شاخص یاب

جی ایکس شیرز / GXShares

  • نرخ فعلی:0.5405
  • بالاترین قیمت روز:0.5631
  • پایین ترین قیمت روز:0.5397
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5527
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.5495
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.009

نمودار کندل استیک جی ایکس شیرز / GXShares در روز جاری

نمودار کندل استیک جی ایکس شیرز / GXShares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5405 ریال13:51:07
0.5406 ریال13:48:07
0.5405 ریال13:44:07
0.5409 ریال13:42:08
0.5410 ریال13:40:09
0.541 ریال13:39:07
0.5416 ریال13:38:07
0.5429 ریال13:37:07
0.5427 ریال13:34:07
0.5422 ریال13:29:07
0.5418 ریال13:28:07
0.5415 ریال13:26:07
0.5422 ریال13:24:08
0.5418 ریال13:22:08
0.5405 ریال13:20:10
0.5418 ریال13:18:07
0.5405 ریال13:16:07
0.5425 ریال13:14:07
0.5418 ریال13:12:07
0.5445 ریال13:10:10
0.5446 ریال13:09:08
0.5403 ریال13:03:08
0.5401 ریال12:57:07
0.54 ریال12:55:08
0.5402 ریال12:53:07
0.54 ریال12:52:07
0.5397 ریال12:45:09
0.5404 ریال12:43:07
0.5403 ریال12:39:07
0.5404 ریال12:38:07
0.5406 ریال12:37:07
0.5405 ریال12:36:07
0.5406 ریال12:33:07
0.5407 ریال12:28:07
0.5408 ریال12:24:07
0.5410 ریال12:22:07
0.5399 ریال12:21:07
0.5408 ریال12:19:07
0.5399 ریال12:16:07
0.5410 ریال12:15:09
0.5421 ریال12:12:08
0.5413 ریال12:08:07
0.5412 ریال12:05:08
0.5414 ریال11:59:07
0.5417 ریال11:58:06
0.5416 ریال11:57:07
0.5410 ریال11:54:07
0.5414 ریال11:52:07
0.5419 ریال11:46:07
0.5417 ریال11:44:07
0.5412 ریال11:41:07
0.5413 ریال11:39:07
0.5410 ریال11:38:07
0.5415 ریال11:37:07
0.5410 ریال11:36:07
0.5415 ریال11:34:07
0.5409 ریال11:32:07
0.5408 ریال11:29:07
0.5409 ریال11:28:06
0.5408 ریال11:26:07
0.5407 ریال11:23:07
0.5406 ریال11:22:07
0.5411 ریال11:21:08
0.5405 ریال11:20:09
0.5407 ریال11:18:07
0.5406 ریال11:14:07
0.5412 ریال11:09:07
0.5405 ریال11:06:07
0.5412 ریال11:04:07
0.5421 ریال11:03:07
0.5412 ریال10:58:07
0.5419 ریال10:57:07
0.5421 ریال10:54:07
0.5412 ریال10:53:07
0.5421 ریال10:52:08
0.5422 ریال10:49:06
0.5429 ریال10:48:07
0.5423 ریال10:47:07
0.5424 ریال10:46:07
0.5427 ریال10:44:07
0.5425 ریال10:43:07
0.5420 ریال10:41:07
0.5423 ریال10:39:07
0.5461 ریال10:37:09
0.5459 ریال10:36:07
0.5461 ریال10:35:08
0.5459 ریال10:34:07
0.5452 ریال10:32:07
0.5459 ریال10:30:11
0.5474 ریال10:29:07
0.5452 ریال10:28:07
0.5474 ریال10:25:08
0.5454 ریال10:23:07
0.5456 ریال10:22:07
0.5455 ریال10:21:07
0.5454 ریال10:20:09
0.5444 ریال10:19:07
0.5459 ریال10:17:07
0.5444 ریال10:15:09
0.5437 ریال10:14:07
0.5446 ریال10:11:08
0.5450 ریال10:09:06
0.5446 ریال10:08:07
0.5440 ریال10:06:07
0.5445 ریال10:04:08
0.5440 ریال10:03:08
0.5455 ریال9:58:07
0.5450 ریال9:55:08
0.5453 ریال9:54:07
0.5468 ریال9:51:07
0.5445 ریال9:49:06
0.5468 ریال9:48:07
0.5458 ریال9:45:08
0.5467 ریال9:44:06
0.5462 ریال9:43:07
0.5444 ریال9:39:07
0.5456 ریال9:38:07
0.5444 ریال9:36:07
0.5437 ریال9:35:08
0.5445 ریال9:34:07
0.5432 ریال9:28:07
0.5447 ریال9:27:06
0.5442 ریال9:26:06
0.5447 ریال9:25:08
0.5431 ریال9:21:07
0.5443 ریال9:20:09
0.5444 ریال9:19:07
0.5446 ریال9:18:07
0.5443 ریال9:14:07
0.5425 ریال9:12:07
0.5424 ریال9:11:06
0.5425 ریال9:10:09
0.5428 ریال9:07:07
0.5431 ریال9:04:07
0.5428 ریال9:03:07
0.5419 ریال9:00:09
0.5444 ریال8:57:07
0.5435 ریال8:54:06
0.5424 ریال8:51:07
0.5443 ریال8:49:07
0.5434 ریال8:48:06
0.5431 ریال8:47:06
0.5443 ریال8:46:07
0.5440 ریال8:45:08
0.5431 ریال8:44:07
0.5439 ریال8:43:07
0.544 ریال8:42:07
0.5467 ریال8:41:07
0.5494 ریال8:22:07
0.5506 ریال8:01:07
0.5516 ریال8:00:11
0.5518 ریال7:57:07
0.5514 ریال7:54:07
0.5512 ریال7:53:07
0.5514 ریال7:52:07
0.5515 ریال7:48:07
0.5505 ریال7:47:07
0.5516 ریال7:42:07
0.5513 ریال7:40:08
0.5495 ریال7:39:07
0.5512 ریال7:37:07
0.5521 ریال7:36:07
0.5512 ریال7:35:07
0.5521 ریال7:33:07
0.5515 ریال7:31:07
0.5517 ریال7:27:07
0.5520 ریال7:26:07
0.5517 ریال7:25:10
0.5527 ریال7:24:06
0.5517 ریال7:23:07
0.5512 ریال7:18:07
0.5515 ریال7:16:07
0.5512 ریال7:15:08
0.5515 ریال7:12:07
0.5498 ریال7:05:07
0.5518 ریال7:04:07
0.5516 ریال7:03:07
0.5515 ریال6:59:06
0.5522 ریال6:55:08
0.5511 ریال6:53:06
0.5513 ریال6:52:06
0.5518 ریال6:51:06
0.5523 ریال6:50:10
0.5519 ریال6:48:07
0.5523 ریال6:44:55
0.5527 ریال6:43:46
0.5531 ریال6:41:55
0.5523 ریال6:40:29
0.5527 ریال6:39:54
0.5531 ریال6:37:12
0.5525 ریال6:36:59
0.5525 ریال6:36:55
0.5534 ریال6:34:26
0.5525 ریال6:34:22
0.5540 ریال6:29:07
0.5539 ریال6:25:08
0.5534 ریال6:23:07
0.5539 ریال6:22:06
0.5538 ریال6:18:07
0.5544 ریال6:16:06
0.5539 ریال6:12:07
0.5540 ریال6:11:06
0.5539 ریال6:10:09
0.5537 ریال6:09:07
0.5538 ریال6:08:07
0.5537 ریال6:07:06
0.5538 ریال6:01:08
0.5535 ریال6:00:12
0.5538 ریال5:58:13
0.5537 ریال5:56:07
0.5542 ریال5:50:10
0.5526 ریال5:49:09
0.5527 ریال5:48:07
0.5525 ریال5:43:07
0.554 ریال5:42:07
0.5537 ریال5:40:08
0.554 ریال5:38:07
0.5529 ریال5:33:08
0.5526 ریال5:32:08
0.5517 ریال5:31:07
0.5526 ریال5:29:07
0.5507 ریال5:27:07
0.5521 ریال5:26:06
0.5516 ریال5:24:07
0.5524 ریال5:23:07
0.5516 ریال5:22:06
0.5521 ریال5:21:07
0.5516 ریال5:18:06
0.5531 ریال5:16:07
0.5530 ریال5:15:08
0.5529 ریال5:13:07
0.5528 ریال5:10:08
0.5526 ریال5:07:07
0.5528 ریال5:06:06
0.5536 ریال5:01:08
0.5537 ریال5:00:10
0.5536 ریال4:59:06
0.5535 ریال4:58:06
0.5537 ریال4:56:07
0.5535 ریال4:53:06
0.5533 ریال4:52:06
0.5537 ریال4:51:07
0.5533 ریال4:49:07
0.5537 ریال4:48:07
0.5533 ریال4:47:07
0.5539 ریال4:46:07
0.5527 ریال4:45:07
0.5535 ریال4:43:07
0.5527 ریال4:41:07
0.5526 ریال4:38:06
0.5531 ریال4:36:06
0.5536 ریال4:35:07
0.5541 ریال4:34:07
0.5540 ریال4:33:07
0.5554 ریال4:29:06
0.5524 ریال4:26:07
0.5542 ریال4:25:07
0.5536 ریال4:24:06
0.5542 ریال4:23:07
0.5562 ریال4:21:07
0.5535 ریال4:15:08
0.5575 ریال4:13:06
0.5537 ریال4:12:06
0.5569 ریال4:11:07
0.5546 ریال4:10:08
0.5547 ریال4:07:06
0.5531 ریال4:03:07
0.5532 ریال4:00:10
0.5531 ریال3:58:07
0.5532 ریال3:56:07
0.5530 ریال3:53:07
0.5536 ریال3:52:06
0.5540 ریال3:51:06
0.5593 ریال3:49:07
0.5551 ریال3:47:07
0.5591 ریال3:45:08
0.5541 ریال3:43:07
0.5551 ریال3:42:07
0.5541 ریال3:39:07
0.5533 ریال3:37:07
0.5534 ریال3:36:07
0.5541 ریال3:34:07
0.5539 ریال3:33:07
0.5568 ریال3:31:08
0.5537 ریال3:30:09
0.5568 ریال3:29:07
0.5573 ریال3:28:07
0.5568 ریال3:27:07
0.5569 ریال3:26:06
0.5536 ریال3:24:07
0.5558 ریال3:22:06
0.5534 ریال3:20:08
0.5556 ریال3:19:06
0.5558 ریال3:18:06
0.5556 ریال3:17:07
0.5557 ریال3:16:06
0.5589 ریال3:15:08
0.5596 ریال3:14:07
0.5587 ریال3:12:07
0.5596 ریال3:11:06
0.5599 ریال3:08:06
0.5602 ریال3:07:07
0.5599 ریال3:06:06
0.5596 ریال3:04:06
0.5612 ریال3:03:07
0.5596 ریال3:01:07
0.5615 ریال2:59:07
0.5611 ریال2:58:06
0.5621 ریال2:57:06
0.5615 ریال2:56:06
0.5618 ریال2:55:07
0.5611 ریال2:54:06
0.5618 ریال2:53:06
0.5564 ریال2:51:07
0.5631 ریال2:49:06
0.5564 ریال2:47:06
0.5556 ریال2:45:08
0.5553 ریال2:43:07
0.5555 ریال2:41:07
0.5544 ریال2:40:08
0.5550 ریال2:39:06
0.5544 ریال2:37:07
0.5548 ریال2:34:07
0.5554 ریال2:33:07
0.5551 ریال2:30:09
0.5552 ریال2:29:06
0.5545 ریال2:28:06
0.5552 ریال2:27:06
0.5541 ریال2:26:06
0.5533 ریال2:21:06
0.5544 ریال2:20:08
0.5542 ریال2:19:06
0.5544 ریال2:17:06
0.5542 ریال2:16:07
0.5536 ریال2:15:08
0.5530 ریال2:13:07
0.5527 ریال2:12:07
0.5522 ریال2:11:06
0.5527 ریال2:08:06
0.5522 ریال2:07:08
0.5531 ریال2:06:07
0.5526 ریال2:00:11
0.5528 ریال1:57:06
0.5527 ریال1:56:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات