4:35:11
311 ریال4:34:48
311.1 ریال4:34:25
311.2 ریال4:34:08
311.1 ریال4:33:12
311.3 ریال4:33:07
311.2 ریال4:33:04
311.3 ریال4:32:54
311.4 ریال4:32:47
311.2 ریال4:32:28
311.1 ریال4:32:25
311.2 ریال4:32:23
311.1 ریال4:32:16
311 ریال4:31:30
310.9 ریال4:31:28
311 ریال4:31:11
311.1 ریال4:30:57
311 ریال4:30:55
311.1 ریال4:30:52
311 ریال4:30:47
311.1 ریال4:30:19
311.2 ریال4:30:16
311.4 ریال4:30:13
نظرات