شاخص یاب

او ایکس / 0x

  • نرخ فعلی:0.29952
  • بالاترین قیمت روز:0.30214
  • پایین ترین قیمت روز:0.29786
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.29794
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.29951
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک او ایکس / 0x در روز جاری

نمودار کندل استیک او ایکس / 0x در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.29952 ریال5:23:06
0.30014 ریال5:22:06
0.30022 ریال5:21:07
0.29984 ریال5:19:02
0.30004 ریال5:18:06
0.29982 ریال5:17:07
0.30017 ریال5:16:07
0.30012 ریال5:15:08
0.30011 ریال5:14:07
0.29979 ریال5:13:07
0.30006 ریال5:12:03
0.29982 ریال5:11:07
0.29981 ریال5:10:08
0.30039 ریال5:09:02
0.30028 ریال5:08:02
0.30013 ریال5:07:07
0.30022 ریال5:06:06
0.30004 ریال5:04:07
0.30023 ریال5:03:06
0.30043 ریال5:00:10
0.2999 ریال4:59:06
0.30011 ریال4:58:06
0.3 ریال4:56:07
0.29956 ریال4:55:08
0.29976 ریال4:54:05
0.30049 ریال4:53:06
0.30031 ریال4:52:06
0.30034 ریال4:51:07
0.30041 ریال4:46:07
0.30057 ریال4:45:07
0.30052 ریال4:44:02
0.30031 ریال4:42:07
0.3004 ریال4:41:07
0.30045 ریال4:40:03
0.30036 ریال4:38:06
0.30037 ریال4:36:06
0.30057 ریال4:35:07
0.30043 ریال4:34:07
0.29949 ریال4:33:07
0.29922 ریال4:32:03
0.29936 ریال4:31:02
0.29925 ریال4:30:04
0.3001 ریال4:29:06
0.30016 ریال4:28:03
0.30015 ریال4:27:02
0.30036 ریال4:26:07
0.30063 ریال4:25:07
0.30148 ریال4:24:06
0.30137 ریال4:23:07
0.30135 ریال4:22:03
0.30134 ریال4:21:07
0.30155 ریال4:20:04
0.30191 ریال4:13:06
0.30189 ریال4:12:06
0.30188 ریال4:11:06
0.30191 ریال4:10:08
0.30189 ریال4:09:02
0.3019 ریال4:08:04
0.30179 ریال4:07:06
0.30178 ریال4:05:04
0.30177 ریال4:04:03
0.30178 ریال4:01:07
0.30213 ریال3:58:07
0.30214 ریال3:57:06
0.30213 ریال3:55:03
0.30214 ریال3:53:07
0.30212 ریال3:50:04
0.30188 ریال3:47:07
0.30184 ریال3:46:02
0.30178 ریال3:45:08
0.30163 ریال3:44:03
0.30187 ریال3:43:07
0.30182 ریال3:42:07
0.30171 ریال3:41:03
0.30142 ریال3:40:04
0.30135 ریال3:38:07
0.301 ریال3:37:07
0.30037 ریال3:36:07
0.3004 ریال3:34:07
0.30027 ریال3:32:03
0.30033 ریال3:30:09
0.30025 ریال3:28:07
0.30028 ریال3:27:07
0.30005 ریال3:26:06
0.29975 ریال3:24:07
0.29962 ریال3:23:05
0.29968 ریال3:20:08
0.29933 ریال3:19:06
0.2991 ریال3:18:06
0.29869 ریال3:16:06
0.29882 ریال3:14:07
0.29927 ریال3:12:07
0.29924 ریال3:11:06
0.29928 ریال3:09:03
0.29924 ریال3:08:06
0.29929 ریال3:07:06
0.29903 ریال3:06:06
0.2992 ریال3:04:06
0.3 ریال3:03:07
0.30054 ریال3:01:07
0.30025 ریال3:00:04
0.30007 ریال2:59:07
0.30012 ریال2:58:06
0.30006 ریال2:57:06
0.30102 ریال2:56:06
0.30091 ریال2:55:07
0.30102 ریال2:53:06
0.30106 ریال2:52:03
0.30033 ریال2:51:06
0.30035 ریال2:49:06
0.30031 ریال2:48:02
0.30036 ریال2:43:06
0.29951 ریال2:42:06
0.29925 ریال2:41:07
0.29926 ریال2:40:08
0.29932 ریال2:39:06
0.2992 ریال2:38:06
0.29927 ریال2:37:07
0.29918 ریال2:35:12
0.29891 ریال2:34:07
0.29913 ریال2:33:07
0.29947 ریال2:32:07
0.29938 ریال2:31:03
0.29976 ریال2:30:09
0.29969 ریال2:28:06
0.29973 ریال2:27:06
0.2997 ریال2:26:06
0.29915 ریال2:25:03
0.29924 ریال2:24:03
0.29885 ریال2:23:02
0.29928 ریال2:21:06
0.29873 ریال2:20:08
0.29871 ریال2:19:06
0.29887 ریال2:18:02
0.29858 ریال2:17:06
0.29921 ریال2:16:07
0.29872 ریال2:15:08
0.29927 ریال2:14:03
0.29913 ریال2:13:07
0.29899 ریال2:11:06
0.29854 ریال2:10:04
0.29788 ریال2:09:07
0.29791 ریال2:04:07
0.29794 ریال2:03:07
0.29796 ریال2:01:07
0.29786 ریال2:00:11
0.29794 ریال1:59:03
0.29787 ریال1:58:03
0.29794 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات