صفحات مرتبط
شاخص یاب

گندم

  • نرخ فعلی:506.5
  • بالاترین قیمت روز:507
  • پایین ترین قیمت روز:505.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:506.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۹:۳۳
  • نرخ روز گذشته:506.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.25

نمودار کندل استیک گندم در روز جاری

نمودار کندل استیک گندم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
506.5 ریال8:39:33
506.25 ریال7:48:08
506.5 ریال7:44:22
506.75 ریال7:38:39
507 ریال7:37:46
506.75 ریال7:35:20
506.5 ریال6:54:24
506.75 ریال6:52:47
506.5 ریال6:52:44
506.75 ریال6:52:41
506.5 ریال6:51:43
506.75 ریال6:47:10
506.5 ریال6:43:15
506.75 ریال6:43:13
506.5 ریال6:43:10
506.75 ریال6:37:24
507 ریال6:36:44
506.75 ریال6:36:13
506.5 ریال6:35:51
506.75 ریال6:27:06
506.5 ریال6:23:12
506.75 ریال6:19:10
506.5 ریال6:19:04
506.25 ریال6:17:31
506.5 ریال6:16:16
506.25 ریال6:10:20
506.5 ریال6:08:07
506.75 ریال6:00:19
507 ریال6:00:15
506.75 ریال6:00:11
507 ریال5:57:33
506.75 ریال5:55:45
507 ریال5:55:34
506.75 ریال5:55:32
507 ریال5:55:29
506.75 ریال5:51:46
506.5 ریال5:51:08
506.25 ریال5:50:07
506.5 ریال5:48:23
506.25 ریال5:47:51
506.5 ریال5:47:48
506.25 ریال5:47:45
506.5 ریال5:45:31
506.25 ریال5:33:11
506 ریال5:33:07
506.25 ریال5:19:20
506.5 ریال5:18:12
506.25 ریال5:16:12
506 ریال5:16:09
506.25 ریال5:16:07
506 ریال5:14:58
506.5 ریال5:14:50
506.25 ریال5:14:48
506.5 ریال5:14:43
506.25 ریال5:07:29
506 ریال5:07:18
506.25 ریال5:07:16
506 ریال5:07:13
506.25 ریال5:07:08
506 ریال4:59:09
506.25 ریال4:54:42
506.5 ریال4:54:09
506.25 ریال4:53:28
506 ریال4:51:42
506.25 ریال4:49:09
506 ریال4:47:30
505.75 ریال4:46:54
506 ریال4:46:52
505.75 ریال4:46:49
506 ریال4:45:12
505.75 ریال4:45:07
506 ریال4:45:04
505.75 ریال4:44:14
506 ریال4:44:11
505.75 ریال4:44:09
506 ریال4:44:06
505.5 ریال4:43:04
505.75 ریال4:41:58
506 ریال4:41:10
505.75 ریال4:39:16
506 ریال4:38:54
506.25 ریال4:38:43
506 ریال4:38:41
506.25 ریال4:38:39
506 ریال4:37:30
506.25 ریال4:37:14
506 ریال4:37:12
506.25 ریال4:37:07
506 ریال4:37:04
506.25 ریال4:36:16
506 ریال4:35:14
506.25 ریال4:33:12
506.5 ریال4:33:07
506.75 ریال4:33:04
506.5 ریال4:32:43
506.25 ریال4:32:28
506.5 ریال4:32:18
506.75 ریال4:32:16
506 ریال4:31:16
506.25 ریال4:31:04
506.5 ریال4:30:49
506.75 ریال4:30:47
506.5 ریال4:30:45
506.75 ریال4:30:30
507 ریال4:30:28
506.75 ریال4:30:16
506.5 ریال4:30:13
506.75 ریال4:30:11
506.5 ریال4:30:08
نظرات