شاخص یاب

آالف / aelf

  • نرخ فعلی:0.10752
  • بالاترین قیمت روز:0.11184
  • پایین ترین قیمت روز:0.1065
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.11071
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.11057
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار کندل استیک آالف / aelf در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.10752 ریال13:12:07
0.10743 ریال13:10:10
0.10752 ریال13:08:07
0.10762 ریال13:03:08
0.10733 ریال12:57:07
0.10743 ریال12:54:07
0.10723 ریال12:53:07
0.10743 ریال12:52:07
0.10724 ریال12:39:07
0.10705 ریال12:38:07
0.10724 ریال12:33:07
0.10753 ریال12:28:07
0.10734 ریال12:25:08
0.10724 ریال12:24:07
0.10715 ریال12:22:07
0.10753 ریال12:21:07
0.10724 ریال12:19:07
0.10753 ریال12:16:07
0.10762 ریال12:15:09
0.10743 ریال12:12:08
0.10734 ریال12:08:07
0.10743 ریال12:05:08
0.10734 ریال12:02:07
0.10772 ریال11:59:07
0.10755 ریال11:54:07
0.10736 ریال11:52:07
0.10727 ریال11:46:07
0.10794 ریال11:44:07
0.10822 ریال11:38:07
0.10813 ریال11:37:07
0.10822 ریال11:36:07
0.10813 ریال11:32:07
0.10803 ریال11:29:07
0.10813 ریال11:27:08
0.10803 ریال11:26:07
0.10794 ریال11:23:07
0.10803 ریال11:21:08
0.10813 ریال11:20:09
0.10803 ریال11:11:07
0.10813 ریال11:09:07
0.10803 ریال11:04:07
0.10794 ریال11:03:07
0.10813 ریال10:57:07
0.10823 ریال10:54:07
0.10813 ریال10:53:07
0.10832 ریال10:52:08
0.10823 ریال10:49:06
0.10813 ریال10:48:07
0.10832 ریال10:47:07
0.10813 ریال10:46:07
0.10832 ریال10:44:07
0.10813 ریال10:43:07
0.10832 ریال10:41:07
0.10822 ریال10:39:07
0.10803 ریال10:37:09
0.10832 ریال10:36:07
0.10803 ریال10:35:08
0.10813 ریال10:34:07
0.10822 ریال10:32:07
0.10813 ریال10:30:11
0.10832 ریال10:29:07
0.10822 ریال10:28:07
0.10832 ریال10:25:08
0.10794 ریال10:23:07
0.10832 ریال10:22:07
0.10803 ریال10:21:07
0.10794 ریال10:11:08
0.10784 ریال10:09:06
0.10794 ریال10:08:07
0.10746 ریال10:06:07
0.10736 ریال10:04:08
0.10746 ریال10:03:08
0.10727 ریال9:56:09
0.10736 ریال9:54:07
0.10727 ریال9:51:07
0.10746 ریال9:49:06
0.10727 ریال9:48:07
0.10717 ریال9:45:08
0.10727 ریال9:44:06
0.10717 ریال9:43:07
0.10727 ریال9:34:07
0.10698 ریال9:28:07
0.10708 ریال9:25:08
0.10689 ریال9:21:07
0.10679 ریال9:20:09
0.10708 ریال9:12:07
0.10689 ریال9:11:06
0.10708 ریال9:10:09
0.10689 ریال9:07:07
0.10708 ریال9:04:07
0.10679 ریال9:03:07
0.1067 ریال9:00:09
0.10679 ریال8:57:07
0.10708 ریال8:54:06
0.1067 ریال8:51:07
0.10679 ریال8:49:07
0.10689 ریال8:48:06
0.1067 ریال8:47:06
0.10679 ریال8:45:08
0.1067 ریال8:44:07
0.10689 ریال8:42:07
0.1065 ریال8:41:07
0.10816 ریال8:22:07
0.10797 ریال8:01:07
0.10778 ریال8:00:11
0.10797 ریال7:54:07
0.10816 ریال7:49:06
0.10808 ریال7:48:07
0.10816 ریال7:47:07
0.10817 ریال7:37:07
0.10807 ریال7:36:07
0.10817 ریال7:35:07
0.10807 ریال7:33:07
0.10817 ریال7:31:07
0.10826 ریال7:29:06
0.10817 ریال7:27:07
0.10807 ریال7:26:07
0.10826 ریال7:25:10
0.10807 ریال7:24:07
0.10817 ریال7:23:07
0.10798 ریال7:18:07
0.10807 ریال7:16:07
0.10798 ریال7:15:08
0.10807 ریال7:05:07
0.10817 ریال7:03:07
0.10836 ریال6:53:06
0.10817 ریال6:50:10
0.10836 ریال6:48:07
0.10817 ریال6:44:56
0.10855 ریال6:43:46
0.10826 ریال6:42:03
0.10836 ریال6:40:29
0.10855 ریال6:39:56
0.10826 ریال6:37:12
0.10836 ریال6:37:00
0.10836 ریال6:36:56
0.10826 ریال6:34:23
0.10845 ریال6:31:07
0.10864 ریال6:30:10
0.10845 ریال6:29:07
0.10827 ریال6:27:07
0.10808 ریال6:25:08
0.10827 ریال6:23:07
0.10808 ریال6:22:06
0.10817 ریال6:18:07
0.10827 ریال6:16:06
0.10836 ریال6:15:08
0.10856 ریال6:14:07
0.10799 ریال6:13:06
0.10856 ریال6:12:07
0.10846 ریال6:11:06
0.10856 ریال6:09:07
0.10837 ریال6:08:07
0.10856 ریال6:07:06
0.10837 ریال6:06:07
0.10847 ریال6:04:07
0.10856 ریال6:03:07
0.10847 ریال5:59:06
0.10856 ریال5:56:07
0.10866 ریال5:50:10
0.10856 ریال5:43:07
0.10885 ریال5:38:07
0.10884 ریال5:33:08
0.10846 ریال5:32:08
0.10864 ریال5:31:07
0.10846 ریال5:29:07
0.10855 ریال5:27:07
0.10827 ریال5:18:06
0.10808 ریال5:13:07
0.10809 ریال5:10:08
0.10818 ریال5:07:07
0.10827 ریال5:06:06
0.10799 ریال5:04:07
0.10794 ریال5:03:07
0.10799 ریال5:01:08
0.10857 ریال5:00:10
0.10794 ریال4:59:06
0.10832 ریال4:58:06
0.10857 ریال4:56:07
0.10895 ریال4:55:08
0.10867 ریال4:53:06
0.10896 ریال4:47:07
0.10868 ریال4:46:07
0.11008 ریال4:45:07
0.1097 ریال4:43:07
0.11008 ریال4:36:06
0.10999 ریال4:35:07
0.10989 ریال4:34:07
0.10999 ریال4:33:07
0.10989 ریال4:29:06
0.1097 ریال4:26:07
0.11036 ریال4:25:07
0.1098 ریال4:24:06
0.11036 ریال4:23:07
0.11055 ریال4:21:07
0.11092 ریال4:13:06
0.11102 ریال4:11:07
0.11111 ریال4:10:08
0.11102 ریال4:03:07
0.11121 ریال4:00:10
0.11102 ریال3:58:07
0.11121 ریال3:56:07
0.1113 ریال3:53:07
0.11121 ریال3:52:06
0.1113 ریال3:51:06
0.11149 ریال3:49:07
0.11158 ریال3:47:07
0.11149 ریال3:45:08
0.11158 ریال3:42:07
0.11166 ریال3:39:07
0.11175 ریال3:36:07
0.11166 ریال3:34:07
0.11156 ریال3:31:08
0.11147 ریال3:30:09
0.11156 ریال3:29:07
0.11147 ریال3:28:07
0.11156 ریال3:26:06
0.11147 ریال3:24:07
0.11175 ریال3:22:06
0.11166 ریال3:20:08
0.11175 ریال3:17:07
0.11166 ریال3:16:06
0.11184 ریال3:15:08
0.11175 ریال3:14:07
0.11166 ریال3:12:07
0.11175 ریال3:11:06
0.11156 ریال3:04:06
0.11137 ریال3:03:07
0.11156 ریال3:01:08
0.11137 ریال2:59:07
0.11147 ریال2:58:06
0.11137 ریال2:56:06
0.11166 ریال2:55:07
0.11147 ریال2:54:06
0.11166 ریال2:53:06
0.11156 ریال2:47:06
0.11147 ریال2:45:08
0.11156 ریال2:43:07
0.11137 ریال2:37:07
0.11128 ریال2:35:12
0.11137 ریال2:34:07
0.11147 ریال2:30:09
0.11119 ریال2:27:06
0.11137 ریال2:15:08
0.11109 ریال2:13:07
0.11128 ریال2:07:08
0.11127 ریال2:06:07
0.11117 ریال2:00:11
0.11099 ریال1:57:06
0.11071 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات