کالایاب
شاخص یاب

Elastos

  • نرخ فعلی:2.5115
  • بالاترین قیمت روز:2.599
  • پایین ترین قیمت روز:2.5049
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5391
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:2.5384
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0269

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5115 ریال11:13:08
2.5165 ریال11:12:08
2.5133 ریال11:06:07
2.5165 ریال11:04:08
2.5049 ریال11:01:13
2.5074 ریال11:00:16
2.5049 ریال10:58:08
2.5088 ریال10:55:10
2.5212 ریال10:54:07
2.5214 ریال10:53:08
2.5212 ریال10:51:08
2.5211 ریال10:49:08
2.5212 ریال10:46:07
2.5211 ریال10:44:06
2.5227 ریال10:43:08
2.521 ریال10:34:09
2.5202 ریال10:33:10
2.5214 ریال10:29:08
2.5204 ریال10:28:08
2.5223 ریال10:27:08
2.5214 ریال10:26:07
2.5222 ریال10:23:08
2.5276 ریال10:21:08
2.5222 ریال10:20:11
2.5276 ریال10:19:07
2.5185 ریال10:14:08
2.5226 ریال10:13:08
2.5186 ریال10:11:08
2.5297 ریال10:08:08
2.5283 ریال10:07:09
2.522 ریال10:03:08
2.5398 ریال10:00:16
2.5324 ریال9:58:08
2.537 ریال9:54:08
2.5324 ریال9:53:08
2.5315 ریال9:50:11
2.5335 ریال9:46:08
2.5315 ریال9:45:10
2.5337 ریال9:40:11
2.5296 ریال9:38:08
2.5249 ریال9:35:11
2.5282 ریال9:32:09
2.5373 ریال9:28:09
2.5281 ریال9:23:08
2.5217 ریال9:19:08
2.5205 ریال9:14:08
2.5228 ریال9:08:08
2.5276 ریال9:06:07
2.5265 ریال9:04:08
2.5276 ریال9:01:10
2.5268 ریال9:00:14
2.5291 ریال8:59:08
2.5276 ریال8:57:08
2.5288 ریال8:55:09
2.5276 ریال8:52:08
2.5256 ریال8:50:13
2.5276 ریال8:49:08
2.5301 ریال8:48:07
2.528 ریال8:44:08
2.5293 ریال8:43:08
2.5291 ریال8:42:08
2.5275 ریال8:41:07
2.5301 ریال8:38:08
2.5273 ریال8:37:08
2.5301 ریال8:36:08
2.528 ریال8:34:09
2.5287 ریال8:32:08
2.528 ریال8:31:08
2.5273 ریال8:30:13
2.5286 ریال8:29:08
2.529 ریال8:26:07
2.518 ریال8:24:07
2.5219 ریال8:23:08
2.53 ریال8:22:07
2.532 ریال8:20:10
2.5323 ریال8:18:08
2.5297 ریال8:15:09
2.5319 ریال8:14:07
2.539 ریال8:09:08
2.538 ریال7:56:07
2.5668 ریال7:54:07
2.5655 ریال7:52:07
2.5668 ریال7:51:07
2.5681 ریال7:49:08
2.5588 ریال7:46:07
2.5684 ریال7:43:08
2.5588 ریال7:41:08
2.5566 ریال7:34:08
2.5562 ریال7:27:08
2.5565 ریال7:25:09
2.5563 ریال7:23:07
2.5565 ریال7:20:11
2.556 ریال7:18:07
2.5578 ریال7:16:08
2.557 ریال7:15:09
2.5574 ریال7:13:08
2.557 ریال7:12:08
2.5572 ریال7:10:10
2.5588 ریال7:08:07
2.5573 ریال7:03:08
2.5577 ریال7:00:15
2.5573 ریال6:52:07
2.5556 ریال6:49:07
2.5566 ریال6:47:07
2.5581 ریال6:41:07
2.5587 ریال6:40:09
2.5581 ریال6:38:08
2.5587 ریال6:35:46
2.5582 ریال6:34:24
2.5582 ریال6:34:07
2.5581 ریال6:26:15
2.5585 ریال6:26:13
2.5578 ریال6:23:07
2.5657 ریال6:15:09
2.5732 ریال6:14:08
2.5762 ریال6:12:08
2.5758 ریال6:11:11
2.5762 ریال6:08:08
2.5758 ریال6:07:08
2.5771 ریال5:58:08
2.5764 ریال5:56:08
2.5762 ریال5:54:07
2.5842 ریال5:49:09
2.5846 ریال5:47:11
2.5852 ریال5:43:07
2.585 ریال5:41:08
2.5852 ریال5:39:07
2.585 ریال5:37:08
2.5846 ریال5:36:09
2.5838 ریال5:34:08
2.5819 ریال5:27:07
2.5909 ریال5:23:07
2.5816 ریال5:21:07
2.587 ریال5:17:07
2.5842 ریال5:15:08
2.5869 ریال5:13:07
2.5846 ریال5:08:07
2.5838 ریال5:06:08
2.585 ریال5:02:08
2.5859 ریال4:58:07
2.5843 ریال4:55:09
2.59 ریال4:53:08
2.586 ریال4:51:07
2.5907 ریال4:48:08
2.599 ریال4:47:07
2.5808 ریال4:46:07
2.5692 ریال4:43:07
2.5808 ریال4:42:07
2.5692 ریال4:40:09
2.5708 ریال4:39:07
2.5691 ریال4:38:07
2.5584 ریال4:31:08
2.5602 ریال4:28:07
2.5557 ریال4:27:07
2.5631 ریال4:24:08
2.5645 ریال4:23:07
2.5557 ریال4:21:07
2.5645 ریال4:18:07
2.5484 ریال4:17:07
2.5611 ریال4:16:07
2.5564 ریال4:14:08
2.5536 ریال4:12:07
2.5586 ریال4:10:10
2.5563 ریال4:08:07
2.5579 ریال4:06:07
2.5563 ریال4:05:09
2.5658 ریال4:03:08
2.5511 ریال3:58:07
2.5559 ریال3:57:07
2.5511 ریال3:56:07
2.5559 ریال3:54:08
2.5554 ریال3:49:07
2.5491 ریال3:47:07
2.5492 ریال3:44:08
2.5491 ریال3:43:07
2.539 ریال3:40:10
2.5492 ریال3:39:08
2.539 ریال3:37:07
2.5476 ریال3:35:09
2.545 ریال3:34:07
2.549 ریال3:31:08
2.545 ریال3:29:07
2.5498 ریال3:28:07
2.549 ریال3:26:08
2.5498 ریال3:24:07
2.5468 ریال3:21:08
2.5435 ریال3:20:09
2.5434 ریال3:18:07
2.5277 ریال3:14:07
2.5276 ریال3:11:07
2.5277 ریال3:10:09
2.5276 ریال3:08:07
2.5267 ریال3:07:07
2.5276 ریال3:05:09
2.5278 ریال3:03:07
2.5276 ریال2:58:07
2.525 ریال2:56:07
2.5274 ریال2:55:08
2.525 ریال2:54:07
2.5278 ریال2:53:07
2.525 ریال2:52:07
2.5245 ریال2:51:07
2.5278 ریال2:50:10
2.5245 ریال2:47:07
2.5275 ریال2:46:07
2.5283 ریال2:45:09
2.5293 ریال2:43:07
2.5249 ریال2:42:07
2.5293 ریال2:40:09
2.5258 ریال2:38:07
2.5245 ریال2:37:07
2.5272 ریال2:36:08
2.5245 ریال2:34:07
2.5144 ریال2:33:08
2.5249 ریال2:31:08
2.5285 ریال2:27:07
2.5251 ریال2:26:07
2.5259 ریال2:24:07
2.525 ریال2:22:07
2.5251 ریال2:21:07
2.5274 ریال2:19:07
2.5178 ریال2:17:07
2.5213 ریال2:16:07
2.5178 ریال2:14:07
2.522 ریال2:13:08
2.5178 ریال2:06:07
2.5192 ریال2:03:08
2.5178 ریال2:00:13
2.5286 ریال1:58:07
2.5277 ریال1:53:07
2.5252 ریال1:51:07
2.5295 ریال1:49:07
2.5252 ریال1:48:07
2.5311 ریال1:44:07
2.5351 ریال1:43:07
2.5277 ریال1:41:07
2.5293 ریال1:40:09
2.5299 ریال1:38:08
2.5294 ریال1:36:07
2.5292 ریال1:34:07
2.5289 ریال1:33:07
2.5229 ریال1:30:11
2.5179 ریال1:29:07
2.5247 ریال1:25:08
2.5178 ریال1:23:07
2.5168 ریال1:22:07
2.5142 ریال1:19:07
2.5168 ریال1:18:06
2.5142 ریال1:15:09
2.5146 ریال1:13:07
2.5175 ریال1:09:07
2.52 ریال1:05:21
2.5188 ریال1:03:07
2.513 ریال1:00:17
2.5188 ریال0:58:07
2.5195 ریال0:57:07
2.5238 ریال0:53:08
2.5229 ریال0:52:07
2.5242 ریال0:50:09
2.5283 ریال0:49:07
2.5242 ریال0:46:07
2.528 ریال0:44:08
2.5317 ریال0:42:07
2.5319 ریال0:40:10
2.5332 ریال0:39:07
2.5319 ریال0:37:07
2.5317 ریال0:36:08
2.5342 ریال0:35:09
2.5318 ریال0:34:07
2.5343 ریال0:29:07
2.5382 ریال0:26:07
2.5387 ریال0:25:09
2.5395 ریال0:21:07
2.5399 ریال0:18:07
2.5389 ریال0:17:07
2.5385 ریال0:14:08
2.5389 ریال0:13:08
2.5407 ریال0:11:08
2.5388 ریال0:08:07
2.5391 ریال0:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات